1 - Семестр
Код Аты Кредиттери ECTS Курстун Түрү* Сабактын планы
BES-105 ДЕНЕ ТАРБИЯ III 0 ( 0 - 2 ) 0 МC Түшүр
BIL-100 ИНФОРМАТИКА 2 ( 1 - 2 ) 4 МC Түшүр
ING-111 АНГЛИС ТИЛИ I 1 ( 0 - 2 ) 2 МC Түшүр
KGZ-103 КЫРГЫЗ ТИЛИ ЖАНА АДАБИЯТЫ I 1 ( 0 - 2 ) 2 МC Түшүр
MAT-131 АНАЛИЗ I 3 ( 2 - 2 ) 6 МC Түшүр
MAT-133 АНАЛИТИКАЛЫК ГЕОМЕТРИЯ I 3 ( 2 - 2 ) 5 МC Түшүр
MAT-135 СЫЗЫКТУУ АЛГЕБРА I 3 ( 2 - 2 ) 5 МC Түшүр
MAT-137 МАТЕМАТИКАЛЫК ЛОГИКА ЖАНА ДИСКРЕТТИК МАТЕМАТИКА 4 ( 3 - 2 ) 6 МC Түшүр
RSC-103 ОРУС ТИЛИ I 1 ( 0 - 2 ) 2 МC Түшүр
MAT-135 СЫЗЫКТУУ АЛГЕБРА I 3 ( 2 - 2 ) 3 ТС Түшүр
MAT-137 МАТЕМАТИКАЛЫК ЛОГИКА ЖАНА ДИСКРЕТТИК МАТЕМАТИКА 4 ( 3 - 2 ) 3 ТС Түшүр
2 - Семестр
Код Аты Кредиттери ECTS Курстун Түрү* Сабактын планы
BES-106 ДЕНЕ ТАРБИЯ IV 0 ( 0 - 2 ) 0 МC Түшүр
ING-112 АНГЛИС ТИЛИ II 1 ( 0 - 2 ) 2 МC Түшүр
KGZ-104 КЫРГЫЗ ТИЛИ ЖАНА АДАБИЯТЫ II 1 ( 0 - 2 ) 2 МC Түшүр
KMM-106 ЖАШОО-ТИРИЧИЛИК КООПСУЗДУГУ 1 ( 1 - 0 ) 2 МC Түшүр
MAT-132 АНАЛИЗ II 3 ( 2 - 2 ) 6 МC Түшүр
MAT-136 СЫЗЫКТУУ АЛГЕБРА II 2 ( 1 - 2 ) 3 МC Түшүр
MAT-140 АНАЛИТИКАЛЫК ГЕОМЕТРИЯ II 2 ( 1 - 2 ) 4 МC Түшүр
RSC-104 ОРУС ТИЛИ II 1 ( 0 - 2 ) 2 МC Түшүр
UME-122 ФИЗИКА 4 ( 3 - 2 ) 5 МC Түшүр
UME-130 ПРОГРАММАЛОО I 4 ( 3 - 2 ) 6 МC Түшүр
3 - Семестр
Код Аты Кредиттери ECTS Курстун Түрү* Сабактын планы
MAT-231 МАТЕМАТИКАЛЫК АНАЛИЗ III 3 ( 2 - 2 ) 5 МC Түшүр
MAT-233 ДИФФЕРЕНЦИАЛДЫК ТЕҢДЕМЕЛЕР I 3 ( 2 - 2 ) 5 МC Түшүр
MAT-235 ЫКТЫМАЛДУУЛУК ТЕОРИЯСЫ 3 ( 2 - 2 ) 5 МC Түшүр
MAT-237 АЛГЕБРА I 2 ( 1 - 2 ) 3 МC Түшүр
MAT-239 ДИФФЕРЕНЦИАЛДЫК ГЕОМЕТРИЯ I 3 ( 2 - 2 ) 4 МC Түшүр
MAT-241 TЕОРИЯЛЫК МЕХАНИКА 3 ( 2 - 2 ) 4 МC Түшүр
TAR-251 АТА-МЕКЕН ТАРЫХЫ I (КЫРГЫЗСТАН ТАРЫХЫ) 0 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
FLS-251 ФИЛОСОФИЯ 0 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
4 - Семестр
Код Аты Кредиттери ECTS Курстун Түрү* Сабактын планы
EGT-202 ПСИХОЛОГИЯ 3 ( 2 - 2 ) 3 МC Түшүр
EDF-202 ДҮЙНӨЛҮК ЖАНА ТҮРК ЦИВИЛИЗАЦИЯЛАРЫ 0 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
TUR-226 МАНАС ТААНУУ 0 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
MAT-234 ДИФФЕРЕНЦИАЛДЫК ТЕҢДЕМЕЛЕР II 3 ( 2 - 2 ) 5 МC Түшүр
MAT-236 МАТЕМАТИКАЛЫК СТАТИСТИКА 2 ( 1 - 2 ) 4 МC Түшүр
MAT-240 ЭКОНОМИКАДА МАТЕМАТИКАЛЫК МЕТОДДОР 2 ( 1 - 2 ) 3 МC Түшүр
TAR-252 АТА-МЕКЕН ТАРЫХЫ II (ТҮРКИЯ ТАРЫХЫ) 0 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
MAT-232 МАТЕМАТИКАЛЫК АНАЛИЗ IV 3 ( 2 - 2 ) 5 МC Түшүр
MAT-238 МАТЕМАТИКАНЫ ОКУТУУНУН МЕТОДДОРУ 2 ( 1 - 2 ) 3 МC Түшүр
5 - Семестр
Код Аты Кредиттери ECTS Курстун Түрү* Сабактын планы
EĞT-303 ПЕДАГОГИКА 3 ( 3 - 0 ) 5 МC Түшүр
MAT-331 ЖЕКЕЧЕ ТУУНДУЛУУ ТЕҢДЕМЕЛЕР I 3 ( 2 - 2 ) 4 МC Түшүр
MAT-333 ФУНКЦИОНАЛДЫК АНАЛИЗ I 3 ( 2 - 2 ) 4 МC Түшүр
MAT-335 КОМПЛЕКСТИК ӨЗГӨРМӨЛҮҮ ФУНКЦИЯЛАР ТЕОРИЯСЫ I 2 ( 1 - 2 ) 3 МC Түшүр
UME-335 САНДЫК АНАЛИЗ I 3 ( 2 - 2 ) 4 МC Түшүр
MAT-337 ИНТЕГРАЛДЫК ТЕҢДЕМЕЛЕР 3 ( 3 - 0 ) 5 ТС Түшүр
MAT-339 ДИФФЕРЕНЦИАЛДЫК ГЕОМЕТРИЯ II 3 ( 3 - 0 ) 5 ТС Түшүр
MAT-341 АЛГЕБРА II 3 ( 3 - 0 ) 5 ТС Түшүр
6 - Семестр
Код Аты Кредиттери ECTS Курстун Түрү* Сабактын планы
MAT-332 ЖЕКЕЧЕ ТУУНДУЛУУ ДИФФЕРЕНЦИАЛДЫК ТЕҢДЕМЕЛЕР II 3 ( 2 - 2 ) 4 МC Түшүр
MAT-334 ФУНКЦИОНАЛДЫК АНАЛИЗ II 3 ( 2 - 2 ) 5 МC Түшүр
MAT-336 КОМПЛЕКСТИК ӨЗГӨРМӨЛҮҮ ФУНКЦИЯЛАР ТЕОРИЯСЫ II 2 ( 1 - 2 ) 3 МC Түшүр
MAT-338 КОКУСТУК ПРОЦЕССТЕРДИН ТЕОРИЯСЫ 2 ( 1 - 2 ) 3 МC Түшүр
MAT-340 ТОПОЛОГИЯ I 2 ( 1 - 2 ) 3 МC Түшүр
UME-336 САНДЫК АНАЛИЗ II 3 ( 2 - 2 ) 4 МC Түшүр
BIO-310 ИШ КООПСУЗДУГУ 3 ( 2 - 2 ) 4 МC Түшүр
STJ-302 ПРАКТИКА I 0 ( 0 - 0 ) 4 МC Түшүр
7 - Семестр
Код Аты Кредиттери ECTS Курстун Түрү* Сабактын планы
MAT-401 ИЗИЛДӨӨ МЕТОДДОРУН КОЛДОНУУ 2 ( 0 - 4 ) 5 МC Түшүр
MAT-403 ВАРИАЦИОНДУК АНАЛИЗ ЖАНА ОПТИМИЗАЦИЯЛОО МЕТОДДОРУ 3 ( 3 - 0 ) 5 МC Түшүр
MAT-405 ОЮНДАР ТЕОРИЯСЫ ЖАНА АМАЛДАРДЫ ИЗИЛДӨӨ 3 ( 0 - 0 ) 5 МC Түшүр
MAT-407 МАТЕМАТИКАЛЫК МОДЕЛДӨӨ 3 ( 3 - 0 ) 5 ТС Түшүр
MAT-409 ГРУППАЛАР ТЕОРИЯСЫ 3 ( 3 - 0 ) 5 ТС Түшүр
MAT-411 МАТЕМАТИКАЛЫК БИОЛОГИЯ 3 ( 3 - 0 ) 5 ТС Түшүр
MAT-415 ФИНАНСЫЛЫК МАТЕМАТИКА 3 ( 3 - 0 ) 5 ТС Түшүр
MAT-413 ДИФФЕРЕНЦИАЛДЫК ТЕҢДЕМЕЛЕРДИН САНДЫК ЧЫГАРЫЛЫШТАРЫ 3 ( 3 - 0 ) 5 ТС Түшүр
8 - Семестр
Код Аты Кредиттери ECTS Курстун Түрү* Сабактын планы
MAT-402 ЖЕКЕЧЕ ТУУНДУЛУУ ДИФФЕРЕНЦ. ТЕҢДЕМЕ. САН. ЧЫГАРЫЛЫШТАРЫ 3 ( 3 - 0 ) 5 МC Түшүр
MAT-404 ДИФФЕРЕНЦИАЛДЫК ТЕҢДЕМЕЛЕР ҮЧҮН ТЕCКЕРИ МАСЕЛЕЛЕР 3 ( 3 - 0 ) 6 МC Түшүр
BTZ-452 БҮТҮРҮҮ ИШИ 3 ( 1 - 4 ) 3 МC Түшүр
DES-400 АДИСТИГИ БОЮНЧА КОМПЛЕКСТҮҮ ЭКЗАМЕН 0 ( 0 - 0 ) 2 МC Түшүр
DES-402 КЫРГЫЗСТАН ТАРЫХЫ (МАМЛЕКЕТТИК ЭКЗАМЕН) 0 ( 0 - 0 ) 1 МC Түшүр
DES-404 БҮТҮРҮҮ ИШИН КОРГОО 0 ( 0 - 0 ) 1 МC Түшүр
MAT-408 РИМАН ГЕОМЕТРИЯСЫ 3 ( 3 - 0 ) 6 ТС Түшүр
MAT-410 ОПТИМАЛДУУ ПРОЦЕССТЕРДИН МАТЕМАТИКАЛЫК ТЕОРИЯСЫ 3 ( 3 - 0 ) 6 ТС Түшүр
MAT-412 ФУРЬЕ АНАЛИЗИ 3 ( 3 - 0 ) 6 ТС Түшүр
MAT-414 ЖАЛПЫЛАНГАН ФУНКЦИЯЛАР 3 ( 3 - 0 ) 6 ТС Түшүр
MAT-416 КОРЕКТҮҮ ЭМЕС МАСЕЛЕЛЕР 3 ( 3 - 0 ) 6 ТС Түшүр
MAT-418 ТОПОЛОГИЯ II 3 ( 3 - 0 ) 6 ТС Түшүр
STJ-404 ПРАКТИКА II 0 ( 0 - 0 ) 3 ТС Түшүр
MAT-406 ДИФФЕРЕНЦ.ТЕҢДЕМ.ЧЫГАРЫЛЫШЫНЫН АСИМПТОТИКАЛЫК КАСИЕТ. 3 ( 3 - 0 ) 6 ТС Түшүр
*МC - Милдеттүү Сабак, ТС - Тандоо Сабагы