Аты Проф.док. Жамгырбек Бөкөшов
Э-куржун camgirbek.bokosov@manas.edu.kg
Кабинет İLEF-403
Телефону 00996 312 49 27 63 (884)
Сабактар

FLS-104 : ОНТОЛОГИЯ (Философия Бөлүмү )

FLS-112 : УКУКА КИРИШҮҮ (Философия Бөлүмү )

FLS-219 : РИТОРИКА (Философия Бөлүмү )

FLS-209 : ФИЛОСОФИЯНЫН НЕГИЗГИ ТҮШҮНҮКТӨРҮ (Философия Бөлүмү )

FLS-211 : ЭЛЛИНИЗМ ЖАНА РИМ ФИЛОСОФИЯСЫ (Философия Бөлүмү )

FLS-213 : БАЙЫРКЫ КЫТАЙ ФИЛОСОФИЯСЫ (Философия Бөлүмү )

FLS-215 : ТАРЫХ ФИЛОСОФИЯСЫ (Философия Бөлүмү )

FLS-217 : ТҮРК ТИЛДҮҮ ЭЛДЕРДИН ИСЛАМДАН МУРУНКУ ДҮЙНӨ ТААНЫМЫ (Философия Бөлүмү )

FLS-219 : РИТОРИКА (Философия Бөлүмү )

FLS-251 : ФИЛОСОФИЯ (Экономика Бөлүмү )

FLS-251 : ФИЛОСОФИЯ (Менеджмент Бөлүмү )

FLS-251 : ФИЛОСОФИЯ (Эл Аралык Мамилелер Бөлүмү )

SBE-500 : ИЛИМ ФИЛОСОФИЯСЫ (Компьютер Инженердиги Бөлүмү )

SBE-500 : ИЛИМ ФИЛОСОФИЯСЫ (Тамак-Аш Бөлүмү )

SBE-500 : ИЛИМ ФИЛОСОФИЯСЫ (Биология Бөлүмү )

SBE-500 : БАШКАРУУ ИЛИМИНИН ТАРЫХЫ ЖАНА ФИЛОСОФИЯСЫ (Менеджмент Бөлүмү )

FLS-313 : ФИЛОСОФИЯ ТАРЫХЫНЫН МЕТОДОЛОГИЯСЫ (Философия Бөлүмү )

FLS-315 : ТИЛ ФИЛОСОФИЯСЫ (Философия Бөлүмү )

FLS-317 : БИЛИМ БЕРҮҮ ФИЛОСОФИЯСЫ (Философия Бөлүмү )

FLS-319 : УКУК ФИЛОСОФИЯСЫ (Философия Бөлүмү )

FLS-321 : ФИЛОСОФИЯЛЫК АНТРОПОЛОГИЯ (Философия Бөлүмү )

FLS-323 : КРИТИКАЛЫК ОЙЛОМ (Философия Бөлүмү )

FLS-325 : ОРТО АЗИЯНЫН МАДАНИЙ ЖАНА КООМДУК ӨЗГӨЧӨЛҮКТӨРҮ (Философия Бөлүмү )

FLS-327 : УТОПИЯ (Философия Бөлүмү )

FLS-329 : МАДАНИЯТ ТЕОРИЯЛАРЫ (Философия Бөлүмү )

FLS-331 : ДЕКАРТ, ЛЕЙБНИЦ ЖАНА СПИНОЗА ФИЛОСОФИЯСЫ (Философия Бөлүмү )

FLS-333 : МУСУЛМАН ФИЛОС.НУН ЕВР. ФИЛ.НА БОЛГОН ТААСИРЛЕРИ (Философия Бөлүмү )

FLS-312 : СЕМИНАР-I (Философия Бөлүмү )

FLS-314 : ЖАШОО ФИЛОСОФИЯСЫ (Философия Бөлүмү )

FLS-316 : РУХ ФИЛОСОФИЯСЫ (Философия Бөлүмү )

FLS-318 : ОРУС ФИЛОСОФИЯСЫ (Философия Бөлүмү )

FLS-322 : ФИЛОСОФИЯ, ИЛИМ ЖАНА ДИНДИН ӨЗ АРА МАМИЛЕСИ (Философия Бөлүмү )

FLS-324 : ФИЛОСОФИЯ ЖАНА АЙ-СЕЗИМ (Философия Бөлүмү )

FLS-326 : УЛУТ ЖАНА МАДАНИЯТ (Философия Бөлүмү )

FLS-328 : РУССО ЖАНА ВОЛЬТЕР ФИЛОСОФИЯСЫ (Философия Бөлүмү )

FLS-330 : ГОББС ЖАНА ЛОКК ФИЛОСОФИЯСЫ (Философия Бөлүмү )

FLS-407 : СЕМИНАР-II (Философия Бөлүмү )

FLS-409 : АЙ- СЕЗИМ ФИЛОСОФИЯСЫ (Философия Бөлүмү )

FLS-411 : ЗАМАНБАП ДИН ФИЛОСОФИЯСЫ (Философия Бөлүмү )

FLS-413 : ЭКОЛОГИЯ ФИЛОСОФИЯСЫ (Философия Бөлүмү )

FLS-415 : НЕО-КАНТЧЫЛЫК ЖАНА НЕО-ГЕГЕЛЧИЛИК (Философия Бөлүмү )

FLS-417 : ФЕНОМОНОЛОГИЯ (Философия Бөлүмү )

FLS-421 : ПРАГМАТИЗМ (Философия Бөлүмү )

FLS-423 : СТРУКТУРАЛИЗМ ЖАНА ПОСТ-СТРУКТУРАЛИЗМ (Философия Бөлүмү )

FLS-425 : ПОЗИТИВЗМ, НЕО-ПОЗИТИВЗМ ЖАНА ПОСТ-ПОЗИТИВЗМ (Философия Бөлүмү )

FLS-427 : ЗАМАНБАП БИОЭТИКАЛЫК ПРОБЛЕМАЛАР (Философия Бөлүмү )

FLS-429 : НИЦШЕ ЖАНА ШОПЕНГАУЭР ФИЛОСОФИЯСЫ (Философия Бөлүмү )

DES-400 : ЖАЛПЫ АДИСТТИК БОЮНЧА СЫНАК (Философия Бөлүмү )

DES-404 : ДИПЛОМДУК ИШТИ КОРГОО (Философия Бөлүмү )

FLS-408 : ИСКУССТВО ФИЛОСОФИЯСЫ (Философия Бөлүмү )

FLS-410 : МЕТА - ФИЛОСОФИЯ (Философия Бөлүмү )

FLS-412 : ОРИЕНТАЛИЗМ, ВЕСТЕРНИЗМ ЖАНА КОМПАРАТИВИЗМ Ф.СЫ (Философия Бөлүмү )

FLS-416 : ЧЫГАРМАЧЫЛЫК ЖАНА ИНТУИЦИЯ (Философия Бөлүмү )

FLS-418 : ФУТУРОЛОГИЯ (Философия Бөлүмү )

FLS-420 : АТЕИЗМ (Философия Бөлүмү )

FLS-422 : ТЕҢ УКУКТУУЛУК ЖАНА ДЕМОКРАТИЯ (Философия Бөлүмү )

FLS-424 : САЛТТУУ БИЛИМ (Философия Бөлүмү )

FLS-426 : ААЛАМДАШУУ ДООРУНДАГЫ ПРОБЛЕМАЛАР (Философия Бөлүмү )

FLS-210 : СОКРАТКА ЧЕЙИНКИ ФИЛОСОФИЯ ТАРЫХЫ (Философия Бөлүмү )

FLS-214 : ИСЛАМ ФИЛОСОФИЯСЫНЫН НЕГИЗГИ МАСЕЛЕЛЕРИ (Философия Бөлүмү )

FLS-216 : ФОМА АКВИНИСКИЙ, Д. СКОТ ЖАНА АНСЕЛЬМ ФИЛОСОФИЯСЫ (Философия Бөлүмү )

FLS-218 : ФАРАБИ ЖАНА ИБН СИНА ФИЛОСОФИЯСЫ (Философия Бөлүмү )

FLS-220 : КЕСИПТИК ЭТИКА (Философия Бөлүмү )

EDF-202 : ДҮЙНӨЛҮК ЖАНА ТҮРК ЦИВИЛИЗАЦИЯЛАРЫ (Педагогика Бөлүмү )

TUR-226 : МАНАС ТААНУУ (Химия Инженердиги Бөлүмү )

TUR-226 : МАНАС ТААНУУ (Ветеринария )

SBE-500 : ИЛИМДИН ЖАНА ТЕХНИКАНЫН ФИЛОСОФИЯЛЫК КӨЙГӨЙЛӨРҮ (Экологиялык Инженердиги Бөлүмү )

SBE-500 : ИЛИМ ФИЛОСОФИЯСЫ (Химия Инженердиги Бөлүмү )

SBE-500 : ИЛИМ ФИЛОСОФИЯСЫ (Туризм жана мейманкана ишмердүүлүгү бөлүмү )

SBE-500 : ИЛИМ ФИЛОСОФИЯСЫ (Эл Аралык Мамилелер Бөлүмү )

SBE-500 : ИЛИМ ФИЛОСОФИЯСЫ (Журналистика адистиги магистратура программасы)

SBE-650 : ИЛИМ ФИЛОСОФИЯСЫ (Журналистика багытынын докторантура программасы)

EĞT-601 : БИЛИМ ФИЛОСОФИЯСЫ (Педагогика Бөлүмү )

SBE-500 : ИЛИМ ФИЛОСОФИЯСЫ (Педагогика Бөлүмү )

SBE-500 : ИЛИМ МЕТОДОЛОГИЯСЫНЫН ФИЛОСОФИЯСЫ (Синхрондук Котормо Бөлүмү )

İŞL-636 : КООМДУК ИЛИМДЕР ФИЛОСОФИЯСЫ (Менеджмент Бөлүмү )

SBE-500 : ИЛИМ ФИЛОСОФИЯСЫ (Билим Берүүнү Башкаруу жана Инспекциялоо )

SBE-500 : ИЛИМ ФИЛОСОФИЯСЫ (Педагогика Бөлүмү )

SBE-500 : ИЛИМ ФИЛОСОФИЯСЫ (Өсүмдүктөрдү Коргоо Бөлүмү )

FLS-500 : МАГИСТРДИК ДИССЕРТАЦИЯ (Философия Бөлүмү )

FLS-510 : ИЛИМИЙ ИЗИЛДӨӨ ПРАКТИКАСЫ (Философия Бөлүмү )

FLS-511 : ПЕДАГОГИКАЛЫК ПРАКТИКА (Философия Бөлүмү )

FLS-512 : СЕМИНАР (Философия Бөлүмү )

FLS-515 : ОНТОЛОГИЯ ЖАНА ТААНУУНУН МЕТОДОЛОГИЯСЫ (Философия Бөлүмү )

FLS-524 : АДИСТИК БОЮНЧА КОМПЛЕКСТҮҮ ЭКЗАМЕН (Философия Бөлүмү )

FLS-599 : МАГИСТРДИК ДИССЕРТАЦИЯНЫ ЖАКТОО (Философия Бөлүмү )

Резюме

Жамгырбек Бөкөшов

Кыргыз-Түрк “Манас” университети, Тынчтык проспекти, 56,

720044, Бишкек, Кыргызстан

Тел. 0772544254

Эл. адрес: bokoshovj@gmail.com

Билими

1972- 1977. Филолог . Кыргыз мамлекеттик университети

1978- 1981. Философ. Кыргыз мамлекеттик университети

1997- 1999. Укук магистри. Кыргыз мамлекеттик университети

Илимий даражалары жана наамдары

1983. Философия илимдеринин кандидаты ( Бишкек, Кыргызстан; Москва, СССР)

1992. Философия илимдеринин доктору ( Алматы, Казахстан; Москва, Россия)

1993. Профессор ( Бишкек, Кыргызстан)

1994. Академик, Педагогикалык жана социалдык илимдер академиясы ( Москва, Россия)

Эмгек жолу

1981- 1992. Кыргыз мамлекеттик университетинде окутуучу

1992- 1995. Кыргыз педагогикалык университетинде 1- проректор

1995- 2000. Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты

2000- 2005. Жалал- Абад мамлекеттик университетинде ректор

2005- 2008. Чүй университетинде ректор, вице- президент

2008- 2013. Кыргыз- Түрк Манас университетинде философия бөлүмүнүн башчысы

Илимий изилдөөлөр аймагы

 

Онтология, эпистемология, илим методологиясы, социалдык философия, философия тарыхы, кыргыз философиясы.

 

Эл аралык уюмдарда мүчөлүк

Педагогикалык жана социалдык илимдер академиясы. Россия. Академик.

Дүйнөлүк философиялык форум. Греция. Улуттук бөлүмдүн жетекчиси

Тилдер

Кыргыз тили- эне тили. Орус тилин эркин билет. Англис жана түрк тилдеринде окуйт жана сүйлөйт.

 

Коомдук иштери

 «Акыл- Логос» журналыны баш редактору

Социалдык- саясий технологиялар институтунун директору

«АК фонд» коомдук фондунун кеңешчиси

Сыйлыктары

«Даңк» медалы

Кыргыз Республикасынын «Билим берүүсүнүн мыктысы»

ТүркСОЙ эл аралык уюмунун медалы

 

Илимий иштери

Негизги эмгектери

Таанып- билүүнүн табышмактары, (1987)

Предпосылочное знание. 1991.

Истоки и горизонты познания. 2000

Философия . 2002

 Философия жана адабият .2004

 Любовь к мысли .2004

 Неизбежность онтологии . 2004

Кыргыз философиясы. 2013

 Окуя өтөт, ой калат .2013

Салт жана билим. 2014

Мыль и время. 2014.

Илимий долбоорлор, гранттар

ТЕМПУС/ ТАСИС программасы, Германия. 2001- 2003.

ОБСЕ гранты: Проблемы национальной безопасности. 2006.

Кыргызстанда граждандык билим берүү концепциясы. 2006- 2007

Эрасмус Мундус программасы. Салт билимдер. Берлин. 2010

Фонд Кристенсен. Кыргыз салт билимдери. 2010- 2015.

НАТО программасы. Безопасность в Центральной Азии. Анкара. 2011.

ЮСАИД гранты. Мыйзам долбоорлорун лингвистикалык экспертизадан өткөрүү. 2015