Миссия жана стратегия

«Дене тарбия жана спорт мугалими» бөлүмүнүн негизги максаттары: Студенттерге – дене маданиятты жана спортко байланыштуу болгон спорттук-педагогикалык, психологиялык, медико-биологиялык, физиологиялык, биохимия, биомеханикалык жана дене тарбия, спорттук билимдерди берүү; студенттерди адеп-ахлактык, эстетикалык, этикалык принциптер менен тааныштыруу жана ал принциптерди практикада колдоно билүү методикасын окутуу; ар тараптан терең билимдүү, илимий иштерди жүргүзө алган, спорттун түрлөрүн жакшы өздөштүрө алган, спорттук-педагогикалык даярдыгы жогору болгон, дене тарбия жана спорттун теориялык, методикалык, практикалык жана илимий негиздерин терең билген адистерди даярдоо.