Орусча-түркчө программасында эмгектенген окутуучулар

Аты, фамилиясы

Туулган жылы

Милдети

Даражасы

Наамы

1.

Чолпон Сыдыкова

1963

  Ага окут.

 Филол.илим.канд.

 Доцент

2.

 Гульсанам Абдувалиева

 1982

 Ага окут.

 Филол.илим.канд.

 

3.

Лейла Бабатурк

1982

 Ага окут.

Филол.илим.канд.

 

4.

Мукаддас Сабирова

1976

 Ага окут.