Аты Проф.док. Канат Джанузаков
Э-куржун kanat.dzhanuzakov@manas.edu.kg, kanat.canuzakov@mail.ru
Кабинет TEKM-7A no.lu oda
Телефону 492763-64 (970)
Сабактар

BSÖ-223 : ИЛИМИЙ ИЗИЛДӨӨ ЫКМАЛАРЫ (Дене тарбия жана спорт мугалими бөлүмү )

BTZ-451 : ДИПЛОМДУК ИШ I (Дене тарбия жана спорт мугалими бөлүмү )

BTZ-452 : ДИПЛОМДУК ИШ II (Дене тарбия жана спорт мугалими бөлүмү )

BSY-410 : ФУТБОЛ (ТАН.ГАН СПОРТ ТҮР.НҮН ТЕОР.СЫ Ж-А МЕТОД.СЫ I) (Дене тарбия жана спорт мугалими бөлүмү )

BSY-424 : БОКС (ТАН.ГАН СПОРТ ТҮР.Н ТЕО.Ы Ж-А МЕТ.СЫ I) (Дене тарбия жана спорт мугалими бөлүмү )

BSY-434 : ТАЭКВАНДО (ТАН.Н СП. ТҮР.Н Т.СЫ Ж-А М.СЫ I - МА. ПР. I) (Дене тарбия жана спорт мугалими бөлүмү )

BSY-450 : ШАХМАТ(ТАН.Н СП. ТҮР.Н Т.СЫ Ж-А М.СЫ I - МАШ. ПР. I) (Дене тарбия жана спорт мугалими бөлүмү )

BSÖ-204 : ДЕНЕ ТАРБИЯ ЖАНА СПОРТ ИЛИМИНИН ТАРЫХЫ (Дене тарбия жана спорт мугалими бөлүмү )

BSA-363 : ДЕНЕ ТАРБИЯ ЖАНА СПОРТ ИЛИМИНИН ТАРЫХЫ (Машыктыруучуларды даярдоо бөлүмү )

BSY-410 : ФУТБОЛ (ТАН.ГАН СПОРТ ТҮР.НҮН ТЕОР.СЫ Ж-А МЕТОД.СЫ I) (Машыктыруучуларды даярдоо бөлүмү )

BSY-424 : БОКС (ТАН.ГАН СПОРТ ТҮР.Н ТЕО.Ы Ж-А МЕТ.СЫ I) (Машыктыруучуларды даярдоо бөлүмү )

BSY-434 : ТАЭКВАНДО (ТАН.Н СП. ТҮР.Н Т.СЫ Ж-А М.СЫ I - МА. ПР. I) (Машыктыруучуларды даярдоо бөлүмү )

BSY-448 : ТОГУЗ КОРГООЛ (Т. СП. ТҮР. Т.СЫ Ж-А М.СЫ I - МА. ПР.I) (Машыктыруучуларды даярдоо бөлүмү )

BSA-214 : ИЛИМИЙ ИЗИЛДӨӨ ЫКМАЛАРЫ (Машыктыруучуларды даярдоо бөлүмү )

BES-105 : ДЕНЕ ТАРБИЯ ЖАНА СПОРТ (Тамак-Аш Бөлүмү )

BES-106 : ДЕНЕ ТАРБИЯ ЖАНА СПОРТ (Тамак-Аш Бөлүмү )

BSA-111 : ДЕНЕ ТАРБИЯ ЖАНА СПОРТ ТАРЫХЫ (Машыктыруучуларды даярдоо бөлүмү )

Резюме

       

 Резюме

 1. Аты, атасынын аты, фамилиясы: Канат Чыныбаевич Джанузаков
 2. Туулган күнү, айы, жылы: 7 сентябрь 1955 (07.09.1955)
 3. Кызматы: КТМУ ДТСЖМнин мүдүрү
 4. Билими: Жогорку

Даражасы

Билим багыты

Университет

Окуу мөөнөтү

Дене тарбия мугалими

Дене тарбия жана спорт

Кыргыз мамлекеттик дене тарбия жана спорт академия

1972-1976

Аспирантура

Дене тарбия изилдөөчүсү

 

Бүткүл союздук дене тарбия илим изилдөө институту, Москва ш.

1979-1982

 
 1. Академиялык наамы:

Педагогикалык илимдердин кандидаты, доцент:                                1986

Доктор:                                                                                                       1989

Профессор:                                                                                               2013

Профессор – дене тарбия жана спорт адистиги боюнча. Кыргыз Республикасынын Жогорку Аттестация комиссиясы пр. №6, П-2/17 №001012

2013ж. 2 июль

 1. Кандидаттык (доктордук) диссертацияларды жетектөө:
  1. Магистрдык диссертацияларды жетектөө:
   1. 14-16 жаштагы жаш футболчулардын күч даярдыктарынын методдору жана каражаттары. Т. Сыдыгалиев.
   2. Психологиялык диагноздоо жана психологиялык талдоо жүргүзүүнүн негизинде жогорку квалификациялуу футболчулардын машыгуу процессин башкаруу. М. Иванова.
   3. Үзгүлтүксүз пилатес көнүгүүлөрүнүн антропометрикалык маалыматтарга жана теринин астындагы май параметрлерине тийгизген таасири. Кыргыз мамлекеттик дене тарбия жана спорт академиясы. Рефика Гери. 2017

 

 1. Публикациялар:
  1. Улуттук жана республикалык журналдарда жарыяланган макалалар
  2. Эл аралык журналдарда жарыяланган макалалар

7.2.1. R. AKMETOV, B. DEMİRHAN, İ. CİCİOGLU, K. DCANUZAKOV, M. TÜRKMEN, M. GÜNAY, İnjury by regions seen in greco- roman& Freestyle wresling. Turkish Journal of sport and Exercise Year18 (3) 2016.

7.2.2. K.C. ÇELİK, B. DEMİRHAN, K. DCANUZAKOV, S. GERİ, DC. ABDIRAHMANOVA, A. TİLLABAYEV, R. GERİ, Düzenli Fitness Egzersizlerinin Antropometrik ve Deri Altı Yağ Ölçüm Değerlerine Etkisi, Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi, 4 (5) 2015.

7.2.3. A. ABDIRAHMANOV, K.Ç. DCANUZAKOV, Problemı Fiziçeskovo Vospitaniya Rekreatsiya i massovaya fiziçeskaya Kultura, Nauka Novie Tehnologii i İnnovatsii Kırgızstana, 9, 2015.

7.2.4. DC. ABDIRAHMANOVA, K.Ç. DCANUZAKOV, Kyrgyz National Games as Means of Strengthening the Respiratory System of people at a the Age Of 50-55 Years Old. Internatıonal Journal of Humanities and Social Science, 3 (12), 2013.

7.2.5. B. DEMİRHAN, B. BOTOBAEV, K. DCANUZAKOV, S. GERİ, Title: “İnvestigation of agility levels according to different sport branches, Turkish Journal f Sport and Exercise, 23.01.2017. (Basım için kabul edilmiştir).

7.2.6. K.Ç. DCANUZAKOV, S. GERİ, B. DEMİRHAN, İ.C. TEKELİ, Entrepreneurship Characteristics of University Stüdents Who Take “Physical Education and Sport Education, İnternational Journal of Humanities and Social Science Vol 7 (2) 2017.

7.2.7. K.Ç. DCANUZAKOV, B. DEMİRHAN, N. SUKRAB UULU, S. GERİ, İnvestigation Of Regional Strengthof Kırgız Greco-roman and Freestyle Natıonal Team Wrestlers. Niğde Üniversitesi Beden Eğitimi ve spor Bilimleri Dergisi  25. 01. 2017. (Basım için kabul edilmiştir).

 1. . K.Ç. CANUZAKOV, İ.A. ALEŞKOV, Genç futbolcuların antrenman sürecinin bireyselleşmesi.

Beden Eğitimi ve Spor Teorisi ve Uygulaması. (Жаш футболчулардын машыгуу процесстерин жекелештирүү. – Россия журналы: Дене тарбия теориясы жана практикасы). – № 8. – 30 – 32б (ISSN 004-3601, 1984). Россия. Москва.Bilimsel dergi. Moskova. № 8,30-31 s.

7.2.9. K.Ç. DCANUZAKOV, Genç futbolcuların bireysel eğitim etkinliği. Bilimsel yöntem. Sporda rezervlerinin hazırlanması temeli, (Эффективность индивидуальной подготовки юных футболистов. Научно-метод. основы подготовки резервов в спорт). играх.М., 1981, стр. 21-25. 1981, 21-25 стр.

 

7.2.10. C. ABDURRAHMANOVA, K. CANUZAKOV, DEMİRHAN B., N. YAMAN, BOLZHIROVA EMİLLIA, PARPİBAYEV BEKSULTAN. The Analysıs Of Scores Of Athletics Competition Heldat The Different. Times Of The Day/ p.113. Ovidius University annals, Series Physical Education and Sport / Science Movement And Health Vol. XVIII, İssue 2, 2018 Romania.

 

7.2.11. DEMİRHAN BİLAL. CANUZAKOV KANAT, ABDURRAHMANOVA CIPARE, GUNAY MEHMET, BOLZHIROVA EMİLLİA, Seasonal Evaluaion Of Regıonal Strength OfNatıonal Team Of Kyrgyztan From Different Branches Of Sport Before 2016 Summer Olympic Games. Ovidius University annals, Series Physical Education and Sport / Science Movement And Health Vol. XVIII, İssue 2, p. 290-294. 2018 Romania.

 

7.2.12. DEMİRHAN BİLAL. ABDURRAHMANOVA DCIPARKUL, CANUZAKOV KANAT, GERİ SERDAR. Evaluation of some respiratory functions of Kyrgyz National Team Athletes before 2016 Summer Olympic Games. İnternational Journal Of Human Sciences Vol. 15. Issue 3, p. 1711-1716., Year: 2018.   

 

 1. DEMİRHAN BİLAL. ABDURRAHMANOVA DCIPARKUL, SERDAR GERİ, KANAT CANUZAKOV, Examination of Reaction Times of Athletes of Kyrgyz National Team during Preparation Period for 2016 Summer Olympic Games. İnternational Journal of Sport Culture and Science. March 7 (1): 25-30. 2019.

 

7.3. Эл аралык конгесс, симпозиум, конференция сыяктуу иш-чараларда окулган жана басмадан толук текст жарыяланган  докладдар

        7.3.1. K.Ç. CANUZAKOV, Güreş, Türk Milletlerinin en eski ve dialektik bir spor türüdür. II. Uluslararası Geleneksel ve Olimpik Güreşler Sempozyumu 14-15 Eylül Kahramanmaraş/Türkiye, 2012, 324.

        7.3.2. K.Ç. CANUZAKOV, Kırgızistan’da Beden Eğitimi ve Sporun Günümüzdeki Durumu ve Geleceği, 2nd İnternational Social Scaniences in Physıcal Education and Sport Congress 31 May – 2 June 2012, Ankara, 63 s.

        7.3.3. R. AKMETOV, B. DEMİRHAN, İ. CİCİOGLU, K. DCANUZAKOV, M. TÜRKMEN, M. GÜNAY,  İnjury by regions seen in greco- roman& Freestyle wresling. INWR Scientific Symposium, Las Vegas World Championships, İnternational Journal of Wrestling Science, 5: 99-105, 2015. 3.

        7.3.4. Canuzakov K. Türk Milletlerinin En Eski ve Dialektik Bir Sporu: Güreş ve Onun Geleceği. III. Uluslararası Geleneksel Türk Güreşleri Sempozyumu. III. Uluslararası Geleneksel Türk Güreşleri Sempozyumu ve Oyunları Kitapçığı, 2016, 348-353.

        7.3.5. M. TÜRKMEN, K.Ç. CANUZAKOV, Kırgız Milli binicilik Oyunları Hakkında: Dahili ve Harici Araştırmacı Görüşleri, Uluslararası Türk Halkları Geleneksel Oyunlar- Sporlar Sempozyumu, 8-10 Aralık 2017. s.479-490. Kahramanmaraş/Türkiye

        7.3.6. K.Ç. CANUZAKOV, Türk Toplulukları Geleneksel Spor Oyunlarının Gelişmesi Etapları ve Geliştirme Yöntemleri, Uluslararası Türk Halkları Geleneksel Oyunlar- Sporlar Sempozyumu, 8-10 Aralık 2017. s.595-601 Kahramanmaraş/Türkiye 

        7.3.7. T.SABRALİYEVA, K.Ç. CANUZAKOV, Kırgız Güreşçilerin Fiziksel Gelişimi ve Güreşe Olan Yatkınlıkları, Uluslararası Türk Halkları Geleneksel Oyunlar- Sporlar Sempozyumu, 8-10 Aralık 2017. s.104-110. Kahramanmaraş/Türkiye.

        7.3.8. M. TÜRKMEN, K. CANUZAKOV. Sibirya’dan Balkanlara Türk Halklarının Geleneksel Güreşlerinin Kültürü ve Tarihi, (Сибирден Балкандарга түрк элдеринин салттуу күрөштөрүнүн маданияты жана тарыхы), III. Uluslararası Türk Halklarının Geleneksel Spor Oyunları Sempozyumu 22-23 Kasım 2018. Bişkek.

        7.3.9. BİLAL DEMİRHAN, İHSAN KISADERE, MEHMET KILIÇ, SÜLEYMAN PATLAR, MEHMET GÜNAY, KANAT CANUZAKOV, HASAN GÜZELBEKTEŞ, Evaluatıon Of some Hematological biochemical and Blood gas levels of kyrgyz elite judo Athletes durıng the Training period before 2016 Rio Olympic Games. VII. Umteb nternational congress on Vocoational& Technical Scıences.5-7 Agust 2019 Batumi, Georgia.

        7.3.10.DEMİRHAN BİLAL. ABDURRAHMANOVA DCIPARKUL, Mehmet TÜRKMEN, KANAT CANUZAKOV, Determination of Some Physical Properties of U-23 Soccer Players, İnternational sicentific Conference Perspettives in Physical Education and sport May 16-18, constanta Romania, 2019.

        7.3.11.KANAT CANUZAKOV, Mehmet TÜRKMEN, DEMİRHAN BİLAL. ABDURRAHMANOVA DCIPARKUL, Department of Sports and other faculties Students level of preexam state antxiety, İnternational sicentific Conference Perspettives in Physical Education and sport May 16-18, constanta Romania, 2019.

        7.3.12.ABDURRAHMANOVA DCIPARKUL, KANAT DCANUZAKOV, BAKIT TINALİYEVA, BEKCAN ABDIRAHMANOV.  Kırgız Etnik Çocuk oyunlarının Özellikleri, II. Avrasya Spor Bilimleri Kongresi 2-5 Mayıs 2019. Muş/ Türkiye.

        7.3.13.SIYMIK ARSTANBEKOV,  KANAT DCANUZAKOV, MEHMET TÜRKMEN, Türk Halkları Geleneksel Güreşlerinin kültürel Pedagojisi, II. Avrasya Spor Bilimleri Kongresi 2-5 Mayıs 2019. Muş/ Türkiye.

        7.3.14. MEHMET TÜRKMEN, M.AKİF ZİYAGİL, KANAT DCANUZAKOV, Orta Asya Türk Halklarında Kadim Bir Atlı Spor: ukuruk Salmaktuu Qurik- Emdik Ürediş,  II. Avrasya Spor Bilimleri Kongresi 2-5 Mayıs 2019. Muş/ Türkiye.

        7.3.15. T. M. SABRALİYEVA, KANAT CANUZAKOV, D.K. CAMANGULOV, Kırgızistan- Türkiye Manas Üniversitesi 1. Sınıf Öğrencilerin Fiziksel Gelişimini Araştırma, II. Avrasya Spor Bilimleri Kongresi 2-5 Mayıs 2019. Muş/ Türkiye.

7.3.16. D.K. CAMANGULOV, KANAT CANUZKAOV, T. M. SABRALİYEVA, Sopa ile Oynanan Oyunların Önemi, II. Avrasya Spor Bilimleri Kongresi 2-5 Mayıs 2019. Muş/ Türkiye.

7.4. Китеп жана китептеги бөлүм

7.4.1. Т.М. Сабралиева, К.Ч. Джанузаков, Дж.О. Абдырахманова, А.К. Казакбаева, Жалпы физиология, Бишкек-2016-208 стр.

7.4.2 Дж.О. Абдырахманова, К.Ч. Джанузаков,  Дене тарбия жана спорт биомеханикасы Окуу куралы, Бишкек- 2012- 179 стр.

7.4.3. Дж.О. Абдырахманова, К.Ч. Джанузаков, Э.Ш. Болжирова, Спорт морфологиясы, Бишкек - 2014- 216 стр.

7.4.4. К.Ч. Джанузаков Илимий изилдɵɵнʏн негиздери жана спортто колдонулуучу методдору, Бишкек- 2014. 327 стр.

7.4.5. А. М. Мамытов, К.Ч. Джанузаков, Дене маданияты теориясы. Жалпы негиздери,

 2011- 184 стр.

7.4.6. К.Ч. Джанузаков, Футболдун теориясы жана методикасы / Окуу куралы) 2013. 336 б.         

8. Илимий проекттерге катышуу:

   8.1. ‘Kırgızistanı Uluslararası Müsabakalarda Temsil Eden Milli Sporcuların Performans Analizleri’ KTMÜ BAP projesi, Proje No: BE-06, 2006.

8.2. UNEP/ Global Çevre Fonu Proje Müdürü, Biyolojik güvenlik konusunda bir çerçeve belgesinin hazırlanması, 2004-2005.

                 8.3. UNEP/ Global Çevre Fonu Proje Müdürü. Kalıcı Organik Kirleticiye ilişkin Stockholm Sözleşmesine göre Kırgız Cumhuriyeti Ulusal Eylem Planı gelişiminde yardımcı olmak. 2003-2005.

8.4. UNDP/Global Çevre Fonu Proje Müdürü. ‘200-2004y. İklim Değişikliğine ilişkin Birleşmiş Milletler Yükümlülük Sözleşmesi çerçevesinde ilk ulusal bildirinin hazırlanmasında Kırgızistan’a Yardım.2003-2004.

8.5. TACİS/OECD Proje Koordinatörü, K. C. Çevre Koruma önlemlerine ilişkin borç hesabına kurumsal destek ve ön fizibilite raporu

8.6. OECD Proje Koordinatörü, Eurostat standartlarına göre Kırgız Cumhuriyeti'nde çevre harcamalarına ilişkin bilgi sistemleri.2004-2005.

8.7. “Эл аралык мелдештерде Кыргызстандын намысын коргогон жогорку даражадагы улуттук спортчулардын ишке жɵндɵмдʏʏлʏктɵрʏнɵ анализ жʏргʏзʏʏ” KTMU-BAP-2018.F8E.06 (Проект координатору). 2017.

8.8. “Бишкек жана Чуй облусундагы  8-10 жаштагы балдардын спорттук жөндөмдүүлүгүн аныктоо” KTMU-BAP-2018.F8E.06 . 2019.

9.

 Иштеген кызматы

Иштеген жери

Иштеген жылдар

Кыргыз мамлекеттик дене тарбия жана спорт академиясы

Кафедра башчысы, декан, биринчи проректор.

Бишкек

1982-1998жж.

Туризм, спорт, жаштар саясаты Мамлекеттик комитет, биринчи орун басары

Бишкек

1998-2002жж

Экология жана өзгөчө кырдаалдар министирлиги, министирдин орун басары

Бишкек

2002-2005жж

Чуй университети

Бишкек

2006-2007жж

Кыргыз-Түрк “Манас”университети, Ден соолук, маданият, спорт башкармалыгы, жетекчи

Бишкек

2007-2009жж

Кыргыз-Түрк “Манас”университети, Дене тарбия жана спорт жогорку мектеби, мүдүр.

Бишкек

2009 ноябрь айынан азыркы убакытка чейин.

 

10. Илим коомдорунда (ассоциацияларда) мүчөлүк:

10.1. Кандидаттык жана докторлук диссертацияларды коргоо боюнча Д.13.15.522 диссертациялык кеңешинин мʏчɵсʏ.2016

10.2.  Кыргыз Республикасынын дене тарбия жана спорт багытындагы илимий методикалык кеңештин мүчөсү. (2010-...)

10.3.  Кыргыз Республикасынын “Спорт баардыгы үчүн “ Федерациясынын президенти

11. Сыйлыктар:

11.1. “Кыргыз Республикасынын дене тарбия жана спортуна эмгек сиңирген кызматкер” Президент Отунбаева Р. 29 декабрь 2010ж. УП. №385

11.2. “Кыргыз Республикасынын дене тарбия жана спортунун мыктысы” 4 май 2010 ж. №76-ЛС

11.3. “Кыргыз Республикасынын билим берүүсүнүн мыктысы” 14.03.1995 ж. №2/9 МНО

11.4. Георгиевская медаль Украины “Честь. Слава. Труд.“ II ступени (2003)

11.5. “Кыргыз Республикасынын ардак Грамотасы” Президент Акаев А., 24 апрель 2000ж УП. №97

11.6. Кыргыз Республикасынын III даражадагы мамлекеттик кеңешчиси 2003 ж. 31 декабрь, УП №428

11.7. Кыргыз Республикасынын ардактуу жарааны. 25-декабрь 2017-год.

Акыркы эки жылда дене тарбия жана спорт жогрку мектебинде (бакалавр программасы) окуткан сабактар

Окуу жылы

Семестр  

Сабактын аталышы

Саат / Жумасына

Теория  

Практика  

Окуучунун саны

 

2017-2018

Кʏз

Футболдун теориясы жана методикасы

2

4

20

Илимий изилдɵɵ методдору

2

0

18

Дипломдук иш

1

0

1

Жаз

Дене тарбия жана спорт тарыхы

4

0

20

Илимий изилдɵɵ методдору

2

0

18

2018-2019

Кʏз

Дене тарбия жана спорт тарыхы

 

1

 

2

17

Дипломдук иш

1

0

1

Илимий изилдɵɵ методдору

 

2

 

0

 

13

Жаз

Илимий изилдɵɵ методдору

 

2

 

0

 

8

Дипломдук иш

1

0

1

2019-2020

 

Кʏз

Дене тарбия жана спорт тарыхы

 

2

 

4

 

20

Илимий изилдɵɵ методдору

 

 

2

 

0

 

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Байланышуу үчүн маалымат:

GSM      : +996–0552-578400

E-mail    : kanat.canuzakov@mail.ru

 

 

Илимий иштери