Орус тили жана адабияты кафедрасы университет ачылгандан бери Чет тилдер жогорку үйрөтүү мектебинин, Тил үйрөтүү бөлүмүнүн алдында  өз ишин жүргүзүп келет. Аталган бөлүмдө дардоо бөлүмүнүн студенттери окушат,  андан кийин алар окуусун өз адистиги боюнча факультеттерде окуусун улантышат.

Башка ЖОЖдордун  арасында Чет элдик студенттер менен иш алып барууда кафедра өзүнүн профессионалдуу рейтингин жогорулатууда.

Кафедранын тажрыйбалуу эмгек жамааты  жигердүү, ыктыярдуу,  жемиштүү иш жүргүзүп өзүнун профессионалдуу рейтингин жогорулатты.

Даярдоо бөлүмүндө орус тили сабагын Орус тили жана адабияты, Синхрондук  котормо (орусча-түркчө) факультеттерине тапшырган студенттер бир жыл бою окуусун улантат. 

Университет уюшулгандан бери калыптанган илимий педагогикалык иштер  окутуучулар тарабынан колдоого алынат. Тиешелүү керектүү билимдерге суугарылган      адистерди даярдоо бөлүмүнүн максаты университеттин максаты менен үндөшөт.  

           Изденуу, өнүктүрүү, жаңы  технологияларды жана жаңы инновациялык ыкмаларды колдонуу  орус тилин үйрөтүүдө  окуу процессинин негизин  түзөт. 

          Азыркы учурда кафедрада көп жылдан бери түрк студенттерине орус тилин чет тили катары үйрөтүүдө тастыкталган тажрыйбалуу 4 мугалим эмгектенет. Орус тилин үйрөтүү кафедрада макулдашылган программаларга ылайык өткөрүлөт. Азыркы методикалык талаптарына ылайык келген коммуникативдик метод окутуунун негизги методдорунун бири.

          Кафедранын мугалимдери  түрк студенттери үчүн даярдалган «Rusça Konuşuyoruz» окуу китепчесин  даярдашты. Бул китепче 2015 жылы басмага берилиши пландаштырылууда.  Кафедранын мугалимдери орус тилин чет тили катары үйрөтүүдө китеп жана сөздүктөрдү чыгарууда  ар кандай проектилерге катышып турууда. Кафедранын заманбап материалдык-техникалык базасы  студенттерди  жогорку денгээлде  окутууда  бардык  шарттарды  түзөт.

 

   Окуу процессин көзөмөлгө алуусу мугалимдердин бири биринин сабактарына  катышуусунун негизинде жургүзүлүп,  рецензиялоонун сапатын текшерүүсү  кафедранын жыйналыштарында талкуланат.

   Анын менен катар кафедранын мугалимдери  ар дайым өзүнүн педагогикалык чеберчилигин өнүктүрүүүнүн үстүндө иштейт. Жыл сайын окуу программалары, таблицалар, практикалык сабактардын мазмуну кайра иштелип  турат.

       Тарбия иштери кураторлор менен студенттердин жеке маектешүүсү  ж.б. иш-чаралар аркылуу жүргүзүлөт.