1 - Семестр
Код Аты Кредиттери ECTS Курстун Түрү* Сабактын планы
BES-105 ДЕНЕ ТАРБИЯ ЖАНА СПОРТ I 0 ( 0 - 2 ) 0 МC Түшүр
CEV-100 ЭКОЛОГИЯ 2 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
GZT-121 КОММУНИКАЦИЯ ИЛИМИНЕ КИРИШҮҮ 2 ( 2 - 0 ) 3 МC Түшүр
GZT-123 ЖАЗУУ ЖАНА РЕДАКЦИЯЛОО КӨНДҮМДӨРҮ 2 ( 1 - 2 ) 5 МC Түшүр
GZT-125 КОММУНИКАЦИЯ ТАРЫХЫ 2 ( 2 - 0 ) 3 МC Түшүр
GZT-127 УКУК ТААНУУ 2 ( 2 - 0 ) 3 МC Түшүр
HIR-101 КООМЧУЛУК МЕНЕН БАЙЛАНЫШТЫН ТАРЫХЫ Ж-А НЕГ. ТҮШҮНҮКТӨРҮ 3 ( 3 - 0 ) 4 МC Түшүр
KGZ-103 КЫРГЫЗ ТИЛИ ЖАНА АДАБИЯТЫ I 1 ( 0 - 2 ) 2 МC Түшүр
MAT-100 МАТЕМАТИКА 2 ( 1 - 2 ) 3 МC Түшүр
RSC-103 ОРУС ТИЛИ I 1 ( 0 - 2 ) 2 МC Түшүр
RTS-113 СОЦИОЛОГИЯ 2 ( 2 - 0 ) 3 МC Түшүр
2 - Семестр
Код Аты Кредиттери ECTS Курстун Түрү* Сабактын планы
BES-106 ДЕНЕ ТАРБИЯ ЖАНА СПОРТ II 0 ( 0 - 2 ) 0 МC Түшүр
BIL-100 ИНФОРМАТИКА 2 ( 1 - 2 ) 4 МC Түшүр
BIO-100 АЗЫРКЫ ТАБИЯТ ТААНУУНУН КОНЦЕПЦИЯЛАРЫ 0 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
GZT-128 КОММУНИКАЦИЯНЫН СОЦИОЛОГИЯСЫ 2 ( 2 - 0 ) 3 МC Түшүр
HIR-151 РЕКЛАМАНЫН ТАР: НЕГ. ТҮШҮНҮК-Р Ж-А ПРАК-Р (КУРСТ. ИШ) 3 ( 2 - 2 ) 6 МC Түшүр
HIR-153 ЭКОНОМИКАГА КИРИШҮҮ 2 ( 2 - 0 ) 3 МC Түшүр
HIR-157 САЯСАТ ТААНУУ 2 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
ING-112 АНГЛИС ТИЛИ II 1 ( 0 - 2 ) 2 МC Түшүр
KGZ-104 КЫРГЫЗ ТИЛИ ЖАНА АДАБИЯТЫ II 1 ( 0 - 2 ) 2 МC Түшүр
RSC-104 ОРУС ТИЛИ II 1 ( 0 - 2 ) 2 МC Түшүр
RTS-110 ФОТОЧЕБЕРЧИЛИКТИН НЕГИЗДЕРИ 2 ( 1 - 2 ) 4 МC Түшүр
STJ-102 ОКУУ ПРАКТИКАСЫ 0 ( 0 - 2 ) 2 МC Түшүр
3 - Семестр
Код Аты Кредиттери ECTS Курстун Түрү* Сабактын планы
CEV-200 КЫРГЫЗСТАН ГЕОГРАФИЯСЫ 0 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
FLS-200 ФИЛОСОФИЯ 0 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
HIR-251 ГРАФИКАЛЫК ДИЗАЙН 3 ( 2 - 2 ) 5 МC Түшүр
HIR-253 ИЛИМИЙ ИЗИЛДӨӨ ЫКМАЛАРЫ 3 ( 2 - 2 ) 4 МC Түшүр
HIR-255 ЗАМАНБАП МАРКЕТИНГ БАШКАРУУСУ 3 ( 3 - 0 ) 3 МC Түшүр
HIR-257 КБ Ж-А РЕКЛАМА БӨЛҮМҮНҮН ИШМЕРДҮҮЛҮ 2 ( 2 - 0 ) 3 МC Түшүр
HIR-259 КЕСИПТИК АНГЛИС ТИЛИ I 2 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
KGZ-203 КЫРГЫЗ ТИЛИ ЖАНА АДАБИЯТЫ III 1 ( 0 - 2 ) 2 МC Түшүр
RSC-203 ОРУС ТИЛИ III 1 ( 0 - 2 ) 2 МC Түшүр
RTS-213 КОММУНИКАЦИЯ ТЕОРИЯЛАРЫ 3 ( 3 - 0 ) 4 МC Түшүр
TAR-251 AТА МЕКЕН ТАРЫХЫ I (КЫРГЫЗСТАН ТАРЫХЫ) 0 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
4 - Семестр
Код Аты Кредиттери ECTS Курстун Түрү* Сабактын планы
EDF-202 ДҮЙНӨЛҮК ЖАНА ТҮРК ЦИВИЛИЗАЦИЯЛАРЫ 0 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
TUR-226 МАНАС ТААНУУ 0 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
TAR-252 АТА-МЕКЕН ТАРЫХЫ II (ТҮРКИЯ ТАРЫХЫ) 0 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
HİR-202 ГРАФИКА II 3 ( 2 - 2 ) 4 МC Түшүр
HİR-204 ЭФФЕКТИВДҮҮ ООЗЕКИ Ж-А ЖАЗУУ ТҮРҮНДӨ ТҮШҮНДҮРҮҮ ЫКМА-РЫ 3 ( 2 - 2 ) 4 МC Түшүр
HİR-206 МАРКЕТИНГ 2 ( 2 - 0 ) 3 МC Түшүр
İLF-202 КОММУНИКАЦИЯ ФИЛОСОФИЯСЫ 3 ( 3 - 0 ) 3 МC Түшүр
İLF-204 КОММУНИКАЦИЯ ТЕОРИЯЛАРЫ II 2 ( 2 - 0 ) 4 МC Түшүр
İLF-206 САПАТТЫК ИЗИЛДӨӨ МЕТОДДОРУ 2 ( 1 - 2 ) 4 МC Түшүр
MYD-202 КЕСИПТИК АНГЛИС ТИЛИ II 2 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
MYD-204 КЕСИПТИК ОРУС ТИЛИ II 2 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
YÖD-202 ГРАФИКА II (КУРСТУК ИШ) 0 ( 0 - 2 ) 0 МC Түшүр
5 - Семестр
Код Аты Кредиттери ECTS Курстун Түрү* Сабактын планы
HİR-301 КООМЧ. М-Н БАЙЛ-ТА ӨРНӨК ОКУЯ-Н АНАЛИЗИ, КАМП.ПЛАНДОО I 3 ( 2 - 2 ) 5 МC Түшүр
HİR-303 КООМ М-Н БАЙЛАНЫШТА МОДЕЛДЕР Ж-А КӨЗ КАРАШТАР 3 ( 2 - 2 ) 5 МC Түшүр
HİR-305 МАРКЕТИНГДИК КОММУНИКАЦИЯ 2 ( 1 - 2 ) 3 МC Түшүр
HİR-307 АНИМАЦИЯ 3 ( 2 - 2 ) 4 МC Түшүр
GZT-313 САЯСИЙ КОММУНИКАЦИЯ 3 ( 3 - 0 ) 3 МC Түшүр
HİR-309 РЕКЛАМА ФОТО ЧЕБЕРЧИЛИГИ 3 ( 2 - 2 ) 5 ТС Түшүр
HİR-311 РАДИО ЖАНА ТВ РЕКЛАМАСЫ 3 ( 2 - 2 ) 5 ТС Түшүр
HİR-313 ИШ-ЧАРА ЖАНА ПРОТОКОЛ БАШКАРУУСУ 3 ( 2 - 2 ) 5 ТС Түшүр
HİR-317 РЕКЛАМАЛЫК ИШТЕ ЧЫГАРМАЧЫЛЫК 3 ( 2 - 2 ) 5 ТС Түшүр
6 - Семестр
Код Аты Кредиттери ECTS Курстун Түрү* Сабактын планы
HİR-302 КЕСИПТИК СЕМИНАРЛАР 0 ( 0 - 3 ) 1 МC Түшүр
HİR-308 КЕРЕКТӨӨЧҮЛӨРДҮН ЖҮРҮМ-ТУРУМДАРЫ 2 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
İLF-308 КОММУНИКАЦИЯ ЖАНА ЭТИКА 3 ( 3 - 0 ) 3 МC Түшүр
YÖD-302 (КУРСТУК ИШ) 0 ( 0 - 2 ) 0 МC Түшүр
HİR-304 КООМЧ. М-Н БАЙЛ-ТА ӨРНӨК ОКУЯ-Н АНАЛИЗИ,КАМП.ПЛАНДОО II 3 ( 2 - 2 ) 3 МC Түшүр
HİR-306 КООМЧУЛУК М-Н БАЙЛАНЫШ Ж-А РЕКЛАМА ТЕКСТ-ИН ЖАЗУУ 3 ( 2 - 2 ) 3 МC Түшүр
HİR-310 РЕКЛАМА АНАЛИЗИ 2 ( 1 - 2 ) 2 МC Түшүр
GZT-306 САЯСИЙ КӨЗ КАРАШТАРДЫН ТАРЫХЫ 2 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
STJ-302 ПРАКТИКА II 0 ( 0 - 0 ) 4 МC Түшүр
HİR-312 СУНУУ ЫКМАЛАРЫ 3 ( 2 - 2 ) 5 ТС Түшүр
HİR-314 ИМИДЖДИ БАШКАРУУ 3 ( 2 - 2 ) 5 ТС Түшүр
HİR-316 УЮМДУК ИДЕНТИФИКАЦИЯ - МАРКА БАШКАРУУСУ 3 ( 2 - 2 ) 5 ТС Түшүр
HİR-318 ИЛГЕРИЛЕТИЛГЕН АНИМАЦИЯ 3 ( 2 - 2 ) 5 ТС Түшүр
7 - Семестр
Код Аты Кредиттери ECTS Курстун Түрү* Сабактын планы
HİR-401 КООМДУК ПИКИРДИ ЖАНА РЫНОКТУ ИЗИЛДӨӨ 2 ( 2 - 0 ) 6 МC Түшүр
BTZ-451 ДИПЛОМДУК ИШ I 3 ( 1 - 4 ) 4 МC Түшүр
İLF-401 КОММУНИКАЦИЯ УКУГУ 2 ( 2 - 0 ) 5 МC Түшүр
HİR-407 КОНТЕНТ АНАЛИЗ 3 ( 3 - 0 ) 5 ТС Түшүр
HİR-405 ЫНАНДЫРУУЧУ КОММУНИКАЦИЯ ЖАНА РИТОРИКА 3 ( 3 - 0 ) 5 ТС Түшүр
HİR-411 ИНТЕРНЕТ РЕКЛАМА 3 ( 2 - 2 ) 5 ТС Түшүр
HİR-413 ЭЛАРАЛЫК РЕКЛАМАЛЫК ИШ 3 ( 2 - 2 ) 5 ТС Түшүр
8 - Семестр
Код Аты Кредиттери ECTS Курстун Түрү* Сабактын планы
BTZ-452 ДИПЛОМДУК ИШ II 3 ( 1 - 4 ) 3 МC Түшүр
STJ-402 ПРАКТИКА III 0 ( 0 - 0 ) 4 МC Түшүр
HİR-402 КООМЧУЛУК М-Н БАЙЛАНЫШ Ж-А ЖАҢЫ МЕДИА 3 ( 2 - 2 ) 5 МC Түшүр
DES-400 АДИСТИГИ БОЮНЧА КОМПЛЕКСТҮҮ ЭКЗАМЕН 0 ( 0 - 0 ) 1 МC Түшүр
DES-402 КЫРГЫЗСТАН ТАРЫХЫ (МАМЛЕКЕТТИК ЭКЗАМЕН) 0 ( 0 - 0 ) 1 МC Түшүр
DES-404 БҮТҮРҮҮ ИШИНИН КОРГОО 0 ( 0 - 0 ) 1 МC Түшүр
HİR-406 МЕДИАПЛАНДОО 3 ( 2 - 2 ) 5 ТС Түшүр
HİR-410 САЯСИЙ КОММУНИКАЦИЯ КАМПАНИЯЛАРЫ 3 ( 2 - 2 ) 5 ТС Түшүр
HİR-412 МАССАЛЫК ПСИХОЛОГИЯ Ж-А ПСИХОАНАЛИТИКАЛЫК КӨЗ КАРАШТАР 3 ( 3 - 0 ) 5 ТС Түшүр
HİR-414 РЕКЛАМА ЭСТЕТИКАСЫ 3 ( 2 - 2 ) 5 ТС Түшүр
HİR-416 ЭЛ АРАЛЫК КООМ МЕНЕН БАЙЛАНЫШ 3 ( 3 - 0 ) 5 ТС Түшүр
*МC - Милдеттүү Сабак, ТС - Тандоо Сабагы