Синхрондук котормо бөлүмүнүн илимий багыты илимий изилдөө жана долбоорлордун алкагында төмөнкү багыттар боюнча уюштурулган:

  • котормо теориясы, методология жана дидактика
  • прагмалингвистика
  • лингвистикалык жана маданий багыт
  • когнитивдүү лингвистика
  • маданият аралык баарлашуу теориясы
  • дискурс теориясы
  • тексттин жана дискурстун семиотикасы