Жалпы маалыматтар

Дене тарбия жана спорт мугалимин даярдоо бөлүмү Дене тарбия жана спорт Жогорку Мектебинин “Дене тарбия” бакалаврларын даярдоо программасы менен иштеген структуралык бөлүгү болот. Бул бөлүмдө билим алуу мөөнөтү, даярдоо курсу менен бирге алганда беш жыл (1+4). Даярдоо курсунда Кыргызстандын жарандарына түрк тили жана Түркиянын жарандарына кыргыз тили жана башка өлкөлөрдүн жарандарына кыргыз жана түрк тили үйрөтүлөт.

Бөлүм академиялык кызматкерлеринин санын жана сапатын курулган күндөн баштап ушул күнгө чейин жылдан-жылга жогорулатууда жана күчтөндүрүүдө. Бөлүмүбүздө 2015-2016 окуу жылынан баштап толук ставкада 2 - доцент, 3 - Ага окутуучу, 4 - окутуучу кызмат кылууда. Бул кадрларга кошумча жарым ставкалуу жана сааты акылуу болуп: 1- Профессор доктор, 3 Доцент доктор, 6 окутуучу билим берүүгө өз салымдарын кошууда. 

Билим берүү процессиндеги кесиптик өнүгүү мүмкүнчүлүктөрү

«Дене тарбия жана спорт мугалими» бөлүмүнүн негизги кызматы – дене тарбия жана спорт тармагынын жогорку билимдүү, профессионалдуу даярдыкта болгон жана илимий негиздерди колдоноалган адистерди даярдоо. Бөлүм бул жоболорду колдонуп, дене тарбия мугалимдигин үйрөтүүнү жана өнүктүрүүнү максаттайт. Азыркы күндөгү технологиялык өнүгүүлөр менен бирге адам жашоосунда дене тарбия жана спорттун мааниси өнүгүүдө. Анткени дене тарбия жана спорт – адам баласынын физикалык, акыл-эстик, эмоционалдык жана социалдык өнүгүүлөрүн камсыздаган илим. Дене тарбия жана спорттун бул функциясын ишке ашыруу үчүн сапаттуу, изилдөөчү жана өнүктүрүүчү дене тарбия мугалимдерин даярдоо керек. Сапаттуу даярдалган жана адамдын өнүгүүсүнүн бардык өлчөмдөрүн эске алган, доордун муктаждыктарына жооп бере ала тургандай өзгөчөлүктөргө ээ окуу программалары дене тарбия мугалимдерин даярдоодо коомдун ар кандай катмарларына тийиштүү маалыматтарды колдонуу менен бирге кызыгуу чөйрөлөрүн жана жаңы технологияларды чагылтышы керек. «Дене тарбия жана спорт мугалими» бөлүмү спорттук даярдыгы жакшы, изилдөө сапаты жогору, коллективдүү руху ичинде өнүккөн, дене тарбия жана спорт чөйрөсүнө кызмат кыла алган, жашоо сапаты жогору болгон адамдарды жана спорттук жетишкендиктерди өнүктүрүүдө лидер болгон бөлүм болууну көздөйт.

Дене тарбия жана спорт мугалимин даярдоо бөлүмү, билим берүү процессинде студенттердин кесиптик даярдыктарын жана тажрыйбаларын арттыруу үчүн университеттин ичинде  жана тышында, окуу учурунда жана окуудан сырткары мезгилдерде ар түрдүү спорттук мелдештерди өткөрүү менен жана студенттерди мелдештерге катышууну уюштурууда. Студенттерибиз тандаган спорттун түрлөрү боюнча жуманын ичинде кечкисин 4-6 саат машыгууга милдеттүү жана  университеттин курама командаларынын машыгууларында спортчу катары кесиптик тажрыйбаларын өнүктүрүүдө.  Ошондой эле мугалимдик тажыйырбаны өздөштүрүү максатында жалпы билим берүүчү мектептерде жуманын ичинде 6-7 саат өндүрүштүк практика өтүүдө. 

Университетибиздин Спорт жана Ден соолукту жашоо (Фитнес) борборунда, спорттун Bodybuilding түрүнөн спорт залына келген студенттер, академиялык жана административдик персоналдар менен студенттерди машыктырып өзүлөрүнүн профессионалдык-педагогикалык чеберчилигин жогорулатышат.

Университетибиздин «Манас Лыжа Клубу» бөлүмүбүздүн координаторлугунда болуп кыш мезгилинде лыжа тебүүнү үйрөнгүсү келген академиялык жана административдик персоналдарга, студенттерге лыжа тебүүнү үйрөтүшүүдө.

Улуттук жана эл аралык мамилелер

Бөлүмүбүз машыктыруучуларды даярдоо бөлүмү менен бирге  Түркия Республикасынын жана Кыргыз Республикасынын спорт коомчулуктары жана федерациялары менен тыгыз кызматташууда. Ар бир жылы улуттук жана эл аралык деңгээлдеги машыктыруучулук курстарына катышууда. Мисалы: 2012-2013 окуу жылында 1 даражадагы Баскетбол машыктыруучулук курсу, 2013-2014 окуу жылында 1 даражадагы, 2014-2015 окуу жылында 11 даражадагы Wellness машыктыруучулук курстары.

Бөлүмүбүз машыктыруучуларды даярдоо бөлүмү менен бирге  «Мевлана студент алмашуу» программасы менен активдүү иштөөдө. Бул программа менен Түркияга бир же болбосо эки семестрге чейин  студенттерди жиберүүдө. Буга кошумча катары өз тармагында адистешкен мугалимдердин айрымдары Түркия университеттеринде  бир жумага барып тажрыйба бөлүшүү иш-аракеттерин аткарууда  жана семинарларды берүүдө. Бөлүмүбүздө орточо баллы 3 жана 3төн жогору болгон студенттерибиз Түркиянын окуу жайларында жайкы практикаларын  аткаруу мүмкүнчүлүктөрүнө ээ.

Карьера мүмкүнчүлүктөрү

“Дене тарбия жана спорт мугалими” бөлүмү мектепке чейинки тарбия берүү жайлары, кесиптик-техникалык жана атайын орто кесиптик билим берүү окуу жайлары үчүн дене тарбия мугалимдерин даярдоону максаттайт. «Дене тарбия жана спорт мугалими» бөлүмүнүн бүтүрүчүүлөрү мектепке чейинки, баштапкы, орто мектептерде жана кесиптик окуу жайларда, дене тарбия жана спорт мекемелеринде, спорт коомчулуктарында окутуучу, кызматкер жана инструктор методист катары кызмат кыла алышат. 

Бүтүрүүчүлөрдүн компетенциялары:
- Спорттук кыймыл-аракеттерге байланыштуу анатомиялык жана морфологиялык түзүлүштөрдү билүү;
- Билим жана коом дүйнөсүнөн түшүнүгү болуп, компьютерди колдоно билүү;
- Түрк жана англис тилдерин жакшы жана туура колдоно  билүү;
- Биомеханиканын негиздерин жана кыймыл-аракетинин түрлөрүн билүү;

- Спортчуларды даярдоодо көзөмөлдөөнүн метрологиялык негиздерин билүү;
- Кыймыл-аракеттик өзгөчөлүктөрдү өнүктүрүүчү оюн үйрөтүү методдорун колдоно билүү;
- Организмди энергия системасы менен камсыздандыруу жана спорттук кыймыл-аракеттин түрлөрүн жөнүндө маалыматта болуу;
- Ар түрдүү спорт түрлөрүнө тиешелүү спорттук өзгөчөлүктөрдү жана жетишкендиктерди дене тарбия жана спорт түшүнүктөрү менен түшүндүрүү;
- Анатомиялык абалдарды жана дене түзүлүштөрүн антропометриялык метод менен баалоо;
- Дене тарбия жана спорт терминологиясы жана тарбиялоо, машыктыруу принциптери жөнүндө маалыматта болуу;
- Тамактануунун маанисин жана методикасын билүү;
- Спорттук программалардын өзгөчөлүктөрүн, спорт чөйрөсүнүн үйрөтүлүшүндө эске алынуучу нерселерди билүү;

- Спорттун тандап алган түрүнөн жогорку практикалык, теориялык жана илимий методикалык даярдыкта болуу.
- Балдарды спорттук жетишкендиктерге жеткизүүчү жана таасир берүүчү нерселерди билүү;
- Дене тарбия мугалими катары жакшы даярдыкта иштей билүү;
- Дене сапаттарын  өнүктүрүүдө машыктыруучулук өзгөчөлүктөрдү жана принциптерди билүү;
- Илимий изилдөө жана башка илимий иш-чараларды билүү;
- Спорт социологиясынын түшүндүрмөсүн, тарыхын жана түшүнүктөрүн билүү;
- Лидердикке байланыштуу негизги түшүнүктөрдү колдоно билүү;
- Спортто колдонулуучу кыймыл-аракеттик тесттерди билүү;
- Статистиканын негизги түшүнүкөрүн билүү;
- Ачык жана жабык спорт курулуштардын курулушун, каралышын жана өлчөө стандарттарын билүү;
- Спорт калыстыгынын билимин, билгичтиктерин жана мелдештеги калыстыктын методикасын билүү,

- Ар түрдүү спорттук мелдештерди уюштуруп өткөрүү методикасын билүү.