Синхрондук котормо бөлүмүнүн  илимий изилдөө ишмердиги жана илимий долбоорлору  төмөнкү багыттар боюнча уюштурулат:

 • котормо жана котормо таануу
 • котормонун  теориясы, методикасы жана дидактикасы
 • лингвистика  
 • когнитивдик лингвистика
 • лингвомаданият таануу
 • маданияттар аралык байланыш жана анын теориясы
 • сопоставительно-сравнительное изучение языка
 • көркөм адабий мурас жана алардын котомосу
 • дискурс теориясы
 • тексттин жана дискурстун семиотикасы
 • прагмалингвистика