Аты Доц.м.а.док. Ниязи Айхан
Э-куржун niyazi.ayhan@manas.edu.kg
Кабинет İLEF-508
Телефону 49 27 56-57 (920)
Сабактар

GZT-304 : ЖАҢЫ МААЛЫМАТ ТЕХНОЛОГИЯЛАРЫ (Журналистика Бөлүмү )

GZT-425 : МЕДИА ЭКОНОМИКАСЫНЫН САЯСАТЫ (Журналистика Бөлүмү )

HİR-412 : МАССАЛЫК ПСИХОЛОГИЯ Ж-А ПСИХОАНАЛИТИКАЛЫК КӨЗ КАРАШТАР (Коом менен байланыш жана реклама бөлүмү )

İLF-203 : САНДЫК ИЗИЛДӨӨ МЕТОДДОРУ (Радио, Телевидение жана Кино Бөлүмү )

İLF-305 : СЕМИОТИКА ИЛИМИНИН ТЕОРИЯСЫ Ж-А ПРАКТИКАСЫ (Радио, Телевидение жана Кино Бөлүмү )

STJ-102 : ОКУУ ПРАКТИКАСЫ (Журналистика Бөлүмү )

Резюме

Даража

Бөлүм/Программа

Университет

Бүтүргөн жылы

Бакалавр

 

Журналистика бөлүмү

Кыргыз-Түрк Манас университети

 

2008

Магистратура

Социалдык илимдер институту, журналистика багыты

 

Кыргыз-Түрк Манас университети

2010

Аспирантура

Социалдык илимдер институту, журналистика багыты

Кыргыз-Түрк Манас университти

 

2010…

 

Магистердик диссертациянын темасы жана илимий жетекчиси (консультант):

«Жол Боюнда Жайгашкан Мекеме Аттары : Бишкектин Негизги Транспорт Жолдоруна Идеологиялык Жана Аналитикалык Изилдөө»

Илимий жетекчиси: Проф. Док Байрам Кайа

 

Илимий иштери

  1. Эл аралык журналдарда басылган макалалар:

A1. A1. Ayhan, Niyazi (2013),İktidarın Kamuya Yansıma Biçimleri Üzerinden Sokak Adlandırmaları: Bişkek Kenti Toponomi Denemesi, , Global Media Journal Cilt 3 - Sayı 6 ss 25 - 45

A2. Ayhan, Niyazi (2013) Siyasi Kaos Döneminde Suçun Haberleştirilmesi: Kırgızistan’da Bir Kriminal Gazetecilik Örneği (Delo Nomer), İdil Sanat ve Dil Dergisi Cilt 2, Sayı 8  Yaz 2013 ss 142- 166

 

Akman Erdoğan , Jamankulova Regina , Ayhan Niyazi ( 2014) , Emergence And Representation Of  Identıty Through Cinema In Kyrgyzstan After Collapse Of Soiıet Union, Ulakbilge,  Cilt 2, Sayı 4

 

  1. Эл аралык илимий жыйналыштарда сунулган жана докладдар жыйнактарына басылган макалалар:

      B1. Артышева М.,Ердоган Акман, Угур Уна, Ниязи Айхан. Бишкек шаарында жайгашкан ишканалардын аттарынын тилдерге жараша аталышы Вестник КНУ им. Ж.Баласагына

 

B2. Артышева М.,Ердоган Акман, Угур Уна, Ниязи Айхан, (2011). Bişkek’te Bulunan İş Yerlerinin İsimlerinde Dil Kirliliği, Uluslararası İletişimde Germenetik Problemler Sempozyumu  Vestnik KNU (Kırgız Milli Üniversitesi Yayınları). ВЫПУСК  2ISBN 9967-21533X, 2011.  ss.13-17

B3. Айхан Ниязи, ишжан  хаккы , нергиз джебраил (2014). Üniversitelerin Sektöre Uyum Stratejileri: Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi Örneği, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi 3. Uluslararası İletişim Sempozyumu Stratejik İletişim Yönetimi Bişkek - Kırgızistan

 

  1. Эл аралык китептер же китептердеги бөлүмдөр:

      C1.

 

  1. Эл аралык (эл аралык илимий кеңеши болгон) журналдарда чыгарылган макалалар:

     D1.  Айхан Ниязи, ишжан  хаккы (2014). Medya Sektörünün İletişim Fakültelerine Bakışı: Kırgızistan Örneği, Kırgız Tili Cana Adabiyatı Dergisi, Sayı 26, ss. 296-303