Илимий-техникалык прогресстин негизинде коомдун бардык тармактарында билимдүү адам ресурстарына болгон муктаждыктар көбөйүүдө. Ушундан улам мамлекеттер тарабынан сапаттуу кадрларды, адам ресурстарын даярдоо үчүн таалим-тарбия жана илим саясатын улам өнүктүрүп туруу аракеттери жасалып жатат. Ал эми сапаттуу кадрларды даярдоо процесси баарынан мурда билим берүү системасынын жаңылануусунан көз каранды.

ХХ кылымдын аягында СССР кыйраган соң, Борбордук Азия эл аралык мамилелерде геосаясий жактан өзгөчө мааниге ээ болуп калды. Ошонун негизинде жаңыча кырдаал түзүлдү. Коомдук өзгөрүүлөрдөн жана өнүгүүлөрдөн улам теоретикалык илимий негиздер өзгөчө мааниге ээ боло баштады. Муну менен бирге Кыргызстанда башка тармактардай эле философия жаатында да жаңыча көз караштарга жана изденүүлөргө жол ачылды. Ошондуктан, заманбап социалдык–маданий өнүгүүдө, асыресе Кыргыз Республикасында жаңыдан телчигип келе жаткан коомдук өнүгүү процессинде көз карашы терең, ар тараптуу ой жүгүртө алган жогорку сапаттагы инсандардын калыптанышы өтө зарыл маселеге айланды. Ушундан улам өлкөбүздө жаңы муундагы адистерди даярдоо үчүн, алардын ургаалдуу өнүгүп жаткан дүйнө жана татаал коомдук түзүлүштөр менен гармонияда болушун камсыз кылуу муктаждыгы келип чыкты.

Жогоруда айтылгандардан улам, философия илимине терең көңүл буруу– замандын талабы экендиги айдан ачык. Ал эми учурдагы философиянын негизги максаты - коомдогу болуп жаткан өзгөрүүлөрдү туура аныктап, талдап, тактап, коомдун келечектеги өнүгүүсүнө өбөлгө түзүү болуп саналат. Ошондой эле ар кандай кризистик абалга туура талдоо жүргүзө алган, мезгил маселелерине жана талаптарына жооп бере ала турган билимдүү адистерди калыптандыруу да замандын зарыл талабы болуп эсептелет.

“ФИЛОСОФИЯ” АДИСТИГИ БОЮНЧА МАГИСТРДИК ПРОГРАММАНЫН МИССИЯСЫ:

заманбап социалдык–маданий өнүгүүдө, өзгөчө Кыргыз Республикасында жаңыдан бутуна туруп келе жаткан коомдун өнүгүү процессинде көз карашы терең, ар тараптуу ой жүгүртө алган жогорку сапаттагы инсандардын калыптанышы өтө зарылдуу маселе болуп саналат, бул маселени ишке ашыруу – программанын миссиясы болуп эсептелинет.

Ал эми учурдагы философиянын негизги максаты - коомдогу болуп жаткан өзгөрүүлөрдү туура аныктап, талдап, тактап,  коомдун келечектеги өнүгүүсүнө өбөлгө түзүү болуп саналат. Айтылгандын негизинде, ар кандай кризистик абалга туура анализ жүргүзө алган, мезгилдин маселелерине жана талаптарына жооп бере ала турган билимдүү инсандарды даярдоо.

 

Магистрдик программанын максаты:

замандын жана коомдун талабына ылайык  мамлекеттик жана мамлекеттик эмес уюмдарга, илимий изилдөө борборлоруна философия тармагында адистешкен педагогдорду жана илимий кызматкерлерди даярдоо жана жетиштирүү болуп эсептелет. Албетте, бул программанын негизги максаттарынын бири Кыргыз-Түрк «Манас» университетинин Философия бөлүмүнүн келечектеги кадрларын даярдоо болуп саналат.

 

 

Натыйжада бүтүрүүчүлөрбүз төмөнкүдөй ишмердүүлүктөрдү аткара алышат:

  • Алган билимдин негизинде өз алдынча илимий изилдөө жүргүзө алышат, ошонун негизинде илимий жаңы ыкмаларды колдоно алышат;
  • Социалдык чөйрөдө маселени туура коюп, изилдөө убагында пайда болгон маселелерди илимий негизде професcионалдык деңгээлде чечип жана мезгилге ылайык сунуштарды киргизе алышат;
  • Педагогикалык чөйрөдө заманбап билим  моделдерине ылайык философия боюнча жогорку деңгээлде сабак бере алышат;
  • Ар тараптуу долборлорду түзүп ишке ашыра алышат.