Аты Доц.док. Аслы Юрдигул
Э-куржун asli.yurdigul@manas.edu.kg
Кабинет İLEF-306
Телефону 492758 (855)
Сабактар

GZT-206 : КАБАР ЖАЗУУ Ж-А ЖАРЫЯЛОО ЫКМАЛАРЫ II (Журналистика бөлүмү )

YÖD-202 : КАБАР ЖАЗУУ Ж-А ЖАРЫЯЛОО ЫКМАЛАРЫ II (КУРСТУК ИШ) (Журналистика бөлүмү )

HİR-407 : КОНТЕНТ АНАЛИЗ (Коом менен байланыш жана реклама бөлүмү )

HİR-314 : ИМИДЖДИ БАШКАРУУ (Коом менен байланыш жана реклама бөлүмү )

İLS-620 : КОММУНИКАЦИЯДА ӨЗГӨЧӨ ТЕМАЛАР (Журналистика багытынын докторантура программасы)

İLS-660 : ЗАМАНБАП КОММУНИКАЦИЯ ИЗИЛДӨӨЛӨРҮ (Журналистика багытынын докторантура программасы)

İLS-513 : ИЛИМИЙ ИЗИЛДӨӨ МЕТОДДОРУ(КОММ.ИЗИЛДӨӨЛӨРҮ) (Журналистика адистиги магистратура программасы)

İLS-521 : МАССАЛЫК МААЛЫМАТ КАРАЖАТТАРЫНЫН ТИЛИ ЖАНА СТИЛИ (Журналистика адистиги магистратура программасы)

GZT-221 : ЖАҢЫЛЫК ТОПТОО ЖАНА ЖАЗУУ ЫКМАЛАРЫ I (Журналистика бөлүмү )

Резюме

Doç.Dr. Aslı YURDİGÜL Özgeçmiş ve Yayınlar Listesi

Derece

Bölüm

Üniversite

Yıl

Lisans

Halkla İlişkiler ve Tanıtım

Marmara Üniversitesi

2001

Y. Lisans

Sosyal Bilimler Enstitüsü/ Radyo Televizyon ve Sinema

Atatürk Üniversitesi

2010

Doktora

Sosyal Bilimler Enstitüsü/Radyo Televizyon Sinema

İstanbul Üniversitesi

2014

 

Yüksek Lisans Tez Başlığı ve Tez Danışmanı

“Kültür Endüstrisi Bağlamında Yemek Kültürü Eleştirisi”

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Radyo Televizyon ve Sinema Anabilim Dalı,

DanışmanDoç.Dr. Naci İSPİR

Doktora Tez Başlığı ve Tez Danışmanı

“Televizyon Ana Haber Bültenlerinde Korku Kültürünün İnşası”

İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Radyo Televizyon Sinema Anabilim Dalı,

DanışmanDoç.Dr. Ergün YOLCU

Doçentlik; “İletişim Çalışmaları”

Çalıştığı Kurumlar:

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Doç.Dr.

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi İletişim Fakültesi

2016-

Doç.Dr.

Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi

2015

Yrd.Doç.Dr.

Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi

2014

Arş.Gör.

Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi

2005

 İdari Görevler:

Görev Unvanı

Üniversite/Birim

Yılı

     

Bölüm Başkanlığı

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi İletişim Fakültesi/Halkla İlişkiler ve Reklamcılık

2017-

Yayın Koordinatörlüğü

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi İletişim Fakültesi Uygulama Gazetesi

2016-

Yönetilen Doktora Tezleri:

  1. Meerim Artışeva; “Stratejik İletişim Bağlamında Kırgızistan’da Halkla İlişkiler Uygulayıcılarının Rol Algılamaları”
  2. Venera Narinova; "Kırgızistan'ın Uluslararası İmaj çalışmaları ve Sosyal Medyada Temsili"

 YönetilenYüksekLisansTezleri:

  1. Ayşe Nur Yılmaz; “Kırgızistan’da E-Ticaret Uygulamaları ve Değişen Tüketici Davranışları”
  2. Nazgül Dolotkeldieva; “Cengiz Aytmatov Sinemasında Kadın İmgesi” 
  3. Zeki OKYAY; "Siyasal İletişim Aracı Olarak Siyasi Partilerde Amblem Kullanımı: Türk Dünyası Örneği" (Devam ediyor.)

Son iki yılda verdiği doktora düzeyindeki dersler:

AkademikYıl

Dönem

DersinAdı

HaftalıkSaati

ÖğrenciSayısı

Teorik

Uygulama

2016-2017

Güz

İleri İletişim Araştırmaları

3

 

 1

 2017-2018

 Güz

 İleri İletişim Araştırmaları

 3

 

 2

 

 

 

 

 

Son iki yılda verdiği yüksek lisans düzeyindeki dersler:

AkademikYıl

Dönem

DersinAdı

HaftalıkSaati

ÖğrenciSayısı

Teorik

Uygulama

2015-2016

Bahar

 

 

 

 

Medya ve Korku Kültürü

3

 

 10

2016-2017

Güz

Bilimsel AraştırmaYöntemleri

3

 

 10

2016-2017

Güz

Reklam ve Görsel Kültür

2

 

 6

2016-2017

Bahar

İletişim Politikaları

2

 

6

2016-2017

Bahar

Kitle İletişim Araçlarında Dil ve Üslup

2

 

6

Son iki yılda verdiği lisans düzeyindeki dersler:

AkademikYıl

Dönem

DersinAdı

HaftalıkSaati

ÖğrenciSayısı

Teorik

Uygulama

2015-2016

Güz

 

 

 

 

Medya Politikaları

2

 

 

2015-2016

Güz

TV’de Program Yapımı I

1

2

 

2015-2016

Güz

Serbest Okumalar

2

 

 

2015-2016

Bahar

İletişim Psikolojisi

2

 

 

2015-2016

Bahar

Haber Sosyolojisi

2

 

 

2015-2016

Bahar

TV’de Program Yapımı 2

1

2

 

2016-2017

Güz

Medyanın EkonomiPolitiği

3

 

 

2016-2017

Bahar

Haber Yapım ve Yayın Teknikleri

4

 

 

 

Илимий иштери

ESERLER      

A. Ulusal ve Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler/Bildiriler

Yayınlar

A1. Yurdigül A., Ünal U., Güven A. (2019). Ahıska Türkleri’nin Medya Kullanım Alışkanlıkları ve Kültürel Etkileşim Süreci Üzerine Bir Araştırma, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi,  Mart 2019, 23 (1):419-437

A2. Yurdigül A., Yılmaz A. (2019). Kırgızistan’da E-Ticaret Uygulamaları ve Tüketicilerin Satın Alma Sürecinde Kanaat Önderlerinin Rolü, International Journal of Cultural and Social Studies, June 2019, 5 (1):96-119

A3. Yurdigül A., Yılmaz A. (2018). İki Aşamalı Akış Modeli Çerçevesinde Tüketicilerin E-Ticaret Davranışlarına Kavramsal Bakış, İşenaly Arabayev Atındağı Kırgız Mamlekettik Üniversitetinin Carçısı, ISSN 1694-7851

A4. Yurdigül A. (2018). Politiçeskaya Svyaz, Kırgız Tili Jana Adabiyatı, Sayı:31, ISBN 1561-9516, 130-134

A5. Yurdigül A.,Zinderen İ.E. (2015). “Yeni Kapitalizmin Boş Zaman ve Eğlence Aracı Olarak Facebook Oyunları”. Journal Of History School 8 (24):253-265. (Yayın No: 1808168)

A6. Yurdigül A.,Yurdigül Y., Batur M. (2015). “Frankfurt Okulu'nda Birey ve Toplum: İnsanın Şeyleşmesi ve Kültürün Metalaşması Üzerine Eleştirel Okumalar”. Atatürk Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 19(2), 97-111. (Yayın No: 1809125)

A7. Korkut C.,Yurdigül A. (2015). “Kadına Yönelik Şiddetin Sinematografik Anlatıya Yansıması: “O Çoçukları” Filmindeki Kadın Temsillerinin Feminist Sinema Kuramı Bağlamında İncelenmesi”. Atatürk İletişim Dergisi (9), 125-141. (Kontrol No: 1910015)

A8. İspir N.,Yurdigül Y., Yurdigül A. (2015). “Ötekinin İnşa Edildiği Sorunlu Bir Alan Olarak Oscar Ödül Törenleri: 85. Akademi Ödülleri ve “Argo” Filmi Örneği”. Atatürk İletişim Dergisi (9), 1-13. (Kontrol No: 1909768)

A9. Zinderen İ. E.,Yurdigül, A. (2015). “Bir Özel Efekt Uygulaması Olarak Colar Collection”. Atatürk İletişim Dergisi (9), 91-106. (Kontrol No: 1809516)

A10. Yurdigül Y., Yurdigül A. (2014). Presentation of the Marginal Identity on Television News: The Turkey Example, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 18(2):11-3

A11. Yurdigül Y., Yurdigül A. (2014). Information Society and Television News, içinde International Communication Studies, Editör: Ü. Sarı, M. Aytekin, Emirler Basım, 1. Basım, Sayfa Sayısı 240, ISBN: 978-605-84983-1-0

A12. Yurdigül Y.,Yurdigül A. (2014).  “Presentation of the Marginal Identity on Television News (TheTurkey Example)”.  Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2(18), 11-30

A13. Yurdigül A., Zinderen İ. E.(2014). “Türk Sinemasında Özel Efekt Teknolojileri Aracılığıyla Oluşturulan Korku İkonları”, Global Media Journal: Tr Edition, 5(9), 372-401., Atıf Sayısı: 2 (Yayın No: 1177409)

A14. Yurdigül Y., Yurdigül A. (2014). TV Haberlerinin Anlatı Yapısının Oluşturulması Sürecinde Özel Efekt Teknolojileri: NTV ve CNN TÜRK Ana Haber Bültenleri Üzerinden Birİnceleme”. İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi (46), 123-148. (Kontrol No: 1177646)

A15. Yurdigül A. (2014). “Eğitim Olgusunun Sinematografik Anlatıdaki Yeri Üzerine Bir Yaklaşım Denemesi: “Bal” Filmi Örneği”. EKEV Akademi Dergisi(60), 487-503. (Kontrol No: 1176752)

A16. Yurdigül Y., Yurdigül A. (2014). “Presentation of the Marginal Identity on Television News: TheTurkey Example”. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 18(2), 11-31. (Kontrol No: 1177031)

A17. Yurdigül A. (2014). “Olumsuz Olayların Televizyon Ana Haber Bültenlerinde Sunumu: “Soma Faciası” Üzerine Bir İnceleme Çalışması”. Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi, 2(4): 71-99. (Yayın No: 1176866)

Uluslararası Bildiriler

A18. Yurdigül A., (2019), Dünya Etnospor Konfederasyonu Konulu Haberlerin İçerik Analizi, VIII. Uluslararası Türk Halkları Geleneksel Spor Oyunları Sempozyumu, 16-18 Ekim, Kahramanmaraş-Türkiye

A19. Yurdügül A., Erdoğan Çakar B., (2019), Birinci Dünya Savaşı’nın Sona Erişini Sovyet-Rus Basınından Okumak: Pravda Gazetesi Üzerine Bir İnceleme, III.Mülkiye Uluslararası İlişkiler Kongresi, 17-18 Ekim, Ankara-Türkiye

A20. Yurdigül A., Yurdigül Y., (2019), Cengiz Aytmatov’un Eserlerinden Uyarlanan Filmlerde Kültürel Göstergeler, III. Uluslararası Kültürel Miras ve Turizm Kongresi, 17-19 Eylül, Bişkek-Kırgızistan

A21. Yurdigül A., Ergeşov M., (2019), Turist Deneyimlerinin Paylaşım Platformu Olarak YouTube, V. Internatıonal Turkıc World Tourısm Symposıum, 13-15 Mayıs, Taraz-Kazakistan 

A22. Yurdigül A., Narinova V., (2019), Kırgızistan’ın Ülke İmajının Oluşumunda Cengiz Aytmatov, 1. International Cappadocia Congress of Philosophy and Social Sciences, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üni., 25-27 Nisan, Nevşehir-Türkiye

A23. Yurdigül A., Yurdigül Y., (2019), Türkiye Akademik Yazınında Ali Şir Nevai, Uluslararası Ali Şir Nevai ve 21. Yüzyıl Konferansı, 9-11 Şubat, Taşkent-Özbekistan

A24. Yurdügül A., Erdoğan Çakar B., (2018), Sovyet-Rus Basınında Cumhuriyetinin İlanı, VIII. Türk Tarih Kongresi, 1-5 Ekim, Ankara-Türkiye

A19. Yurdigül A., Artışeva M. (2018), Girişimcilik Stratejisi Olarak Sosyal Medya: Instagram Örneği, 9. Uluslararası Girişimcilik Kongresi, 10-12 Mayıs, Bişkek-Kırgızistan

A20. Yurdigül A., (2018), Cengiz Aytmatov Eseri Cemile’nin Sinema Uyarlaması (Sinemasal Dramaturgi Açısından Bir Çözümleme), International Conference on Cultural Informatics, Communication&Media Studies, 3-4 Mayıs, Aydın-Türkiye

A21. Yurdigül A., Erkan T., (2018), "Medyada Yoksulluğun Sunumu", Uluslararası Orta Asya Sempozyumu, Göç, Yoksulluk ve Kimlik, 17-20 Nisan, (Tam Metin Bildiri)

A22.Yurdigül, A., (2017). “Turizmde Yemek Kültürünün Önemi”. 3. Uluslararası Türk Dünyası Turizm Sempozyumu, s.1231-1246,(Tam metin bildiri)

A23.Yurdigül A.,Artışeva M. (2017). “Orta Asya Ülkelerinin Demokratikleşme Sürecinde Medya”.  I. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi”, (Tam metin bildiri)

A24. Yurdigül A.,Yurdigül Y. (2016). Ramazan Ayı Televizyon Programlarının Manevi Danışmanlık ve Rehberlik Örneği Olarak Değerlendirilebilmesi Sorunu,  I.Uluslararası Manavi Danışmanlık ve Rehberlik Kongresi, 7-10 Nisan, İstanbul-Türkiye

A25. Yurdigül A., Batur M., (2016), Heimat Kavramının Ters Yüz Edildiği Küresel Kriz Sembolü Mülteci Çıkmazı ve Türk Basınında Suriyeli Mültecilerin Temsili, 1st International Scientific Researches Congress on Humanity and Social Sciences, 19-22 Mayıs, Madrid-İspanya 

A26.Yurdigül A.,Sekmen M. (2015). “Dijital Oyunlarda Korku Ve Şiddet: League Of Legends Oyununun Göstergebilimsel Çözümlemesi”. Uluslararası Oyun ve Oyuncak Kongresi (Tam metin bildiri) (Yayın No:1808947)

A27. Yurdigül A.(2014). “Yemek Kültürünün Değişen Anlamı: “Yemekteyiz” TV Programı Üzerinden Eleştirel Bir Yaklaşım Denemesi”. Uluslararası İnsani Değerlerin Yeniden İnşası Sempozyumu (Tam metin bildiri) (Yayın No:1178118)

A28. Yurdigül A.,Yurdigül Y. (2013). “European Collective Identity in Terms of Micro-Nationalism”. International Conference on Economic and SocialStudies (Sözlü Bildiri)(Yayın No:912117)

A29. İSPİR, N., Yurdigül . A. (2012). “Yeni Kapitalizmin Boş Zaman Ve Eğlence Aracı Olarak Sosyal Medya: Facebook Oyunları”. Uluslararası Yeni Medya Kongresi (Sözlü Bildiri) (Yayın No:912047)

A30. Yurdigül Y., Yurdigül A. (2012). “ÇocuklaraYönelikTelevizyon Programlarının Çocuk Gelişimine Etkisi; “Bir Varmış Bir Yokmuş Keloğlan Masalları” Üzerine Bir Çalışma”. TRT Uluslararası Okul Öncesi Çocuk ve Medya Uygulamaları Kongresi, 81-110. (Tam metin bildiri) (Yayın No:1364510)

A31. Yurdigül A., Yurdigül Y. (2010). “Yeni Medya Yapılanmasında Ekonomik Krizlerin Etkisi, Medyanın Ekonomik Krizi Aşma Politikaları”. Turgut Özal Uluslararası Ekonomi ve Siyaset Kongresi-I, 1922-1951. (Tam metin bildiri) (Yayın No:911253)

A32. Akten S., Yurdigül A. (2007). “Çocuklara Yönelik Ürün Reklamlarının Ebeveyn Tercihlerine Etkisi”. 4. Uluslararası Çocuk ve İletişim Kongresi, 2, 595-606. (Tam metin bildiri) (Yayın No:910997)

B.Ulusal Yayınlar

B1.Kitap

B1.1. Yurdigül, A., (2018) Medya ve Korku Kültürü

B2.Editörlükler / Ulusal Kitap Bölümleri vs.

B2.1. Radyo-TV’de Metin Yazarlığı ve Habercilik (e-kitap), (2019), Editör: Yurdigül A., Atatürk Üni. Açıköğretim Fakültesi Yayınları, Erzurum

B2.2. Yurdigül A., (2019), Dijital Ses ve Görüntü Düzenleme Teknikleri (e-kitap), Bölüm adı: Haber Programlarında Ses ve Görüntü Düzenleme Teknikleri, Atatürk Üni. Açıköğretim Fakültesi Yayınları, Erzurum, Ünite 10

B2.3. Yurdigül A., (2018), Yeni Medyaya Giriş (e-kitap), Bölüm adı: Yeni Medya ve Habercilik, Atatürk Üni. Açıköğretim Fakültesi Yayınları, Erzurum, Ünite 7

B2.4. Yurdigül A., (2017), Uluslararası Halkla İlişkiler (e-kitap),  Bölüm adı: Afrika, Orta Doğu ve Orta Asya’da Halkla İlişkiler Uygulamaları, Atatürk Üni. Açıköğretim Fakültesi Yayınları, Erzurum, Ünite 6

B2.5. Yurdigül A., (2016), Masaüstü Yayıncılık (e-kitap), Bölüm adı: Masaüstü Yayımcılık, Atatürk Üni. Açıköğretim Fakültesi Yayınları, Erzurum, Ünite 1

B2.6.  Yurdigül Y.,Yurdigül A., (2016), Medya Ve Mizah, Bölüm adı:(Ötekileştirme Sürecinin Sorunlu Alanı: Gülme ),  Nobel, Editör:Huriye Kuruoğlu, Mikail Boz, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 576, ISBN:978-605-320-411-4

B2.7. Yurdigül A., Zinderen İ. E., (2015), Türlerle Türk Sineması, Bölüm adı:Türk Sinemasında Korku- Korku İkonları ve Özel Efekt Teknolojileri, DerinYayınları, Editör:Yelda Özkoçak, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 280, ISBN:978-605-4993-56-7, Türkçe (Bilimsel Kitap), (Yayın No: 1808762)

B2.8. Yurdigül A., (2014), Yeni(Lenen) Medya, Bölüm adı:Televizyon Haberciliği, Kocav Yayinlari, Editör:Mesut Aytekin, 1. Basım, ISBN:978-605-60707-6-1, Türkçe (Bilimsel Kitap), (Yayın No: 1177757)

B2.9. Yurdigül Y.,Yurdigül A., (2014), International Communication Studies, Bölüm adı:Information Society And Television News, Emirler Basım, Editör:Ümit Sarı, Mesut Aytekin, 1. Basım, SayfaSayısı 240, ISBN: 978-605-84983-1-0, İngilizce (Bilimse lKitap), (Yayın No: 1177909)

E. Ulusal Sempozyum ve Kongrelerdeki Bildiriler

E1. Yurdigül Y., Yurdigül A., (2010). “Recep İvedik: Ötekine Karşı Gelişen ‘Sorunlu’ Bir Alan Olarak Gülme Edimi”. Ulusal İletişim Kongresi, Gülmenin Arkeolojisi ve Medyada Mizah Olgusu, 769-778., (Yayın No:911928)

F. Panel/Konferans, Çalışma Toplantıları ve Etkinlikler (Konuşmacı/ Yönetici/ Düzenleyici) Olarak

F1. 10 Kasım Atatürk’ü Anma Programı, “Atatürk ve Türk Kadını”, Panalist (2016)

F2. Değerler Kısa Film Festivali, Düzenleyici (2016)

F3. Dadaş Film Festivali, Erzurum Festival Sorumlusu (2007-2009)

F4. Kar Film Festivali, Düzenleme Komitesi (2006-2007)

 

H. Belgesel / Belgesel Proje Danışmanlıkları/ TV Programları Yönetmen/ Akademik Katkı :

H1. Değerler Kısa Film Festivali, Bilimsel Araştırma Projesi, Yürütücü, 2016

H2. Yeni Medyaya Entegrasyon Sürecinde Mevcut Dijital Kurgu Sistemleri Revizyonu, Bilimsel Araştırma Projesi, Araştırmacı, 2016

 

 

I. Bazı Atıflar :

- Selma Koç Akgül, “Olağanüstü Durumlar, İletişim ve habercilik Yaklaşımları”, TRT Akdemi Dergisi, 2017

- Ayşe Şahin, “Gastromilliyetçilik kavramının İncelenmesi:Coğrafi İşaret ve Markalaşma Faktörleri”, 2017

- Selin Türkel, “Soma Maden Kazası Sonrasında Verilen Başsağlığı İlanları: Nicel ve Nitel Bir Çalışma”, Maltepe Üniversitesi İletişim fakültesi Dergisi, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2016

- Hatice Çoban Keneş, İnan Özdemir Taştan, “ Madencinin Acısına Bakmak: Ulusal Basında Soma Maden Faciasının Haberleştirilmesi” Ankara Ü.SBF Dergisi, 2016

- Şule Çölbay, Ümit Sormaz, “Konya’da Geçiş Dönemlerinde Yapılan Yöresel Mutfak Uygulamaları”, Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, 2015

 

J. Diğer Etkinlikler

K. Teşekkür ve Plaketler :

K1. Hastayla 24 Saat Kısa Film Yarışması, Novartis Özel Ödülü, NOVARTİS SAĞLIK HİZMETLERİ, 2011

K2. “Sessizsiniz” 6. Ulusalİletişim Öğrencileri Sempozyumu Bildiriler, İkincilik Ödülü, Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi, 2010