1 - Семестр
Код Аты Кредиттери ECTS Курстун Түрү* Сабактын планы
HİR-101 КООМЧУЛУК М-Н БАЙЛАНЫШТА НЕГИЗГИ ТҮШҮНҮКТӨР 2 ( 2 - 0 ) 5 МC Түшүр
İLF-101 ЖАЗУУ ЖАНА ООЗЕКИ ТҮРРҮНДӨ ТҮШҮНДҮРҮҮ 3 ( 2 - 2 ) 6 МC Түшүр
GZT-101 ЖУРНАЛИСТИКАНЫН НЕГИЗДЕРИ 3 ( 2 - 2 ) 6 МC Түшүр
KGZ-101 КЫРГЫЗ ТИЛИ I 2 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
RSÇ-101 ОРУС ТИЛИ I 2 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
ING-101 АНГЛИС ТИЛИ I 2 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
İLF-103 УКУК ТААНУУ 2 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
İLF-105 КОММУНИКАЦИЯ ИЛИМИНЕ КИРИШҮҮ 3 ( 3 - 0 ) 5 МC Түшүр
İLF-107 СОЦИОЛОГИЯ 2 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
2 - Семестр
Код Аты Кредиттери ECTS Курстун Түрү* Сабактын планы
HİL-100 ПРАКТИКА I 0 ( 0 - 0 ) 4 МC Түшүр
RSÇ-102 ОРУС ТИЛИ II 2 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
KGZ-102 КЫРГЫЗ ТИЛИ II 2 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
HİR-102 АДАБИЙ ЖАНРЛАР 3 ( 3 - 0 ) 2 МC Түшүр
İLF-102 ЭКОНОМИКАГА КИРИШҮҮ 2 ( 2 - 0 ) 4 МC Түшүр
YÖD-102 АДАБИЙ ЖАНРЛАР (КУРСТУК ИШ) 0 ( 0 - 2 ) 0 МC Түшүр
ING-102 АНГЛИС ТИЛИ II 2 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
İLF-104 КОММУНИКАЦИЯ ТАРЫХЫ 2 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
İLF-106 САЯСАТ ТААНУУГА КИРИШҮҮ 2 ( 2 - 0 ) 4 МC Түшүр
İLF-108 СОЦИАЛДЫК ПСИХОЛОГИЯ 2 ( 2 - 0 ) 4 МC Түшүр
İLF-110 ФОТОЧЕБЕРЧИЛИКТИН НЕГИЗДЕРИ 2 ( 1 - 2 ) 2 МC Түшүр
BİL-110 ИНФОРМАТИКА 2 ( 1 - 2 ) 4 МC Түшүр
3 - Семестр
Код Аты Кредиттери ECTS Курстун Түрү* Сабактын планы
HİR-201 ГРАФИКА I 3 ( 2 - 2 ) 4 МC Түшүр
İLF-201 КОММУНИКАЦИЯ ТЕОРИЯЛАРЫ I 2 ( 2 - 0 ) 4 МC Түшүр
GZT-201 КАБАР ЖАСОО Ж-А ЖАРЫЯЛОО ТЕХНИКАЛАРЫ 3 ( 2 - 2 ) 4 МC Түшүр
MYD-201 КЕСИПТИК АНГЛИС ТИЛИ I 2 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
İLF-203 САНДЫК ИЗИЛДӨӨ МЕТОДДОРУ 2 ( 1 - 2 ) 4 МC Түшүр
HİR-203 УЮМДУК Ж-А АДАМДАР АРАЛЫК КОММУНИКАЦИЯ 3 ( 3 - 0 ) 3 МC Түшүр
HİR-205 РЕКЛАМАЛЫК ИШКЕ КИРИШҮҮ 3 ( 3 - 0 ) 3 МC Түшүр
İLF-205 ЭКОЛОГИЯ 0 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
FLS-251 ФИЛОСОФИЯ 0 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
TAR-251 АТА-МЕКЕН ТАРЫХЫ I (КЫРГЫЗСТАН ТАРЫХЫ) 0 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
MYD-203 КЕСИПТИК ОРУС ТИЛИ I 2 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
4 - Семестр
Код Аты Кредиттери ECTS Курстун Түрү* Сабактын планы
EDF-202 ДҮЙНӨЛҮК ЖАНА ТҮРК ЦИВИЛИЗАЦИЯЛАРЫ 0 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
TUR-226 МАНАС ТААНУУ 0 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
TAR-252 АТА-МЕКЕН ТАРЫХЫ II (ТҮРКИЯ ТАРЫХЫ) 0 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
HİR-202 ГРАФИКА II 3 ( 2 - 2 ) 4 МC Түшүр
HİR-204 ЭФФЕКТИВДҮҮ ООЗЕКИ Ж-А ЖАЗУУ ТҮРҮНДӨ ТҮШҮНДҮРҮҮ ЫКМА-РЫ 3 ( 2 - 2 ) 4 МC Түшүр
HİR-206 МАРКЕТИНГ 2 ( 2 - 0 ) 3 МC Түшүр
İLF-202 КОММУНИКАЦИЯ ФИЛОСОФИЯСЫ 3 ( 3 - 0 ) 3 МC Түшүр
İLF-204 КОММУНИКАЦИЯ ТЕОРИЯЛАРЫ II 2 ( 2 - 0 ) 4 МC Түшүр
İLF-206 САПАТТЫК ИЗИЛДӨӨ МЕТОДДОРУ 2 ( 1 - 2 ) 4 МC Түшүр
MYD-202 КЕСИПТИК АНГЛИС ТИЛИ II 2 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
MYD-204 КЕСИПТИК ОРУС ТИЛИ II 2 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
YÖD-202 ГРАФИКА II (КУРСТУК ИШ) 0 ( 0 - 2 ) 0 МC Түшүр
5 - Семестр
Код Аты Кредиттери ECTS Курстун Түрү* Сабактын планы
HİR-301 КООМЧ. М-Н БАЙЛ-ТА ӨРНӨК ОКУЯ-Н АНАЛИЗИ, КАМП.ПЛАНДОО I 3 ( 2 - 2 ) 5 МC Түшүр
HİR-303 КООМ М-Н БАЙЛАНЫШТА МОДЕЛДЕР Ж-А КӨЗ КАРАШТАР 3 ( 2 - 2 ) 5 МC Түшүр
HİR-305 МАРКЕТИНГДИК КОММУНИКАЦИЯ 2 ( 1 - 2 ) 3 МC Түшүр
HİR-307 АНИМАЦИЯ 3 ( 2 - 2 ) 4 МC Түшүр
GZT-313 САЯСИЙ КОММУНИКАЦИЯ 3 ( 3 - 0 ) 3 МC Түшүр
HİR-309 РЕКЛАМА ФОТО ЧЕБЕРЧИЛИГИ 3 ( 2 - 2 ) 5 ТС Түшүр
HİR-311 РАДИО ЖАНА ТВ РЕКЛАМАСЫ 3 ( 2 - 2 ) 5 ТС Түшүр
HİR-313 ИШ-ЧАРА ЖАНА ПРОТОКОЛ БАШКАРУУСУ 3 ( 2 - 2 ) 5 ТС Түшүр
HİR-317 РЕКЛАМАЛЫК ИШТЕ ЧЫГАРМАЧЫЛЫК 3 ( 2 - 2 ) 5 ТС Түшүр
6 - Семестр
Код Аты Кредиттери ECTS Курстун Түрү* Сабактын планы
HİR-302 КЕСИПТИК СЕМИНАРЛАР 0 ( 0 - 3 ) 1 МC Түшүр
HİR-308 КЕРЕКТӨӨЧҮЛӨРДҮН ЖҮРҮМ-ТУРУМДАРЫ 2 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
İLF-308 КОММУНИКАЦИЯ ЖАНА ЭТИКА 3 ( 3 - 0 ) 3 МC Түшүр
YÖD-302 (КУРСТУК ИШ) 0 ( 0 - 2 ) 0 МC Түшүр
HİR-304 КООМЧ. М-Н БАЙЛ-ТА ӨРНӨК ОКУЯ-Н АНАЛИЗИ,КАМП.ПЛАНДОО II 3 ( 2 - 2 ) 3 МC Түшүр
HİR-306 КООМЧУЛУК М-Н БАЙЛАНЫШ Ж-А РЕКЛАМА ТЕКСТ-ИН ЖАЗУУ 3 ( 2 - 2 ) 3 МC Түшүр
HİR-310 РЕКЛАМА АНАЛИЗИ 2 ( 1 - 2 ) 2 МC Түшүр
GZT-306 САЯСИЙ КӨЗ КАРАШТАРДЫН ТАРЫХЫ 2 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
STJ-302 ПРАКТИКА II 0 ( 0 - 0 ) 4 МC Түшүр
HİR-312 СУНУУ ЫКМАЛАРЫ 3 ( 2 - 2 ) 5 ТС Түшүр
HİR-314 ИМИДЖДИ БАШКАРУУ 3 ( 2 - 2 ) 5 ТС Түшүр
HİR-316 УЮМДУК ИДЕНТИФИКАЦИЯ - МАРКА БАШКАРУУСУ 3 ( 2 - 2 ) 5 ТС Түшүр
HİR-318 ИЛГЕРИЛЕТИЛГЕН АНИМАЦИЯ 3 ( 2 - 2 ) 5 ТС Түшүр
7 - Семестр
Код Аты Кредиттери ECTS Курстун Түрү* Сабактын планы
HİR-401 КООМДУК ПИКИРДИ ЖАНА РЫНОКТУ ИЗИЛДӨӨ 2 ( 2 - 0 ) 6 МC Түшүр
BTZ-451 ДИПЛОМДУК ИШ I 3 ( 1 - 4 ) 4 МC Түшүр
İLF-401 КОММУНИКАЦИЯ УКУГУ 2 ( 2 - 0 ) 5 МC Түшүр
HİR-407 КОНТЕНТ АНАЛИЗ 3 ( 3 - 0 ) 5 ТС Түшүр
HİR-405 ЫНАНДЫРУУЧУ КОММУНИКАЦИЯ ЖАНА РИТОРИКА 3 ( 3 - 0 ) 5 ТС Түшүр
HİR-411 ИНТЕРНЕТ РЕКЛАМА 3 ( 2 - 2 ) 5 ТС Түшүр
HİR-413 ЭЛАРАЛЫК РЕКЛАМАЛЫК ИШ 3 ( 2 - 2 ) 5 ТС Түшүр
8 - Семестр
Код Аты Кредиттери ECTS Курстун Түрү* Сабактын планы
BTZ-452 ДИПЛОМДУК ИШ II 3 ( 1 - 4 ) 3 МC Түшүр
STJ-402 ПРАКТИКА III 0 ( 0 - 0 ) 4 МC Түшүр
HİR-402 КООМЧУЛУК М-Н БАЙЛАНЫШ Ж-А ЖАҢЫ МЕДИА 3 ( 2 - 2 ) 5 МC Түшүр
DES-400 АДИСТИГИ БОЮНЧА КОМПЛЕКСТҮҮ ЭКЗАМЕН 0 ( 0 - 0 ) 1 МC Түшүр
DES-402 КЫРГЫЗСТАН ТАРЫХЫ (МАМЛЕКЕТТИК ЭКЗАМЕН) 0 ( 0 - 0 ) 1 МC Түшүр
DES-404 БҮТҮРҮҮ ИШИНИН КОРГОО 0 ( 0 - 0 ) 1 МC Түшүр
HİR-406 МЕДИАПЛАНДОО 3 ( 2 - 2 ) 5 ТС Түшүр
HİR-410 САЯСИЙ КОММУНИКАЦИЯ КАМПАНИЯЛАРЫ 3 ( 2 - 2 ) 5 ТС Түшүр
HİR-412 МАССАЛЫК ПСИХОЛОГИЯ Ж-А ПСИХОАНАЛИТИКАЛЫК КӨЗ КАРАШТАР 3 ( 3 - 0 ) 5 ТС Түшүр
HİR-414 РЕКЛАМА ЭСТЕТИКАСЫ 3 ( 2 - 2 ) 5 ТС Түшүр
HİR-416 ЭЛ АРАЛЫК КООМ МЕНЕН БАЙЛАНЫШ 3 ( 3 - 0 ) 5 ТС Түшүр
*МC - Милдеттүү Сабак, ТС - Тандоо Сабагы