Аты Проф.док. Жылдыз Урманбетова
Э-куржун cildiz.urmanbetova@manas.edu.kg
Кабинет İLEF-402
Телефону 00996 312 49 27 63 (883)
Сабактар

FLS-101 : ГРЕК ФИЛОСОФИЯСЫ I (Философия бөлүмү )

FLS-102 : ГРЕК ФИЛОСОФИЯСЫ II (Философия бөлүмү )

FLS-211 : ЭЛЛИНИЗМ ЖАНА РИМ ФИЛОСОФИЯСЫ (Философия бөлүмү )

FLS-311 : МАДАНИЯТ ФИЛОСОФИЯСЫ (Философия бөлүмү )

FLS-325 : ОРТО АЗИЯНЫН МАДАНИЙ ЖАНА КООМДУК ӨЗГӨЧӨЛҮКТӨРҮ (Философия бөлүмү )

FLS-329 : МАДАНИЯТ ТЕОРИЯЛАРЫ (Философия бөлүмү )

FLS-304 : КЫРГЫЗ ОЙЛОМ ТАРЫХЫ-II (Философия бөлүмү )

YÖD-302 : КУРСТУК ИШ (Философия бөлүмү )

FLS-326 : УЛУТ ЖАНА МАДАНИЯТ (Философия бөлүмү )

FLS-415 : НЕО-КАНТЧЫЛЫК ЖАНА НЕО-ГЕГЕЛЧИЛИК (Философия бөлүмү )

FLS-422 : ТЕҢ УКУКТУУЛУК ЖАНА ДЕМОКРАТИЯ (Философия бөлүмү )

FLS-426 : ААЛАМДАШУУ ДООРУНДАГЫ ПРОБЛЕМАЛАР (Философия бөлүмү )

FLS-532 : САЯСАТ ФИЛОСОФИЯСЫ:БИЙЛИК ЖАНА ЛЕГИТИМДҮҮЛҮК (Философия бөлүмү )

FLS-533 : ПЛАТОН ЖАНА АРИСТОТЕЛЬ:ЗАМАНБАП ФИЛОСОФИЯГА ТААСИРЛЕРИ (Философия бөлүмү )

FLS-541 : БААЛУУЛУКТАРДЫН ТАБИЯТЫ ЖАНА СТРУКТУРАСЫ (Философия бөлүмү )

Резюме

Аты, фамилиясы: Жылдыз Урманбетова                                

Туулган жылы: 13.05.1966

Билими: жогорку

Даража

Бөлүм/Программа

Университет

Бүтүргөн жылы

Диплом

Философия факультети

Москва мамлекеттик университет

1988

 

Кандидаттык диссертациясынын темасы жана жетекчиси:

Улуттун руханий өнүгүүсүндөгү улантуучулук, ф.и.д., проф. Аженов М.С.

Доктордук диссертациясынын темасы жана жетекчиси, жетекчилери:

Цивилизация өнүгүүсүнүн негизинде кыргыздардын маданияты, ф.и.д., проф. Аженов М.С.

Кызматтары:

Кызматы/ даражасы

Иштеген жери

жыл

Профессор, координатор, бөлүм башчы

Кыргыз-Түрк Манас университети

2001 – а.у.

Профессор

Кыргыз-Орус Славян университети

1988 - 2008

Улуу илимий кызматкер, бөлүм башчы

Фйилософия жана укук институту. Улуттук илимдер академиясы

1994 - 2001

Доцент

Кыргыз мамлекеттик улуттук университет

1993 - 1994

Улуу окутуучу, окутуучу

Кыргыз техникалык университет

1988 - 1993

 
 

Илимий иштери

Жетекчилик кылган дипломдук иштер:

Алтынай Садырбек кызы – Экзистенциалдык философиядагы маданият маселелери

Нурсултан оморов – Батыш – Чыгыш традициондук ой жүгүртүү маданияттарынын диалогу

Жазгүл Буйлашева – Ч.Айтматов жана глобалдуу ой жүгүртүү

Жетекчилик кылган кандидаттык диссертациялары:

1 докторлук диссертация – Токтосунова А.И. Этномаданий иденттүүлүк жана диалог ааламдашуунун негизинде

 4 кандидаттык диссертациялар – Рыскулова Г., Дуйшенбеков Н., Кухаренко М., Молдалиева А.

Аскердик абалы : жок

Проекттерде жасаган иштери:

Кыргызстандагы модернизация процесстери

Борбордук Азиядагы демократия кризиси

Административдик кызматтары:

КР алдындагы Улуттук аттестациялык комиссиянын философия, социология, политология илимдери боюнча эксперттик комиссиянын төрайымы

Илимий мекемелерге мүчө:

      Россия философиялык коомунун мүчөсүмүн

Сыйлыктары:-

Акыркы эки жылда берген сабактары:

Окуу жылы

Жарым жылдыгы

Сабактын аты

 
 

2014-2015

күз

Философия

Маданият философиясы

Байыркы Грек философиясы- I

 

 

жаз

Түрк цивилизациясы

Коомдук философия

Байыркы Грек философиясы -II

 

2013-2014

 күз

Маданият философиясы

 

Философия

 

Байыркы Грек философиясы - I

 

жаз

Түрк цивилизациясы

 

Байыркы Грек философиясы – II

Коомдук философия

 

Баардык кирген сабактары:

Философия

Маданият философиясы

Маданият таануу

Байыркы Грек философиясы

Түрк цивилизациясы

Билим философиясы

Эстетика

  1. Эл аралык индекстүү журналдарда жарыяланган макалалары:

А1. Kyrgyzstan: Today and Tomorrow //Central Asia and the Caucasus. Journal of Social and Political Studies. – Volume 11 Issue 3, 2010.- P.155-162. Sweden

A2. Revolt and Transition in Kyrgyz Society: Reflections on Recent Economic, Political and Social Change //Journal of Eurasian Studies. – Volume II. Issue2, 2010.- P.121-127. USA

A3. Dialogue as a Paradigm of Thinking in the XXI Century //TRANS. Internet Journal for Cultural Studies. 17 Nr. –Knowledge, Creativity and Transformations of Societies. – Austria, Vienna, 2010.

  1. Эл аралык конференция, симпозиумдарда жасалган докладдары жана ошол конференциянын атына басылып чыккан китепте жарыяланган доклады:

 

B1. Ааламдашуунун негизинде маданият диалогу //Тил, маданият жана коммуникация. – Toкмок, 2012. – Б.114-119.

B2. Кыргызстандагы парламент демократиясы //Парламенттик демократия симпозиуму. – Бишкек, 2011. – Б. 146-149.

B3. Кыргыздардын менталитети : ааламдашунун негизиндеги традициялык менен заманбаптын карым катнашы //Борбордук Азия жана ааламдашуу эл аралык конференциянын материалдары , Июль, 13-14. – Бишкек, 2009. – Б.110

B4. Ааламдашуу жана кыргыз менталитети //Илим. Философия. Коом.   V Россиялык философиялык конгресстин материалдары. 25-28 август, 2009. – I/3. – Новосибирск, 2009. – Б.269 – 273.

B5.Г.Зиммель жана О.Шпенглердин маданият философиясындагы жашоо түшүнүгү  //  Эл аралык конференциянын материалдары. – Бишкек, 2006. – Б.74-81.

B6. Борбордук Азиядагы улуттук идентификациялоо процесстери   //Дүйнөлүк цивилизациялардын арасындагы түрк цивилизациясынын ролу жана орду. Экинчи эл аралык  конгресс. – Бишкек, 2005. – Б.585-591.

B7. Заманбаптагы түрк цивилизациясынын феномени  // XXI Дүйнөлүк философиялык конгресс. – Стамбул, 2003. – Б.405-406.

B8. Откөөл доорундагы Кыргызстандын социалдык-маданий реалдуулугу //Борбордук Азиядагы социалдык  стратификация жана социалдык процесстер, Эл аралык конференциянын материалдары ). – Алматы, 2002. – Б.28-34.

B9. Социалдык-маданий улантуучулуктун чагылдыруусундагы кыргыз инсандын феномени  ү Э.Ж.Жоробекова менен жазылгын //Базар шартындагы жаштардын абалы, эл аралык илимий-практикалык конференциянын материалдары ) – Ош, 2000. – Б.236-240.

B10. Демократиялык жолунун негизиндеги Кыргызстан   //Эл аралык конференциянын материалдары  – Бишкек, 1998. – Б.157-163.

  1. Эл аралык китептери же китептердеги бөлүмдөр:

C1. – Кыргызстандагы демократия: маселелер жана перспективалар – Palmarium Academic Publishing, Saarbrucken, 2014. – 180 б.

  1. Улуттук индекстүү журналдарга  жарыяланган макалалары:

D1. Маданияттар диалогу же  диалог маданияты?!  //Культурология суроолору, №8/2008. – М., 2008. – Б.74-76.         

D2. Диалог контекстиндеги ааламдашуу жана маданий  өзүн өзү аныктоо //Борбордук Азия жана дүйнө маданияты, №  1-2, 21-22)  -Бишкек, 2007. – Б. 166-170.

D3. Кыргызстан жана келечек //Ориентир. Аналитикалык  журнал МИСИ. – Бишкек, 2007. – Б.84-89.

D4. Жашоо философиясынын көрүнүштөрү // Илим жана илимий технологиялар, №2- 2003. –Бишкек, 2003. – Б. 93-99.

D5. Откөөл доорундагы руханий баалуулуктар жана дин //Борбордук Азия жана дүйнө маданияты, №1-2, 12-13). – Бишкек, 2002. – Б.184-190.

D6. Ч.Айтматов жана  М.Шахановдун чыгармачылыгындагы рух эркиндиги  //Борбордук Азия жана дүйнө маданияты, №1-2, 8-9). – Бишкек, 2000. – Б.69-77.

  1. Улуттук илимий конференцияларда жасалган докладдары жана ошол конференцияга байланыштуу чыккан китепте жарыяланган доклады:

E1. Түрк цивилизациясы жана мамлекеттүүлүк феномени //Түрк цивилизациясы жана мамлекеттик салты. – Бишкек, 2004. – Б.61-68.

E2. Адам ааламдашуу доорунда  //Философиядагы жалпы адамзаттык жана улуттук, КОСУнин 10 жылдыгына арналган эл аралык илимий-практикалык конференциянын материалдары ). – Бишкек, 2003. – Б.265-271.

E3. Диалог заманбап ой жүгүртүүнүн  парадигмасы   //Маданияттар жана диний диалог , И.Арабаев атындагы университеттин 50 жылдыгына карата тегерек столдун материалдары  – Бишкек, 2002.  – Б.137-141.

E4. Байыркы түрктөрдүн маданияты – Борбордук Азиядагы заманбап улуттук маданияттардын булагы // «Заманбап: философиялык жана укук маселелери», III республикалык конференциянын материалдары). – Бишкек, 1999. – Б.418-426.

E5. «Манас» жана  кыргыздардын ой жүгүртүү маданияты  //Конференциянын материалдары . – Бишкек, 1999. – Б.34-39.

E6. Маданият руху же цивилизациянын «интеллекти» //«Заманбап: философиялык жана укук маселелери», II республикалык конференциянын материалдары).  – Бишкек, 1998. – Б.125-131.

F.     Башка басылмалары:

F1. Чыгыш-Батыш маданият диалогу //Элдик мурастын философиясы. – Бишкек, 2004. – Б.232-242.

F2. Кыргыздардын руханий маданиятындагы Ч. Айтматовдун феномени //«Чынгыз Айтматов жана руханий маданят». – Бишкек, 1999. – Б.199-207.

F3. Кыргызстандын социалдык өнүгүүсү //«Гуманитардык илимдер  идеологиясыз». – Бишкек, 1998 . – Б.43-58.

 

G.Китептери

         Кыргызстандагы демократия: маселелер жана багыттар. - Saarbrücken: Palmarium Academic Publishing, 2014. - 174 p.

G1. Улуттук маданияттын өнүгүүсү жана  цивилизациянын маселелери. Б., 1995 – 95 б.), Тарых философиясынын негизиндеги  кыргыздардын маданияты үБ.:Илим, 1997 – 174 б.), Маданият философиясы. Б.:Илим, 2000 – 174 б.), Кыргыз маданиятынын булактары жана өнүгүү багыттары. Б.:Илим, 2009 – 212 б.)

H. ЖОЖдордун стандарттарынан сырткары индекссиз жарыяланган макалалары:

H.1. Кыргыздардын ой жүгүртүү маданияты жөнүндө // Технологиялык университеттин жарлыгы, №1. – Бишкек, 1998. – Б.356-361.

 

Жарыяланган Отчеттору:-

Семинарлар/Конференциялар:

1. 16th Annual World Convention : Charting the Nation between State and Society. – New York, USA, 2010.

2. Илим. Философия. Коом.   V Россиялык философиялык конгресс. 25-28 август, 2009. – I/3. – Новосибирск, 2009

3. Дүйнөлүк цивилизациялардын арасындагы түрк цивилизациясынын ролу жана орду. Экинчи эл аралык  конгресс. – Бишкек, 2005.

4. Үчүнчү миң жылдыктын босогосунда түрк цивилизациясы . Эл аралык конгресс, октябрь 2000. – Бишкек, 2000.

5. ХХI Дүйнөлүк философиялык конгресс. – Стамбул, 2003.

6. Борбордук Азиядагы социалдык  стратификация жана социалдык процесстер. Эл аралык конференция. – Алматы, 2002.

Байланыш адрестери:

GSM                     : 0555  72 00 09

Web                      : psyhologiyzlichnosti.com

Электрондук адреси: jyldyz_us@mail.ru; urmanbetova.j@gmail.com