Магистратура Сабактары
Код Аты Кредиттери ECTS Курстун Түрү* Сабактын планы
İLS-506 КЕСИПТИК ЧЕТ ТИЛ (АНГЛИС ТИЛИ) 2 ( 1 - 2 ) 3 МC Түшүр
İLS-502 КОММУНИКАЦИЯ ИЗИЛДӨӨЛӨРҮ 3 ( 3 - 0 ) 8 МC Түшүр
İLS-503 МЕДИА, МАДАНИЯТ ЖАНА САЯСАТ 3 ( 3 - 0 ) 0 МC Түшүр
İLS-519 КОММУНИКАЦИЯ ЖАНА ЭТИКА 1 ( 1 - 0 ) 2 МC Түшүр
SBE-500 ИЛИМ ФИЛОСОФИЯСЫ 0 ( 0 - 3 ) 4 МC Түшүр
İLS-512 СЕМИНАР 0 ( 0 - 3 ) 2 МC Түшүр
İLS-522 ИЛИМДИН УЧУРДАГЫ МАСЕЛЕЛЕРИ ЖАНА ЖУРНАЛИСТИКА 2 ( 2 - 0 ) 4 МC Түшүр
İLS-513 ИЛИМИЙ ИЗИЛДӨӨ МЕТОДДОРУ(КОММ.ИЗИЛДӨӨЛӨРҮ) 3 ( 3 - 0 ) 4 МC Түшүр
İLS-514 ЖУРНАЛИСТИКАДА ЖАНА ИЛИМИЙ ИЗИЛДӨӨДӨ БИЛИМ ТЕХНОЛОГ. 2 ( 2 - 0 ) 3 МC Түшүр
İLS-515 МАССАЛЫК КОММУНИКАЦИЯНЫН ЗАМАНБАП ТЕОРИЯЛАРЫ 2 ( 2 - 0 ) 4 МC Түшүр
İLS-516 ЖУРНАЛИСТИКАНЫНСОЦИО-МАДАНИЙ ФЕНОМЕНИ 1 ( 1 - 0 ) 2 МC Түшүр
İLS-517 АКТУАЛДУУ МАСЕЛЕЛЕР ЖАНА МЕДИАДА КҮН ТАРТИБИН УЮШТУРУУ 0 ( 0 - 3 ) 2 МC Түшүр
İLS-520 ЗАМАНБАП МЕДИАНЫН ТЕКСТИ 2 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
İLS-521 МАССАЛЫК МААЛЫМАТ КАРАЖАТТАРЫНЫН ТИЛИ ЖАНА СТИЛИ 1 ( 1 - 0 ) 2 МC Түшүр
İLS-523 ? 0 ( 0 - 3 ) 0 МC Түшүр
İLS-518 ЗАМАНБАП МЕДИА СИСТЕМАЛАРЫ ЖАНА ЭКОНОМИКАСЫ 2 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
İLS-505 ВИЗУАЛДЫК КУЛЬТУРА 3 ( 3 - 0 ) 0 ТС Түшүр
İLS-531 БАШКАРУУ СИСТЕМАЛАРЫ ЖАНА КОММУНИКАЦИЯ 2 ( 2 - 0 ) 4 ТС Түшүр
İLS-532 КОММУНИКАЦИЯ САЯСАТЫ 2 ( 2 - 0 ) 4 ТС Түшүр
İLS-509 МЕДИА АНАЛИЗИ 3 ( 3 - 0 ) 0 ТС Түшүр
İLS-533 ЖАҢЫ МАССАЛЫК МААЛЫМАТ КАРАЖАТТАРЫ 2 ( 2 - 0 ) 4 ТС Түшүр
İLS-541 МАДАНИЙ ИЗИЛДӨӨЛӨР 2 ( 2 - 0 ) 4 ТС Түшүр
İLS-538 КАРАМДОО МАДАНИЯТЫ ЖАНА КАРАМДООЧУЛАРДЫН ЖҮРҮМ-ТУРУМУ 2 ( 2 - 0 ) 4 ТС Түшүр
İLS-535 УЮМДАШКАН МАРКЕТИНГ КОММУНИКАЦИЯСЫ 2 ( 2 - 0 ) 4 ТС Түшүр
EĞT-570 ЖОЖ-ДОРДО ПЕДАГОГИКА ЖАНА ПСИХОЛОГИЯ 0 ( 0 - 3 ) 5 ТС Түшүр
EĞT-580 ПЕДАГОГИКАЛЫК ПРАКТИКА 0 ( 0 - 3 ) 0 ТС Түшүр
İLS-534 ФИЛЬМ АНАЛИЗИ 2 ( 2 - 0 ) 4 ТС Түшүр
İLS-536 ТҮРК ДҮЙНӨСҮНДӨ СЕМИОТИКАЛЫК ИЗИЛДӨӨЛӨР 2 ( 2 - 0 ) 4 ТС Түшүр
İLS-537 РЕКЛАМА ЖАНА ВИЗУАЛДЫК КОММУНИКАЦИЯ 2 ( 2 - 0 ) 4 ТС Түшүр
İLS-539 ИСКУССТВО ФИЛОСОФИЯСЫ 2 ( 2 - 0 ) 4 ТС Түшүр
İLS-540 РАДИО ЖАНА ТЕЛЕВИДЕНИЕДЕГИ ТЫШКЫ БЕРҮҮЛӨР 2 ( 2 - 0 ) 4 ТС Түшүр
İLS-542 КОММУНИКАЦИЯ ФИЛОСОФИЯСЫ 2 ( 2 - 0 ) 4 ТС Түшүр
İLS-543 ААЛАМДАШУУ ЖАНА КОММУНИКАЦИЯ 2 ( 2 - 0 ) 4 ТС Түшүр
Аспирантура Сабактары
Код Аты Кредиттери ECTS Курстун Түрү* Сабактын планы
İLS-602 КОММУНИКАЦИЯ ИШТЕРИНДЕ ЖАНЫ КОЗ КАРАШТАР 3 ( 3 - 0 ) 0 МC Түшүр
İLS-603 КОММУНИКАЦИЯ, КУЛЬТУРА ЖАНА ОЗДУК 3 ( 3 - 0 ) 0 МC Түшүр
İLS-604 ЭЛ АРАЛЫК МЕДИА ИЗИЛДӨӨЛӨРҮ 3 ( 3 - 0 ) 0 МC Түшүр
SBE-650 ИЛИМ ФИЛОСОФИЯСЫ 0 ( 3 - 0 ) 0 МC Түшүр
İLS-660 ЗАМАНБАП КОММУНИКАЦИЯ ИЗИЛДӨӨЛӨРҮ 3 ( 3 - 0 ) 5 МC Түшүр
İLS-690 СЕМИНАР 0 ( 0 - 3 ) 5 МC Түшүр
EGT-700 ИЛИМИЙ ПЛАНДОО ЖАНА БААЛОО 0 ( 0 - 3 ) 0 МC Түшүр
İLS-605 УЛУТТАР АРАЛЫК КООМ МЕНЕН БАЙЛАНЫШ 3 ( 3 - 0 ) 0 ТС Түшүр
İLS-607 САЯСИЙ ПИКИРЛЕРДИН ТАРЫХЫ 3 ( 3 - 0 ) 0 ТС Түшүр
İLS-608 МЕДИА ЖАНА ДЕМОКРАТИЯ 3 ( 3 - 0 ) 0 ТС Түшүр
İLS-610 УЮМДУК ЖАНА АДАМДАР АРАСЫНДАГЫ КОММУНИКАЦИЯ 3 ( 3 - 0 ) 0 ТС Түшүр
İLS-611 УКУК ЖАНА ЭКОНОМИКА ФИЛОСОФИЯСЫ 3 ( 3 - 0 ) 0 ТС Түшүр
İLS-613 ИНФОРМАЦИЯЛЫК БАШКАРУУ ЖАНА ЭКОНОМИКА 3 ( 3 - 0 ) 0 ТС Түшүр
İLS-614 МАССАЛЫК КОММУНИКАЦИЯДА ЭТИКА 3 ( 3 - 0 ) 0 ТС Түшүр
İLS-615 ДАРЕКТҮҮ ТАСМА ТАРТУУДА ЖАҢЫ КОНЦЕПЦИЯЛАР 3 ( 3 - 0 ) 5 ТС Түшүр
İLS-616 МЕДИЯНЫН ПОЛИТЭКОНОМИКАСЫ 3 ( 3 - 0 ) 0 ТС Түшүр
İLS-617 Э-МЕДИА,ЖАҢЫ КОММУНИКАЦИЯ МЕЙКИНДИГИ I 3 ( 3 - 0 ) 0 ТС Түшүр
İLS-618 э МЕДИА ЖАҢЫ КОММУНИКАЦИЯ МЕЙКИНДИГИ II 3 ( 3 - 0 ) 5 ТС Түшүр
İLS-619 МАЗМУН АНАЛИЗИ 3 ( 3 - 0 ) 0 ТС Түшүр
İLS-620 КОММУНИКАЦИЯДА ӨЗГӨЧӨ ТЕМАЛАР 3 ( 3 - 0 ) 0 ТС Түшүр
İLS-625 СЕМИОТИКА ТЕОРИЯЛАРЫ 3 ( 3 - 0 ) 0 ТС Түшүр
İLS-628 ТҮРК ДҮЙНӨСҮНДӨ СЕМИОТИКА ПРАКТИКАЛАРЫ 3 ( 3 - 0 ) 5 ТС Түшүр
İLS-609 КООМДУК ӨЗГӨРҮҮЛӨР ЖАНА ЖАРАНДЫК КООМДУН АРАКЕТТЕРИ 3 ( 3 - 0 ) 5 ТС Түшүр
*МC - Милдеттүү Сабак, ТС - Тандоо Сабагы