Магистратура Сабактары
Код Аты Кредиттери ECTS Курстун Түрү* Сабактын планы
EĞT-570 ЖОГОРКУ МЕКТЕПТИН ПЕДАГОГИКАСЫ 1 ( 1 - 0 ) 3 МC Түшүр
FBE-501 ИНФОРМАТИКА (ИЛИМДЕ ЖАНА ЖОГОРКУ ОКУУ ЖАЙЫНДАГЫ КОМПЬЮТ 0 ( 0 - 2 ) 1 МC Түшүр
FLS-512 СЕМИНАР 0 ( 0 - 3 ) 3 МC Түшүр
FLS-513 ИЛИМИЙ ИЗИЛДӨӨ МЕТОДДОРУ 3 ( 3 - 0 ) 3 МC Түшүр
FLS-514 ФИЛОСОФИЯЛЫК АНТРОПОЛОГИЯ 2 ( 2 - 0 ) 4 МC Түшүр
FLS-515 ИЛИМ ФИЛОСОФИЯСЫ ЖАНА МЕТОДОЛОГИЯСЫ 2 ( 2 - 0 ) 4 МC Түшүр
FLS-516 ЗАМАНБАП КООМ ФИЛОСОФИЯСЫ 2 ( 2 - 0 ) 4 МC Түшүр
FLS-517 ЖОГОРКУ ОКУУ ЖАЙЛАРДА ФИЛОСОФИЯНЫ ОКУТУУ МЕТОДИКАСЫ 2 ( 2 - 0 ) 4 МC Түшүр
FLS-518 ЗАМАНБАП БАТЫШ ФИЛОСОФИЯСЫ 2 ( 2 - 0 ) 4 МC Түшүр
FLS-519 АРГУМЕНТАЦИЯНЫН ТЕОРИЯСЫ ЖАНА ПРАКТИКАСЫ 1 ( 1 - 0 ) 3 МC Түшүр
FLS-520 ФИЛОСОФИЯ ТАРЫХЫНЫН МЕТОДОЛОГИЯСЫ 2 ( 2 - 0 ) 3 МC Түшүр
FLS-522 МЕТАФИЛОСОФИЯ 1 ( 1 - 0 ) 3 МC Түшүр
FLS-523 БААЛУУЛУКТАРДЫН ТАБИЯТЫ ЖАНА СТРУКТУРАСЫ 2 ( 2 - 0 ) 4 МC Түшүр
FLS-524 ТААНЫП БИЛҮҮНҮН ОНТОЛОГИЯСЫ ЖАНА МЕТОДОЛОГИЯСЫ 2 ( 2 - 0 ) 3 МC Түшүр
FLS-531 ИЛИМИЙ ОЙЛОМДУН ЭВОЛЮЦИЯСЫ 2 ( 2 - 0 ) 3 ТС Түшүр
FLS-532 ЗАМАНБАП ТААНЫП БИЛҮҮ ТЕОРИЯСЫНЫН МАСЕЛЕЛЕРИ 2 ( 2 - 0 ) 3 ТС Түшүр
FLS-533 ЗАМАНБАП ОНТОЛОГИЯ 2 ( 2 - 0 ) 3 ТС Түшүр
FLS-534 ЛОГИКАНЫН ФИЛОСОФИЯЛЫК МАСЕЛЕЛЕРИ 2 ( 2 - 0 ) 3 ТС Түшүр
FLS-535 ЗАМАНБАП ФИЛОСОФИЯНЫН МАСЕЛЕЛЕРИ 2 ( 2 - 0 ) 3 ТС Түшүр
FLS-536 СИНЕРГЕТИКА ТЕОРИЯЛАРЫ 2 ( 2 - 0 ) 3 ТС Түшүр
FLS-537 ЗАМАНБАП ТИЛ ФИЛОСОФИЯСЫНЫН МАСЕЛЕЛЕРИ 2 ( 2 - 0 ) 3 ТС Түшүр
FLS-538 ЦИВИЛИЗАЦИЯ ТЕОРИЯЛАРЫ 2 ( 2 - 0 ) 3 ТС Түшүр
FLS-539 ЗАМАНБАП ДИН ФИЛОСОФИЯСЫНЫН НЕГИЗГИ МАСЕЛЕЛЕРИ 2 ( 2 - 0 ) 3 ТС Түшүр
FLS-540 ФИЛОСОФИЯЛЫК ОРИЕНТАЛИЗМ, ВЕСТЕРНИЗМ ЖАНА КОМПАРАТИВИЗМ 2 ( 2 - 0 ) 3 ТС Түшүр
FLS-541 ИСЛАМ ФИЛОСОФИЯСЫНДА ТАБИЯТ МАСЕЛЕЛЕРИ 2 ( 2 - 0 ) 3 ТС Түшүр
FLS-542 ЗАМАНБАП ИЛИМДЕГИ ЖАҢЫ ТҮШҮНҮКТӨР 2 ( 2 - 0 ) 3 ТС Түшүр
FLS-543 КЫРГЫЗ МАДАНИЯТ ФИЛОСОФИЯСЫ 2 ( 2 - 0 ) 3 ТС Түшүр
FLS-544 ААЛАМДАШУУ ФИЛОСОФИЯСЫ 2 ( 2 - 0 ) 3 ТС Түшүр
FLS-545 БАЙЫРКЫ ЭТИКАЛЫК ФИЛОСОФИЯ 2 ( 2 - 0 ) 3 ТС Түшүр
FLS-546 ИНСАН ФИЛОСОФИЯСЫ 2 ( 2 - 0 ) 3 ТС Түшүр
FLS-547 ПЛАТОН ФИЛОСОФИЯСЫ 2 ( 2 - 0 ) 3 ТС Түшүр
FLS-548 АРИСТОТЕЛДИН ФИЛОСОФИЯСЫ 2 ( 2 - 0 ) 3 ТС Түшүр
FLS-549 АЛЬ ФАРАБИ ЖАНА ИБН СИНА: ОНТОЛОГИЯ МАСЕЛЕСИ 2 ( 2 - 0 ) 3 ТС Түшүр
FLS-550 АЛЬ-ГАЗАЛИ ЖАНА ИБН АРАБИНИН ФИЛОСОФИЯСЫ 2 ( 2 - 0 ) 3 ТС Түшүр
FLS-551 ЛОКК ЖАНА ЮМДУН ФИЛОСОФИЯСЫ 2 ( 2 - 0 ) 3 ТС Түшүр
FLS-552 ИБН ТУФЕЙЛ ЖАНА ИБН РУШДДУН ФИЛОСОФИЯСЫ 2 ( 2 - 0 ) 3 ТС Түшүр
FLS-553 КАНТТЫН ФИЛОСОФИЯСЫ 2 ( 2 - 0 ) 3 ТС Түшүр
FLS-554 ГЕГЕЛДИН ФИЛОСОФИЯСЫ 2 ( 2 - 0 ) 3 ТС Түшүр
FLS-555 ОРУС ФИЛОСОФИЯСЫНЫН ТАРЫХЫ 2 ( 2 - 0 ) 3 ТС Түшүр
FLS-556 К. МАРКСТЫН ФИЛОСОФИЯСЫ 2 ( 2 - 0 ) 3 ТС Түшүр
FLS-557 НИЦШЕНИН ФИЛОСОФИЯСЫ 2 ( 2 - 0 ) 3 ТС Түшүр
FLS-558 ГЕРБЕРТ СПЕНСЕРДИН ФИЛОСОФИЯСЫ 2 ( 2 - 0 ) 3 ТС Түшүр
FLS-559 ПОСТМОДЕРНИЗМ 2 ( 2 - 0 ) 3 ТС Түшүр
FLS-560 19-КЫЛЫМДАГЫ КЫРГЫЗ АКЫНДАРЫНЫН ФИЛОСОФИЯЛЫК КӨЗ КАРАШТ 2 ( 2 - 0 ) 3 ТС Түшүр
FLS-561 ФЕНОМЕНОЛОГИЯ 2 ( 2 - 0 ) 3 ТС Түшүр
FLS-562 ЭКЗИСТЕНЦИАЛИЗМ 2 ( 2 - 0 ) 3 ТС Түшүр
FLS-563 СТРУКТУРАЛИЗМ 2 ( 2 - 0 ) 3 ТС Түшүр
FLS-564 ПОЗИТИВИЗМ,НЕОПОЗИТИВИЗМ,ПОСТПОЗИТИВИЗМ 2 ( 2 - 0 ) 3 ТС Түшүр
FLS-566 ФУТУРОЛОГИЯ 2 ( 2 - 0 ) 3 ТС Түшүр
Аспирантура Сабактары
Код Аты Кредиттери ECTS Курстун Түрү* Сабактын планы
*МC - Милдеттүү Сабак, ТС - Тандоо Сабагы