“ФИЛОСОФИЯ” АДИСТИГИ БОЮНЧА БАКАЛАВР ПРОГРАММАНЫН МИССИЯСЫ ЖАНА СТРАТЕГИЯСЫ

Философия бөлүмүнүн негизги максаты – эл аралык стандарттарга ылайык окуу программаларынын негизинде дүйнөлүк философия тажрыйбасына таянган, түрк элдеринин философиялык мурасын жакшы билген, азыркы коомдун маанилүү маселелерин иликтеп – изилдөөгө жөндөмдүү адистердин жаңы муунун окутуп, тарбиялоо. Философия бөлүмү студенттердин азыркы философиянын алдыңкы үлгүлөрү менен таанышуусуна, алган билимин социалдык практика менен айкаштыруусуна, философияны кыргызча, түркчө ээн – эркин сүйлөткөн жана окута алган деңгээлге жетишүүсүнө шарт түзүү.

 

“ФИЛОСОФИЯ” АДИСТИГИ БОЮНЧА МАГИСТРДИК ПРОГРАММАНЫН МИССИЯСЫ ЖАНА СТРАТЕГИЯСЫ

Заманбап социалдык–маданий өнүгүүдө, өзгөчө Кыргыз Республикасында жаңыдан бутуна туруп келе жаткан коомдун өнүгүү процессинде көз карашы терең, ар тараптуу ой жүгүртө алган жогорку сапаттагы инсандардын калыптанышы өтө зарылдуу маселе болуп саналат, бул маселени ишке ашыруу – программанын миссиясы болуп эсептелинет.

Ал эми учурдагы философиянын негизги максаты - коомдогу болуп жаткан өзгөрүүлөрдү туура аныктап, талдап, тактап,  коомдун келечектеги өнүгүүсүнө өбөлгө түзүү болуп саналат. Айтылгандын негизинде, ар кандай кризистик абалга туура анализ жүргүзө алган, мезгилдин маселелерине жана талаптарына жооп бере ала турган билимдүү инсандарды даярдоо.

Замандын жана коомдун талабына ылайык  мамлекеттик жана мамлекеттик эмес уюмдарга, илимий изилдөө борборлоруна философия тармагында адистешкен педагогдорду жана илимий кызматкерлерди даярдоо жана жетиштирүү болуп эсептелет. Албетте, бул программанын негизги максаттарынын бири Кыргыз-Түрк «Манас» университетинин Философия бөлүмүнүн келечектеги кадрларын даярдоо болуп саналат.