Аты Доц.док. Нурзак Асанбеков
Э-куржун
Кабинет İLEF-505
Телефону (918)
Сабактар

FLS-107 : ФИЛОСОФИЯГА КИРИШҮҮ (Философия Бөлүмү )

SBE-500 : ИЛИМ ФИЛОСОФИЯСЫ(ТАРЫХ ФИЛОСОФИЯСЫ ЖАНА МЕТОДОЛГИЯСЫ) (Тарых Бөлүмү )

FLS-305 : КЫРГЫЗ ОЙЛОМ ТАРЫХЫ-I (Философия Бөлүмү )

FLS-514 : ЖОГОРКУ ОКУУ ЖАЙЛАРДА ФИЛОСОФИЯНЫ ОКУТУУ МЕТОДИКАСЫ (Философия Бөлүмү )

FLS-540 : ФУТУРОЛОГИЯ:УТОПИЯ ЖАНА ДИСТОПИЯ (Философия Бөлүмү )

Резюме

Илимий иштери