Окууту кыргыз жана түрк тилдеринде

Программаны сыпаттоо:

Кыргыз-Түрк «Манас» университетинин Көркөм өнөр факультетинде  570500 «Көркөм сүрөт искусствосу / живопись» адистиги боюнча жогорку бакалавр билим берүү окуу иштерин жүргүзүүгө 2017-жылдын 28-февралындагы №237/01 буйругу Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигинин алдындагы лицензиялоо жана аккредитациялоо (аттестациялоо) боюнча кеңешинин чечими 2017-жылдын 27-фералындагы Мамлекеттик инспекциясынын 2017-жылынын 27-февральдагы  №1-3-7 протоколу. (№ LD170000107 лицензияга № 17 тиркеме, каттоо номери № 17/0064, Бишкек шаары, 2017 ж.).

Окутуу бюджеттик негизде ишке ашырылат.

Бөлүмдүн максаты - Коомдун көркөм өнөр талаптарына жооп берип, коомдун мүчөлөрүн көркөм өнөр дүйнөсү менен өстүргөн, маданий байланыштарды чыңдап, жаратмандыкты туу туткан, өлкөсүнүн жана дүйнөлүк маданияттын куржунуна салым кошкон, улуттук жана эл аралык деңгээлде чыгарма жарата алган, тажрыйбалары менен талантын айкалыштыруу менен, жарандардын чыгармачылык аң-сезимин калыптандырып, көркөм өнөр жана жаратмандыкты чыныгы жашоодо чагылдыра алган, заманбап, чыгармачыл копитенттүүлүкө ээ адистерди даярдоо.

Факультетти бүтүрүү шарты: Окуу системасы 8-жарым жылдык жана жалпы 240 ECTS сабактарды ийгиликтүү окуп бүтүрүү.

Ишке орношуу мүмкүнчүлүктөрү: Бүтүрүүчүлөрүбүз жеке искусство иш каналарында, мамлекеттик мекемелерде, музейлерде, галерия жана ательеде, искусство менен байланышкан ар кандай мекемелерде ишке орношо алышат. Магистратура билимин алып искусство боюнча сабак берүү мүмкүнчүлүктөрүнө ээ.

Өзүн өнүктүрүү:  Бакалварды бүтүргөн студент магистратура программасын окуп кетүү мүмкүнчүлүнө ээ.