1 - Семестр
Код Аты Кредиттери ECTS Курстун Түрү* Сабактын планы
BES-105 ДЕНЕ ТАРБИЯ ЖАНА СПОРТ 0 ( 0 - 2 ) 1 МC Түшүр
MÜZ-101 ЖАЛПЫ ФОРТЕПИАНО I 1 ( 0 - 2 ) 2 МC Түшүр
KGZ-101 КЫРГЫЗ ТИЛИ I 2 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
RSÇ-101 ОРУС ТИЛИ I 2 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
ING-101 АНГЛИС ТИЛИ I 2 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
MÜZ-103 МУЗЫКАНЫН ТЕОРИЯСЫ I 2 ( 2 - 0 ) 3 МC Түшүр
MÜZ-105 ВОКАЛДЫК АНСАМБЛЬ I 2 ( 1 - 2 ) 4 МC Түшүр
MÜZ-107 ҮН КОЙУУ I 2 ( 1 - 2 ) 3 МC Түшүр
MÜZ-109 СОЛЬФЕДЖИО I 2 ( 1 - 2 ) 3 МC Түшүр
MÜZ-111 КЫРГЫЗ МУЗЫКАСЫНЫН ТАРЫХЫ I 2 ( 2 - 0 ) 3 МC Түшүр
BIL-100 ИНФОРМАТИКА 2 ( 1 - 2 ) 4 МC Түшүр
MÜZ-113 САХНА КЕБИ 2 ( 1 - 2 ) 4 МC Түшүр
2 - Семестр
Код Аты Кредиттери ECTS Курстун Түрү* Сабактын планы
BES-106 ДЕНЕ ТАРБИЯ ЖАНА СПОРТ 0 ( 0 - 2 ) 1 МC Түшүр
ING-102 АНГЛИС ТИЛИ II 2 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
KGZ-102 КЫРГЫЗ ТИЛИ II 2 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
RSÇ-102 ОРУС ТИЛИ II 2 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
FEN-102 ЗАМАНБАП ТАБИЯТ ТААНУУ БИЛИМДЕРИНИН КОНЦЕПЦИЯЛАРЫ 0 ( 2 - 0 ) 4 МC Түшүр
MÜZ-102 ЖАЛПЫ ФОРТЕПИАНО II 1 ( 0 - 2 ) 2 МC Түшүр
YÖD-102 КЫРГЫЗ МУЗЫКАСЫНЫН ТАРЫХЫ (КУРСТУК ИШ) 0 ( 0 - 2 ) 0 МC Түшүр
MÜZ-104 МУЗЫКАНЫН ТЕОРИЯСЫ II 2 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
MÜZ-106 ВОКАЛДЫК АНСАМБЛЬ II 2 ( 1 - 2 ) 3 МC Түшүр
MÜZ-108 ҮН КОЙУУ II 2 ( 1 - 2 ) 3 МC Түшүр
MÜZ-110 СОЛЬФЕДЖИО II 2 ( 1 - 2 ) 3 МC Түшүр
MÜZ-112 КЫРГЫЗ МУЗЫКАСЫНЫН ТАРЫХЫ II 2 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
MÜZ-114 МАТЕМАТИКА 2 ( 1 - 2 ) 3 МC Түшүр
ÇEV-150 ЭКОЛОГИЯ 2 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
3 - Семестр
Код Аты Кредиттери ECTS Курстун Түрү* Сабактын планы
MÜZ-201 ЖАЛПЫ ФОРТЕПИАНО III 1 ( 0 - 2 ) 2 МC Түшүр
MÜZ-203 САХНА КЫЙМЫЛЫ 1 ( 0 - 2 ) 1 МC Түшүр
MÜZ-205 ВОКАЛДЫК АНСАМБЛЬ III 2 ( 1 - 2 ) 3 МC Түшүр
MÜZ-207 ВОКАЛ ӨНӨРҮ I** 2 ( 1 - 2 ) 3 МC Түшүр
MÜZ-209 СОЛЬФЕДЖИО III 3 ( 2 - 2 ) 3 МC Түшүр
MÜZ-211 ЧЕТ ЭЛДЕРДИН МУЗЫКАЛЫК ТАРЫХЫ I 2 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
MÜZ-213 МУЗЫКАНЫН ТЕОРИЯСЫ III 2 ( 1 - 2 ) 2 МC Түшүр
TAR-251 АТА-МЕКЕН ТАРЫХЫ I (КЫРГЫЗСТАН ТАРЫХЫ) 0 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
FLS-251 ФИЛОСОФИЯ 0 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
MÜZ-217 АКТЕРДУК ӨНӨР I 2 ( 1 - 2 ) 3 ТС Түшүр
MÜZ-219 АСПАПТА ИНДИВИДУАЛДУУ ОЙНООНУ ҮЙРӨНҮҮ I*** 2 ( 1 - 2 ) 3 ТС Түшүр
4 - Семестр
Код Аты Кредиттери ECTS Курстун Түрү* Сабактын планы
TAR-252 АТА-МЕКЕН ТАРЫХЫ II (ТҮРКИЯ ТАРЫХЫ) 0 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
MÜZ-202 ЖАЛПЫ ФОРТЕПИАНО IV 1 ( 0 - 2 ) 2 МC Түшүр
MÜZ-204 ХОР I 1 ( 0 - 2 ) 1 МC Түшүр
MÜZ-206 ВОКАЛДЫК АНСАМБЛЬ IV 2 ( 1 - 2 ) 2 МC Түшүр
MÜZ-208 ВОКАЛ ӨНӨРҮ II 2 ( 1 - 2 ) 3 МC Түшүр
MÜZ-212 ЧЕТ ЭЛДЕРДИН МУЗЫКАЛЫК ТАРЫХЫ II 2 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
MÜZ-214 МУЗЫКАНЫН ТЕОРИЯСЫ IV 2 ( 1 - 2 ) 2 МC Түшүр
STJ-202 ПРАКТИКА I 0 ( 0 - 0 ) 3 МC Түшүр
YÖD-202 ҮЙ ТАПШЫРМА II 0 ( 0 - 2 ) 0 МC Түшүр
EDF-202 ДҮЙНӨЛҮК ЖАНА ТҮРК ЦИВИЛИЗАЦИЯЛАРЫ 0 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
TUR-226 МАНАС ТААНУУ 0 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
MÜZ-216 АНСАМБЛЬ МЕНЕН ЫРДОО I 2 ( 1 - 2 ) 3 ТС Түшүр
MÜZ-218 АКТЕРДУК ӨНӨР II 2 ( 1 - 2 ) 3 ТС Түшүр
MÜZ-220 АСПАПТА ИНДИВИДУАЛДУУ ОЙНООНУ ҮЙРӨНҮҮ II*** 2 ( 1 - 2 ) 3 ТС Түшүр
MÜZ-222 СОЛЬФЕДЖИО ЖАНА ДИКТАНТТЫК КӨНҮГҮҮЛиР 2 ( 1 - 2 ) 3 ТС Түшүр
5 - Семестр
Код Аты Кредиттери ECTS Курстун Түрү* Сабактын планы
MÜZ-301 ЖАЛПЫ ФОРТЕПИАНИНО V 1 ( 0 - 2 ) 2 МC Түшүр
MÜZ-303 ХОР II 1 ( 0 - 2 ) 1 МC Түшүр
MÜZ-305 ВОКАЛДЫК АНСАМБЛЬ V 2 ( 1 - 2 ) 4 МC Түшүр
MÜZ-307 ВОКАЛ ӨНӨРҮ III 2 ( 1 - 2 ) 4 МC Түшүр
MÜZ-309 ГАРМОНИЯ I 2 ( 1 - 2 ) 3 МC Түшүр
MÜZ-311 ИМПРОВИЗАЦИЯ I 2 ( 1 - 2 ) 2 МC Түшүр
MÜZ-313 БИЙ I 1 ( 0 - 2 ) 2 МC Түшүр
MÜZ-315 АНСАМБЛЬ МЕНЕН ЫРДОО II 2 ( 1 - 2 ) 4 ТС Түшүр
MÜZ-317 КОМПЬЮТЕРДЕ НОТА ЖАЗУУ ПРОГРАММАСЫ 2 ( 1 - 2 ) 4 ТС Түшүр
MÜZ-319 АСПАПТА ИНДИВИДУАЛДУУ ОЙНООНУ ҮЙРӨНҮҮ III 2 ( 1 - 2 ) 4 ТС Түшүр
MÜZ-321 РЕЖИССЕР МЕНЕН ИШТӨӨ 2 ( 1 - 2 ) 4 ТС Түшүр
MÜZ-323 МУЗЫКАЛЫК ТЕАТР 2 ( 1 - 2 ) 4 ТС Түшүр
MÜZ-325 ТҮРК МУЗЫКАСЫНЫН ФОРМАЛАРЫ 2 ( 1 - 2 ) 4 ТС Түшүр
MÜZ-327 ТҮРК ДҮЙНӨСҮНҮН МУЗЫКАЛЫК МАДАНИЯТЫНЫН ТАРЫХЫ 2 ( 2 - 0 ) 4 ТС Түшүр
MÜZ-329 ТҮРК МУЗЫКАСЫНЫН СОЛЬФЕДЖИОСУ I 2 ( 1 - 2 ) 4 ТС Түшүр
6 - Семестр
Код Аты Кредиттери ECTS Курстун Түрү* Сабактын планы
MÜZ-302 ИЗИЛДӨӨЛӨР ЖАНА ОКУТУУНУН МЕТОДИКАСЫ 2 ( 0 - 4 ) 2 МC Түшүр
MÜZ-306 ВОКАЛДЫК АНСАМБЛЬ VI 2 ( 1 - 2 ) 4 МC Түшүр
MÜZ-308 ВОКАЛ ӨНӨРҮ IV 2 ( 1 - 2 ) 4 МC Түшүр
MÜZ-310 ГАРМОНИЯ II 2 ( 1 - 2 ) 3 МC Түшүр
MÜZ-312 ИМПРОВИЗАЦИЯ II 2 ( 1 - 2 ) 2 МC Түшүр
STJ-302 ПРАКТИКА II 0 ( 0 - 0 ) 3 МC Түшүр
YÖD-302 ҮЙ ТАПШЫРМА III 0 ( 0 - 2 ) 0 МC Түшүр
MÜZ-316 АНСАМБЛЬ МЕНЕН ЫРДОО III 2 ( 1 - 2 ) 4 ТС Түшүр
MÜZ-318 КӨРКӨМ ОКУУ 2 ( 1 - 2 ) 4 ТС Түшүр
MÜZ-320 АСПАПТА ИНДИВИДУАЛДУУ ОЙНООНУ ҮЙРӨНҮҮ IV 2 ( 1 - 2 ) 4 ТС Түшүр
MÜZ-322 ТҮРК ЭЛДИК МУЗЫКАСЫНЫН РЕПЕРТУАРЫ 2 ( 1 - 2 ) 4 ТС Түшүр
MÜZ-326 ҮНГӨ КАМ КӨРҮҮ ЖАНА ҮНДҮ САКТОО 2 ( 1 - 2 ) 4 ТС Түшүр
MÜZ-330 ТҮРК МУЗЫКАСЫНЫН СОЛЬФЕДЖИОСУ II 2 ( 1 - 2 ) 4 ТС Түшүр
MÜZ-324 ООЗЕКИ САЛТТАГЫ АДИСТИК ӨНӨРДҮН АЛЫП ЖҮРҮҮЧҮЛӨРҮ 2 ( 1 - 2 ) 4 ТС Түшүр
7 - Семестр
Код Аты Кредиттери ECTS Курстун Түрү* Сабактын планы
MÜZ-401 ӨНӨР ТАРЫХЫ 2 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
MÜZ-405 ВОКАЛДЫК АНСАМБЛЬ VII 2 ( 1 - 2 ) 4 МC Түшүр
MÜZ-407 ВОКАЛ ӨНӨРҮ V 2 ( 1 - 2 ) 4 МC Түшүр
MÜZ-409 КОНЦЕРТТИК ПРАКТИКА I 1 ( 0 - 2 ) 1 МC Түшүр
MÜZ-411 МЕНЕДЖМЕНТ И ЭКОНОМИКА ТЗП I 2 ( 2 - 0 ) 3 МC Түшүр
MÜZ-413 ДЖАЗ, ЗАМАНБАП МУЗЫКАСЫНЫН ТАРЫХЫ 2 ( 2 - 0 ) 3 МC Түшүр
BTZ-451 ДИПЛОМДУК ИШ I 3 ( 1 - 4 ) 3 МC Түшүр
MÜZ-415 МУЗЫКА ЖАНА ЭСТЕТИКА 2 ( 1 - 2 ) 3 ТС Түшүр
MÜZ-417 ТҮРК МУЗЫКАСЫНЫН СОЛЬФЕДЖИОСУ 2 ( 1 - 2 ) 3 ТС Түшүр
MÜZ-419 БАЛДАР ЫРЛАРЫ 2 ( 1 - 2 ) 3 ТС Түшүр
MÜZ-423 РАСШИФРОВКАЛОО 2 ( 1 - 2 ) 3 ТС Түшүр
MÜZ-421 КОМПЬЮТЕРДЕ МУЗЫКАЛЫК ПРОГРАММАЛОО ЖАНА АРАНЖИРОВКА I 2 ( 1 - 2 ) 3 ТС Түшүр
8 - Семестр
Код Аты Кредиттери ECTS Курстун Түрү* Сабактын планы
MÜZ-406 ВОКАЛДЫК АНСАМБЛЬ VIII 2 ( 1 - 2 ) 4 МC Түшүр
MÜZ-408 ВОКАЛ ӨНӨРҮ VI 2 ( 1 - 2 ) 4 МC Түшүр
MÜZ-412 МУЗЫКАНЫН МЕНЕДЖМЕНТТИГИ ЖАНА ЭКОНОМИКАСЫ II 2 ( 2 - 0 ) 3 МC Түшүр
BTZ-452 ДИПЛОМДУК ИШ II 3 ( 1 - 4 ) 3 МC Түшүр
STJ-402 ПРАКТИКА III 0 ( 0 - 0 ) 3 МC Түшүр
DES-400 АДИСТИГИ БОЮНЧА КОМПЛЕКСТҮҮ ЭКЗАМЕН 0 ( 0 - 0 ) 1 МC Түшүр
DES-402 КЫРГЫЗСТАН ТАРЫХЫ (МАМЛЕКЕТТИК ЭКЗАМЕН) 0 ( 0 - 0 ) 1 МC Түшүр
DES-404 БҮТҮРҮҮ ИШИНИН КОРГОО 0 ( 0 - 0 ) 1 МC Түшүр
MÜZ-414 ЗАМАНБАП МУЗЫКА 3 ( 2 - 2 ) 5 ТС Түшүр
MÜZ-416 ДИНИЙ МУЗЫКАЛЫК МАДАНИЯТ 3 ( 2 - 2 ) 5 ТС Түшүр
MÜZ-418 МЮЗИКЛ 3 ( 2 - 3 ) 5 ТС Түшүр
MÜZ-420 ТҮРК МУЗЫКАСЫНЫН РЕПЕРТУАРЫ 3 ( 2 - 2 ) 5 ТС Түшүр
MÜZ-422 КОМПЬЮТЕРДЕ МУЗЫКАЛЫК ПРОГРАММАЛОО ЖАНА АРАНЖИРОВКА II 3 ( 2 - 2 ) 5 ТС Түшүр
*МC - Милдеттүү Сабак, ТС - Тандоо Сабагы