Дене тарбия жана спортмугалими бөлүмүнүн окуутуучулары окуу куралдарын жана китептерди даярдап жарыка чыгарды:

1.Мамытов А.М., Джанузаков К.Ч. Дене маданияты теориясы. Жалпы негиздери. Окуу куралы. Бишкек: 2011.-184 б.

2.Мамытов А.М. Дене тарбия сабагын педагогикалык жактан талдоо. Методикалык колдонмо.-Б.: Аль Салам, 2012.-44б.

3. Абдырахманова Д.О., Джанузаков К.Ч. Дене тарбия жана спорт биомеханикасы /Окуу куралы. Бишкек.-2012.-176 б.

4. Мамытов А.М., Иманалиев Т.Т., Судоргин Е.П. Дене тарбия программасы, -Бишкек. “Билим”-2012

5. Джанузаков К.Ч. Футболдун теориясы жана методикасы /Окуу китеби. -Бишкек. - 2013.-336 б

6. Карасаева А.Х., Абдырахманова Д.О, Арыкова Ч.Н., Джаманкулов К.Д. «Этнические игры кыргызов. Учебное пособие для студентов вузов» И.П. «Лапицкий» - Б.:2013,-316с.

7. Абдырахманова Д.О., Джанузаков К.Ч., Болжирова Э.Ш.  Спорт морфологиясы: окуу куралы –Б.:2014.-256б.

8. Акбанова Г.А., Абдырахманова Д.О., Иманалиев Т.Т. Спорт метрологиясы: Окуу куралы/–Б.: Айат.2015. – 304б.                                                                                                                

9. Акбанова Г.А., Абдырахманова Д.О., Иманалиев Т.Т.Спортивная метрология. Учебник. / –Б.:Айат. 2015 -288с

10. Джанузаков К.Ч. Спорттогу илимий изилдөөлөрдүн негиздери жана методдору. Окуу куралы.-КББАнын “Билим”басма борбору, Б.: 2014. -328б.

11. Касмалиева А.С. Мектеп окуучулары учун гимнастика комплекстери кырг, орус тилде даярдалып- басмада жана www.sport.gov.kg cайтта жарык көрдү 2014.

12. Казакбаева А.К. Кишинин анатомиясы/Окуу куралы. Бишкек.-2015 -200б.

13. Мамытов А.М. Спорт теориясы/ Окуу колдонмо.-Бишкек, 2016.3-бас.-136б.

14. Казакбаева А.К., Иманалиев Т.Т. Ден соолук жана биринчи медициналык тез жардам/ Окуу куралы.-Бишкек.-2016-152б.

 

Описание: C:\Users\Jipara\Desktop\фото саайт2\20160916_173637.jpg