Миссиябыз

 • Кыргызстан, Түркия жана башка түрк тилдүү республикалардан жана башка өлкөлөрдөн келген жаштардын башын бириктирип, билим берүү;
 • Ар түрдүү маданий өзгөчөлүккө ээ болгон коомчулуктардан келген жаштарды бири-бири менен жакындашууга, байланыш түзүп, биргелешип иш алып барууга багыттоо;
 • Студенттерге заманбап билим берүү талаптарына ылайык эӊ аз эки тилди жана ал тилде сүйлөгөн  коомчулуктун маданий өзгөчөлүктөрүн  үйрөтүү, студенттерди үйрөнгөн тилдерин активдүү колдонуу жөндөмүнө ээ кылуу;
 • Студенттерди түрк дүйнөсүнүн маданий пайдубалын түптөөгө кызмат кыла ала турган кесипкөй адис катары даярдоо.  

Максаттарыбыз:

 • Дүйнөлүк котормо таануу илиминин стандарттарына жооп берген студенттерди өстүрүү;
 • Коомдук-маданий турмушка жеке көз карашы бар, муну менен катар жалпы адамзаттык баалуулуктарды ардактаган жаңы муунду тарбиялоо;
 • Бүтүрүүчүлөр аркылуу академиялык жактан эл аралык, анын ичинде түрк тилдүү өлкөлөрдүн деңгээлинде чоң суроо-талапка ээ болгон кафедра статусуна ээ болуу.

 

Программанын алкагында жетишилүүчү жыйынтыктар:

 1. Эне тили менен котормо тилин түрдүү коммуникациялык жагдайларда (жазуу, сүйлөө) колдоно ала турган деңгээлде билет.
 2. Котормо таануу илиминин кесиптик компетенциясына жана терминологиясына ээ болот.
 3. Теория аркылуу алынган билим, билгичтик көндүмдөрүн практикада колдонот.
 4. Өзү иштеп жаткан тилдерге таандык маданий өзгөчөлүктөрдү мыкты билет; муну менен катар улуттук жана эл аралык стандарттагы жалпы маданиятты өздөштүрөт.
 5. Коомдогу көп маданияттуулукту аң-сезимдүү түрдө кабылдайт жана түрдүү маданияттарга сый-урмат мамиле жасайт.
 6. Кабыл алынган маалыматтарга анализ жасап, туура маалыматты ылгай алат.
 7. Өз алдынча иштеп, котормо процесси талап кылган этаптарды басып өтүүгө күчү жетет.
 8. Коомдо адамдар арасындагы карым-катнашты эффективдүү жүргүзөт.
 9. Долбоор иш-аракеттерин жүргүзүп, тайпалык иш-аракеттерде команданын башка мүчөлөрү менен иштеше алат.
 10. Котормо таануу илиминин усул-ыкмаларын мыкты билет.
 11. Маалымат жана котормо технологияларын активдүү колдонот.
 12. Котормо процессиндеги түрдүү этаптарды, котормо стратегияларын жана пайда болгон маселелерди аныктап, аларды чечүүгө байланыштуу жол-жобону түзө алат.
 13. Котормо таануу багытындагы мамлекеттик жана эл аралык платформада ишке ашырылган өнүгүүлөрдөн кабардар болуп, кесиптик квалификациясын системалуу түрдө жогорулатып турат.
 14. Котормолорду тексттин мазмунуна, формасына жана максатына ылайык баалап, оңдоп-түздөө иш-аракеттерин жүргүзөт.
 15. Кесиптик этика талап кылынган принциптерге ылайык иш алып барат.
 16. Тил үйрөтүү ыкмаларын билет, аларды практикада колдонот.

 

МАКСАТ, МИЛДЕТ ЖАНА СТРАТЕГИЯЛАР

(Кыргыз-түрк «Манас» университетинин  2017-2021-жж. үчүн белгиленген  милдет, максат жана

стратегияларынын негизинде түзүлдү. )

МАКСАТТАР

МИЛДЕТТЕР

СТРАТЕГИЯСЫ

1. БИЛИМ БЕРҮҮ ПРОЦЕССИН КЫРГЫЗ-ТҮРК «МАНАС» УНИВЕРСИТЕТИНИН МАКСАТЫНА, МИЛ-ДЕТТЕРИНЕ ЖАНА «БИЛИМ БЕРҮҮДӨ МАРКА БОЛУУ» УРААНЫНА ЫЛАЙЫК ЖҮРГҮЗҮҮ

1.1. Кыргыз, орус, түрк жана англис тилдерин жогорку деӊгээлде билген лингвисттерди жана котормо жаатындагы адистерди даярдоо

1.1.1.Студенттерге кыргыз, түрк, орус жана англис тилин жогорку деӊгээлде үйрөтүү

1.1.2. Студенттерге котормо таанууу боюнча жалпы негизги билим берүү менен котормочулук кесиптин негизги принциптерин жана этикасын үйрөтүү

1.1.3. Академиялык түзүм жана программаларды көзөмөлдөө

1.1.4. Сабактардын маалымат топтомдорун жаңыртылган вариантта тийиштүү академиялык түзүмдүн интернет баракчасында жарыялоо

1.1.5. Тийиштүү сабактын материалдарын даярдоо

1.1.6.  Студенттерге практика иштерин уюштуруу

1.1.7. Окуу процесси үчүн дабораториялык-техникалык базаны өнүктүрүү

1.1.8. Бакалавр жана ЖОЖдон кийинки билим берүү деңгээлинде вертикалдуу өсүү моделине өтүү аркылуу магистранттардын санын арттыруу

 

1.2. Иш берүүчүлөр менен байланыш түзүү

1.2.1.  Ар бир окуу жылынын аягында окуу тарбия жана билим берүү иш-аракетинин натыйжалуулугуна баа берүү максатында ички жана тышкы өнөктөштөргө анкета жүргүзүү

1.2.2. Иш берүүчүлөр менен жолугушууларды өткөрүү жана алардын суроо-талаптарын аныктоо

1.2.3.  Студенттердин тармактын алкагында практикадан өтүүсүнө багытталган иш-чараларды уюштуруу

2.  КЫРГЫЗ-ТҮРК “МАНАС” УНИВЕРСИТЕТИНИН ИЛИМИЙ ИЗИЛДӨӨ МАКСАТТАРЫНЫН АЛКАГЫНДА КОТОРМО ТААНУУ ИЛИМИНЕ ЖАНА КОТОРМО ТААНУУ ДИДАКТИКАСЫНЫН ӨНҮГҮШҮНӨ САЛЫМ КОШУУ

2.1.  Котормо таануу жана тил илиминин ар түрдүү маселелери боюнча илимий изилдөө иштерин жүргүзүү

2.1.2. Академиялык курамдын  изилдөө жаатындагы материалдык-техникалык жактан кемчиликтерин аныктап, мүчүлүштүктөрдү четтетүү үчүн тишелүү иш-чараларды көрүү

2.1.2. Окутуучулардын эл аралык конгресстерге катышуусуна колдоо көрсөтүү

2.1.3.  Илимий макала жазуу, илимий эмгектерди жарыялоо, изилдөө ыкмаларын жакшыртуу, долбоорлорго катышуу

2.1.4. Окутуучу-профессордук курамдын эл аралык мезгилдүү журналдарда (SCI, SSCI жана AHCI сыяктуу) макала жарыялоосуна колдоо көрсөтүү

2.2. Котормочулук кесипке даярдоо жана котормо ыкмаларын үйрөтүү боюнча окуу материалдарын түзүү

2.2.1. Студенттердин котормолору боюнча ар түрдүү усулдук материалдарды түзүү

2.2.2. Студенттерге багытталган окуу китиптерин жана усулдук колдонмолорду түзүү

3. КООМЧУЛУККА КЫЗМАТ КӨРСӨ-ТҮҮГӨ БАГЫТТАЛГАН ИШ-ЧАРАЛАРГА КАТЫШУУ МЕНЕН МААЛЫМАТ ЖАНА ТАЖРЫЙБА АЛМАШУУНУ АРТТЫРУУ

3.1. Өнөктөштөр  менен байланыш жана кызматташтык түзүү

3.1.1. Бүтүрүүчүлөр боюнча маалыматтык база түзүү

3.2. Студенттердин коомчулук менен байланышын жана коомчулукка багытталган ар түрдүү иш-чараларга катышуусун камсыз кылуу

3.1.2. Университетте уюштурулган улуттук жана эл аралык уюм, мекемелер менен өнөктөштөрдүн катышуусундагы иш-чараларга катышуу

3.1.3. Кыргызстандын аймагында уюштурулган улуттук жана эл аралык маданият, искусство жана спорттук иш-чараларга жана конкурстарга студенттердин жана окутуучулардын катышуусун колдоо

3.1.4.  Карьера күндөрүнө студенттердин жана окутуучулардын катышуусун камсыздоо

3.1.5. Коомчулуктун аз камсыздалган топторуна (жетим, багууга жана кароого муктаж майыптар, улгайган адамдар) карата жүргүзүлгөн социалдык иш-чараларга катышуу

4. УНИВЕРСИТЕТТИН МИССИЯСЫНА ЫЛАЙЫК ТҮРК ДҮЙНӨСҮНҮН ЖАНА ЖАЛПЫ АДАМЗАТТЫК БААЛУУЛУКТАРЫН АЗДЕКТЕП, МАДАНИЯТ АРАЛЫК КАРЫМ-КАТЫШТЫ ЧЫӉДАЙ ТУРГАН ЗАМАНБАП АДИСТЕРДИ ТАРБИЯЛОО

4.1. Студенттердин өз маданий баалуулуктарын билишин жана жалпы адамзаттык баалуулуктарды  сыйлаган инсан катары калыптанышын камсыз кылуу

4.1.1.  "Мевляна" алмашуу программасына студентттердин жана окутуучулардын катышуусун камсыз кылуу

4.1.2.  ERASMUS Plus, DAAD жана USA Exchange өңдүү эл аралык студент жана окутуучу алмашуу программаларына катышуу

4.2.Студенттердин үйрөнүп жаткан тилдин жана ал тилде сүйлөгөн элдин маданий өзгөчөлүгү боюнча кеӊири маалымат алышын камсыз кылуу

4.2.1. Түрдүү тематикадагы маданий иш-чараларды уюштуруу

4.3. Студенттерде башка элдердин маданиятын сыйлоо жана башкалар менен карым-катнаш түзө билүү көндүмдөрүн калыптандыруу

4.3.1. Студенттердин түрк дүйнөсү жана башка өлкөлөрдөн келген  студенттерге арналган жана алар тарабынан уюштурулган иш-чараларга катышуусун камсыз кылуу

4.4. Студенттерде заманбап технологиянын жетишкендиктерин колдоно билүү көндүмдөрүн калыптандыруу

4.4.1.  үрдүү илимий иш-чараларга (семинар, тренинг, конкурс ж.б.) катышуу үчүн студенттердин жаңы технологияларды колдонуу көндүмдөрүн калыптандыруу