Аты Проф.док. Аскарбек Бекбоев
Э-куржун
Кабинет İLEF-505
Телефону (918)
Сабактар

FLS-105 : МИФОЛОГИЯ (Философия Бөлүмү )

FLS-108 : КЛАССИКАЛЫК ЛОГИКА (Философия Бөлүмү )

FLS-308 : СОЦИАЛДЫК АНТРОПОЛОГИЯ (Философия Бөлүмү )

Резюме

Илимий иштери