Магистратура Сабактары
Код Аты Кредиттери ECTS Курстун Түрү* Сабактын планы
FLS-500 МАГИСТРДИК ДИССЕРТАЦИЯ 0 ( 0 - 0 ) 10 МC Түшүр
FLS-502 КЕСИПТИК ЧЕТ ТИЛ (АНГЛИС ТИЛИ) 2 ( 1 - 2 ) 5 МC Түшүр
FLS-510 ИЛИМИЙ ИЗИЛДӨӨ ПРАКТИКАСЫ 1 ( 0 - 2 ) 10 МC Түшүр
FLS-511 ПЕДАГОГИКАЛЫК ПРАКТИКА 1 ( 0 - 2 ) 10 МC Түшүр
FLS-512 СЕМИНАР 1 ( 0 - 2 ) 5 МC Түшүр
FLS-513 ИЛИМ ФИЛОСОФИЯСЫ ЖАНА МЕТОДОЛОГИЯСЫ 2 ( 1 - 2 ) 5 МC Түшүр
FLS-514 ЖОГОРКУ ОКУУ ЖАЙЛАРДА ФИЛОСОФИЯНЫ ОКУТУУ МЕТОДИКАСЫ 2 ( 1 - 2 ) 5 МC Түшүр
FLS-515 ОНТОЛОГИЯ ЖАНА ТААНУУНУН МЕТОДОЛОГИЯСЫ 3 ( 3 - 0 ) 5 МC Түшүр
FLS-516 ЗАМАНБАП ФИЛОСОФИЯНЫН МАСЕЛЕЛЕРИ 3 ( 3 - 0 ) 5 МC Түшүр
FLS-517 ЗАМАНБАП СОЦИАЛДЫК ФИЛОСОФИЯ 3 ( 3 - 0 ) 5 МC Түшүр
FLS-524 АДИСТИК БОЮНЧА КОМПЛЕКСТҮҮ ЭКЗАМЕН 0 ( 0 - 0 ) 10 МC Түшүр
FLS-599 МАГИСТРДИК ДИССЕРТАЦИЯНЫ ЖАКТОО 0 ( 0 - 0 ) 10 МC Түшүр
SBE-501 ИЛИМДЕГИ ЖАНА БИЛИМ БЕРҮҮДӨГҮ КОМПЬЮТЕРДИК ТЕХНОЛОГИЯЛАР 1 ( 0 - 2 ) 5 МC Түшүр
FLS-526 ЗАМАНБАП ТААНЫП БИЛҮҮ ТЕОРИЯСЫНЫН ПРОБЛЕМАЛАРЫ 3 ( 3 - 0 ) 5 ТС Түшүр
FLS-527 ЛОГИКА ЖАНА ФИЛОСОФИЯЛЫК ПРОБЛЕМАЛАР 3 ( 3 - 0 ) 5 ТС Түшүр
FLS-528 ТИЛ ФИЛОСОФИЯСЫНЫН ПРОБЛЕМАЛАРЫ 3 ( 3 - 0 ) 5 ТС Түшүр
FLS-529 ИСЛАМ ФИЛОСОФИЯСЫНЫН ПРОБЛЕМАЛАРЫ 3 ( 3 - 0 ) 5 ТС Түшүр
FLS-530 АНТИКАЛЫК ЭТИКА ЖАНА АЗЫРКЫ АХЛАКТУУЛУК 3 ( 3 - 0 ) 5 ТС Түшүр
FLS-531 АКЫЛ ФИЛОСОФИЯСЫ 3 ( 3 - 0 ) 5 ТС Түшүр
FLS-532 САЯСАТ ФИЛОСОФИЯСЫ:БИЙЛИК ЖАНА ЛЕГИТИМДҮҮЛҮК 3 ( 3 - 0 ) 5 ТС Түшүр
FLS-533 ПЛАТОН ЖАНА АРИСТОТЕЛЬ:ЗАМАНБАП ФИЛОСОФИЯГА ТААСИРЛЕРИ 3 ( 3 - 0 ) 5 ТС Түшүр
FLS-534 АЛЬ-ФАРАБИ ЖАНА ИБН СИНА: БОЛУМ ПРОБЛЕМАСЫ 3 ( 3 - 0 ) 5 ТС Түшүр
FLS-535 ИБН РУШД ЖАНА АКВИНСКИЙ:ФИЛОСОФИЯЛЫК САЛЫШТЫРУУ 3 ( 3 - 0 ) 5 ТС Түшүр
FLS-536 КАНТ ФИЛОСОФИЯСЫ ЖАНА МЕТАФИЗИКА 3 ( 3 - 0 ) 5 ТС Түшүр
FLS-537 ОРУС ФИЛОСОФИЯСЫНЫН ТАРЫХЫ 3 ( 3 - 0 ) 5 ТС Түшүр
FLS-538 МАРКС ФИЛОСОФИЯСЫ ЖАНА МАРКСИЗМ 3 ( 3 - 0 ) 5 ТС Түшүр
FLS-539 ФЕНОМЕНОЛОГИЯ 3 ( 3 - 0 ) 5 ТС Түшүр
FLS-540 ФУТУРОЛОГИЯ:УТОПИЯ ЖАНА ДИСТОПИЯ 3 ( 3 - 0 ) 5 ТС Түшүр
FLS-541 БААЛУУЛУКТАРДЫН ТАБИЯТЫ ЖАНА СТРУКТУРАСЫ 3 ( 3 - 0 ) 5 ТС Түшүр
Аспирантура Сабактары
Код Аты Кредиттери ECTS Курстун Түрү* Сабактын планы
*МC - Милдеттүү Сабак, ТС - Тандоо Сабагы