Аты Ага окутуучу док. Советбек Абдрасулов
Э-куржун
Кабинет İLEF-505
Телефону (918)
Сабактар

FLS-307 : КООМ ФИЛОСОФИЯСЫ (Философия Бөлүмү )

FLS-302 : НЕМЕЦ КЛАССИКАЛЫК ФИЛОСОФИЯСЫ (Философия Бөлүмү )

FLS-310 : КООМДУК ИЛИМДЕРДЕГИ ИЗИЛДӨӨ МЕТОТТОРУ (Философия Бөлүмү )

FLS-405 : АКСИОЛОГИЯ (Философия Бөлүмү )

FLS-414 : МОДЕРНИЗМ ЖАНА ПОСТ- МОДЕРНИЗМ (Философия Бөлүмү )

FLS-212 : БАЙЫРКЫ ИНДИЯ ФИЛОСОФИЯСЫ (Философия Бөлүмү )

Резюме

Илимий иштери