Аркага
5 Ноябрь 2019

Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümünün Elemanlarının 2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılın Yayınları


MAKALELER:

 • Doç.Moldoseyit MAMBETAKUNOV, Ч.Айтматов атындагы тил жана адабият институтунун илимий-тарыхый жолу, Б.Бейшеналиева атындагы Кыргыз Мамлекеттик Маданият жана искусство университети, Маданият жана искусство жарчысы, Декабрь 2018 ISBN 978-9967-12-474-5
 • Doç.Dr.Yusuf YURDIGUL, Olimpiyat Oyunları Tanıtım Filmlerinde Aday Şehir İmajı (2016, 2020, 2024, 2028 Olimpiyat Oyunları), KMÜ Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi 20 (35): 12-20, 2018, ISSN: 2147 - 7833
 • Doç.Dr.Yusuf YURDIGUL, Simgesel Bir İletişim Aracı Olarak Manas Destanının Anıtlaştırılması (Bişkek Manas Anıtları Analizi), T.C. Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Ekim 2018 Cilt: 22, Sayı: Özel Sayı, Issn : 1304–4990
 • Doç.Dr.Yusuf YURDIGUL, Sosyal Paylaşım Siteleri ve Demokratikleşme İlişkisi: Facebook Örneği, Uluslararası Kültürel ve Sosyal Araştırmalar Dergisi (UKSAD), Aralık, 2018, 4 (2) e-ISSN : 2458-9381
 • Öğr.Gör.Abdı SATAROV, Жаштарды тарбиялоодо Ч. Айтматовдун чыгармаларынын ролу, И. Арабаев атындагы Кыргыз Мамлекеттик университети, КМУнун Жарчысы илимий журналы, 2018, ISSN 1694- 7851
 • Öğr.Gör.Dr.Regina Camankulova, Cultural Identity and Media: Screening Practices of Marriage in Kyrgyz Media (The Case of “El Ukpasin” Films), KMÜ Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi 20 (35): 21-26, 2018

KİTAP YAZARLIĞI:

 • Doç.Dr.Yusuf YURDİGUL, Radyo ve Televizyonda Temel Kavramlar ders kitabı, İSBN 978-605-2096-79-6
 • Doç.Dr.Yusuf YURDİGUL,  Görüntü ve Anlam, ISBN-6052096796 

KONGRE, KONFERANS, SEMPOZYUM, PANEL:

 • Doç.Dr.Yusuf YURDİGUL, BİR SİNEMATOGRAFİK ANLATIM ARACI OLARAK GELENEKSEL SPORLARIN KIRGIZ SİNEMASINDA KULLANIMI, III. Uluslararası Türk Halklarının Geleneksel Spor Oyunları Sempozyumu, 22-23 Kasım 2018, Bişkek, Kırgızistan. ISBN 978-9967-9144-0-7
 • Doç.Dr.Yusuf YURDİGUL, DÜNYA GÖÇEBE OYUNLARI TANITIM FİLMLERİNİN ANALİZİ, III. Uluslararası Türk Halklarının Geleneksel
  Spor Oyunları Sempozyumu, 22-23 Kasım 2018, Bişkek, Kırgızistan. ISBN 978-9967-9144-0-7
 • Doç.Dr.Yusuf YURDİGUL, USE OF COMMUNICATION TECHNOLOGIES IN POLITICAL COMMUNICATION PROCESS, 1. INTERNATIONAL TECHNOLOGICAL SCIENCES AND DESIGN SYMPOSIUM, 27-29 HAziran 2018, Giresun/TURKEY. Proceeding book ISBN: 978-975-2481-10-7
 • Doç.Dr.Yusuf YURDİGUL, GENÇ İŞSİZLERİN İŞ ARAYIŞLARINDA DİJİTAL MEDYA KULLANIMLARI, Uluslararası Dijital Çağda İletişim Semposyumu, 18-19 Ekim 2018, Mersin, Türkiye, Bildiri E-kitabı, İSBN 978-605-81001-0-7
 • Doç.Dr.Yusuf YURDİGUL, DİZİ FİLMLERDE SIRADIŞI KİMLİKLERİN SUNUMU, ULUSLARARASI ORTA ASYA SEMPOZYUMU, “Göç, Yoksulluk ve Kimlik”, 17-20 Nisan 2018, Bildiriler kitabı ISBN 978-605-245-639-2
 • Doç.Dr.Yusuf YURDİGUL,  HABERİN HİKAYELEŞTİRİLMESİ SÜRECİNDE İNFOGRAFİK KULLANIMI: ANADOLU AJANSI ÖRNEĞİ, 9. ULUSLARARASI
  GİRİŞİMCİLİK KONGRESİ, 10-12 MAYIS 2018, BİŞKEK/KIRGIZİSTAN, Bildiri kitabı ISBN 978-9967-9144-2-1
 • Doç.Dr.Yusuf YURDİGUL, TELEVİSİON BROADCASTİNG TECHNOLOGİES ON THE ENTEGRATİON OF NEW MEDİA, 1. INTERNATIONAL TECHNOLOGICAL SCIENCES AND DESIGN SYMPOSIUM, 27-29 HAziran 2018, Giresun/TURKEY. Proceeding book ISBN: 978-975-2481-10-7
 • Doç.Dr.Yusuf YURDİGUL,  SİNEMATOGRAFİK ANLATI ARACI OLARAK TÜRK MİTOLOJİK UNSURLARININ KIRGIZ SİNEMASINDA KULLANIMI, I.ULUSLARARASI TÜRK HALKLARININ FELSEFİ MİRASI SEMPOSYUMU, 19-21 Eylül 2018, Bişkek/Kırgızistan
 • Doç.Dr.Yusuf YURDİGUL, KÜLTÜREL MİRASIN TAŞIYICISI OLARAK MÜZE BELGESELLERİ, V INTERNATIONAL TURKIC WORLD TOURISM SYMPOSIUM, 13-15 Haziran 2019, Taraz, Kazakhstan
 • Doç.Dr.Yusuf YURDİGUL, DÜNYA GÖÇEBE OYUNLARININ KIRGIZİSTAN’IN ULUSLARARASI TANINIRLIĞINA KATKISI (“NEW YORK TİMES”, “РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА”, “SABAH” GAZETELERİ İÇERİK ANALİZİ), V INTERNATIONAL TURKIC WORLD TOURISM SYMPOSIUM, 13-15 Haziran 2019, Taraz, Kazakhstan
 • Doç.Dr.Yusuf YURDİGUL, CENGİZ AYTMATOV’UN SİNEMAYA UYARLARLANAN ESERLERİNDE KÜLTÜREL GÖSTERGELER, III. İnternational Cultural Heritage and tourism/Events, Eylül 2019: Bishkek Kırgızstan
 • Doç.Dr.Yusuf YURDİGUL, KIRGIZ KÜLTÜREL MİRASININ SİNEMATOGRAFİK MÜCİZESİ: KIRGIZ SİNEMASI”, III. İnternational Cultural Heritage and tourism/Events, Eylül 2019, Bishkek Kırgızstan
 • Doç.Dr.Yusuf YURDİGUL, GELENEKSEL SPORLARIN TÜRK SİNEMASINDA SUNUMU, 8.Uluslararası Geleneksel Spor Oyunlarının Sempozyumu, Ekim 2019, Maraş, Türkiye
 • Doç.Dr.Yusuf YURDİGUL, THE REFLECTİON OF ULU PAMİR KIRGIZ TÜRKS MİGRATİON TO TÜRKİSH PRESS, İnternational Communication and management congress, Eylül 2019: Malatya/Türkiye
 • Doç.Dr.Yusuf YURDİGUL, ATATÜRKÜN ÖLÜMÜNÜN TÜRK SOYLU ÜLKELERDEKİ BASINA YANSIMASI, 9.Uluslarası Atatürk kongresi, Kasım 2019. Maraş, Türkiye
 • Doç.Dr.Yusuf YURDİGUL, THE CASE OF TÜRKİSH MEDYA IN 2008 GLOBAL CRİSİS, Uluslararası Yöneim ve Sosyal Bilimler Kongresi, Eylül 2019, Türkiye
 • Öğr.Gör.Dr.Regina Camankulova, Reflection of Cultural Identity on the Media: In the Case of "El Ukpasin", Uluslararası Orta Asya Sempozyumu, Göç, Yoksulluk ve Kimlik, Kırgızistan -Türkiye Manas Üniversitesi, Kırgızistan, Bişkek, 18-20 Nisan, 2018
 • Öğr.Gör.Dr.Regina Camankulova, "Presentation Of Global Brands With Local Cultural Indicators: Coca Cola Kyrgyzstan Example, 2019 Biennial World Communication Association Conference, Massey University, New Zealand, 8-12 July, 2019
 • Öğr.Gör.Dr.Regina Camankulova, "Social Gender Discourse in the Context of İnstagram ", 2019 Biennial World Communication Association Conference, Massey University, New Zealand, 8-12 July, 2019
 • Öğr.Gör.Stambulbek MAMBETALİEV, Kırgızistan içerikli belgesel filmlerde Kırgızistan imajı, V İnternatıonal Turkıc World Tourısm Symposıum, 13-15 Haziran 2019, Taraz, Kazakhstan
 • Araş.Gör.Camila Abdımalikova, Kültürel Mirasın Taşıyıcısı Olarak Müze Belgeselleri, V Internatıonal Turkıc World Tourısm Symposıum, 13-15 Haziran 2019, Taraz, Kazakhstan
 • Araş.Gör.Camila Abdımalikova, Bir Sinematografik Anlatım Aracı Olarak Geleneksel Sporların Kırgız Sinemasında Kullanımı, III. Uluslararası Türk Halklarının Geleneksel Spor Oyunları Sempozyumu, 22-23 Kasım 2018, Bişkek, Kırgızistan