Аты Док. Абдирашит Бабатаев
Э-куржун abdirasit.babataev@manas.edu.kg
Кабинет İLEF-401
Телефону 00996 312 49 27 63 (870)
Сабактар

FLS-103 : БАЙЫРКЫ ЧЫГЫШ ФИЛОСОФИЯСЫ (Философия бөлүмү )

FLS-201 : ОРТО КЫЛЫМ ЕВРОПА ФИЛОСОФИЯСЫ (Философия бөлүмү )

FLS-205 : САЯСАТ ФИЛОСОФИЯСЫ (Философия бөлүмү )

FLS-213 : БАЙЫРКЫ КЫТАЙ ФИЛОСОФИЯСЫ (Философия бөлүмү )

EDF-202 : ДҮЙНӨЛҮК ЖАНА ТҮРК ЦИВИЛИЗАЦИЯЛАРЫ (Тарых бөлүмү )

EDF-202 : ДҮЙНӨЛҮК ЖАНА ТҮРК ЦИВИЛИЗАЦИЯЛАРЫ (Түркология бөлүмү )

EDF-202 : ДҮЙНӨЛҮК ЖАНА ТҮРК ЦИВИЛИЗАЦИЯЛАРЫ (Тил үйрөтүү бөлүмү )

EDF-202 : ДҮЙНӨЛҮК ЖАНА ТҮРК ЦИВИЛИЗАЦИЯЛАРЫ (Англис тили жана адабияты программасы )

EDF-202 : ДҮЙНӨЛҮК ЖАНА ТҮРК ЦИВИЛИЗАЦИЯЛАРЫ (Чыгыш тилдери бөлүмү )

EDF-202 : ДҮЙНӨЛҮК ЖАНА ТҮРК ЦИВИЛИЗАЦИЯЛАРЫ (Социология бөлүмү )

FLS-309 : АХЛАК ФИЛОСОФИЯСЫ (Философия бөлүмү )

FLS-306 : ЭКЗИСТЕНЦИАЛИЗМ (Философия бөлүмү )

FLS-322 : ФИЛОСОФИЯ, ИЛИМ ЖАНА ДИНДИН ӨЗ АРА МАМИЛЕСИ (Философия бөлүмү )

BTZ-451 : ДИПЛОМДУК ИШ-I (Философия бөлүмү )

FLS-411 : ЗАМАНБАП ДИН ФИЛОСОФИЯСЫ (Философия бөлүмү )

BTZ-452 : ДИПЛОМДУК ИШ-I (Философия бөлүмү )

STJ-402 : ПРАКТИКА-II (Философия бөлүмү )

FLS-406 : АНАЛИТИКАЛЫК ФИЛОСОФИЯ (Философия бөлүмү )

FLS-420 : АТЕИЗМ (Философия бөлүмү )

EDF-202 : ДҮЙНӨЛҮК ЖАНА ТҮРК ЦИВИЛИЗАЦИЯЛАРЫ (Философия бөлүмү )

YÖD-202 : КУРСТУК ИШ (Философия бөлүмү )

FLS-206 : ДИН ФИЛОСОФИЯСЫ (Философия бөлүмү )

FLS-210 : СОКРАТКА ЧЕЙИНКИ ФИЛОСОФИЯ ТАРЫХЫ (Философия бөлүмү )

FLS-216 : ФОМА АКВИНИСКИЙ, Д. СКОТ ЖАНА АНСЕЛЬМ ФИЛОСОФИЯСЫ (Философия бөлүмү )

EDF-202 : ДҮЙНӨЛҮК ЖАНА ТҮРК ЦИВИЛИЗАЦИЯЛАРЫ (Педагогика бөлүмү )

EDF-202 : ДҮЙНӨЛҮК ЖАНА ТҮРК ЦИВИЛИЗАЦИЯЛАРЫ (Экономика бөлүмү )

EDF-202 : ДҮЙНӨЛҮК ЖАНА ТҮРК ЦИВИЛИЗАЦИЯЛАРЫ (Менеджмент бөлүмү )

EDF-202 : ДҮЙНӨЛҮК ЖАНА ТҮРК ЦИВИЛИЗАЦИЯЛАРЫ (Эл аралык мамилелер бөлүмү )

EDF-202 : ДҮЙНӨЛҮК ЖАНА ТҮРК ЦИВИЛИЗАЦИЯЛАРЫ (Финанс бөлүмү )

EDF-202 : ДҮЙНӨЛҮК ЖАНА ТҮРК ЦИВИЛИЗАЦИЯЛАРЫ (Компьютер инженердиги бөлүмү )

EDF-202 : ДҮЙНӨЛҮК ЖАНА ТҮРК ЦИВИЛИЗАЦИЯЛАРЫ (Экологиялык инженердиги бөлүмү )

EDF-202 : ДҮЙНӨЛҮК ЖАНА ТҮРК ЦИВИЛИЗАЦИЯЛАРЫ (Тамак-аш бөлүмү )

EDF-202 : ДҮЙНӨЛҮК ЖАНА ТҮРК ЦИВИЛИЗАЦИЯЛАРЫ (Химия инженердиги бөлүмү )

EDF-202 : ДҮЙНӨ ЖАНА ТҮРК ЦИВИЛИЗАЦИЯЛАРЫ (Туризм жана мейманкана ишмердүүлүгү бөлүмү )

EDF-202 : ДҮЙНӨ ЖАНА ТҮРК ЦИВИЛИЗАЦИЯЛАРЫ (Саякат иши жана гид кызматы бөлүмү )

EDF-202 : ДҮЙНӨ ЖАНА ТҮРК ЦИВИЛИЗАЦИЯЛАРЫ (Ресторан иши жана кулинардык өнөр бөлүмү )

EDF-202 : ДҮЙНӨЛҮК ЖАНА ТҮРК ЦИВИЛИЗАЦИЯЛАРЫ (Мөмө-жемиш жана талаа өсүмдүктөрү бөлүмү )

EDF-202 : ДҮЙНӨЛҮК ЖАНА ТҮРК ЦИВИЛИЗАЦИЯЛАРЫ (Өсүмдүктөрдү коргоо бөлүмү )

EDF-202 : ДҮЙНӨЛҮК ЖАНА ТҮРК ЦИВИЛИЗАЦИЯЛАРЫ (Эстрадалык вокал бөлүмү )

EDF-202 : ДҮЙНӨЛҮК ЖАНА ТҮРК ЦИВИЛИЗАЦИЯЛАРЫ (Дене тарбия жана спорт мугалими бөлүмү )

EDF-202 : ДҮЙНӨЛҮК ЖАНА ТҮРК ЦИВИЛИЗАЦИЯЛАРЫ (Машыктыруучуларды даярдоо бөлүмү )

EDF-202 : ДҮЙНӨЛҮК ЖАНА ТҮРК ЦИВИЛИЗАЦИЯЛАРЫ (Биология бөлүмү )

EDF-202 : ДҮЙНӨЛҮК ЖАНА ТҮРК ЦИВИЛИЗАЦИЯЛАРЫ (Сүрөт бөлүмү )

EDF-202 : ДҮЙНӨЛҮК ЖАНА ТҮРК ЦИВИЛИЗАЦИЯЛАРЫ (Графика бөлүмү )

EDF-202 : ДҮЙНӨЛҮК ЖАНА ТҮРК ЦИВИЛИЗАЦИЯЛАРЫ (Ислам таануу бөлүмү )

EDF-202 : ДҮЙНӨЛҮК ЖАНА ТҮРК ЦИВИЛИЗАЦИЯЛАРЫ (Ветеринария )

EDF-202 : ДҮЙНӨЛҮК ЖАНА ТҮРК ЦИВИЛИЗАЦИЯЛАРЫ (Колдонмо математика жана информатика бөлүмү )

EDF-202 : ДҮЙНӨЛҮК ЖАНА ТҮРК ЦИВИЛИЗАЦИЯЛАРЫ (Математика бөлүмү )

EDF-202 : ДҮЙНӨЛҮК ЖАНА ТҮРК ЦИВИЛИЗАЦИЯЛАРЫ (Диндерди таануу бөлүмү )

EDF-202 : ДҮЙНӨЛҮК ЖАНА ТҮРК ЦИВИЛИЗАЦИЯЛАРЫ (Журналистика бөлүмү )

EDF-202 : ДҮЙНӨЛҮК ЖАНА ТҮРК ЦИВИЛИЗАЦИЯЛАРЫ (Коом менен байланыш жана реклама бөлүмү )

EDF-202 : ДҮЙНӨЛҮК ЖАНА ТҮРК ЦИВИЛИЗАЦИЯЛАРЫ (Радио, телевидение жана кино бөлүмү )

EDF-202 : ДҮЙНӨЛҮК ЖАНА ТҮРК ЦИВИЛИЗАЦИЯЛАРЫ (Актердук өнөр бөлүмү )

EDF-202 : ДҮЙНӨЛҮК ЖАНА ТҮРК ЦИВИЛИЗАЦИЯЛАРЫ (Мектеп жашына чейинки балдарды тарбиялоо программасы )

EDF-202 : ДҮЙНӨЛҮК ЖАНА ТҮРК ЦИВИЛИЗАЦИЯЛАРЫ (Маркетинг программасы )

EDF-202 : ДҮЙНӨЛҮК ЖАНА ТҮРК ЦИВИЛИЗАЦИЯЛАРЫ (Туризм жана мейманкана иштетүү программасы )

EDF-202 : ДҮЙНӨЛҮК ЖАНА ТҮРК ЦИВИЛИЗАЦИЯЛАРЫ (Офис менеджмент жана жетекчинин жардамчысы программасы )

EDF-202 : ДҮЙНӨЛҮК ЖАНА ТҮРК ЦИВИЛИЗАЦИЯЛАРЫ (Бухгалтердик эсеп жана салык салуу программасы )

EDF-202 : ДҮЙНӨЛҮК ЖАНА ТҮРК ЦИВИЛИЗАЦИЯЛАРЫ (Имараттарды жана курулмаларды куруу жана эксплуатациялоо )

EDF-202 : ДҮЙНӨЛҮК ЖАНА ТҮРК ЦИВИЛИЗАЦИЯЛАРЫ (Авто унааларды оңдоо жана тейлөө программасы )

FLS-210 : Дүйнөлүк жана түрк цивилизациялары (Кыргызча англисче программасы )

FLS-210 : Дүйнөлүк жана түрк цивилизациялары (Чет тилдер бөлүмү )

FLS-210 : Дүйнөлүк жана түрк цивилизациялары (Орусча түркчө программасы )

FLS-530 : АНТИКАЛЫК ЭТИКА ЖАНА АЗЫРКЫ АХЛАКТУУЛУК (Философия бөлүмү )

FLS-535 : ИБН РУШД ЖАНА АКВИНСКИЙ:ФИЛОСОФИЯЛЫК САЛЫШТЫРУУ (Философия бөлүмү )

Резюме

Резюме

Аты жөнү:

Бабатаев Абдирашит Маданович

Илимий даражасы:

Философия илимдеринин доктору, Ph.D

Бакалавр:

Түркия Республикасы Болу Билим берүү борбору, Түркия, 1995-1997

Ош мамлекеттик университети, Кыргызстан, 1997-2000

Магистратура:

Анкара университети, Коомдук илимдер институту, Түркия, 2001-2003

Докторантура:

Анкара университети, Коомдук илимдер институту, Түркия, 2003-2009

email:   abdirasit.babataev@manas.edu.kg

Кабинет          İLEF-401

Телефон          00996 312 49 27 63 (870)

Илимий иштери

Китептер:

А. Бабатаев, Дин философиясы, Мега басмаканасы, Бишкек, 2019

Китеп которуу:

М. Байракдар, Ислам философиясы, которгон: А. Бабатаев, Мега басмаканасы, Бишкек, 2019

Китеп бөлүмдөрү:

  1. Бабатаев А., «Байыркы Чыгыш философиясы», Философия: студенттер үчүн окуу куралы, ред., Бөкөшов Ж., Урманбетова Ж., Эшенкулова К., Бабатаев А.,Улуу тоолор басмаканасы, Бишкек, 2016, 52-76-бб.
  2. Бабатаев А., «Орто кылым Европа жана Ислам философиясы», Философия: студенттер үчүн окуу куралы, ред., Бөкөшов Ж., Урманбетова Ж., Эшенкулова К., Бабатаев А.,Улуу тоолор басмаканасы, Бишкек, 2016, 106-142-бб.
  3. Бабатаев А., «Аксиология», Философия: студенттер үчүн окуу куралы, ред., Бөкөшов Ж., Урманбетова Ж., Эшенкулова К., Бабатаев А.,Улуу тоолор басмаканасы, Бишкек, 2016.
  4. Бабатаев А., «Этникалык азчылыктарда жарандык иденттүүлүктүн калыптаныш маселелери», Китепте: Жаран кантип иденттешет?  – Бишкек, 2016. 181-204- бб.

Энциклопедияда жарыяланган макалалар:

 А. Babataev, 'Zamancılar' maddesi, TDV, İslam Ansiklopedisi, EK-II, İstanbul, 2016, s. 693-694.

Проекттер:

1) Кыргыз Республикасында жарандык иденттүүлүк маселелери: социологиялык изилдөө, Кыргыз-Түрк “Манас” университети Гуманитардык факультети,  24/02/2014, Бишкек/Кыргызстан (Изилдөөчү)

2) «Даанышмандык жана психолгиялык кызмат көрсөтүү» проекти, Кыргыз-Түрк “Манас” университети, 2017, Бишкек/Кыргызстан (Изилдөөчү)

3) Теология факультеттеринде окутулуучу негизги окуу китептеринин жазылышы жана кыргызчага которулушу» проекти, Кыргыз-Түрк “Манас” университети, 2018, Бишкек/Кыргызстан (Изилдөөчү)

4) Жарандардын диний сабаттуулугун жогорулатуу долбоору, Кыргыз Республикасынын Президентине караштуу  Ыйман фонду, Бишкек, 2019 (Долбоордун жетекчиси)

Жарыяланган илимий макалалар:

Бабатаев Абдирашит Маданович, Чынгыз Айтматовдун ааламы жана дин феномени, Ош мамлекеттик университети  Теология факультетинин илимий журналы, 25-саны 2018, 41-49-бб.

Abdiraşit Babataev, SSCB Eğitim Sistemi ve Ateizm Propagandası, Oş Devlet Ünıversitesi İlahiyat Fakültesi İlmi Dergisi, 25. Sayı 2018, 87-98

Бабатаев А.М., «Өз ара түшүнбөстүк маселеси: философиялык талдоо», Наука, новые технологии и инновации № 9, 2017, 145-148-бб.

Бабатаев А.М., Альбер Камюнун абсурд философиясы, Наука, новые технологии и инновации № 9, 2017, 151-157-бб.

Бабатаев Абдирашит, «Мавляна Жалалиддин Руминин адам болмушун талдоосу», ОшМУ, Теология факультетинин илимий журналы, № 18, Ош, 2013, 12-23-бб.

Бабатаев Абдирашит, «Жусуп Баласагындын башкаруу философиясында адилеттүүлүк концепциясы», «Кыргыз элинин оозеки жана жазма булактарында башкаруу маселелери» аттуу республикалык илимий конференция жыйнагы, Бишкек, 2014, 21-26-беттер.

Абдирашит Бабатаев, "Чынгыз Айтматовдун чыгармаларында дин маселеси", Чынгыз Айтматов жана Түрк цивилизациясынын ренессансы эл аралык конгрессинин материалдары, Бишкек,  2013-жыл, 198-201-беттер.

Abdirashit Babataev, Problems of Life and Death in the Kyrgyz Philosophy, International Conference Metaphysics: East and West, Shanghai, 2013, p. 1-6.

Abdirashit Babataev, Confucius and Jusup Balasagun: Similarities in Their Philosophy of Governing, Material of the International Conference on Morality and Responsibility in Times of Global Change, Shanghai, 2013

Abdiraşit Babataev, "Hz. Muhammed Peygamberin Örnek Kişiliği", Araşan Sosyal Bilimer Enstitüsü Dergisi, Sayı:17, Bişkek, 2015, s. 4-10.

А.М. Бабатаев, Кыргызстандагы этникалык азчылыктарда жарандык иденттүүлүк маселеси, ОшМУ жарчысы, Ош, 2013, 85-94-бб.

Abdiraşit Babataev, Richard Swinburne'un Kötülük Sorununa Yaklaşımı, MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi (MANAS Journal of Social Studies), Cilt: 6, Sayı: 3, 2017, s. 11-20.

Бабатаев Абдирашит, «Билим берүүнүн башаты үй-бүлө», Ыйыгым коомдук маданий журнал, №1, 2008

Бабатаев Абдирашит, «Ислам дүйнөсүнүн артта калуусунун себептери», Ыйыгым коомдук маданий журнал, №2, 2008

"Улуу ойчул ал- Фараби", Ыйыгым коомдук маданий журнал, №2, 2008

Бабатаев Абдирашит, "Эң коркунучтуу дарт бул-алкоголизм", Ыйыгым коомдук маданий журнал, №1, 2009.

Илимий конференциялар:

Бабатаев А., «Фарабинин философиялык илимдерди классификациялоосунун Батыш дүйнөсүнө болгон таасири», “Проф. Фуат Сезгин жылына карата арналган эл аралык “Орто Азия аалымдарынын дүйнө илимине кошкон салымы” симпозиуму, Ош, 18.10. 2019

Бабатаев А., «Ислам дүйнөсүндө логика илиминин калыптанышы жана аль-Фарабинин логика илимине кошкон салымы», “Проф. Фуат Сезгин жылына карата арналган эл аралык “Орто Азия аалымдарынын дүйнө илимине кошкон салымы” симпозиуму, Ош, 18.10. 2019

Бабатаев А., Бөкөшов Ж., «Фуат Сезгиндин изилдөөлөрүндө Орто Азиялык аалымдардын илимге кошкон салымы», “Проф. Фуат Сезгин жылына карата арналган эл аралык “Орто Азия аалымдарынын дүйнө илимине кошкон салымы” симпозиуму, Ош, 18.10. 2019

Babataev A., ‘Kutadgu Bilig Hakkında Kırgızistanda Yapılan Çalışmalar ve Yayınlar’, II Uluslararası Türk Haklarının Felsefi Mirası, 24-25 Ekim: Kırşehir, Türkiye, 2019

 Абдирашит Бабатаев, "Чынгыз Айтматовдун чыгармаларында дин маселеси", Чынгыз Айтматов жана Түрк цивилизациясынын ренессансы эл аралык конгресси, КТМУ, Бишкек, 24-25-май, 2012-жыл

Абдирашит Бабатаев, "Ислам дининде илимге болгон мамиле", Адамзат цивилизациясынын өнүгүүсүндө диндин ролу аттуу конференция, КМУ, Бишкек, 27-апрель, 2012-жыл

Бабатаев Абдирашит, «Мухаммед пайгамбардын мисалында идеалдуу инсандын образы», «Идеалдуу инсан – Мухаммед Пайгамбар» аттуу республикалык илимий конференция, 20- апрель, Бишкек, 2013

Бабатаев Абдирашит, «Жусуп Баласагындын башкаруу философиясында адилеттүүлүк концепциясы», «Кыргыз элинин оозеки жана жазма булактарында башкаруу маселелери» аттуу республикалык илимий конференция, Кыргыз Республикасынын президентине караштуу башкаруу академиясы, 11- апрель, Бишкек, 2013

Семинары:

Бабатаев Абдирашит, «СССР мезгилинде атеизм жана пропагандасы», Анкара университети философтор клубу семинарлары, 2004

Бабатаев Абдирашит,  "СССРдин Билим берүү философиясы, Багларбашы Маданият Борбору, Стамбул, 2006

Бабатаев Абдирашит, "Р. Декарттын рух жана дене дуалисттик көз карашы", Стамбул Ислам Илимдерин Изилдөө Борбору, Стамбул, 2007

Бабатаев Абдирашит, "Билим берүүнүн мазмуну", КТМУ, 18-январь, Бишкек, 2012

Бабатаев Абдирашит, "Теңирчилик динби же философиялык ой толгообу?", Ислам университети, 20-февраль, Бишкек, 2012

Бабатаев Абдирашит, "Кыргыз Республикасынын билим берүү системасында диний билим берүүнүн мааниси", Арашан Гуманитардын Институту, 16-март, Бишкек, 2012

Бабатаев Абдирашит,  "Джалалиддин Мавлянанын адам болмушун талдоосу", КТМУ, 16-май, Бишкек, 2013

Бабатаев Абдирашит,  «Адабий жана руханий дөөлөттөрдө адам маселеси» аттуу тегерек стол, 18- март, Бишкек, 2013

Бабатаев Абдирашит, «Философия тарыхында адам маселеси», Инсандык өнүгүү клубу, КТМУ, 12- апрель, Бишкек, 2013

Бабатаев Абдирашит, «Чыгыш- Батыш философиясында жан – дене байланышы», КТМУ, 16- май, Бишкек, 2013

Бабатаев Абдирашит, «өтмүштө күнүбүзгө чейин Орто- Азияда философия: Кыргызстандын мисалында», Сакаря Университети, 7- май, Сакря, 2014