Бөлүмдүн миссиясы: 

 • Кыргызстан, Түркия жана башка түрк тилдүү республикалардан жана башка өлкөлөрдөн келген жаштардын башын бириктирип, билим берүү;
 • Ар түрдүү маданий өзгөчөлүккө ээ болгон коомчулуктардан келген жаштарды бири-бири менен жакындашууга, байланыш түзүп, биргелешип иш алып барууга багыттоо;
 • Студенттерге заманбап билим берүү талаптарына ылайык эӊ аз эки тилди жана ал тилде сүйлөгөн  коомчулуктун маданий өзгөчөлүктөрүн  үйрөтүү, студенттерди үйрөнгөн тилдерин активдүү колдонуу жөндөмүнө ээ кылуу;
 • Студенттерди түрк дүйнөсүнүн маданий пайдубалын түптөөгө кызмат кыла ала турган кесипкөй адис катары даярдоо.  

Программанын алкагында жетишилүүчү жыйынтыктар:

 1. Эне тили менен котормо тилин түрдүү коммуникациялык жагдайларда (жазуу, сүйлөө) колдоно ала турган деңгээлде билет;
 2. Котормо таануу илиминин негиздери боюнча билимге ээ болот;
 3. Котормочулук кесиптик компетенциясына жана терминологиясына ээ болот;
 4. Теориялык билимин, билгичтик көндүмдөрүн иш жүзүндө колдоно алат;
 5. Кесиптик этиканы билет жана анын принциптерине ылайык иш алып бара алат;   
 6. Котормонун усул-ыкмаларын билет;
 7. Кабыл алынган маалыматтарга анализ жасап, маалыматты ылгай алат;
 8. Котормо процессиндеги түрдүү этаптарды, котормо стратегияларын жана пайда болгон маселелерди аныктап, аларды чечүү стратегияларын билет;
 9. Котормо таануу багытындагы мамлекеттик жана эл аралык платформада ишке ашырылган өнүгүүлөрдөн кабардар болот;
 10. Котормолорду тексттин мазмунуна, формасына жана максатына ылайык баалап, редакциялоо ишин жүргүзө алат;
 11. Өз алдынча иштөөгө жөндөмдүү жана котормо процесси талап кылган этаптарды басып өтүүгө күчү жетет;
 12. Улуттук жана үйрөнүп жаткан тилде сүйлөгөн элдердин маданиятын өздөштүрөт;
 13. Үйрөнгөн тилдерге таандык маданий өзгөчөлүктөрдү билет;
 14. Коомдогу көп маданияттуулукту аң-сезимдүү түрдө кабылдайт жана башка маданияттарга карата сый-урмат менен мамиле жасайт;
 15. Коомдо адамдар арасындагы карым-катнашты эффективдүү жүргүзөт;
 16. Долбоор иш-аракеттерин жүргүзүп, тайпалык иш-аракеттерде команданын башка мүчөлөрү менен иштеше алат;
 17. Маалымат жана котормо технологияларын активдүү колдоно алат;
 18. Тил үйрөтүү ыкмаларын билет, аларды практикада колдоно алат.

 

МАКСАТ, МИЛДЕТ ЖАНА СТРАТЕГИЯЛАР

(Кыргыз-түрк «Манас» университетинин  2017-2021-жж. үчүн белгиленген  милдет, максат жана

стратегияларынын негизинде түзүлдү. )

МАКСАТТАР

МИЛДЕТТЕР

СТРАТЕГИЯСЫ

1. БИЛИМ БЕРҮҮ ПРОЦЕССИН КЫРГЫЗ-ТҮРК «МАНАС» УНИВЕРСИТЕТИНИН МАКСАТЫНА, МИЛ-ДЕТТЕРИНЕ ЖАНА «БИЛИМ БЕРҮҮДӨ МАРКА БОЛУУ» УРААНЫНА ЫЛАЙЫК ЖҮРГҮЗҮҮ

1.1. Кыргыз, орус, түрк жана англис тилдерин жогорку деӊгээлде билген лингвисттерди жана котормо жаатындагы адистерди даярдоо

 

1.1.1.Студенттерге кыргыз, түрк, орус жана англис тилин жогорку деӊгээлде үйрөтүү

1.1.2. Студенттерге котормо таанууу боюнча жалпы негизги билим берүү менен котормочулук кесиптин негизги принциптерин жана этикасын үйрөтүү

1.1.3. Академиялык түзүм жана программаларды көзөмөлдөө

1.1.4. Сабактардын маалымат топтомдору жаңыртылган вариантта тийиштүү академиялык түзүмдүн интернет баракчасында жарыялоо

1.1.5. Тийиштүү сабактын материалдарынын даярдоо

1.1.6. Студенттерге  практикаларды уюштуруу мүмкүнчүлүгүн түзүү

1.1.7. Окуу процесси үчүн дабораториялык-техникалык базаны өнүктүрүү

1.1.8. Бакалавр жана ЖОЖдон кийинки билим берүү деңгээлинде вертикалдуу өсүү моделине өтүү аркылуу магистранттардын санын арттыруу

 

 

1.2. Иш берүүчүлөр менен байланыш түзүү

1.2.1. Ар бир окуу-жылынын аягында окуу тарбия жана билим берүү иш аракетинин натыйжалуулугуна баа берүү максатында ички жана тышкы өнөктөштөргө анкета жүргүзүү

1.2.2. Иш берүүчүлөр менен жолугушууларды өткөрүү жана алардын суроо-талаптарын аныктоо

1.2.3. Студенттердин тармак боюнча иштеген ишканаларда практикадан өтүүсүнө шарт түзүү боюнча иш-чараларды уюштуруу

 

2.  КЫРГЫЗ-ТҮРК “МАНАС” УНИВЕРСИТЕТИНИН ИЛИМИЙ ИЗИЛДӨӨ МАКСАТТАРЫНЫН АЛ-КАГЫНДА КОТОРМО ТААНУУ ИЛИМИНЕ ЖАНА КОТОРМО ТААНУУ ДИДАКТИКАСЫНЫН ӨНҮГҮШҮНӨ САЛЫМ КОШУУ

2.1.  Котормо таануу жана тил илиминин ар түрдүү маселелери боюнча илимий изилдөө иштерин жүргүзүү

 

2.1.2. Академиялык курамдын  изилдөө жаатындагы материалдык-техникалык жактан кемчиликтерин аныктап, мүчүлүштүктөрдү четтетүү үчүн тишелүү иш-чараларды көрүү

2.1.2. Окутуучулардын эл аралык конгресстерге катышуусуна колдоо көрсөтүү

2.1.3. Илимий макала жазуу, жарыялоо, изилдөө ыкмалары, долбооршо катышуу

2.1.4. Окутуучу-проф. курамдын эл аралык мезгилдүү журналдарда (SCI, SSCI жана AHCI сыяктуу)  макала жарыялоосуна колдоо көрсөтүү

 

2.2. Котормочулук кесипке даярдоо жана котормо ыкмаларын үйрөтүү боюнча окуу материалдарын түзүү

 

2.2.1. Студенттердин котормолору боюнча ар түрдүү усулдук материалдарды түзүү

2.2.2. Студенттерге багытталган окуу ктиптерин жана усулдук колдонмолорду түзүү

 

3. КООМЧУЛУККА КЫЗМАТ КӨРСӨТҮҮГӨ БАГЫТТАЛГАН ИШ-ЧАРАЛАРГА КАТЫШУУ МЕНЕН МААЛЫМАТ ЖАНА ТАЖРЫЙБА АЛМАШУУНУ АРТТЫРУУ

3.1. Өнөктөштөр  менен байланыш жана кызматташтык түзүү

3.1.1. Бүтүрүүчүлөр боюнча маалыматтык база түзүү

 

3.2. Студенттердин коомчулук менен байланышын жана коомчулукка багытталган ар түрдүү иш-чараларга катышуусун камсыз кылуу

3.1.2. Университетте уюштурулган улуттук жана эл аралык уюм, мекемелер менен өнөктөштөрдүн катышуусундагы иш-чараларга катышуу

3.1.3. Кыргызстандын аймагында уюштурулган улуттук жана эл аралык маданият, искусство жана спорттук иш-чараларга жана конкурстарга студенттердин жана окутуучулардын катышуусун колдоо

3.1.4. Карьера күндөрүнө студенттердин жана окутуучулардынк атышуусун камсыздоо

3.1.5. Коомчулуктун аз камсыздалган топторуна (жетим, багууга жана кароого муктаж майыптар, улгайган адамдар) карата жүргүзүлгөн социалдык иш-чараларга катышуу

 

4. УНИВЕРСИТЕТТИН МИССИЯСЫНА ЫЛАЙЫК ТҮРК ДҮЙНӨСҮНҮН ЖАНА ЖАЛПЫ АДАМЗАТТЫК БААЛУУЛУКТАРЫН АЗДЕКТЕП, МАДАНИЯТ АРАЛЫК КАРЫМ-КАТЫШТЫ ЧЫӉДАЙ ТУРГАН ЗАМАНБАП АДИСТЕРДИ ТАРБИЯЛОО

4.1. Студенттердин өз маданий баалуулуктарын билишин жана жалпы адамзаттык баалуулуктарды  сыйлаган инсан катары калыптанышын камсыз кылуу

 

4.1.1. Мевляна алмашуу программасына   студентттерди жана окутуучуларды катыштыруу

4.1.2. ERASMUS Plus, DAAD жана USA Exchange программалары ж.б. эл аралык студент жана окутуучу алмашуу программаларына катышуу

 

4.2.Студенттердин үйрөнүп жаткан тилдин жана ал тилде сүйлөгөн элдин маданий өзгөчөлүгү боюнча кеӊири маалымат алышын камсыз кылуу

 

4.2.1. Ар түрдүү тематикадагы маданий иш-чараларды уюштуруу

4.3. Студенттерде башка элдердин маданиятын сыйлоо жана башкалар менен карым-катнаш түзө билүү көндүмдөрүн калыптандыруу

4.3.1. Студенттердин түрк дүйнөсү жана башка өлкөлөрдөн келген  студенттерге арналган жана алар тарабынан уюштурулган иш-чараларга катышуусун камсыз кылуу

 

4.4. Студенттерде заманбап технологиянын жетишкендиктерин колдоно билүү көндүмдөрүн калыптандыруу

4.4.1. Студенттерди техникалык жетишкендиктерин колдонуу көндүмдөрүн калыптандырууга багытталган иш чаралары (семинар, тренинг, конкурс өткөрүү) уюштурууша башыттоо