Аты Ага окутуучу док. Кишимжан Эшенкулова
Э-куржун kisimcan.esenkulova@manas.edu.kg
Кабинет İLEF-402
Телефону 00996 312 49 2763 (883)
Сабактар

FLS-106 : ЗАМАНБАП ТАБИЯТ ТААНУУ ИЛИМДЕРИНИН КОНЦЕПЦИЯСЫ (Философия бөлүмү )

FLS-200 : ФИЛОСОФИЯ (Компьютер инженердиги бөлүмү )

FLS-301 : АГАРТУУ ДООРУ ФИЛОСОФИЯСЫ (Философия бөлүмү )

FLS-333 : ИСЛАМ ФИЛОСОФТОРУНУН БАТЫШ ФИЛОСОФИЯСЫНА БОЛГОН ТААСИРЛЕРИ (Философия бөлүмү )

FLS-328 : РУССО ЖАНА ВОЛЬТЕР ФИЛОСОФИЯСЫ (Философия бөлүмү )

FLS-401 : ЗАМАНБАП ФИЛОСОФИЯ (Философия бөлүмү )

FLS-423 : СТРУКТУРАЛИЗМ ЖАНА ПОСТ-СТРУКТУРАЛИЗМ (Философия бөлүмү )

FLS-425 : ПОЗИТИВЗМ, НЕО-ПОЗИТИВЗМ ЖАНА ПОСТ-ПОЗИТИВЗМ (Философия бөлүмү )

FLS-402 : ИЛИМ ФИЛОСОФИЯСЫ (Философия бөлүмү )

FLS-412 : ОРИЕНТАЛИЗМ, ВЕСТЕРНИЗМ ЖАНА КОМПАРАТИВИЗМ Ф.СЫ (Философия бөлүмү )

FLS-204 : ЭПИСТЕМОЛОГИЯ (Философия бөлүмү )

FLS-214 : ИСЛАМ ФИЛОСОФИЯСЫНЫН НЕГИЗГИ МАСЕЛЕЛЕРИ (Философия бөлүмү )

FLS-218 : ФАРАБИ ЖАНА ИБН СИНА ФИЛОСОФИЯСЫ (Философия бөлүмү )

TUR-226 : МАНАС ТААНУУ (Эстрадалык вокал бөлүмү )

FLS-513 : ИЛИМ ФИЛОСОФИЯСЫ ЖАНА МЕТОДОЛОГИЯСЫ (Философия бөлүмү )

FLS-526 : ЗАМАНБАП ТААНЫП БИЛҮҮ ТЕОРИЯСЫНЫН ПРОБЛЕМАЛАРЫ (Философия бөлүмү )

FLS-529 : ИСЛАМ ФИЛОСОФИЯСЫНЫН ПРОБЛЕМАЛАРЫ (Философия бөлүмү )

FLS-534 : АЛЬ-ФАРАБИ ЖАНА ИБН СИНА: БОЛУМ ПРОБЛЕМАСЫ (Философия бөлүмү )

FLS-200 : ФИЛОСОФИЯ (Ислам таануу бөлүмү )

FLS-200 : ФИЛОСОФИЯ (Диндерди таануу бөлүмү )

FLS-200 : ФИЛОСОФИЯ (Журналистика бөлүмү )

FLS-200 : ФИЛОСОФИЯ (Коом менен байланыш жана реклама бөлүмү )

FLS-200 : ФИЛОСОФИЯ (Радио, телевидение жана кино бөлүмү )

FLS-200 : ФИЛОСОФИЯ (Туризм жана мейманкана ишмердүүлүгү бөлүмү )

FLS-200 : ФИЛОСОФИЯ (Саякат иши жана гид кызматы бөлүмү )

FLS-200 : ФИЛОСОФИЯ (Ресторан иши жана кулинардык өнөр бөлүмү )

FLS-200 : ФИЛОСОФИЯ (Түркология бөлүмү )

FLS-200 : ФИЛОСОФИЯ (Тил үйрөтүү бөлүмү )

FLS-200 : ФИЛОСОФИЯ (Чыгыш тилдери бөлүмү )

FLS-200 : ФИЛОСОФИЯ (Социология бөлүмү )

FLS-200 : ФИЛОСОФИЯ (Ветеринария )

FLS-200 : ФИЛОСОФИЯ (Биология бөлүмү )

FLS-200 : ФИЛОСОФИЯ (Математика бөлүмү )

FLS-200 : ФИЛОСОФИЯ (Сүрөт бөлүмү )

FLS-200 : ФИЛОСОФИЯ (Графика бөлүмү )

FLS-200 : ФИЛОСОФИЯ (Актердук өнөр бөлүмү )

FLS-200 : ФИЛОСОФИЯ (Эстрадалык вокал бөлүмү )

FLS-200 : ФИЛОСОФИЯ (Электроника жана электр инженерлиги бөлүмү )

Резюме

Билими

PhD, Стамбул университети, Коомдук илимдер институту, Философия бөлүмү, Түркия,  2008-ж.

Магистр, Мармара университети, Коомдук илимдер институту, Философия жана теология бөлүмү, Ислам философиясы, Түркия, 2001-ж.

Магистр, Стамбул университети, Коомдук илимдер институту, Илим тарыхы бөлүмү, Түркия, 2001-ж.

Бакалавр, Стамбул университети, Чыгыш тилдери бөлүмү, Түркия, 1998-ж.

Илимий ишмердик чөйрөсү

Ислам философиясы, Ислам цивилизациясында илим тарыхы жана философиясы, Салыштырмалуу философия: Батыш жана Чыгыш, Таанып билүү теориясы.

Илимий иштери

Eshenkulova, K. (2020), Terazi, İstanbul: Post Yayınevi.

I Uluslararası Türk Halklarının Felsefî Mirası Sempozyumu, (2019), ed. N. Tozlu, C. Bököşov, V. Taşdelen, C. Urmanbetova, K. Boobekova, K. Eşenkulova, A. Babataev, Bayburt Üniversitesi Yayını: Altay Matbaası.

Eshenkulova, K. (2019), “Kırgızistan’daki Çarpık Kentleşmenin Sosyal Boyutu”, Kırgızistan Araştırmaları, Bişkek.

Бокошов, Ж., Урманбетова, Ж., Эшенкулова К., Бабатаев, А. (2016), Философия, Бишкек.

Жаран кантип иденттешет?, (2016) Ред. коллегия, К. Исаев, Б. Исаков, С. Сыргабаев,  К.Бообекова, Б. Малтабаров, К.Эшенкулова, А. Бабатаев, Н. Сулайманова, Бишкек.