ИЗИЛДӨӨ МҮМКҮНЧҮЛҮКТӨР

 

Джанузаков К.Ч. п.и.к., профессор “Кыргыз Республикасынын дене тарбия жана спорт системасынын педагогикалык, илимий методикалык негиздери”, «Турк элдеринин улуттук спорт оюндарынын педагогикалык мааниси».

Абдырахманова Д.О., б.и.к, доцент “Мектепке чейинки жана пенсияга чейинки курактагы тоолу аймактардын жашоочуларынын этникалык жана заманбап каражаттардын негизинде дене тарбия технологиясы”.                                                                         

Касмалиева А.C. п.и.к. доцент “Мектеп окуучулардын дене тарбия жана спортко туура умтулуусун калыптандыруу”.

Сеитказиев М.С.п.и.к.. ага окутуучу “Волейболдун теориясы жана методикасы”.

Казакбаева А.К. ага окутуучу “Спорт менен машыккан студенттердин ден-соолукта жашоосун иликтөө”.

Абдырахманов А.А. окутуучу «Жалпы билим берүү орто мектептеринде окуган окуучулардын физикалык даярдыктарынын  нормативдери».

Акматов А.А. окутуучу “Атайын медициналык группадагы студенттердин дене тарбия сабагына болгон мотивациялык, баалуулук мамилесинин түзүлүшү”.

Атилла Чакар окутуучу Жеке спорт мекемелеринде иштегендердин уюмдарга болгон байланышын изилдөө”.

Рефика ГЕРИ окутуучу “Пилатес системасы”.