Аты Доц.док. Джипаркуль Абдырахманова
Э-куржун jiparkul.abdyrahmanova@manas.edu.kg
Кабинет TEKM-3 no.lu oda
Телефону 492763-64 (909)
Сабактар

BSÖ-321 : СПОРТ МОРФОЛОГИЯСЫ (Дене тарбия жана спорт мугалими бөлүмү )

BSÖ-313 : БИОМЕХАНИКА (Дене тарбия жана спорт мугалими бөлүмү )

STJ-302 : ЖАЗ СТАЖЫ (Дене тарбия жана спорт мугалими бөлүмү )

BTZ-451 : ДИПЛОМДУК ИШ I (Дене тарбия жана спорт мугалими бөлүмү )

BTZ-452 : ДИПЛОМДУК ИШ II (Дене тарбия жана спорт мугалими бөлүмү )

BSY-408 : АНТРОПОМЕТРИЯ-СПОРТ МЕТРОЛОГИЯСЫ (Дене тарбия жана спорт мугалими бөлүмү )

BSA-318 : СПОРТ МОРФОЛОГИЯСЫ (Машыктыруучуларды даярдоо бөлүмү )

BSA-320 : БИОМЕХАНИКА (Машыктыруучуларды даярдоо бөлүмү )

BSA-425 : СПОРТ МЕТРОЛОГИЯСЫ (Машыктыруучуларды даярдоо бөлүмү )

BTZ-452 : ДИПЛОМДУК ИШ II (Машыктыруучуларды даярдоо бөлүмү )

Резюме

Туулган күнү, айы, жылы: 17 бирдин айы 1966 (17.02.1966)

Билими

Даражасы

Билим багыты

Университет

Окуу мөөнөтү

Адис (специалист)

Дене тарбия жана спорт

Кыргыз мамлекеттик дене тарбия институту

1983-1988

Аспирантура

«Физиология» 03.00.13

Кыргыз мамлекеттик дене тарбия институту

1995-1999

Докторантура

«Физиология» 03.00.13

Кыргыз мамлекеттик дене тарбия институту

 

2010-

 

Кандидаттык диссертациянын темасы: Дене тарбия – чындоо багытындагы бала бакчаларга барган 4-6 жаштагы балдардын физикалык өнугуусунун жана кардиореспиратордук системасынын салыштырмалуу мунөздөмөсу. Илимий жетекчи:  д.м.н, профессор Турусбеков Б.Т.

Докторлук диссертациясынын темасы: Мектепке жана пенсияга чейинки курактагы тоолу аймактардын жашочуларынын этникалык жана заманбап каражаттардын негизинде дене тарбия технологиясы. Илимий жетекчи: д.м.н, профессор Тыналиева Б.К.

Академиялык тажрыйба:

Кызматы/наамы

Кызмат өтөгөн жери

Жыл

Окутуучу

 

Кыргыз мамлекеттик дене тарбия институту (биомеханика, спорттук метрология)

1990-2000

Ага окутуучу

Кыргыз мамлекеттик дене тарбия институту - биомеханика, спорттук метрология

2001-2007

Доцент

 

Кыргыз мамлекеттик дене тарбия институту - биомеханика, спорттук метрология

2008-

Доцент

Кыргыз-Түрк Манас университети, дене тарбия жана спорт жогорку мектеби

2010-

 

Магистрдик диссертацияларды башкаруу: (2009/2010) :

Асанкулова Салкынай, Физиологические основы детских развивающих игр кыргызов в возрасте 7-10 лет, (Магистрдик диссертация, Июнь: 2011)

Олжотоева Наргиза, Физиологические основы поддержания здоровья людей в возрасте 40-60 лет этническими средствами, (Магистрдик диссертация, июнь: 2013)

Абдыкадырова Эльза, Влияние занятий различными видами борьбы на морфофункциональные особенности и показатели физической работоспособности девушек (Магистрдик диссертация, июнь: 2017).

Анашов Орунбек, Физиологические показатели детей 12-14 лет занимающихся таэквандо "ИТФ"

Ишембиев Марат, 13-15 жаштагы футбол менен машыккан өспүрүмдөрдүн морфофункционалдык өзгөчөлүктөрү жана физикалык иш жөндөмдүүлүгү (Магистрдик диссертация, июнь: 2019). 

Илимий проекттерге катышуу:

1. Проектин аталышы: Состояние здоровья, физического развития, общефизической подготовленности школьников – коренных жителей низкогорья, среднегорья и высокогорья, занимающихся и не занимающихся оздоровительной физической культурой и любительским спортом (госзаказная тема).

А. Проектин номери:

А. Колдоо көрсөткөн иш-каналар:Кыргыз мамлекеттик дене тарбия институту

Б. Проекте иштеген бөлүмдүн мугалимдери: д.м.н., профессор Турусбеков Б.Т., доцент Акбанова Г.А., преп. Абдырахманова Д.О.

в. Проектин башталышы жана бүтүшү: Октябрь 1994 - Октябрь 1995ж.

 

2. Проектин аталышы: Биологические закономерности и особенности физического развития детей кыргызской популяции 1999-2000 (госзаказная тема).

А. Проектин номери:

А. Колдоо көрсөткөн иш-каналар: Кыргыз мамлекеттик дене тарбия институту

Б. Проекте иштеген бөлүмдүн мугалимдери: д.м.н., профессор Турусбеков Б.Т., доцент Акбанова Г.А., преп. Абдырахманова Д.О.

в. Проектин башталышы жана бүтүшү: октябрь 1999 – октябрь 2000ж.

 

3. Проектин аталышы: Биологические особенности физического, вегетативного развития, общей физической подготовленности детей, коренных жителей аридного климата (госзаказная тема).

А. Проектин номери:

А. Колдоо көрсөткөн иш-каналар: Кыргыз мамлекеттик дене тарбия институту

Б. Проекте иштеген бөлүмдүн мугалимдери: д.м.н., профессор Турусбеков Б.Т., доцент Акбанова Г.А., ст.преп. Абдырахманова Д.О.

в. Проектин башталышы жана бүтүшү: октябрь 2001 – октябрь 2002ж.

 

4. Проектин аталышы: Биологические закономерности и особенности физического развития, общефизической подготовленности, работоспособности детей, коренных жителей аридного климата (госзаказная тема).

А. Проектин номери:

А. Колдоо көрсөткөн иш-каналар: Кыргыз мамлекеттик дене тарбия институту

Б. Проекте иштеген бөлүмдүн мугалимдери: д.м.н., профессор Турусбеков Б.Т., доцент Акбанова Г.А., ст.преп. Абдырахманова Д.О.

в. Проектин башталышы жана бүтүшү: октябрь 2002 – октябрь 2003ж.

 

5. Проектин аталышы: Биологические закономерности физического, вегетативного развития и общефизической подготовленности юношей и девушек 17-20 лет коренных жителей центрального Тянь-Шаня на 2005год (госзаказная тема).

А. Проектин номери:

А. Колдоо көрсөткөн иш-каналар: Кыргыз мамлекеттик дене тарбия институту

Б. Проекте иштеген бөлүмдүн мугалимдери: д.м.н., профессор Турусбеков Б.Т., доцент Акбанова Г.А., к.б.н. Абдырахманова Д.О.

в. Проектин башталышы жана бүтүшү: октябрь 2004 – октябрь 2005ж.

 

6. Проектин аталышы: Реформирование организации и содержания профессиональной подготовки специалистов физической культуры и спорта по всем направлениям и специальностям подготовки, реализуемым в КГАФКиС  (госзаказная тема).

А. Колдоо көрсөткөн иш-каналар: Билим жана илим министрлиги, Кыргыз мамалекеттик дене тарбия жана спорт академиясы.

Б. Проекте иштеген бөлүмдүн мугалимдери: к.п.н., доцент Шевченко Т.Н., к.б.н., доцент Абдырахманова Д.О

в. Проектин башталышы жана бүтүшү: октябрь 2006 – октябрь 2008ж.

 

7. Проектин аталышы: Медико-биологические, социальные и этнические механизмы формирования здоровья и физической культуры человека в условиях горного климата Кыргызстана, предусмотренной соглашением о совместных научных исследованиях на период 2010 по 2014гг. (госзаказная тема).

а.  Колдоо көрсөткөн иш-каналар: Билим жана илим министрлиги, Кыргыз мамлекеттик медицина академиясы, Кыргыз мамалекеттик дене тарбия жана спорт академиясы.

б. Проекте иштеген бөлүмдүн мугалимдери: д.м.н., профессор Карасаева А.Х., к.б.н., доцент Абдырахманова Д.О., к.м.н., доцент Анаркулова А.Х.

в. Проектин башталышы жана бүтүшү: Октябрь 2010 - Октябрь 2014.

 

8. Проектин аталышы:  Эл аралык мелдештерде кыргызстандын намысын коргогон жогорку даражадагы спортчулардын жетишкендиктерине анализ жүргүзүү.

а.  Колдоо көрсөткөн иш-каналар: Түркия Республикасынын кызматташтык жана координация агенттиги (TİKA) / Бишкек-Кыргызстан.  Түркия Республикасынын Сельжук университети /Конья-Түркия. Түркия Республикасынын Гази университети / Анкара-Түркия. Түркия Республикасынын Бардыгы үчүн спорт федерациясы /Анкара –Түркия. КыргызМамлекеттикДенетарбияжанаспортакадемиясы / Бишкек-Кыргызстан. КыргызРеспубликасынын Денетарбияжанаспортминистрлиги - Олимпиадалык спорт түрлөрүнүн мүдүрлүгү/Бишкек – Кыргызстан. Кыргыз Республикасынын Грек-рим күрөш федерациясы /Бишкек – Кыргызстан. КыргызРеспубликасынынЭркин күрөш боюнча федерациясы /Бишкек-Кыргызстан. КыргызРеспубликасынынБокс федерациясы/Бишкек-Кыргызстан. Кыргыз Республикасынын Жеӊил атлетика федерациясы /Бишкек-Кыргызстан.

б. Проекте иштеген бөлүмдүн мугалимдери: Проф., док. Канат Джанузаков,  Проф.,док. Эрдал Зорба, Проф., док. Мехмет Гүнай, Проф.,док. Мехмет Кылыч, Проф.,док. Хасан Гүзелбекташ, Доц., док. Сулейман Патлар, Доц.,док. Джипаркуль Абдырахманова, Доц. м.а. док. Сердар Гери, Доц.,док. Доц. м.а. док. Билал Демирхан, Доц.док.Токтобек Иманалиев, ЭСМ Усенкан Майназаров, Доц.,док. Владимир Збарский, Доц.,док. Айтбүбү Турдубекова, Проф., док. Мурат Кийизбаев, Ага окутуучу Азамат Тиллабаев, Окутуучу Рефика Гери, Адис Ихсан Кысадере, Кенже илимий кызматкер Сүлейман Гөнүлатеш, Кенже илимий кызматкер Озан Север, К.и.к. Шамшар Алимжанов, К.и.к. Сыймык Арстанбеков.

в. Проектин башталышы жана бүтүшү: 2015-2016ж.

 

9. Проектин аталышы: Бишкек жана Чүй чөлкөмүндөгү 8-10 жаштагы балдардын спорттук жөндөмдүүлүгүн аныктоо (Эл аралык проект). 2017-2019о.ж. (илимий группанын мүчөсү).

Административдик тажрыйба:

Иштеген кызматы

Кызмат өтөгөн жери

Иштеген жылдар

 Декандын орун басары

Кыргыз мамлекеттик дене тарбия институту, педагогикалык факультет

2000-2003  

Декан

Кыргыз мамлекеттик дене тарбия институту, Квалификация жогорулатуу жана кайра даярдоо факультети

2003- 2006

Декан

Кыргыз мамлекеттик дене тарбия жана спорт академиясы, педагогикалык факультет 

2006-2010

Бөлүм башчы

Кыргыз-Түрк Манас университетинин, Дене тарбия жана спорт жогорку мектеби, Дене тарбия жана спорт мугалими бөлүмү

2011- азыркы убакытка чейин

 

Илим коомдорунда (ассоциацияларда) мүчөлүк:

Редакциялык коллегиянын мүчөсү – Современные проблемы теории и практики физической культуры и спорта: II Междунар.научно-практ.конф. ISBN 978-9967-442-06-1 (2009ж.)

Редакциялык коллегиянын мүчөсү - Современные проблемы теории и практики физической культуры и спорта: III Междунар.научно-практ.конф. ISBN 978-9967-26-027-6 (2010ж.)

Редакциялык коллегиянын мүчөсү – Дене маданияты жана спорт жарчысы, илимий практикалык журнал. ISBN 978-9967-1

Кыргыз мамлекеттик дене тарбия жана спорт академиясы, Окуу методикалык кеңешинин мүчөсү (2010 - )

Сыйлыктар:

  1. Почетная грамота – Центральный комитет профсоюза работников образования и науки, 2006г.
  2. Ардак грамота – Кыргыз республикасынын билим берүү, илим жана жаштар саясаты министрлиги, 2007ж.
  3. Билим берүү отличниги - Кыргыз республикасынын билим берүү жана илим министрлиги, 20 сентябрь 2010ж.№25/4 буйругу Бишкек ш.
  4. Дене тарбия жана спорт отличниги – Кыргыз республикасынын өкмөтүнө караштуу дене тарбия жана спорт боюнча мамлекеттик агенттиги. №183-ЛС 25.12.2010ж.
  5. Ардак грамота - Кыргыз республикасынын өкмөтүнө караштуу дене тарбия жана спорт боюнча мамлекеттик агенттиги (2016ж.)

Акыркы эки жылда бакалавр программаларында окуткан сабактар

Жалпы окуткан сабактар:

Окуу жылы

Семестр  

Сабактын аталышы

Саат / Жумасына

Окуучунун саны

Теория  

Практика  

2017-2018

Күз

Спорт морфологиясы

2

2

8

Спорт метрологиясы

2

2

21

Биомеханика

2

2

8

Дипломдук иш

0

4

5

Жаз

Спорт морфологиясы

2

0

7

Дипломдук иш  II

0

4

5

Спорт метрологиясы

2

2

10

 

     

2018-2019

Күз

Спорт морфологиясы

2

2

8

Спорт метрологиясы

2

2

21

Биомеханика

2

2

8

Дипломдук иш

0

4

5

Жаз

Спорт морфологиясы

2

0

7

Дипломдук иш  II

0

4

5

Спорт метрологиясы

2

2

10

 

     

Илимий иштери

A. Эл аралык рецензияланган журналдарда басылган макалалар: (2012 жылдан кийинкилер гана):

А1Абдырахманова Д.О., Тыналиева Б.К, Абдырахманов Б.А., Болжирова Э.Ш. Показатели системы внешнего дыхания людей в возрастном периоде 50-55 лет при использовании этнических игр кыргызов в условиях среднегорья. Наука и спорт: современные тенденции. №3 (Том 7), 2019 г. /www.science and sport.ru Импакт-фактор РИНЦ,  0,444, https://www.sportacadem.ru/files/2_19.pdf

А2. Kanat Canuzakov Mehmet Türkmen, Bılal Demirhan,Cipare Abdurakmanova Department Of Sports And Other Facultıes Students’ Level Ofpre-Exam State Anxıety Science, Movement and Health, Vol. XIX, ISSUE 2, 2019 June 2019, 19 (2): 141-145ISSN (2285-777X) EBSCO. http://www.analefefs.ro/anale-fefs/2019/i2/

А3. Demirhan Bılal, Abdurahmanova Cıpare, Türkmen Mehmet Canuzakov Kanat Determınatıon Of Some Physıcal Propertıes Of  U-23 Soccerplayers'Science, Movement and Health, Vol. XIX, ISSUE 2, 2019June 2019, 19 (2): 136-140 ISSN (2285-http://www.analefefs.ro/anale-fefs/2019/i2/

А4. Bilal Demirhan, Cipare Abdurahmanova Serdar Geri, Kanat Canuzakov Examination of Reaction Times of Athletes of Kyrgyz National Team during Preparation Period for 2016 Summer Olympic GamesInternational Journal of Sport Culture and ScienceMart 2019  7(1)ISSN( 2148-1148) Index Copernicus, CrossRef, DOAJ, J-Gate, Google Scholar, Research Bible, DRJI, Journal Index, Mendeley, Open Access Journals, Academic Keys, Scientific Indexing Services, ASOS, İSAM, SOBIAD, Arastirmax http://www.intjscs.com/

А5. Абдырахманова Д.О., Абдырахманов Б.А., Шамиль уулу Мухтар. Бокс менен машыккан студенттердин физикалык өнүгүүсү, физикалык иш жөндөмдүүлүгү жана ден соолугу. Наука и новые технологии №7, 2019. Респ.науч-теор. Журнал с.53-58ISSN 1694-7649РИНЦ, ВАК, КИНЦ, DOAJ.www.science-journal.kg

А6. Demirhan Bilal, CanuzakovKanat, Abdurahmanova Cipare, Günay Mehmet,   Bolzhirova Emillia Seasonal Evaluation of Regional Strength of Athletes of National Team of Kyrgyzstan From Different Branches of Sport Before 2016 Summer Olympic Games. Science, Movement and Health, 18(2), 290-294. (2018).http://www.analefefs.ro/en/anale-fefs/2018/i2/

А7. Demirhan Bilal, Abdirahmanova Dciparkul, Canuzakov Kanat, Geri SerdarEvaluation of some respiratory functions of Kyrgyz National Team Athletes before 2016 Summer Olympic Games. International Journal of Human Sciences, 15(3), 1711-1716. (2018).https://www.j-humansciences.com/#gsc.tab=0

А8Abdurahmanova Cipare, Canuzakov Kanat, Demirhan Bilal, Nigar Yaman, Bolzhirova Emillia, Parpibaev Beksultan. The analysis of scores of athletics competition held at thedifferent times of the day. Ovidius University Annals, Series Physical Education and Sport / Science, Movement and Healthvol. XVIII, ISSUE 2, 2018, 113-118Romania.The journal is indexed in: Ebsco, Sport Discus, Index Copernicus Journal Master List,Doaj Directory Of Open Acces Journals, Caby, Gale Cengage Learning, Cabell’s Directories.http://analefefs.ro/anale-fefs/2018/i2/

А9Абдырахманова Д.О., Тыналиева Б.К., Абдырахманов Б.А., Болжирова Э.Ш. Изменение антропометрических показателей в возрастном периоде 50-55 лет на основе использования этнических игр кыргызов в условиях среднегорья. «Педагогико-психологические и медико-биологические проблемы физической культуры и спорта» (Российский журнал физического воспитания и спорта). Том 13, №2, 2018 –С.214-224. Импакт-фактор РИНЦ,  0,604. http://journal-science.org/ru/magazine/66.html

А10Абдырахманова Д.О., Тыналиева Б.К.2, Болжирова Э.Ш.3, Абдырахманов Б.А.3Этнические игры кыргызов и их влияниена антропометрические показателидетей5-6 лет в условиях среднегорья. Наука и спорт: современные тенденции. №2 (То м19), 2018 г. 32-38 /www.scienceandsport.ruru Импакт-фактор РИНЦ,  0,444. https://www.sportacadem.ru/files/2_19.pdf

A11. Абдырахманова Дж.О., Бекжанов А.Б., Абдырахманов Б.А. Воздействие национальных игр кыргызов на развитие физических свойств и потенциала здоровья в предшкольном и предпенсионном возрасте и пропаганда национальных игр через android приложение. Наука и новые технологии №3, 2017 с.240-243.

A12. Касмалиева А. С., Абдырахманова Дж.О., Губанова Л.И. Окуучуларынын дене тарбия сабактарына кызыгуусун калыптандыруучу окуу-тарбия процессинин модели. Наука, новые технологии и инновации Кыргызстана  №4, 2016 С.69-72.

A13. Сабралиева Т.М., Абдырахманова Дж.О. Физическое развитие детей 10-14 лет занимающихся самбо. Наука, новые технологии и инновации Кыргызстана  №4, 2016 С.189-195.

A14.Çelik Kadir Can, Demirhan Bilal, Canuzakov Kanat, Geri Serdar, Dciparkul Abdırahmanova, Tillabaev Azamat, Geri Refika, Gönülateş Süleyman (2015). Düzenli Fitness EgzersizlerininAntropometrikveDeriAltıYağÖlçümDeğerlerineEtkisi.ManasJournalOfSocialStudies, 4(5), 294-309                                                                                                            

A15Абдырахманова Д.О., Турусбеков Б.Т. Показатели физического развития людей в возрастном периоде 50-55 лет в условиях среднегорья Кыргызстана. Наука и новые технологии №9, 2015 Межд.науч.прак.конф. «Современные тенденции развития массового спорта и спорта высших достижений в новых условиях стран ШОС» С.128-130.

A16Абдырахманова Д.О. Количественная характеристика здоровья людейпредпенсионного возраста занимающихся национальными подвижными играми в условиях среднегорья. Наука и новые технологии №9, 2015 Межд.научпрак.конф. «Современные тенденции развития массового спорта и спорта высших достижений в новых условиях стран ШОС» С.17-19.

A17. Абдырахманова Д.О. Национальные игры кыргызов как средство физического развития и физической подготовленности детей 5-6 лет в условиях среднегорья Кыргызстана. Теория и методика физической культуры. № 1, Алматы, 2015г.-106с

А18. Абдырахманова Д.О., Абдырахманов Б.А. Влияние национальных подвижных игр на развитие сердечно-сосудистой системы детей 5-6 лет в условиях среднегорья Кыргызстана. Европейский журнал БИЗНЕС И СОЦИАЛЬНЫХ НАУК. Vol.3No.12 [Special Issue – June 2014]. Center for Promoting Ideas, USA

A19. Сабралиева Т.М., Абдырахманова Д.О. Влияние  ациклических видов спорта на показатели дыхательной системы юных спортсменов 10-12 лет. Center for Promoting Ideas, USA Европейский журнал БИЗНЕС И СОЦИАЛЬНЫХ НАУК Vol.5,No7. June 2014. –C 22-28.

A20. Абдырахманова Д.О., Джанузаков К.Ч. Национальные игры кыргызов как средство укрепления респираторной системы людей в возрасте 50-55 лет. Европейский журнал БИЗНЕС И СОЦИАЛЬНЫХ НАУК. Vol.3No.12 [Special Issue – June 2013]. Center for Promoting Ideas, USA

А21. Абдырахманова Д.О. Национальные подвижные игры как средство улучшения показателей сердечно-сосудистой системы детей 5-6 лет в условиях среднегорья Кыргызстана. Электронный журнал КТУ Манас.2013.

A22. Абдырахманова Д.О., Абдырахманов Б.А. Национальные подвижные игры как средство укрепления физического развития и показателей внешнего дыхания детей 5-6 лет в условиях среднегорьякыргызстана. Вестник КРСУ 2014. Том 14 №5.-214с. (С.178)

А23. Турусбеков Б.Т., Абдырахманова Д.О. Особенности физического развития, физиологических показателей при использовании этнических средств и методов воздействия в возрастном периоде 50-55 лет. Бишкек, Вестник КРСУ 2012, 231с.

А24. Абдырахманова Д.О., Абдырахманов Б.А. Показатели кардиореспираторной системы при использовании этнических средств и методов воздействия в возрастном периоде 50-55 лет в условиях среднегорья. Теория и методика физической культуры. № 2, Алматы, 2013г. -150с.

А25. Абдырахманова Д.О. Характеристика детских кыргызских национальных игр. Международная научно-практическая конференция «Физическая культура и конкурентоспособность страны» Алматы, 2010г. -487с.

А26. Абдырахманова Д.О., Абдырахманов Б.А., Болжирова Э.Ш. Гемодинамические показатели детей 4-6 лет, занимающихся и не занимающихся физической культурой. Теория и методика физической культуры. № 2, Алматы, 2006г.-150с.

А27. Абдырахманова Д.О. Сравнительная характеристика окружности, экскурсии грудной клетки и системы внешнего дыхания у детей 4-6 лет занимающихся физической культурой. Теория и методика физической культуры. № 1, Алматы, 2005г.-150с.

А28. Сабралиева Т.М. Абдырахманова Д.О. Состояние сердечно-сосудистой системы школьников 6-14 лет при дозированной мышечной нагрузке в условиях высокой температуры окружающей среды. Центрально-Азиатский медицинский журнал. Том 10. № 6, Бишкек, 2004г.-336с.

А29. Абдырахманова Д.О. Особенности физического развития и некоторых параметров дыхания у детей 4-6 лет занимающихся физической культурой. Центрально-Азиатский медицинский журнал. Том 10. №6, /Бишкек, 2004г. -336с.

А30. Абдырахманова Д.О. Сабралиева Т.М. Физическое развитие детей 4-6 лет занимающихся и не занимающихся физической культурой. Центрально-Азиатский медицинский журнал  Том 10. приложение 2. Бишкек, 2004г./-336с.

 

B. Эл аралык илимий конференциялардын эмгектеринде басылган докладдар (2012 жылдан кийинкилер гана):

B1. Абдырахманов Б.А., Абдырахманова Д.О.,  Арстанбеков С.А., Муратбек у. Сүйүнбек Milli Kırgız Güreşinin Tekniklerını Judo Güreşinde Kullanma Özellikleri / The Characteristics of Using Kyrgyz National Wrestling Techniques in Judo Wrestling. VIII. Uluslararasi Türk Halklarinin Geleneksel Spor Oyunlari Sempozyumu 16-18,October 2019, Kahramanmaraş / TURKEY.

B2. Arina KAZAKBAEVA, G. İMAMOĞLU, D. ABDYRAKMANOVA Eski ÇağlardaMezopotamya’da Güreş Figürleri İle AntikYunan Güreş Figürleri Üzerine GüncelYorumlar VIII. Uluslararasi Türk Halklarinin Geleneksel Spor Oyunlari Sempozyumu. 16-18,October 2019, Kahramanmaraş / TURKEY.

B3. Arina KAZAKBAEVA, G. İMAMOĞLU, D. ABDYRAKMANOVA Wrestling In Ancient Egypt And Nuba According To The Wrestlers 'Images VIII. Uluslararasi Türk Halklarinin Geleneksel Spor Oyunlari Sempozyumu. 16-18,October 2019, Kahramanmaraş / TURKEY.

B4. Demirhan Bilal , Abdurahmanova  Cipare , Türkmen Mehmet, Canuzakov Kanat Determination of some physical properties of u-23 soccer players'. To the 19th international scientific conference “perspectives in physical education and sport” Constanta, Romania first Announcement – The 19th International Scientific Conference Deadline for abstract submission1 - April 2019 The full text article will be sent until 6 May 2019 Участие в конференции. http://fefs.univ-ovidius.ro/conferinta

B5. Abdırahmanova Dcıparkul, Kanat Dcanuzakov, Bakıt Tynalieva, Bekcan Abdırahmanov KırgızEtnik  Çocuk  Oyunlarının Özellikleri. Особенности детских этнических игр кыргызов 2 nd Eurasian Sports Sciences Congress, 2-5 May, 2019, Muş Alparslan University, Muş– TURKEY. http://essc-mus.alparslan.edu.tr/

B6. Abdırahmanova Dcıparkul, Canuzakov  Kanat, Demirhan  Bilal, NigarYaman, Bolzhirova Emillia, Parpibaev. The analysis of scores of athletics competition held at the different times of the day.  international scientific conference. “Perspectives In Physical Education And Sport” 18th edition, Constanta, 17-19 of May 2018 Book of abstracts.   Beksultan. Romania.

B7. Demirhan Bilal, Canuzakov Kanat, Abdurahmanova Cipare, Günay Mehmet, Bolzhirova Emillia Seasonal Evaluation of Regional Strength of Athletes of National Team of Kyrgyzstan From Different Branches of Sport Before 2016 Summer Olympic Games.The 18 International Scientific Conference.MAY 17-19, (2018).Constanta-Romania.https://10times.com/sports-education-conference.

B8. Билал Демирхан, Джипаркуль Aбдырахманова,Канат Джанузаков, Сердар Гери Kırgızistan Milli Takım Sporcularının 2016 Yaz Olimpiyat Oyunları Öncesi Hazırlık Dönemi Bazı Solunum Fonksiyonlarının İncelenmesi 25- 27 April 2018  6thInternational Conference on Science, Culture, and Sport, 127с.MAY 25-27, (2018).Lviv-Ukraina. http://www.iscs-a.org/multimedia/depo/abstractbook_18.pdf

B9. Абдырахманова Джипаркуль, Сердар Гери, Джанузаков Канат, Билал Демирхан Kırgızistan Milli Takım Sporcularının 2016 Yaz olimpiyat Oyunları Öncesi Hazırlık Dönemi Reaksiyon Zamanlarının İncelenmesi. 6th International Conference on Science, Culture, and Sport. MAY 25-27, (2018).Lviv-Ukraina.https://www.researchgate.net/publication/328804096_25-27_April_

B10. Абдырахманова Д.О., Абдырахманова К.Б., Асанкулова С.Д. Кыргыздардын салттуу улуттук оюндары жана алардын 7-10 жаштагы балдардын кардиореспуратордук системасынын көрсөткүчтөрүнө тийгизген таасири. Эл аралык Симпозиум. “Түрк элдеринин салттуу оюндары жана спорту” 8-10 декабрь, 2017 Кахраманмараш ш. Туркия

B11. Абдырахманова Д.О., Абдырахманов Б.А., Болжирова Э.Ш. Национальные подвижные игры и показатели кардиореспираторной системы детей 5-6 лет в условиях среднегорья Кыргызстана. Национальные виды спорта и всемирные игры кочевников: Историческое наследие и будущее. Сб.мат.межд.науч.прак.конф. г.Чолпон Ата, 4-6 сентября 2017г. С. 243-248.

B12. Абдырахманов Б.А., Абдырахманова Д.О., Гери С., Гери Р. Особенности тактических приемов применяемых борцами курешистами различного уровня подготовленности. III uluslararası geleneksel türk güreşleri sempoziumu ve oyunları Kahramanmaraş TÜRKIYE 6-8 mayis 2016. 

B13. Абдырахманова Д.О., Турусбеков Б.Т. Показатели физического развития людей в возрастном периоде 50-55 лет в условиях среднегорья Кыргызстана. Наука и новые технологии №9, 2015 Межд.науч.прак.конф. «Современные тенденции развития массовогоспорта и спорта высших достижений в новых условиях стран ШОС» С.128-130

B14. Абдырахманова Д.О. Количественная характеристика здоровья люде предпенсионного возраста занимающихся национальными подвижными играми в условиях среднегорья. Наука и новые технологии №9, 2015 Межд.научпрак.конф. «Современные тенденции развития массового спорта и спорта высших достижений в новых условиях стран ШОС» С.17-19

B15. Абдырахманова Д.О. Использование национальных подвижных игр и развлечений как средства укрепления здоровья и повышения потенциала здоровья детей и взрослых. Вестник физической культуры и спорта. Научно-практический журнал.Сб мат. Науч.прак конф. «Современные проблемы теории и практики физической культуры и спорта» посвященный 60-летнему юбилею Кыргызской государственной академии ФКиС. №1(12) октябрь 2015 С.118-124.

B16. Абдырахманова Д.О., Абдырахманов Б.А. Особенности физического развития, физиологических показателей при использовании этнических средств и методов воздействия в возрастном периоде 5-6 лет. Межд. Научно-прак.конф. «актуальные проблемы физической культуры и спорта в современных социально-экономических условиях»  Чебоксары, 2012г. -333с.

B17. Абдырахманова Д.О. Особенности кардиореспираторной системы при использовании этнических средств и методов воздействия в возрастном периоде 50-55 лет Турция 30 май-2июнь 2012ж

B18. Абдырахманова Д.О., Абдырахманов Б.А. Некоторые изменения показателей крови людей 50-55 лет при использовании этнических средств и методов воздействия на организм. Материалы Межд. Научно-прак.конф. «Физическая культура, спорт и здоровье: проблемы и пути их развития»  Чебоксары: ЧИЭМ «СПбГПУ», 2012. -157с.

B19. Абдырахманова Д.О. Особенности физического развития и физической подготовленности при использовании этнических средств и методов воздействия в возрастном периоде 50-55 лет в условиях среднегорья Мат.межд.конгресса «Спорт за интеллектуальное и нравственное развитие общества» VIII межд. Спортивные игры государств-участников СНГ г. (Чолпон-Ата, 7-9 сентября, 2012г.). –Б.:Нурас, 2012.-316с.

B20. Абдырахманова Д.О. Влияние национальных подвижных игр на показатели системы внешнего дыхания детей 7-10 лет. Вестник ФК №4(5), 2011г.октябрь. Мат.межд.конф. «Национальные виды спорта и духовно-нравственное воспитание спортсменов: проблемы и перспективы развития». -125с.

В21. Абдырахманова Д.О. Влияние национальных подвижных игр на показатели системы внешнего дыхания детей 7-10 лет. Вестник ФК №4(5), 2011г.октябрь. Мат.межд.конф. «Национальные виды спорта и духовно-нравственное воспитание спортсменов: проблемы и перспективы развития». -125с.

В22. Турусбеков Б.Т., Абдырахманова Д.О. Привыкание, адаптация или реактивность, толерантность и резистентность в биологии и спорте. III межд.науч.прак.конф. «Современные проблемы теории и практики физической культуры и спорта» 10-летию межд. Иссык-кульских игр и 55-летию КГАФКиС - Б.:2010г. 225с. (Чолпон-Ата 8-10 сентября)

В23. Абдырахманова Д.О. Кыргызские народные подвижные игры и состязания как элементы здорового образа жизни людей предпенсионного возраста. IIIмежд.науч.прак.конф. «Современные проблемы теории и практики физической культуры и спорта» 10-летию межд. Иссык-кульских игр и 55-летию КГАФКиС - Б.:2010г. 225с.(Чолпон-Ата 8-10 сентября)

В24. Турусбеков Б.Т., Абдырахманова Д.О., Мусабекова В.А. Малая двигательная активность (гипокинезия) и функция кардиореспираторной системы. Мат. II межд.науч.прак.конф. «Современные проблемы теории и практики физической культуры и спорта» - Б.:2009г. 126с.(Чолпон-Ата 9-11 сентября)

В25. Турусбеков Б.Т., Абдырахманова Д.О. Социальный человек как биологический вид. Мат.Межд. науч.прак. конф., «О состоянии и перспективах массового (народного) спорта и спорта высших достижений в новых условиях стран (7-9.09.2008г.). –Б.,– 181с.

В26. Турусбеков Б.Т., Абдырахманова Д.О., Болжирова Э.Ш. Социально экономические, гуманитарные и методические функции физической культуры и спорта. Мат.Межд. науч.прак. конф., «Современные проблемы теории и практики национальной физической культуры (НФК)», посвящ. 120-летию со дня рождения К,у,Кожомкула (№-.06.2008г.). –Б.,– 305с

В27. Шевченко Т.Н., Абдырахманова Д.О. Реформирование содержания и структуры образовательной программы подготовки бакалавров по направлению «Физическая культура и спорт» в КГАФКиС. Актуальные проблемы и перспективы развития физической культуры и спорта: Мат.Межд.Науч. практ.конф.посвящ. 50-летию КГАФКиС –Б.: АРХИ, 2007г.-408с.

В28. Абдырахманова Д.О. Влияние физического развития на показатели зрелости зубов детей 4-6 лет, занимающихся физической культурой. Материалы IX Всероссийской научно-практической конференции «Актуальные проблемы физической культуры и спорта». Томск, 2006г.-390с.

В29. Абдырахманова Д.О., Сабралиева Т.М., Абдырахманов Б.А. Биологические и социальные закономерности онтогенетического развития. Проблемы и перспективы развития физической культуры и спорта: Материалы Межд. Научно-практической конференции Бишкек, 2003г.-394с.

В30. Абдырахманова Д.О. Показатели АД в покое и при дозированной физической нагрузке у детей 4-6 лет занимающихся и не занимающихся физической культурой. Проблемы и перспективы развития физической культуры и спорта: Материалы Межд. Научно-практической конференции /Бишкек, 2003г.-394с.

В31. Абдырахманова Д.О., Акбанова Г.А. Показатели ЧСС в покое и при дозированной нагрузке у детей занимающихся и не занимающихся физической культурой. Проблемы и перспективы развития физической культуры и спорта: Материалы межд. Научно-практической конференции /Бишкек, 2003г.-394с.

В32. Абдырахманова Д.О. Особенности показателей электрокардиограммы у детей 4-6 лет занимающихся и не занимающихся физической культурой. Проблемы интеграции специализированных высших учебных заведений в международное образовательное пространство: Материалы межд. симпозиума  КГИФК, /Бишкек 2001г.

В33. Абдырахманова Д.О. Особенности функции системы внешнего дыхания детей в режиме детского сада. Материалы Межд. Науч. Конференции молодых ученых, посвященный  году молодежи и образования  и 45 летию КГИФК, Бишкек, 2000г.

В34. Абдырахманова Д.О. Показатели гемодинамики детей в возрасте 4-6 лет в режиме детского сада. Образование и здоровый образ жизни в изменяющихся условиях: Материалы Межд. Научно-практической конференции  /Бишкек, 2000г.172с.

В35. Абдырахманова Д.О. Характеристика физического развития особенности ССС под влиянием физической нагрузки у детей дошкольного возраста. Спорт и здоровье человека: Материалы Межд. Научного конгресса, посвященный III центрально- азиатским играм  Бишкек, 1999г.-271с.

В36. Абдырахманова Д.О. Физиометрические показатели детей дошкольного возраста. Итоги и перспективы развития современной медицины в контексте XXI века. Материалы  Межд. Симпозиума Посвящ. 70-летию проф. Турусбекова Б.Т. /Бишкек, 1998г.-950

В37. Абдырахманова Д.О. Физическое развитие дошкольного возраста проживающих в г. Бишкек, 1998г. Итоги и перспективы развития современной медицины в контексте XXI века. Материалы  Межд. Симпозиума Посвящ. 70-летию проф. Турусбекова Б.Т. /Бишкек, 1998г.-950

В38. Абдырахманова Д.О. Функция ССС детей дошкольного возраста (3-7л) при систематических занятиях физической культурой в детском саду. «Адаптация организма к природным и экосоциальным условиям среды». Мат. Межд. Симпозиума посвещенный 90-летию проф. Д.Я. Слонима /Бишкек, 1998г. -393с.

В39. Ковалева Е.В.  Райдугин В.С. Мукамбетова А.А. Абдырахманова Д.О. Влияние физических нагрузок на систему кровообращения школьников г. Фрунзе Спорт и здоровье: материалы межд.научно-практич. Конф/ Москва, 1991г. -240с.

 

D. Улуттук  журналдарда басылган макалалар

D1. Физические эффекты 12-ти недельного постоянного занятия Пилатесом на женщин с малоподвижным образом жизни. Вестник физической культуры и спорта №3, 2018 (22) (соавторлор:Демирхан Б., Арас Т.).

D2. Абдырахманова Д.О., Кадырова Э, Абдырахманова Б.А., Болжирова Э.Ш Особенности физического развития девушек волейболисток 18-20 лет. Вестник ФКиС, №1, 2018. 98-105с.

D3. Абдырахманова Д.О., Ишембиев М.К., Ишеныр М. 12-14 жаштагы футболчулардын физикалык иш жөндөмдүүлүгүн көрсөткүчтөрүнө окуу-машыктыруу ишмердүүлүгүнүн мазмунунун таасири. Дене тарбия жана спорт жарчысы. науч.прак.журнал.№2, 2016.-119с. (19-23). 

D4. Тиллабаев А.А., Абдырахманова Д.О. 15-17 жаштагы баскетболчулардын окуу-машыгуу процессинин өзгөчөлүктөрү. Дене тарбия жана спорт жарчысы. науч.прак.журнал.№2, 2016.-119с. (32-37). 

D5. Абдырахманова Д.О. Использование национальных подвижных игр и развлечений как средства укрепления здоровья и повышения потенциала здоровья детей и взрослых. Вестник физической культуры и спорта. Научно-практический журнал. Сб мат. Науч.пракконф. «Современные проблемы теории и практики физической культуры и спорта» посвященный 60-летнему юбилею Кыргызской государственной академии ФКиС. №1(12) октябрь 2015 С.118-124.

D6Aбдырахманова Д.О. Использование национальных подвижных игр и развлечений как средства укрепления здоровья и повышения потенциала здоровья детей и взрослых. Вестник физической культуры и спорта. Научно-практический журнал.Сб мат. Науч.пракконф. «Современные проблемы теории и практики физической культуры и спорта» посвященный 60-летнему юбилею Кыргызской государственной академии ФКиС. №1(12) октябрь 2015 С.118-124.

D7. Джанузаков К.Ч., Абдырахманова Д.О., Жогорку окуу жайлардын студенттеринин жалпы физикалык даярдыктарынын абалы. Кыргыз Республикасынын Билим берүгө эмгек сиңирген кызматкери, педагогика илимдеринин доктору, профессор А.М. Мамытовдун 60 жылдыгына арналган “Дени сак муун – руху таза коомдун тиреги” Республикалык 7-и илимий симпозиум. Кыргыз билим берүү академиясынын Кабарлары №2 (30) Бишкек, 2014.-292с. (С.95).

D8. Шевченко Т.Н., Абдырахманова Д.О., Каюкова Р.А., Акылбекова Н.И. К вопросу о реформировании высшего физкультурного образования  Вестник КНУ им.Ж.Баласагына Труды молодых ученых. –Б.: 2008г.

D9. Шевченко Т.Н. Абдырахманова Д.О. К проблеме о реформировании высшего физкультурного образования. Мат.межд.науч.прак.конф.посвящ. 80-летию, д.м.н., профессора Б.Т. Турусбекова «Педагогические и медико-биологические проблемы современной физической культуры и спорта» -Б.: 2008г. Медицина Кыргызстана №4, -171с.

D10. Абдырахманова Д.О., Болжирова Э.Ш. Характеристика физического развития и особенности сердечно-сосудистой системы у девочек кыргызок 7-12 лет в условиях среднегорья. Мат. Межд. Науч.прак.конф. «Педагогические и медико-биологические проблемы современной физической культуры и спорта» посвящ.80-летию д.м.н., проф.Б.Т. Турусбекова  Медицина Кыргызстана №4, Бишкек, 2008. 171с.

D11. Абдырахманова Д.О., Абдырахманов Б.А. Показатели гемодинамики детей 7-10 лет общеобразовательных и спортивных школ при дозированной нагрузке. Мат. Межд. Науч.прак.конф. «Педагогические и медико-биологические проблемы современной физической культуры и спорта» посвящ. 80-летию д.м.н., проф.Б.Т. Турусбекова  Медицина Кыргызстана №4, Бишкек, 2008. 171с.

D12. Турусбеков Б.Т., Абдырахманова Д.О., Абдырахманов Б.А. Отбор и прогнозирование в различных видах спорта на основе этнических и генетических предрасположений. Медицина Кыргызстана №3, Бишкек, 2008. 72с.

D13. Сабралиева Т.М., Абдырахманова Д.О. Половое созревание сельских подростков, коренных жителей Чуйской долины. Вестник КНУ им. Ж. Баласагына 2003 г, Материлы Респуб. Научно-практической конференции, посвященный 70- летию фак-та биологии. Серия 5 том 2. /Бишкек, 2003г.-170с.

 

E Улуттук илимий конференциядагы отчеттор

Е1. Джанузаков К.Ч., Абдырахманова Д.О. Кыргыз элинин салттуу оюндарынын адамдардын ден соолугуна тийгизген таасирлери (Kırgız Milli oyunlarının insanların sağlığına etkisi) (соавт. ) Эл аралык симпозиумуна 20-22 ноябрь, 2014ж.                 

Е2. Абдырахманова Д.О., Акбанова Г.А. Состояние здоровья физического развития детей Кыргызской этнической популяции. В сборнике научно-методических статей, /Бишкек, 1995г.-267с.

 

G. Китептер

G.1. Сабралиева Т.М.,Джанузаков.К.Ч., Абдырахманова Дж., Казакбаева А.К.. Жалпы физиология/ 2016.-208 б.

G2Акбанова Г.А., Абдырахманова Д.О., Иманалиев Т.Т Спорт метрологиясы: Окуу куралы –Б.: Айат.2015. – 304б.

G3Акбанова Г.А., Абдырахманова Д.О., Иманалиев Т.Т Спортивная метрология: Учебное пособие –Б.: Айат.2015. – 304б.

G4. Абдырахманова Д.О., Джанузаков К.Ч., Болжирова Э.Ш. Спорт морфологиясы: Окуу куралы, -Б.:2014. -256б.

G5. Абдырахманова Д.О., Джанузаков К.Ч. Дене тарбия жана спорт биомеханикасы: Окуу куралы.-Б.:2012. -179б.

G6. Карасаева А.Х., Абдырахманова Д.О., Джаманкулов К.Д., Арыкова Ч.Н. Этнические игры кыргызов. Учебное пособие для студентов вузов»

И.П. «Лапицкий» - Б.:2013,-316с.

G7. Абдырахманова Д.О. Метод.указания к выполнению расчетно-графических работ. Кырг.гос.академия физической культуры и спорта. –Б; 2007.-16с.

G8. Абдырахманова Д.О., Акбанова Г.А. Биомеханика: Метод.указания к лабораторным занятиям. Кырг.гос.академия физической культуры и спорта. –Б; 2007.-49с.

 

Семинарлар /Конференциялар:

                 1)  «Внедрение Европейской системы перевода и накопления кредитов (ECTS) в вузах Кыргызстана: достижения и перспективы» (сертификат)

2) «Современные проблемы теории и практики физической культуры и спорта» (сертификат),

3) «О состоянии и перспективах массового (народного) спорта и спорта высших достижений в новых условиях стран СНГ» (сертификат),

4) «Медико-биологические методы исследования в области физической культуры и спорта» (сертификат),

5) «Противодействие коррупции в системе высшего образования: поиск эффективных подходов» (сертификат),

6) «Актуальные проблемы организации учебного процесса в современном вузе: теория и практика» (сертификат),

7) «Информационный День ТЕМПУС в Кыргызстане» (сертификат),

8) «Модернизация высшего образования Кыргызской Республики в условиях рыночной экономики» (сертификат),

9) «Инновационное развитие высшей школы в контексте глобализации», - «Снижение уязвимости студентов КГАФКиС и школьников различных школ г.Бишкек» (сертификат),

10) Внедрение “Болонского процесса обучения” в КР (Сертификат) 20-26 август, 2009г. г. Бишкек (сертификат)

11)  «Педагогика и психология с основами медицинской антропологии» (Сертификат),

12) «Обучение основам в клиническо-диагностической лаборатории на медицинском оборудовании» (сертификат).

13) 2012 г. – в 2х недельном Международном семинаре по баскетболу  (г. Бишкек).

14) Эл аралык семинар “Өмүр бою спорт”, сентябрь 2013г. Бишкек (сертификат)

15) 2013 - Түрк тилин үйрөтүү борбору ТТЕÖMER “С”, “В” группаларын ийгиликтүү аякадым (сертификат).

                  16) 2016 - Түрк тилин үйрөтүү борбору ТТЕÖMER “A” группасын ийгиликтүү аякадым (сертификат).

 

Байланышуу үчүн маалымат:

GSM   : +996–0552-854566

Web    :

E-mail : jipard@mail.ru, jiparkul.abdyrahmanova@manas.edu.kg