Математика бөлүмү жөнүндө маалымат

Математика бөлүмү фундаменталдык математикалык билимге ээ болгон, математикалык методдорду жана моделдерди мыкты өздөштүрүп, теориялык билимин жана пратикада колдоно билген жогорку билимдүү адистерди даярдайт.

Табигый илимдер факультетинин Математика бөлүмү “Математика” багытында эл аралык билим стандарттарына ылайык бакалаврларды, магистрлерди жана PhD докторлорду даярдап чыгарган  түзүм болуп эсептелет. “Математика” багыты боюнча бакалавр программасы Кыргыз-Түрк «Манас» университетинин Камкорчулар кеңешинин 25.04.2008-ж. 2008-01.01 чечиминин негизинде ишке ашырылып, алгачкы студенттерди кабыл алуу 2012-жылдан бери жүргүзүлүүдө.

Бөлүмдү физика-математика илимдеринин кандидаты, профессор Анаркүл Урдалетова жетектейт.

Магистратура

Магистрдик программанын максаты –математика багытында терендетилген билим алган жогорку квалификациялуу адистерди даярдоо. Программа магистрлерди илимий-изилдөө жана илимий-педагогикалык ишмердүүлүүккө даярдоого багытталган. Бул максатта магистранттарды теориялык билимдерин бир катар экономикалык жана колдонмо дисциплинадарды (механика, экономика, статистика, чечим кабыл алуу теориясы ж.б.у.с.) өздөштүрүүгө, мамлекеттик жана жеке менчик түзүмдөрдө практикалык ишмердүүлүктө колдонууну үйрөнүшөт. 

Студенттер заманбап математикалык методдорду өздөштүрүп, илимий-изилдөө көндүмдөрүн өнүктүрүп, билимин ар дайым тереңдетүүгө жана кеңейтүүгө багыт алышат.

Докторантура (PhD)

Докторантура программасынын максаты – кесиптик жана илимий компетенцияларга жана аларды практикалык жана илимий ишмердүүлүгүндө колдонуу көндүмдөрүнө ээ болгон, атаандаштыкка туруштук берген, компетенттүү илимий жана педагогикалык кадрларды даярдоо. Бул максатта докторанттарга:

  • Математиканын тандалган багытында терендетилген билим берүү;
  • Математикалык маселелерди чечүүнүн заманбап методдорун колдоно билүү;
  • Заманбап компьютердик жана маалыматтык технологияларды өздөштүрүү;
  • Докторанттарды илимий-изилдөө жана педагогикалык ишмердүүлүккө тартуу;
  • Өз алдынча изденүү, илимий проблеманы талдоо жана чечүү көндүмдөрүн калыптандаруу маселелери коюлат.

Профессордук-окутуучулук курамы

Бөлүмдүн профессордук-окутуучулук курамы Кыргызстанда жана Түркия Республикасында таанымал окумуштуу-педагогдордон турат: 3 профессор, 1 доцент, 2 доц.м.а., 1 адис  жана 1 кенже илимий кызматкер.

Бөлүмүбүздүн кураторлорунун тизмеси

  • Академиялык адис Акматбекова Азат (1 - курс)
  • ф. м. и. к, доц. м.а. Абдылдаева  Элмира (2 - курс)
  • ф. м. и. к, доц. Карашева Тамара ( 3 - курс)
  • ф. м. и. к, доц. м.а. Матанова Калыскан ( 4 -курс)