1 - Семестр
Код Аты Кредиттери ECTS Курстун Түрү* Сабактын планы
BES-105 ДЕНЕ ТАРБИЯ III 0 ( 0 - 2 ) 0 МC Түшүр
CEV-100 ЭКОЛОГИЯ 2 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
FLS-101 БАЙЫРКЫ ГРЕК ФИЛОСОФИЯСЫ I 2 ( 2 - 0 ) 5 МC Түшүр
FLS-103 БАЙЫРКЫ ЧЫГЫШ ФИЛОСОФИЯСЫ 2 ( 2 - 0 ) 5 МC Түшүр
FLS-105 МИФОЛОГИЯ 2 ( 2 - 0 ) 3 МC Түшүр
FLS-107 ФИЛОСОФИЯГА КИРИШҮҮ 2 ( 2 - 0 ) 4 МC Түшүр
FLS-109 ИЛИМ ТАРЫХЫ 2 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
ING-111 АНГЛИС ТИЛИ I 1 ( 0 - 2 ) 2 МC Түшүр
KGZ-103 КЫРГЫЗ ТИЛИ ЖАНА АДАБИЯТЫ I 1 ( 0 - 2 ) 2 МC Түшүр
MAT-100 МАТЕМАТИКА 2 ( 1 - 2 ) 3 МC Түшүр
RSC-103 ОРУС ТИЛИ I 1 ( 0 - 2 ) 2 МC Түшүр
SOS-161 СОЦИОЛОГИЯ 2 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
2 - Семестр
Код Аты Кредиттери ECTS Курстун Түрү* Сабактын планы
BES-106 ДЕНЕ ТАРБИЯ IV 0 ( 0 - 2 ) 0 МC Түшүр
ING-112 АНГЛИС ТИЛИ II 1 ( 0 - 2 ) 2 МC Түшүр
KGZ-104 КЫРГЫЗ ТИЛИ II 1 ( 0 - 2 ) 2 МC Түшүр
RSC-104 ОРУС ТИЛИ II 1 ( 0 - 2 ) 2 МC Түшүр
FLS-102 ГРЕК ФИЛОСОФИЯСЫ II 3 ( 3 - 0 ) 5 МC Түшүр
FLS-104 ОНТОЛОГИЯ 3 ( 3 - 0 ) 5 МC Түшүр
FLS-106 ЗАМАНБАП ТАБИЯТ ТААНУУ ИЛИМДЕРИНИН КОНЦЕПЦИЯСЫ 2 ( 2 - 0 ) 3 МC Түшүр
FLS-108 КЛАССИКАЛЫК ЛОГИКА 3 ( 3 - 0 ) 5 МC Түшүр
BIL-100 ИНФОРМАТИКА 2 ( 1 - 2 ) 4 МC Түшүр
FLS-112 УКУКА КИРИШҮҮ 3 ( 3 - 0 ) 4 МC Түшүр
3 - Семестр
Код Аты Кредиттери ECTS Курстун Түрү* Сабактын планы
CEV-200 КЫРГЫЗСТАН ГЕОГРАФИЯСЫ 0 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
EGT-201 ПСИХОЛОГИЯ 2 ( 0 - 0 ) 3 МC Түшүр
FLS-201 ОРТО КЫЛЫМ ЕВРОПА ФИЛОСОФИЯСЫ 3 ( 3 - 0 ) 4 МC Түшүр
FLS-203 ИСЛАМ ФИЛОСОФИЯСЫ 3 ( 3 - 0 ) 4 МC Түшүр
FLS-205 САЯСАТ ФИЛОСОФИЯСЫ 3 ( 3 - 0 ) 3 МC Түшүр
FLS-207 ЗАМАНБАП ЛОГИКА 2 ( 2 - 0 ) 3 МC Түшүр
ING-201 АНГЛИС ТИЛИНИН ПРАКТИКАЛЫК КУРСУ I 0 ( 0 - 2 ) 2 МC Түшүр
KGZ-203 КЫРГЫЗ ТИЛИ ЖАНА АДАБИЯТЫ III 1 ( 0 - 2 ) 2 МC Түшүр
RSC-203 ОРУС ТИЛИ III 1 ( 0 - 2 ) 2 МC Түшүр
TAR-251 AТА МЕКЕН ТАРЫХЫ I (КЫРГЫЗСТАН ТАРЫХЫ) 0 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
FLS-209 ФИЛОСОФИЯНЫН НЕГИЗГИ ТҮШҮНҮКТӨРҮ 3 ( 3 - 0 ) 4 ТС Түшүр
FLS-211 ЭЛЛИНИЗМ ЖАНА РИМ ФИЛОСОФИЯСЫ 3 ( 3 - 0 ) 4 ТС Түшүр
FLS-213 БАЙЫРКЫ КЫТАЙ ФИЛОСОФИЯСЫ 3 ( 3 - 0 ) 4 ТС Түшүр
FLS-215 ТАРЫХ ФИЛОСОФИЯСЫ 3 ( 3 - 0 ) 4 ТС Түшүр
FLS-217 ТҮРК ТИЛДҮҮ ЭЛДЕРДИН ИСЛАМДАН МУРУНКУ ДҮЙНҮ ТААНЫМЫ 3 ( 3 - 0 ) 4 ТС Түшүр
FLS-219 РИТОРИКА 3 ( 3 - 0 ) 4 ТС Түшүр
4 - Семестр
Код Аты Кредиттери ECTS Курстун Түрү* Сабактын планы
UDL-202 ПРАКТИКАЛЫК АНГЛИС ТИЛИ II 0 ( 0 - 2 ) 2 МC Түшүр
EDF-202 ДҮЙНӨЛҮК ЖАНА ТҮРК ЦИВИЛИЗАЦИЯЛАРЫ 0 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
EĞT-202 ПЕДАГОГИКА 2 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
FLS-202 КАЙРА ЖАРАЛУУ ЖАНА 17-КЫЛЫМ ФИЛОСОФИЯСЫ 3 ( 3 - 0 ) 3 МC Түшүр
YÖD-202 КУРСТУК ИШ 0 ( 0 - 2 ) 0 МC Түшүр
UDL-204 ПРАКТИКАЛЫК КЫРГЫЗ ТИЛИ II 0 ( 0 - 2 ) 2 МC Түшүр
FLS-204 ЭПИСТЕМОЛОГИЯ 3 ( 3 - 0 ) 6 МC Түшүр
UDL-206 ПРАКТИКАЛЫК ОРУС ТИЛИ II 0 ( 0 - 2 ) 2 МC Түшүр
FLS-206 ДИН ФИЛОСОФИЯСЫ 3 ( 3 - 0 ) 3 МC Түшүр
FLS-208 ЛОГИКАНЫН ПРОБЛЕМАЛАРЫ 3 ( 2 - 2 ) 3 МC Түшүр
TUR-226 МАНАС ТААНУУ 0 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
TAR-252 АТА-МЕКЕН ТАРЫХЫ II (ТҮРКИЯ ТАРЫХЫ) 0 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
FLS-210 СОКРАТКА ЧЕЙИНКИ ФИЛОСОФИЯ ТАРЫХЫ 3 ( 3 - 0 ) 3 ТС Түшүр
FLS-212 БАЙЫРКЫ ИНДИЯ ФИЛОСОФИЯСЫ 3 ( 3 - 0 ) 3 ТС Түшүр
FLS-214 ИСЛАМ ФИЛОСОФИЯСЫНЫН НЕГИЗГИ МАСЕЛЕЛЕРИ 3 ( 3 - 0 ) 3 ТС Түшүр
FLS-216 ФОМА АКВИНИСКИЙ, Д. СКОТ ЖАНА АНСЕЛЬМ ФИЛОСОФИЯСЫ 3 ( 3 - 0 ) 3 ТС Түшүр
FLS-218 ФАРАБИ ЖАНА ИБН СИНА ФИЛОСОФИЯСЫ 3 ( 3 - 0 ) 3 ТС Түшүр
FLS-220 КЕСИПТИК ЭТИКА 3 ( 3 - 0 ) 3 ТС Түшүр
5 - Семестр
Код Аты Кредиттери ECTS Курстун Түрү* Сабактын планы
FLS-301 АГАРТУУ ДООРУ ФИЛОСОФИЯСЫ 3 ( 3 - 0 ) 3 МC Түшүр
FLS-303 ЖАЛПЫ ТҮРК ФИЛОСОФИЯСЫ 2 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
FLS-305 КЫРГЫЗ ОЙЛОМ ТАРЫХЫ-I 2 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
FLS-307 КООМ ФИЛОСОФИЯСЫ 2 ( 2 - 0 ) 3 МC Түшүр
FLS-309 АХЛАК ФИЛОСОФИЯСЫ 3 ( 3 - 0 ) 6 МC Түшүр
FLS-311 МАДАНИЯТ ФИЛОСОФИЯСЫ 2 ( 2 - 0 ) 3 МC Түшүр
FLS-313 ФИЛОСОФИЯ ТАРЫХЫНЫН МЕТОДОЛОГИЯСЫ 3 ( 2 - 2 ) 3 МC Түшүр
FLS-315 ТИЛ ФИЛОСОФИЯСЫ 3 ( 3 - 0 ) 4 ТС Түшүр
FLS-317 БИЛИМ БЕРҮҮ ФИЛОСОФИЯСЫ 3 ( 3 - 0 ) 4 ТС Түшүр
FLS-319 УКУК ФИЛОСОФИЯСЫ 3 ( 3 - 0 ) 4 ТС Түшүр
FLS-321 ФИЛОСОФИЯЛЫК АНТРОПОЛОГИЯ 3 ( 3 - 0 ) 4 ТС Түшүр
FLS-323 КРИТИКАЛЫК ОЙЛОМ 3 ( 3 - 0 ) 4 ТС Түшүр
FLS-325 ОРТО АЗИЯНЫН МАДАНИЙ ЖАНА КООМДУК ӨЗГӨЧӨЛҮКТӨРҮ 3 ( 3 - 0 ) 4 ТС Түшүр
FLS-327 УТОПИЯ 3 ( 3 - 0 ) 4 ТС Түшүр
FLS-329 МАДАНИЯТ ТЕОРИЯЛАРЫ 3 ( 3 - 0 ) 4 ТС Түшүр
FLS-331 ДЕКАРТ, ЛЕЙБНИЦ ЖАНА СПИНОЗА ФИЛОСОФИЯСЫ 3 ( 3 - 0 ) 4 ТС Түшүр
FLS-333 ИСЛАМ ФИЛОСОФТОРУНУН БАТЫШ ФИЛОСОФИЯСЫНА БОЛГОН ТААСИРЛЕРИ 3 ( 3 - 0 ) 4 ТС Түшүр
6 - Семестр
Код Аты Кредиттери ECTS Курстун Түрү* Сабактын планы
FLS-302 НЕМЕЦ КЛАССИКАЛЫК ФИЛОСОФИЯСЫ 3 ( 3 - 0 ) 3 МC Түшүр
FLS-304 КЫРГЫЗ ОЙЛОМ ТАРЫХЫ-II 3 ( 2 - 0 ) 3 МC Түшүр
FLS-306 ЭКЗИСТЕНЦИАЛИЗМ 3 ( 3 - 0 ) 5 МC Түшүр
FLS-308 СОЦИАЛДЫК АНТРОПОЛОГИЯ 2 ( 2 - 0 ) 4 МC Түшүр
FLS-310 КООМДУК ИЛИМДЕРДЕГИ ИЗИЛДӨӨ МЕТОТТОРУ 3 ( 2 - 2 ) 3 МC Түшүр
FLS-312 СЕМИНАР-I 2 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
STJ-302 ПРАКТИКА-I 0 ( 0 - 0 ) 3 МC Түшүр
YÖD-302 КУРСТУК ИШ 0 ( 0 - 2 ) 0 МC Түшүр
FLS-314 ЖАШОО ФИЛОСОФИЯСЫ 3 ( 3 - 0 ) 4 ТС Түшүр
FLS-316 РУХ ФИЛОСОФИЯСЫ 3 ( 3 - 0 ) 4 ТС Түшүр
FLS-318 ОРУС ФИЛОСОФИЯСЫ 3 ( 3 - 0 ) 4 ТС Түшүр
FLS-320 К. МАРКС ЖАНА ФИЛОСОФИЯ 3 ( 3 - 0 ) 4 ТС Түшүр
FLS-322 ФИЛОСОФИЯ, ИЛИМ ЖАНА ДИНДИН ӨЗ АРА МАМИЛЕСИ 3 ( 3 - 0 ) 4 ТС Түшүр
FLS-324 ФИЛОСОФИЯ ЖАНА ЭС-ТУТУМ 3 ( 3 - 0 ) 4 ТС Түшүр
FLS-326 УЛУТ ЖАНА МАДАНИЯТ 3 ( 3 - 0 ) 4 ТС Түшүр
FLS-328 РУССО ЖАНА ВОЛЬТЕР ФИЛОСОФИЯСЫ 3 ( 3 - 0 ) 4 ТС Түшүр
FLS-330 ГОББС ЖАНА ЛОКК ФИЛОСОФИЯСЫ 3 ( 3 - 0 ) 4 ТС Түшүр
7 - Семестр
Код Аты Кредиттери ECTS Курстун Түрү* Сабактын планы
FLS-401 ЗАМАНБАП ФИЛОСОФИЯ 3 ( 3 - 0 ) 5 МC Түшүр
FLS-403 ЗАМАНБАП ТҮРК ФИЛОСОФИЯСЫ 2 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
FLS-405 АКСИОЛОГИЯ 2 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
FLS-407 СЕМИНАР-II 2 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
BTZ-451 ДИПЛОМДУК ИШ-I 3 ( 1 - 4 ) 3 МC Түшүр
FLS-409 ЭС-ТУТУМ ФИЛОСОФИЯСЫ 3 ( 3 - 0 ) 5 ТС Түшүр
FLS-411 ЗАМАНБАП ДИН ФИЛОСОФИЯСЫ 3 ( 3 - 0 ) 5 ТС Түшүр
FLS-413 ЭКОЛОГИЯ ФИЛОСОФИЯСЫ 3 ( 3 - 0 ) 5 ТС Түшүр
FLS-415 НЕО-КАНТЧЫЛЫК ЖАНА НЕО-ГЕГЕЛЧИЛИК 3 ( 3 - 0 ) 5 ТС Түшүр
FLS-417 ФЕНОМОНОЛОГИЯ 3 ( 3 - 0 ) 5 ТС Түшүр
FLS-419 ГЕРМЕНЕВТИКА 3 ( 3 - 0 ) 5 ТС Түшүр
FLS-421 ПРАГМАТИЗМ 3 ( 3 - 0 ) 5 ТС Түшүр
FLS-423 СТРУКТУРАЛИЗМ ЖАНА ПОСТ-СТРУКТУРАЛИЗМ 3 ( 3 - 0 ) 5 ТС Түшүр
FLS-425 ПОЗИТИВЗМ, НЕО-ПОЗИТИВЗМ ЖАНА ПОСТ-ПОЗИТИВЗМ 3 ( 3 - 0 ) 5 ТС Түшүр
FLS-427 ЗАМАНБАП БИОЭТИКАЛЫК ПРОБЛЕМАЛАР 3 ( 3 - 0 ) 5 ТС Түшүр
FLS-429 НИЦШЕ ЖАНА ШОПЕНГАУЭР ФИЛОСОФИЯСЫ 3 ( 3 - 0 ) 5 ТС Түшүр
8 - Семестр
Код Аты Кредиттери ECTS Курстун Түрү* Сабактын планы
FLS-402 ИЛИМ ФИЛОСОФИЯСЫ 3 ( 3 - 0 ) 4 МC Түшүр
FLS-404 ЭСТЕТИКА 3 ( 3 - 0 ) 6 МC Түшүр
BTZ-452 ДИПЛОМДУК ИШ-I 3 ( 1 - 4 ) 3 МC Түшүр
STJ-402 ПРАКТИКА-II 0 ( 0 - 0 ) 4 МC Түшүр
DES-400 ЖАЛПЫ АДИСТТИК БОЮНЧА СЫНАК 0 ( 0 - 0 ) 1 МC Түшүр
DES-402 КЫРГЫЗСТАН ТАРЫХЫ БОЮНЧА МАМЛЕКЕТТИК СЫНАК 0 ( 0 - 0 ) 1 МC Түшүр
DES-404 ДИПЛОМДУК ИШТИ КОРГОО 0 ( 0 - 0 ) 2 МC Түшүр
FLS-406 АНАЛИТИКАЛЫК ФИЛОСОФИЯ 3 ( 3 - 0 ) 3 ТС Түшүр
FLS-408 ИСКУССТВО ФИЛОСОФИЯСЫ 3 ( 3 - 0 ) 3 ТС Түшүр
FLS-410 МЕТА - ФИЛОСОФИЯ 3 ( 3 - 0 ) 3 ТС Түшүр
FLS-412 ОРИЕНТАЛИЗМ, ВЕСТЕРНИЗМ ЖАНА КОМПАРАТИВИЗМ Ф.СЫ 3 ( 3 - 0 ) 3 ТС Түшүр
FLS-414 МОДЕРНИЗМ ЖАНА ПОСТ- МОДЕРНИЗМ 3 ( 3 - 0 ) 3 ТС Түшүр
FLS-416 ЧЫГАРМАЧЫЛЫК ЖАНА ИНТУИЦИЯ 3 ( 3 - 0 ) 3 ТС Түшүр
FLS-418 ФУТУРОЛОГИЯ 3 ( 3 - 0 ) 3 ТС Түшүр
FLS-420 АТЕИЗМ 3 ( 3 - 0 ) 3 ТС Түшүр
FLS-422 ТЕҢ УКУКТУУЛУК ЖАНА ДЕМОКРАТИЯ 3 ( 3 - 0 ) 3 ТС Түшүр
FLS-424 САЛТТУУ БИЛИМ 3 ( 3 - 0 ) 3 ТС Түшүр
FLS-426 ААЛАМДАШУУ ДООРУНДАГЫ ПРОБЛЕМАЛАР 3 ( 3 - 0 ) 3 ТС Түшүр
*МC - Милдеттүү Сабак, ТС - Тандоо Сабагы