Аты Проф.Др. Вефа ТАШДЕЛЕН
Э-куржун
Кабинет İLEF-502
Телефону 0312 492763 ()
Сабактар

FLS-105 : МИФОЛОГИЯ (Философия Бөлүмү )

FLS-109 : ИЛИМ ТАРЫХЫ (Философия Бөлүмү )

FLS-303 : ЖАЛПЫ ТҮРК ФИЛОСОФИЯСЫ (Философия Бөлүмү )

FLS-312 : СЕМИНАР-I (Философия Бөлүмү )

FLS-403 : ЗАМАНБАП ТҮРК ФИЛОСОФИЯСЫ (Философия Бөлүмү )

FLS-419 : ГЕРМЕНЕВТИКА (Философия Бөлүмү )

FLS-404 : ЭСТЕТИКА (Философия Бөлүмү )

FLS-202 : КАЙРА ЖАРАЛУУ ЖАНА 17-КЫЛЫМ ФИЛОСОФИЯСЫ (Философия Бөлүмү )

SBE-500 : ИЛИМ ФИЛОСОФИЯСЫ (Түркология Бөлүмү )

FLS-515 : ИЛИМ ФИЛОСОФИЯСЫ ЖАНА МЕТОДОЛОГИЯСЫ (Философия Бөлүмү )

FLS-518 : ЗАМАНБАП БАТЫШ ФИЛОСОФИЯСЫ (Философия Бөлүмү )

SBE-500 : ИЛИМ ФИЛОСОФИЯСЫ (Ислам Билимдери Бөлүмү )

Резюме

 

Adı Soyadı                 : Vefa Taşdelen

Unvanı                       : Prof. Dr.

Doğum Tarihi          : 25. 09. 1966

e-posta                    : vefatasdelen1@gmail.com

Oda                          : 503

Telefon                    : 0312 492 763 / 914

Dersler

 1. Mitoloji
 2. Bilim Tarihi
 3. Bilim Felsefesi
 4. Hermeneutik
 5. Genel Türk Felsefesi
 6. Çağdaş Türk Felsefesi
 7. Çağdaş Batı Felsefesi
 8. Rönesans ve 17. Yüzyıl Felsefesi
 9. Estetik
 10. Seminer

 

ÖĞRENİM DURUMU:

Derece

Bölüm/Program

Yıl

Üniversite

Lisans

 

Felsefe

Alman Dili ve Edebiyatı

1989

 

İstanbul Üniversitesi

Yüzüncü Yıl Üniversitesi

Yüksek Lisans

Felsefe

1992

İstanbul Üniversitesi

Doktora

Felsefe

Eğitim Bilimleri

2003

 

Ankara Üniversitesi

Ankara Üniversitesi

 

Yüksek lisans tezi başlığı ve tez danışmanı:

Varoluşçuluk ve Edebiyat Etkileşimi, Danışman: Prof. Dr. Nejat Bozkurt

Doktora tezi başlığı ve tez danışmanı:

Søren Kierkegaard’un Varoluş Alanlarında Benliğin Oluşamaması ve Bir Çözüm Önerisi Sevgi Alanı.      Danışman: Prof. Dr. Şahin Yenişehirlioğlu

Eğitim Hermeneuitiği Sorunsalı Üzerine Felsefi Bir Araştırma. Danışman: Prof. Dr. Sabri Büyükdüvenci

 

 

 

AKADEMİK UNVANLAR:

Görev/Unvan

Görev Yeri

Yıl

Arş. Gör.

Yüzüncü Yıl Üniversitesi

Ankara Üniversitesi

1994 – 2000

2000 - 2006

Yrd. Doç. Dr.

Yüzüncü Yıl Üniversitesi

2006 - 2009

Doç. Dr.

Yüzüncü Yıl Üniversitesi

Yıldız Teknik Üniversitesi

2009 - 2012

2012 - 2016

Prof. Dr.

Yıldız Teknik Üniversitesi

2016 -

 

YÖNETTİĞİ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA TEZLERİ:

Yüksek Lisans:

 1. Benli, F. (2014). Yapılandırmacı Yaklaşıma Göre Hazırlanan İlköğretim Programlarının Öğretmenler Tarafından Benimsenme Düzeyi (Hakkari Örneği), Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Van.
 2. Alabay, A. (2015). Ortaöğretim Öğretmen ve Öğrencilerinin EBA (Eğitimde Bilişim Ağı) Kullanımına İlişkin Görüşleri Üzerine Bir Araştırma. İstanbul Aydın Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 3. Tombak, B. (2015). J.-J. Roussedau’da İnsan Doğası ve Eğitim. Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 4. Tuncer, B. (2017). Okul Öncesi Eğitimde Eleştirel ve Yaratıcı Düşünme Becerilerini Etkileyen Faktörler. Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

 

Yabancı Dil Becerileri (1 temel, 5 ileri seviyeyi temsil eder)

Dil

Okuma

Konuşma

Yazma

İngilizce

4 3 4

Almanca

4

3

3

 

Илимий иштери

YAYINLAR

MAKALELER:

Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI,SSCI,Arts and Humanities)

 

 1. Taşdelen, V. (2014). Philosophy Courese as a Process of Regeneration: A Philosophical Approach. The Anthropologist, 18 (2), pp. 533-547.
 2. Taşdelen, V. (2014). Logos and Education: On the Educational Philosophy of Heraclitus. The Anthropologist, 18 (3), pp. 911-920.

 

Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

 

 1. Taşdelen, V. (2000). Türk Atasözlerinde Eğitim, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 33 (1-2), ss. 121-135.
 2. Taşdelen, V. (2003). Eğitimde Kuram ve Uygulama Bağının Kurulmasına Yönelik Felsefi Bir Araştırma, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, Cilt: 36 (1-2), ss. 151-166.
 3. Taşdelen, V. (2007). "Çağdaş Hermeneutiğe Doğru: Schleiermacher ve Genel Hermeneutik", Felsefe Dünyası, 46, ss. 189-203.
 4. Taşdelen, V. (2008). Felsefe Eğitimi: Bir Yaşantının Peşinde, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 40 (2), ss. 277-294.
 5. Taşdelen, V. (2011). Varoluş Felsefelerinde Varoluşun Özden Önceliği Sorunu, Beytulhikme, 1 (1), ss. 26-54 .
 6. Taşdelen, V. (2012). Irony and Authenticity of Existence in the Works of Lucian of Samosata, International Journal of Humanities and Social Science, 2 (12), pp. 98-103.
 7. Taşdelen, V. (2012). Türkçede Şiirin Yüklemi Sorunu, Turkish Studies, 7 (4), ss. 519-532.
 8. Taşdelen, V. (2014). Difficulties of Biography Writing: A Philosophical Approach. Journal of Arts and Humanities, 3(1), pp. 143-149.
 9. Taşdelen, V. (2013). Felsefe Kültürü ve Sözlü Geleneğin İmkanı. Turkish Studies, 8 (12), ss. 283-296
 10. Taşdelen, V. (2013). Varoluşun Anlamı Sorunu. Muhafazakar Düşünce, 36, ss. 131-144.
 11. Taşdelen, V. (2014). Batı Tefekkürü ve İslam Tasavvufu’nda Çifte Kanat Metaforu. Erdem, 66, ss. 104-115.
 12. Taşdelen, V. (2015). Sözlü Gelenek ve Eğitim: Dede Korkut Hikayeleri Örneği. International Online Journal of Education Sciences, 7 (1), ss. 219-229.
 13. Taşdelen, V. (2015). On the Meaning of Name in Plato’s Cratylus Dialoge and the Epic Tales of Dede Korkut. Journal of Arts and Humanities, 4/12, pp. 71-81.
 14. Taşdelen, V. (2016). Felsefi Bir Söylem Biçimi Olarak Susku. Erdem, 70, ss. 75-94.
 15. Taşdelen, V. (2016). Reiner Maria Rilke ve Hilmi Yavuz’un Poetikaları Üzerine Bir Karşılaştırma Denemesi. Turkish Studies, (11/10), ss. 591-604.
 16. Taşdelen, V. – Tuncer, B. (2017). Okul Öncesi Dönemdeki Öğrencilerin Eleştirel ve Yaratıcı Düşünme Düzeyleri. Türk İslam Dünyası Sosyal Araştırmalar Dergisi, (4)13, ss. 523-565.
 17. Taşdelen, V. (2018). Çocuk Kültürü Bağlamında Çocuklarla Felsefe. Çocuk ve Medeniyet, 4, ss. 7-17.
 18. Taşdelen, V. (2018). Fazıl Hüsnü Dağlarca’nın Çocuk ve Allah İsimli eserinde Metafizik Unsurlar. Çocuk ve Medeniyet, 4, ss. 7-17.
 19. Taşdelen, V. (2018). Ahmet Mithat’ın Nizâ-ı İlm ü Dîn Adlı Eserinde Din ve Bilim Çatışması Sorunu. Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi, 7/2, ss. 75-89.

 

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

 

 1. Taşdelen, V. (2008). "Samsatlı Lukianos'un Eserlerinde İroni ve Varoluşun Sahiciliği Sorunu", Uluslararası Samsatlı Lukianos Sempozyumu, Adıyaman. Bildiri Metinleri Kitabı: Uluslararası Samsatlı Lucianus Sempozyumu, Editör: Mustafa Çevik, Adıyaman Üniversitesi Yayınları, Adıyaman, 2008, s. 155 - 166.
 2. Taşdelen, V. (2008). Felsefe ve Masal: Van Masalları Örneği, III. Uluslararası Van Gölü Havzası Sempozyumu Bildiri Metinleri, ed. Oktay Belli, s. 301-309.
 3. Taşdelen, V. (2008). Van Türküleri Üzerine Bir Deneme, III. Uluslararası Van Gölü Havzası Sempozyumu Bildiri Metinleri, ed. Oktay Belli, s. 372-379.
 4. Taşdelen, V. (2008). İnsan Kaynaklı Yoksulluk, Uluslararası Yoksulluk Sempozyumu Bildirileri, 3. Cilt, İstanbul, 2009, 183-190.
 5. Taşdelen, V. (2009). Bir Güzellik ve Sevgi Felsefesi: Platon’un Şölen Diyaloğu ile Fuzulî’nin Leylâ ve Mecnun Mesnevisinin Karşılaştırılması, 38. Uluslararası Asya ve Kuzey Afrika Çalışmaları Kongresi (ICANAS-38), Bildiri Metinleri Kitabı: 38. Icanas, Felsefe, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Yayınları, Ankara, 2009, s. 383-405.
 6.  Taşdelen, V. (2013). Mevlâna ve Kierkegaard'da Birey Tanrı İlişkisi, 1. Uluslararası Çelebi Hüsameddin-i Urmevi ve Mesnevi-i Manevi Sempozyumu, Urumiye, İran. Turkish Studies, 8 (6), pp. 717-728.
 7. Taşdelen, V. (2014). Kamus-ül Alam’da Felsefi İçerikler, Şemseddin Sami Sempozyumu, Piriştine. Felsefe Kültürü’nde. Ankara: Hece Yayınları, ss. 75-86.
 8. Taşdelen, V. (2016). Şemseddin Sami’de Lisan-ı Kesbî. İki Toplumun Aydını Şemseddin Sami Sempozyumu, Tiran. Ed. Y. Topaloğlu, A.N. Özdemir, B.B. Acar. Edirne: Trakya Üniversitesi Yayınları, ss. 45-58.
 9. Taşdelen, V. (2016). Divanü Lûgat-it Türk’te Felsefi İçerikler. II. Uluslararası Kaşgarlı Mahmud Sempozyumu. Bildiri Metinleri: Bişkek: Mahmud Kaşgari Doğu Üniversitesi Yayınları, ss. 205-211.
 10. Taşdelen, V. (2016). Sosyal Medya ve Edebiyat. Uluslararası Edebiyat ve Toplum Sempozyumu. Bartın. Bildiri Metinleri  - I. Bartın: Bartın Üniversitesi Yayınları, ss. 101-108.
 11. Taşdelen, V. (2016). Ahmet Yesevi’de Şahsiyet ve Değer Eğitimi. Geçmişten GeleceğeUluslararası Ahmet Yesevi Sempozyumu, İstanbul, 2016. (26-28 Eylül 2016 - İstanbul).
 12.  Taşdelen, V. (2017). Kutadgu Bilig’de Evlilik ve aile. Uluslararası Altay Toplulukları Sempozyumu: Mesken, Aile ve Aile Değerleri, İstanbul.  (2017 haziran – İstanbul)
 13. Taşdelen, V. (2017). Ahmet Mithat’ın Nizâ-ı İlm ü Din Adlı Eserinde Din ve Bilim Çatışması Sorunu. 2. Uluslararası Sosyal Beşeri ve Eğitim Bilimleri Kongresi.
 14. Taşdelen, V. (2018). Cahit Zarifoğlu’nun Mektuplarında Poetika. Uluslararası Kültür ve Medeniyet Zirvesi. 20-23 Mart 2018, Antalya.
 15. Taşdelen, V. (2018). Yoksulluğun Ahlaki Boyutları. Uluslararası Orta Asya Sempozyumu.  17-20 Nisan 2018, Bişkek.
 16. Taşdelen, V. (2018). Günümüzde Çocuk Kültürü: Sorunlar ve Öneriler. III. International Education and Social Sciences Congress. 28 Nisan-01 Mayıs 2018, Alanya.
 17. Taşdelen, V. (2018). Öğretmenlik Mesleği Üzerine Değiniler. III. International Education and Social Sciences Congress. 28 Nisan-01 Mayıs 2018, Alanya.
 18. Taşdelen, V. (2018). Medeniyet Kavramı Bağlamında Aile ve Çocuk: Felsefi Bir Yaklaşım. III. International Education and Social Sciences Congress. 28 Nisan-01 Mayıs 2018, Alanya.
 19. Taşdelen, V. (2018). Aliya İzzetbegoviç’in Devlet ve Toplum Anlayışında İnşacı Bir Unsur Olarak Eğitim. 1. Uluslararası Bir Bilge Bir Ülke Sempozyumu: Aliya İzzetbegoviç ve Bosna-Hersek. 3-5 Ekim 2018 - Gümüşhane. Bildiriler Kitabı: Ed. M. Hakkıoğlu, M.A. Tüzen, Ç. Doğan, Z. Şimşek, F. Uyar. Gümüşhane: Gümüşhane Universitesi Yayınları, ss. 718-736. 
 20. Taşdelen, V. (2018). Reddiye Geleneğinin Çağdaş Temsilcisi: Fuat Sezgin. Orta Asya Alimlerinin İslam Medeniyetine Katkıları Uluslararası Sempozyumu. 10-12 Ekim 2018, Bişkek

 

Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

 

 1. Taşdelen, V. (2003). Varoluş Felsefelerinde Şimdiki Zaman Sorunu, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 4, ss. 66-77.
 2. Taşdelen, V. (2006). Edebiyat Eğitimi: Hermeneutik Bir Yaklaşım, Milli Eğitim Dergisi, Edebiyat Eğitimi Özel Sayısı, 169, ss. 42-55.
 3. Taşdelen, V. (2007). Biyografi: Ötekine Yolculuk, Milli Eğitim Dergisi, 172, ss. 8-16.
 4. Taşdelen, V. (2007). Felsefede ve Sanatta İroni,  Tabula Rasa Dergisi, Sayı: 19, ss. 45-63.
 5. Taşdelen, V. (2011). Edebiyattaki Felsefe - Felsefedeki Edebiyat, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 21, ss. 103-123.
 6. Taşdelen, V. (2011). Metafizik ve Edebiyat: Metafizik Sorundan Metafizik Gerçeğe, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal bilimler Enstitüsü Dergisi, 23, ss. 54-86.
 7. Taşdelen, V. (2012). Augustinus ve Yunus Emre'de İç-Ben Alanı, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 22, ss. 54-86.
 8. Taşdelen, V. (2013). Düşünme Eğitimi ve iyi Hayat Kavramı, Bayburt Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, ss. 287-300.
 9. Taşdelen, V. (2015). Nurettin Topçu'nun Türkiye'nin Maarif Davası İsimli Eserinde Eğitimin Güncel Sorunları. TYB Akademi (13), ss. 39-54.

 

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

 

 1. Taşdelen, V. (2010). "Nuri Pakdil'in Korku ve Samuel Beckett'in Godot'yu Beklerken Adlı Eserlerinde Varoluşun Anlamı Sorunu", Ankara.
 2. Taşdelen, V. (2010). Hilmi Yavuz'da Felsefe ve Edebiyat Bağlamı. Hilmi Yavuz Akademik Sempozyumu. Editör: Bülent Ayanoğlu. Mardin: Mardin Artuklu Üniversitesi Yayını, ss. 393-404.
 3. Taşdelen, V. (2012). Felsefe Ortamı Üzerine. Türkiye'de Felsefenin Geleneği ve Geleceği. Ed. Şafak Ural. İstanbul: İstanbul Üniversitesi Yayınları, ss. 259-372.
 4. Taşdelen, V. (2012). Batı Tefekkürü ve İslam Tasavvufunda Çifte Kanat Metaforu?, Necip Fazıl Kısakürek Sempozyumu, 26 Mayıs 2012, Kahramanmaraş.
 5. Taşdelen, V. (2013). Nuri Pakdil'in Korku ve Samuel Beckett'in Godot'yu Beklerken Adlı Eserlerinde Varoluşun Anlamı Sorunu, Edebiyat Eylemi ve Nuri Pakdil, Editör: Hüseyin Su, Hece Yayınları, Ankara, 2013, s. 251-270.
 6. Taşdelen, V. (2014). Eğitim ve Sosyal Bilimler Bağlamında Teknolojik Sorun, Yeni Türkiye, 59, ss. 1250-1254.
 7. Taşdelen, V. (2014). Reddiye Geleneği ve Tevfik İleri, Tevfik İleri Sempozyumu, 22-24 Mayıs 2014, Rize.
 8. Taşdelen, V. (2015). Öğretmenlik Mesleğinin Felsefi Temelleri, I. Eğitim Kongresi, 28-30 Kasım 2014. Antalya.
 9. Taşdelen, V. (2015). Çevrilebilirlik Kavramı Açısından Felsefe ve Edebiyat. Felsefe-Edebiyat Sempozyumu, 29-30 Nisan 2015, Van.
 10. Taşdelen, V. (2015). Kratylos Diyaloğu ve Dede Korkut hikâyeleri’nde Adın Anlamı Üzerine. Dede Korkut Sempozyumu, 21-22 Mayıs 2015, Bayburt.
 11. Taşdelen, V. (2016). Cemil Meriç’in Eğitim Anlayışı. Doğumunun 100. Yılında Cemil Meriç Sempozyumu Bildiri Kitabı. Gümüşhane: Gümüşhane Üniversitesi Yayınları, ss. 73-79.
 12. Taşdelen, V. (2016). Kenan Gürsoy’un Düşünce Dünyasında Şahsiyet ve Değer. Hikmetin İzinde Kenan Gürsoy’a Armağan. Ankara: Aktif Düşünce Yayınları, ss. 337-346. (Ocak 2017)

   

Makale Çevirileri:

 

 1. Taşdelen, V. (2002). Eğitimsel Söylemde Hermeneutik: Temeller (Helmut Danner’den çeviri), Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, cilt: 33, 1-2, s. 109-120.
 2. Taşdelen, V. (2003). İnsan Bilimleri Öğretmenleri İçin Düşünceler (Michael Kissack’tan çeviri), Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, cilt: 35, 1-2, s. 171-181.
 3. Taşdelen, V. (2018). Çocuk Edebiyatı, Rasyonalite ve Felsefede Çocuk Sesi (Viktor Johansson’dan Çeviri). Çocuk ve Medeniyet, 4, ss. 143-165.

 

Diğer Makaleler:

 

 1. Taşdelen, V. (1997).”Duino Ağıtları’nda İnsanın Varoluşu Sorunu”, Seyir, 1. Sayı, ss. 9-17 – 2. Sayı, ss. 22-30.
 2. Taşdelen, V. (1997). “Sanatta İçtenlik Sorunu”, Seyir, 2, ss. 6-8.
 3. Taşdelen, V. (1997-1998). “Godot’yu Beklerken: Varoluşa Ağıt”, Seyir, sayılar: 3. sayı, ss. 20-24 – 4. sayı, ss. 49-58 – 5. ss. 37-43.
 4. Taşdelen, V. (1998). “Yazmak Eylemi”, Seyir, 3, ss. 55-56.
 5. Taşdelen, V. (1998). “Sanata Dair”, Seyir, sayı: 5-6, ss. 6-7.
 6. Taşdelen, V. (1998). “Düşünmek Özgürlüğü”, İnsan Adına, ss. 30-32.
 7. Taşdelen, V. (1999). Hayali Savunmak, Seyir, ss. 30-34.
 8. Taşdelen, V. (1999). “Denemeyi Denemek”. Seyir, 8, ss. 8-9.
 9. Taşdelen, V. (2000). “Yazgının Şiiri: Yitik Cennete Ağıt”, Yedi İklim, Sezai Karakoç Özel Sayısı, 126, ss..
 10. Taşdelen, V. (2000). “Osmanlı Sanatının Felsefi Yapılanması Üzerine”, Seyir, Osmanlı Özel Sayısı, 11-12, ss. 70-75.
 11. Taşdelen, V. (2000). Gelenekle Gelen, Seyir, Osmanlı Özel Sayısı, 11-12, ss. 70-75.
 12. Taşdelen, V. (2001). “Tüketimin İnsaniliği”, Avrupa Günlüğü (Euro Agenda), 1, ss. 169-177.
 13. Taşdelen, V. (2004). “Yazma Eylemi: Varoluşun Kendine Dönüşü”, Hece, Hayat, Edebiyat, Siyaset Özel Sayısı, 90-92, ss.312-324.
 14. Taşdelen, V. (2005). Necip Fazıl’ın Çilesi, Şiiri ve Poetikası Arasındaki İlişki Üzerine”. Hece, Necip Fazıl Kısakürek Özel Sayısı, 97, ss. 214-222.
 15. Taşdelen, V. (2004). Felsefece Eğitişim, Milli Eğitim, 162, ss. 304-308.
 16. Taşdelen, V. (2004). Futbol Tiyatrosu: Estetik Bir Tutum Olarak Futbol Seyirciliği, Bilim ve Aklın Işığında Eğitim, Popüler Kültür Özel Sayısı, 57, ss. 302-308.
 17. Taşdelen, V. (2005). Bir Adam Yaratmak?ın Güçlükleri. Bilim ve Aklın Işığında Eğitim, Necip Fazıl Kısakürek Özel Sayısı, 63, ss. 63-70.
 18. Taşdelen, V. (2005). Çocuk Edebiyatı: Çocuğu Anlayan Edebiyat, Hece, 104-105, ss. 319-331.
 19. Taşdelen, V. (2005). Çocuk Edebiyatında Yalınlık İlkesi, Hece, 104-105, s. 332-361.
 20. Taşdelen, V. (2006). Felsefi Bir Söylem Biçimi Olarak Mektup. Hece, sayı: 114-116, s. 76-91. ,
 21. Taşdelen, V. (2006). Türkü ve Mektup. Hece, 114-116, ss. 178-188.
 22. Taşdelen, V. (2006). Şiddet Kültürü ve Eğitim, Bilim ve Aklın Işığında Eğitim, Eğitim ve Şiddet Özel Sayısı, 76, ss.12-21.
 23. Taşdelen, V. (2007). Devlet ve Birey İkileminde Bir Aydın Olarak Nazım Hikmet’in Yeri, Hece, Nazım Hikmet Özel Sayısı, 121, ss. 40-51.
 24. Taşdelen, V. (2007). İroni, Hece, 124, ss. 53-66.
 25. Taşdelen, V. (2007). Romantik İroni, Hece, 125, ss. 50-54.
 26. Taşdelen, V. (2007). Eğitimde Anlama Sorunu: Öğretmenim Nasıl Anlayabilirim?, Eğitimde Yeni Ufuklar, 12, ss. 20-23.
 27. Taşdelen, V. (2007). Postmodernizm Üzerine, Hece Öykü, sayı: 42, ss. 50-70.
 28. Taşdelen, V. (2007). Bir İyileşme Etkinliği Olarak Eğitim, Eğitimde Yeni Ufuklar, 13, ss. 6-9.
 29. Taşdelen, V. (2007). Felsefede ve Sanatta İroni, Tabula Rasa, 19, ss. 45-63.
 30. Taşdelen, V. (2008).  Safahat’ın Eğitimsel İmaları, Hece, Mehmet Akif Özel Sayısı, 133, ss. 149-153.
 31. Taşdelen, V. (2008). Safahat’ın Felsefi Yapısı, Hece Dergisi Mehmet Akif Özel Sayısı, 133, ss. 356-361.
 32. Taşdelen, V. (2008). “Edebiyat Dergisi Nedir?”, Beyaz Gemi, 4, ss. 10-13.
 33. Taşdelen, V. (2008). “Edebiyat Etiği Üzerine”, Beyaz Gemi, sayı: 10-11, s. 3-9. "Edebiyat Etiği", Kitaba Çağrı Sınavında İnsan, Duran Boz (editör), Kahramanmaraş Valiliği Yayını, Kahramanmaraş, 2009, ss. 197-208.
 34. Taşdelen, V. (2008). Hermeneutik ve Postmodernizm, Hece, Modernizm - Postmodernizm Özel sayısı, 138-140, ss. 89-109.
 35. Taşdelen, V. (2008). Erdem Bayazıt'ın Şiiri, Hece, 142, ss. 100-106.
 36. Taşdelen, V. (2008). Sözlü Geleneğin Bir Öğesi Olarak Nasreddin Hoca Fıkraları, Bilim ve Aklın Işığında Eğitim, Nasreddin Hoca Özel Sayısı, 104, ss. 15-30.
 37. Taşdelen, V. (2008). Modern Melankoli, Hece Öykü, 30, ss. 49-56.
 38. Taşdelen, V. (2008). Kierkegaard Felsefesinde Kaygı, Başka, Psikiyatri ve Düşünce, 1, ss. 147-161.
 39. Taşdelen, V. (2008). Konut Kültürü ve Geleneksel Van Evleri, Dünyada Van, 27, ss. 70-75.
 40. Taşdelen, V. (2009). Yahya Kemal'in Şiirlerinde Çocukluk, Bilim ve Aklın Işığında Eğitim Dergisi, Yahya Kemal Özel Sayısı, 106, ss. 22-25.
 41. Taşdelen, V. (2009). Yahya Kemal'in Şiirlerinde Zaman, Hece, Yahya Kemal Özel Sayısı, sayı: 145, ss. 52-57.
 42. Taşdelen, V. (2009). Edebiyat Estetiği, Beyaz Gemi Kültür ve Sanat Dergisi, 2009, 19, ss. 4-5.
 43. Taşdelen, V. (2009). Birey ve Tanrı İlişkisi: Mevlana ve Kierkegaard Örneği, Beyaz Gemi, Yıl: 2009, 20, ss. 3-8.
 44. Taşdelen, V. (2009). Ölümcül Hastalık: Umutsuzluk, Başka, Psikiyatri ve Düşünce, yıl: 2009, cilt: 2, sayı: 1, ss. 172-189.
 45. Taşdelen, V. (2009). Antik Kentlere Doğru, Hece Dergisi, Şehir Özel Sayısı, 150-152, ss. 22-36.
 46. Taşdelen, V. (2009).İhtiyarlık Üzerine Bir Deneme, Beyaz Gemi, Yıl: 2009, 22-23, ss. 5-13.
 47. Taşdelen, V. (2009). Mardin Mardin, Beyaz Gemi, Yıl: 2009, 24, ss. 6-10.
 48. Taşdelen, V. (2009). Tefekkür Geleneği Açısından Nasreddin Hoca Fıkraları, Temrin, Nasreddin Hoca Özel Sayısı, Yıl: 2009, 15, ss. 6-10.
 49. Taşdelen, V. (2009). Edebiyatın Derin Duyguları: Acı, Hece, Yıl: 2009, 154, ss. 60-71.
 50. Taşdelen, V. (2009). Bir İletişimsizlik Biçimi Olarak Şiddet, Başka, Psikiyatri ve Düşünce, 3, ss. 188-201.
 51. Taşdelen, V. (2010). Cemil Meriç'te Yabancılaşma Sorunu, Hece, Cemil Meriç Özel Sayısı, 150-157, ss. 87-95.
 52. Taşdelen, V. (2010). Evin Anlam Alanları, Bizim Külliye, Ev Özel Sayısı, 43, ss. 5-12.
 53. Taşdelen, V. (2010). Kierkegaard Felsefesinde Tutku, Başka, Psikiyatri ve Düşünce, 4, ss. 133-145.
 54. Taşdelen, V. (2010). Nasreddin Hoca Fıkralarında Anlatıcı Tipi, Eski Yeni, Şehir Kültürü Dergisi, yıl: 2010, 16, ss.74-80.
 55. Taşdelen, V. (2010). Felsefe Yapmanın Yerli İmkanları, Hece, Yerlilik Özel Sayısı, yıl: 2010, 162-164, ss.8-16.
 56. Taşdelen, V. (2010). Toprağın Halleri: Topraktan, Toprakta, Toprağa, Temrin, Toprak Özel Sayısı, 27-28, ss. 3-7.
 57. Taşdelen, V. (2010). Bakiler'in Şiirini Kuran Poetik Unsurlar, Bizim Külliye, Dergisi Yavuz Bülent Bakiler Özel Sayısı, yıl: 2010, sayı: 44, ss. 23-27.
 58. Taşdelen, V. (2010). Varoluşsal Bir Metafor Olarak Hava, Temrin, yıl: 2010, 30.
 59. Taşdelen, V. (2010). Kuşku: Yolları Çatallanan Bahçe, Başka, Psikiyatri ve Düşünce, 5, ss. 203-216.
 60. Taşdelen, V. (2010). Edebiyatın Varoluşsal Boyutu, Bizim Külliye, Felsefe - Edebiyat Özel Sayısı, sayı: 46, ss. 15-19.
 61. Taşdelen, V. (2011). Rasim Özdenören'in Düşünce Yönelimleri, Hece,
 62. Taşdelen, V. (2011). Felsefi Metin - Edebi Metin, Beyaz Gemi, yıl: 2011, 25, ss. 13-16.
 63. Taşdelen, V. (2011). Öykü Ağacı'nda İdeal Öykü Dili, Yedi İklim, Ali Haydar Haksal Özel Sayısı, yıl: 2011, 250, ss. 71-79.
 64. Taşdelen, V. (2011). Edebiyattaki Felsefe Felsefedeki Edebiyat, Bizim Külliye, Felsefe - Edebiyat Özel Sayısı, yıl: 2011, 47, ss. 36-47.
 65. Taşdelen, V. (2011). Hayat Suy(l)a Yazılan Yazı, Bilim ve Aklın Aydınlığında Eğitim, sayı: 132, ss. 21-24.
 66. Taşdelen, V. (2011). Eleştiri Biçimleri, Berceste, sayı: 107, ss. 2-5.
 67. Taşdelen, V. (2011). Yunus Emre'nin Şiirlerinde Sevgi, Eski Yeni, Yunus Emre Özel Sayısı, yıl: 2011, 27, ss. 90-96.
 68. Taşdelen, V. (2011). Hayat, Siyaset ve Edebiyat İlişkileri, Bizim Külliye, Politika Edebiyat Özel Sayısı, yıl: 2011, 48, ss. 11-14.
 69. Taşdelen, V. (2011). Felsefe: Döne Dolaşa, Hece, Gezi Özel Sayısı, yıl: 2011, 174-176, ss. 29-41.
 70. Taşdelen, V. (2011). Türkü ve Yol: İlk Elden Dil, İlk Elden Yaşantı, Hece, Gezi Özel Sayısı, yıl: 2011, 174-176, ss. 209-213.
 71. Taşdelen, V. (2011). İnsan Aşktan, Acıdan: Ateşten, Bilim ve Aklın Aydınlığında Eğitim, 136-137, ss. 15-18.
 72. Taşdelen, V. (2011). Bir Felsefe Dili Olarak Türkçenin İmkanları Üzerine, Temrin, 40, ss. 12-22.
 73. Taşdelen, V. (2011). Varoluş Felsefelerinde Varoluşun Özden Önceliği Sorunu, Beytulhikme, yıl: 1, 1, ss. 26-54·
 74. Taşdelen, V. (2011). Bir İnşa Biçimi Olarak Şiir: Rainer Maria Rilke ve Hilmi Yavuz Örneği, Temrin, 41, ss. 71-83.
 75. Taşdelen, V. (2011). Augustinus ve Yunus Emre'de İç-Ben Alanı, Başka Psikiyatri ve Düşünce, yıl: 2011, 7, ss. 197-229.
 76. Taşdelen, V. (2011). Metafizik ve Edebiyat: Metafizik Sorundan Metafizik Gerçeğe, Bizim Külliye, yıl: 2011, 50, ss. 43-54.
 77. Taşdelen, V. (2011). Transsendental Terapi: Yunus Emre'de Kaygı ve Umut, Bizim Külliye, 52, s. 31-37.
 78. Taşdelen, V. (2012). Kemal Tahir'in Medeniyet Anlayışı, Hece, yıl: 2012, 181, ss. 15-25.
 79. Taşdelen, V. (2012). Eğitimde Ezberleme ve Anlama, Bilim ve Aklın Aydınlığında Eğitim, 12, 143, ss. 12-17.
 80. Taşdelen, V. (2012). Dede Korkut'un Dünyası, Bizim Külliye, 51, ss. 61-64.
 81. Taşdelen, V. (2012). Düşünme Eğitimi ve İyi Hayat Kavramı, Bilim ve Aklın Aydınlığında Eğitim, 146, ss. 20-28.
 82. Taşdelen, V. (2012). İnziva: İnsanın Kendine Yolculuğu, Temrin, sayı: 49, ss. 8-17.
 83. Taşdelen, V. (2012). Nesne Şiir Dolayımında Birkaç Değini, Berceste, 119, s. 40.
 84. Taşdelen, V. (2012). Medeniyet: İnsanlığın Ortak Dili, Hece, 188-188, ss. 8-22.
 85. Taşdelen, V. (2012). Yeni Teknolojilerin Çocuk Edebiyatı Üzerindeki Etkileri, Temrin, 53, ss. 15-26.
 86. Taşdelen, V. (2012). Öğrenciyi Anlamak, Mesel Dergisi, 1, ss. 53-58.
 87. Taşdelen, V. (2012). Felsefeden Edebiyata, Mahalle Mektebi, 7, ss. 52-55.
 88. Taşdelen, V. (2013). Dünya Görüşü Kavramı ve Yazarın Konumu, Hece, 194, ss. 83-96.
 89. Taşdelen, V, (2013). Muhammed İkbal’de Aşkın Ben, Hece, 193, ss. 26-42.
 90. Taşdelen, V. (2013), Felsefe Kültürü ve Sözlü Geleneğin İmkânı, Bizim Külliye, 55, ss. 18-27.
 91. Taşdelen, V. (2013). Kolonyalizm ve Edebiyat, Hece, 196, ss. 74-84.
 92. Taşdelen, V. (2013). Sümela: Yüzüğün Taşı, Mesel, 2, ss. 11-12.
 93. Taşdelen, V. (2013). Varoluşun Anlamı Sorunu, Muhafazakar Düşünce, 36, ss. 131-144.
 94. Taşdelen, V. (2013). Cumhuriyet Caddesi Üzerine Duyuşlar, Sosyoloji Divanı, 1, ss. 65-71.
 95.  Taşdelen, V. (2013). Şehir Kültürü ve Şiir, Bizim Külliye, 56, ss. 18-22.
 96.  Taşdelen, V. (2013). Sanat ve Hafıza, Temrin, 58, ss. 9-11.
 97.  Taşdelen, V. (2013). Yöresel Kitaplar, Temrin, 59, ss. 35-38.
 98.  Taşdelen, V. (2013). Çocuk Edebiyatı ve Metafizik Deneyim, Roman Kahramanları, 15, ss. 13-20.
 99.  Taşdelen, V. (2013). İnanma Tutumları ve Kültür Biçimleri, Hece, 198, ss. 13-24.
 100.  Taşdelen, V. (2013).  Felsefe ve Sanat Üzerine Aforizmalar-1, Mahalle Mektebi, 12, ss. 57-58.
 101.  Taşdelen, V. (2013). Felsefe ve Hikmet Üzerine, Bizim Külliye, 57, ss. 29-36.
 102.  Taşdelen, V. (2013). Felsefe ve Sanat Üzerine Aforizmalar-2, Mahalle Mektebi, 13, ss. 58-60.
 103.  Taşdelen, V. (2013). Güzelin İktidarına Doğru, Hece, 202, ss. 93-104.
 104.  Taşdelen, V. (2013). Felsefe ve Sanat Üzerine Aforizmalar-3, Mahalle Mektebi, 14.
 105.  Taşdelen, V. (2013). An: En Uzun Hece. Bizim Külliye, 58, ss. 17-19.
 106.  Taşdelen, V. (2013). Nasreddin Hoca Fıkralarında İronik Unsurlar, Temrin, 62, ss. 9-18.
 107.  Taşdelen, V. (2014). Edebiyatın Derin Duyguları: Aşk, Mahalle Mektebi, 15.
 108.  Taşdelen, V. (2014). Çevrilebilirlik Kavramı Açısından Orhan Kemalin Romanlarındaki Kavramsal Yapı, Hece, ss. 96-103.
 109. Taşdelen, V. (2014). Dergi: Yazıların Cumhuriyeti. Bizim Külliye, 59, ss. 17-19.
 110.  Taşdelen, V. (2014). Edebiyat Galerileri, Mahalle Mektebi, 16. ss. 54-55.
 111.  Taşdelen, V. (2014). Cümleler, Mahalle Mektebi, 17.
 112.  Taşdelen, V. (2014). Bir Fotoğraf: Edebiyat ve Sosyal Medya, Temrin Dergisi,  65.
 113.  Taşdelen, V. (2014). Tarih ve Edebiyat Üzerine İlk Örneklerden Biri: Samsatlı Lukianos. Bizim Külliye, , Sayı 60, s. 19-24.
 114.  Taşdelen, V. (2014). Batı Kültürü ve Oluşum Evreleri Üzerine. Hece, 210-212, ss. 8-15.
 115.  Taşdelen, V. (2014). Sosyal Medya ve Edebiyat: Sorunlar, Eleştiriler, Öneriler. Hece, 213, ss. 83-94.
 116.  Taşdelen, V. (2014). Felsefenin Gülümseyen Yüzü: Çocuklarla Felsefe. Türk Dili, 756, ss. 562-568.
 117.  Taşdelen, V. (2015). Doğunun ve Batının Ötesinde. Hece, 217, ss. 9-15.
 118.  Taşdelen, V. (2015). Edebiyat ve Psikoloji. Bizim Külliye, 66, ss. 25-30
 119. 124. Taşdelen, V. (2015). Bir Varoluş Türküsü: Lirizm. Hece, 219, ss. 79-82.
 120. Taşdelen, V. (2015). Edebiyat Eğitimi ve Medeniyet. Medeniyet Tasavvuru, 2, ss. 50-59.
 121. Taşdelen, V. (2015). Edebiyatta Evrensellik Sorunu. Bizim Külliye, 64, ss. 23-27.
 122.  Taşdelen, V. (2015). Umudun Bekçileri: Öğretmenlerimiz. Yıldızlar, 18, ss. 82-83.
 123. Taşdelen, V. (2015). Varoluşun İki Büyük Formu Mimari ve Edebiyat. Hece, 221, ss. 65-76. 
 124.  Taşdelen, V. (2015). Poetika Tarihinden Bir Kesit. Bizim Külliye, 65, ss. 12-18.
 125.  Taşdelen, V. (2015). Hastalık Durumları ve Bir Şifa Olarak Söz. Hece, 225, ss. 97-100. 
 126.  Taşdelen, V. (2015). Zihin Durumları: Hafıza ve İdrak. Türk Dili, 767-768, ss. 115-120.  
 127.  Taşdelen, V. (2015). Aliya’nın Eğitim Felsefesi Üzerine Bir Deneme.  Hece, 229, ss. 389-402.
 128.  Taşdelen, V. (2016). İnsan Açısından Teknoloji. Hece, 234-236, ss. 38-44.
 129.  Taşdelen, V. (2017). Yol ve Ötesi. Hece (245), 152-157.  
 130.  Taşdelen, V. (2017). Kemalettin Tuğcu’nun Hikayelerinde Umut anlatısı. Mavi Yeşil. 103, ss. 19-22.
 131. Taşdelen, V. (2017). Mektup ve Poetika: Cahit Zarifoğlu’nun Mektupları Üzerine Bir Deneme. Mahalle Mektebi, 36, ss. 86-97.
 132. Taşdelen, V. (2017). Milay Köktürk ile Söyleşi. Temrin, 83, ss. 5-13.
 133. Taşdelen, V. (2017). Şemseddin Sami’de Lisan-I Kesbi. Temrin, 84, ss. 5-13.
 134. Taşdelen, V. (2017). Düşten Düşe Edebiyat. Bizim Külliye, 73, ss. 8-15.
 135. Taşdelen, V. (2017). Edebiyat ve Gerçeklik. Bizim Külliye, 74, ss. 22-26.
 136. Taşdelen, V. (2017). Edebiyat ve Medeniyet. Bizim Külliye, 76, ss. …..
 137.  

 

KİTAPLAR:

 

Kitap Yazarlığı:

 

 1. Taşdelen, V. (2004). Kierkegaard’da Benlik ve Varoluş. Ankara: Hece Yayınları.
 2. Taşdelen, V. (2008). Hermeneutiğin Evrimi, Kesitler. Ankara: Hece Yayınları.
 3. Taşdelen, V. (2013). Felsefeden Edebiyata. Ankara: Hece Yayınları.
 4. Taşdelen, V. (2015). Felsefe Kültürü. Ankara: Hece Yayınları.
 5. Taşdelen, V. (2017). Kaygıdan Umuda Varoluşun Renkleri. Ankara: Hece Yayınları.
 6. Taşdelen, V. (2018). Edebiyat Dili. Ankara: Hece Yayınları.

 

Kitap Bölüm Yazarlığı:

 

 1. Taşdelen, V. (2003). Kierkegaard ve Kaygı Kavramı. Kaygı Kavramı'nda. Çev. Vefa Taşdelen. Ankara: Hece Yayınları, ss. 13-61.
 2. Taşdelen, V. (2006). Nasreddin Hoca Fıkralarının Eğitimsel İmaları. Felsefe, Eğitim, Sanat: Saffet Bilhan Armağanı'nda. Ed. Sabri Büyükdüvenci - Vefa Taşdelen. Ankara: Hece Yayınları, ss. 299-310.
 3. Taşdelen, V. (2008). Edebiyat Etiği. Kitaba Çağrı Sınavında İnsan’da. Ed. Duran Boz. Kahramanmaraş: Kahramanmaraş: Kahramanmaraş Valiliği Yayını, ss. 197-208.
 4. Taşdelen, V. (2009). Gündelik Dilde Okumanın Anlamı. Kitaba Çağrı Sınavında İnsan’da. Ed. Duran Boz. Kahramanmaraş: Kahramanmaraş Valiliği Yayını, ss. 51-58.
 5. Taşdelen, V. (2012). Edebiyat Etiği, Kitaba Çağrı'da, (ed. Duran Boz), pp. 225-236.
 6. Taşdelen, V. (2009). Yahya Kemal'in Şiirlerinde Mekanın Varoluşsallığı. Yahya Kemal Kitabı’nda. Ed. Duran Boz. Kahramanmaraş: Mehmet Gümüşer Anadolu Lisesi Yayını. ss. 273-279.
 7. Taşdelen, V. (2008). Yahya Kemal'in Şiirlerinde İhtiyarlık. Yahya Kemal Kitabı’nda. Ed. Duran Boz. Kahramanmaraş: Kahramanmaraş Milli Eğitim Müdürlüğü - Mehmet Gümüşer Anadolu Lisesi Yayınları, ss.305-308.
 8. Taşdelen, V. (2011). Sağduyunun Temsilcisi Olarak Entelektüelin Portresi. Eğitimden Felsefeye Necmettin Tozlu Armağanı’nda, Ed. Vefa Taşdelen, Ahmet Yayla, Alaattin Karaca. Van: Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayınları, ss. 523-535.
 9. Taşdelen, V. (2011). Eğitim Tarihi Üzerine Felsefi Bir Deneme. Prof. Dr. Yahya Akyüz’e Armağan’da. Ed. Cemil Öztürk - İlhami Fındık. Ankara: Pegem Yayınları. ss. 1183-1192.
 10. Taşdelen, V. (2011). Renan Konferansı ve Namık Kemal’in Müdafaası. Namık Kemal Kitabı'nda. Ed. Turak Karataş – O. Kemal Tavukçu. Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları, ss. 384-405.
 11. Taşdelen, V. (2012). Yazmak Eylemi: Varoluşun Kendine Dönüşü. Edebiyat Sosyolojisi İncelemeleri'nde. Ed. Köksal Alver. Ankara: Hece Yayınları, ss.. 47-62.
 12. Taşdelen, V. (2013). Eğitimde Ezberleme ve Anlama. Van İli Eğitim Sorunları ve Çözüm Yolları Çalıştayı, Ed. Fuat Tanhan, vd. Van: Yüzüncü Yıl Üniversitesi Yayınları, ss. 153-159.
 13. Taşdelen, V. (2013). Öğrenciyi Anlamak. Van İli Eğitim Sorunları ve Çözüm Yolları Çalıştayı, Ed. Fuat Tanhan, vd. Van: Yüzüncü Yıl Üniversitesi Yayınları, ss. 133-142.
 14. Taşdelen, V. (2013). Bir Felsefe Dili Olarak Türkçenin İmkânları Üzerine. Diriliş Yolunda Türk Düşüncesi’nde, Editör: Bahaeddin Yediyıldız. Ankara: Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü, ss. 241-261.
 15. Taşdelen, V. (2014). Eğitim ve Sosyal Bilimler Bağlamında Teknolojik Sorun. Çağın Sorunları Karşısında Eğitim’de. Ed. Necmettin Tozlu, Vefa Taşdelen, Mehmet Önal. Bayburt: Bayburt Üniversitesi Yayınları, ss. 295-303.
 16. Taşdelen, V. Taştan, Z., Eyim, A., Erzen, M., Rızvanoğlu, E. (2015). Felsefe Edebiyat Sempozyumu. Van: Yüzüncü Yıl Üniversitesi Yayınları.
 17. Taşdelen, V. (2016). “Merkez” Kavramı ve Üniversitesi: Bayburt Üniversitesi Açısından İmaları. Dünyada ve Türkiye’de Üniversite’de. Ed. Necmettin Tozlu, Vefa Taşdelen, Mehmet Önal. Bayburt: Bayburt Üniversitesi Yayınları, ss. 579-592.
 18. Taşdelen, V. (2016). Nurettin Topçu’da Üniversite Düşüncesi. Dünyada ve Türkiye’de Üniversite’de. Ed. Necmettin Tozlu, Vefa Taşdelen, Mehmet Önal. Bayburt: Bayburt Üniversitesi Yayınları, ss. 315-324.
 19. Taşdelen, V. (2017). Fazıl Hüsnü Dağlarca’nın Çocuk ve Allah İsimli Eserinde Metafizik Duyarlık. Mahmut Tezcan’a Armağan. Ed. A. Kasapoğlu, A.Ç. İlhan, Z. Güler. Ankara: Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Yayınları, ss. 624-636.
 20. Taşdelen, V. (2017). Nizâ-ı İlm ü Dîn: Bir Zihniyetin Analizi. (Yayımlanacak).
 21. Taşdelen, V. (2017). Şemseddin Sami’de Lisan-I Kesbî. İki Toplumun Aydını Şemseddin Sami. Ed. Y. Topaloğlu, A.N. Özdemir, B.B. Acar. Edirne: Trakya Üniversitesi Yayınları, ss. 45-58.
 22. Taşdelen, V. (2017). Necip Fazıl’ın İdealist Eğitim Anlayışı. Kaldırımlardan Sakarya’ya Necip Fazıl. Yozgat: Yozgat Üniversitesi Yayınları, ss. 276-282.
 23. Taşdelen, V. (2018). Zarifoğlu’nun Mektuplarında Poetika. Ed. Neslihan Demirci. İstanbul: Küre Yayınları.
 24. Taşdelen, V. (2018). Kemalettin Tuğcu’nun Hikâyelerinde Umut Anlatısı. Ed. Mustafa Ruhi Şirin. İstanbul: Kültür Bakanlığı Yayınları.

 

Çeviri Kitaplar:

 1. Søren Kierkegaard’dan Kaygı Kavramı, Hece Yayınları, Ankara, 2004.

 

Kitap Editörlüğü:

 

 1. Taşdelen, V. (2006). Felsefe, Eğitim, Sanat: Saffet Bilhan Armağanı. Ed. Sabri Büyükdüvenci – Vefa Taşdelen. Ankara: Hece Yayınları.
 2. Taşdelen, V. (2011). Eğitimden Felsefeye: Necmettin Tozlu Armağanı. Ed. Vefa Taşdelen, Ahmet Yayla, Alaattin Karaca. Van: Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayınları.
 3. Taşdelen, V. (2014). Çağın Sorunları Karşısında Eğitim. Ed. Necmettin Tozlu, Vefa Taşdelen, Mehmet Önal. Bayburt: Bayburt Yıl Üniversitesi Yayınları, Bayburt.
 4. Taşdelen, V., Taştan, Z., Eyim, A., Erzen, M., Rızvanoğlu, E. (2015). Felsefe Edebiyat Sempozyumu. Van: Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Van: Yüzüncü Yıl Üniversitesi Yayınları.
 5.  Taşdelen, V., Taştan, Z., Eyim, A., Erzen, M., & Rızvanoğlu, E. (2015). Felsefe Edebiyat Sempozyumu. Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Van: Yüzüncü Yıl Üniversitesi Yayınları.
 6. Taşdelen, V. (2016). Dünyada ve Türkiye’de Üniversite. Ed. Necmettin Tozlu ve Mehmet Önal. Bayburt: Bayburt Üniversitesi Yayınları.

 

DİĞER BİLİMSEL FAALİYETLER:

Paneller:

 1. Milli Eğitim Bakanlığı Edebiyat Ders Kitapları Çalıştayı. Kzılcahamam.
 2. Van İli Eğitim Sorunları Çalıştayı, Van, 2011.
 3. Sosyal Medya ve Edebiyat, Üsküdar Kültür Merkezi, Nisan 2014.
 4. Dünyada ve Türkiye’de Üniversite. Bayburt Üniversitesi, Kasın 2015.
 5. 3. Milli Kültür Şurası, Mart 2017, İstanbul.
 6. Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü, Kent Kültürü Ders Programı Yazımı, Ağustos 2017, İstanbul.

 

Seminerler:

 1. Duino Ağıtlarında İnsanın Varoluşu Sorunu. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi, 1994.
 2. Şiddet Kültürü ve Eğitimde Şiddet. Özalp Milli Eğitim Müdürlüğü, 2007.
 3. Felsefe ve Edebiyat. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Nisan 2010.
 4. Eğitim ve Değer, Zeytinburnu Kültür Merkezi, Nisan 2013.
 5. Metafizik ve Edebiyat. Konya Yazarlar Birliği Şubesi, Kasım 2014.
 6. Poetika Tarihinden bir Kesit, 2015, Nisan, İstanbul.
 7. Divan-ı Lügat-it Türk’te Eğitimsel İçerikler, Yıldız Teknik Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Mart 2015.
 8. Edebiyat ve Felsefe, İnönü Üniversitesi, Aralık 2015.
 9. Divan-ı Lügat-it Türk’te Eğitimsel İçerikler, Yıldız Teknik Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Mart 2015.
 10. Mevlana ve Kerkegaard'da İnanma ve Bağlanma. Manas Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Aralık 2017.
 11. Sabahı Gören Adam: Fuat Sezgin. Manas Üniversitesi. Eylül, 2018. 
 12. Varoluşun Anlamı Üzerine. Manas Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Aralık 2018

 

TV ve Radio Programları:

 

 1. Okumak ve Yazmak Üzerine. TRT, 1998.
 2. Medya ve Çocuk Kültürü, TRT, 2012.
 3. Hatih-Harbiye Romanı Merkezinde Doğu ve Batı Sorunsalı. TRT, 2014.
 4. Felsefe ve Edebiyat İlişkisi. TRT, 2014.

 

PROJELER

 1. Ulakbilim’de Milli Eğitim Ders Programlarının Hazırlanması (Düşünme Eğitimi Programının Yazılması).

 

İDARİ GÖREVLER

 1. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü Bölüm Başkanlığı, 2007-2012.
 2. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Başkan yardımcılığı, 2009-2011.
 3. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, 2011-2012.
 4. Yıldız Teknik Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölüm Başkan yardımcılığı, 2013-2015.