Аты Ага окутуучу док. Гульсанам Абдувалиева
Э-куржун gulsanam.abduvaliyeva@manas.edu.kg
Кабинет İLEF-101
Телефону 00996 312 49 27 62 (689)
Сабактар

MTR-536 : КОТОРМО ТААНУУДА ИЗИЛДӨӨ УСУЛДАРЫ (Синхрондук котормо бөлүмү )

MTR-547 : ЭКИ ТАРАПТУУ СҮЙЛӨШҮҮЛӨРДҮ КОТОРУУ ПРАКТИКУМУ (Синхрондук котормо бөлүмү )

TTR-268 : Оозеки котормонун практикасы I (Ырааттуу котормо I) (Курстук иш) (Орусча-түркчө программасы )

TTR-379 : Оозеки котормонун практикасы II (Ыраатттуу котормо II) (Орусча-түркчө программасы )

TTR-376 : Оозеки котормонун практикасы III (Синхрондук котормо I) (Орусча-түркчө программасы )

TTR-469 : Оозеки котормонун практикасы IV (Синхрондук котормо II) (Орусча-түркчө программасы )

TTR-385 : Тилмечтик тез жазуу көндүмдөрү (Орусча-түркчө программасы )

TTR-388 : Риторика (Орусча-түркчө программасы )

TTR-475 : Гид-котормочулук (Орусча-түркчө программасы )

TTR-482 : Конференция котормочулугу (Орусча-түркчө программасы )

TTR-162.02 : Орус тилинин тарыхы (Орусча-түркчө программасы )

Резюме

        Аты-жөнү                 : Абдувалиева Гульсанам Абдирахимовна

Илимий даражасы  : ф.и.к.

Туулган датасы       :02.06.1982

Эл. дареги                 : gulsanam.abduvalieva@manas.edu.kg

Кабинети                   :101

Телефону                   :0552 50 11 33 / 0505 50 11 33 

Сабактары

 1.  TRT-363 Тилмечтик тез жазуу техникасы
 2. TRT-359 Оозеки котормо практикасы II
 3. TRT-333 Синхрондук котормо теориясы жана практикасы I
 4. TRM-427 Синхрондук котормо теориясы жана практикасы III
 5.  MTR-547  Тилмечтик тез жазуу техникасы
 6. TTR-160.02/TRT-360.02 Тил тарыхы
 7. TRT-155 Котормотаануу илимине киришуу
 8. MTR-514 Котормо теориясы 

 

 

БИЛИМИ:

Илимий Даражасы

Багыты/профили

Берилген жылы

Жогорку окуу жайы

бакалавр

Синхрондук котормо

КТУ «Манас»

2004

магистратура

Педагогика

КТУ «Манас»

2005

аспирантура

Түркология

БГУ

2015

 

Кандидаттык ишинин темасы жана илимий жетекчиси:

 Азыркы кыргыз тилинин саясий лексикасынын өнүгүүсү жана калыптануусу (түрк тилм менен салыштырма планда)

Проф.ф.и.д.Замира Дербишева

 

ИШ ТАЖРЫЙБАСЫ:

 

Иши/наамы

иш орду

Жылы

Окутуучу

КТМУ, ЧТЖМ, Котормо бөлүмү

2008-2012

Ага окутуучу

КТМУ, Гуманитардык факультет, Котормо бөлүмү

2012-2015

Ага окутуучу, ф.и.к.

КТМУ, Гуманитардык факультет, Котормо бөлүмү

2015-

 

 

ЖЕТЕКТЕГЕН МАГИСТРДИК ЖАНА КАНДИДАТТЫК ИШТЕРИ:

Кандидаттык иштер:

 1.  
 2.  

 

Магистрдик иштер:

 1.  
 2.  

 

Билген чет тилдери жана деңгээли (1 ден 5 ке чейин баалаңыз)

Тил

Окуу

Оозеки

Жазуу

Орусча

5

5

5

Түркчө

5

5

5

Англисче

5

4

3

 

 

 

 

 

ДОЛБООРЛОР :

 1.  Проект Yusuf Has Hacip ve Ölümsüz Eseri KUTADGU BİLİG, DPT Projesi, Manas Üniversitesi BAP Projesi, мүчө - редактор,  Бишкек, 2016.
 2. Проект Türkiye Türkçesindeki Atasözlerin Kırgız Türkçesine Aktarılması ve Bağlam Dizini Projesi, BAP projesi, Manas Üniversitesi BAP Projesi, мүчө, Бишкек,  с 2018-жылдан баштап.

 

 

АДМИНИСТРАТИВДИК ИШТЕР:

 1.  
 2.  

ИЛИМИЙ УЮМДАРГА МҮЧӨЛҮКТӨРҮ:

 1.   
 2.   

СЫЙЛЫКТАРЫ & СЕРТИФИКАТТАР:

 1. Мактоо баракчасы, Кыргыз-Түрк «Манас» университети, Бишкек, Кыргызстан, 2006
 2. «Термин жана терминтаануу маселелери», сертификат, Астана, 2008
 3. Университеттер аралык лингвистикалык семинар, сертификат, Бишкек, 2010
 4. Оозеки котормо мастер-классы, сертификат, Бишкек, 2010
 5. Квалификацияны жогорулатуу курсу, сертификат, Бишкек, 2014
 6. "Когнитивдик лингвистика жана коцептуалдык изилдөөлөр" аттуу эл аралык семинар, сертификат, 4-5-январь, 2016-ж. 

 

Илимий иштери

ИЛИМИЙ ИШТЕРИ:

МАКАЛАЛАР:

Эл аралык илимий журналдарда жарыяланган макалалар (SCI,SSCI,Arts and Humanities):

 1.  
 2.  

Эл аралык илимий журналдарда жарыяланган макалалар:

 1. Абдувалиева Г.А. Формирование политической лексики в кыргызском и турецком языках и их лингвистические особенности. Международный научный журнал «Научный мир Казахстана». Шымкент – 2014. №3-6 (май-декабрь). – 25-30-б.
 2.  

Эларалык илимий жыйындарда баяндамасы сунулган жана жарыяланган макалалар:

 1.  Абдувалиева Г.А. Актуальные проблемы изучения политической лексики в тюркологии. Сборник научно-практической конференции «Современная терминология: состояние и перспективы». Казахско-юридический университет.– Астана, 17-19 апреля, 2008. – стр.28-33
 2. Абдувалиева Г.А. ‘Türkiye Türkçesi Öğretiminde Kırgız Öğrencilerin Karşılaştıkları Morfolojik Hatalar’, 8.Dünyada Türkçe Öğretimi Sempozyumu Bildirileri, Ankara Üniversitesi, TÖMER, Türkiye, Ankara, 2010, s.347-355.
 3. Абдувалиева Г.А. Кыргыз тилиндеги саясий лексиканын калыптанышы. Сборник статей научно-практической конференции «Современные вызовы безопасности Центральной Азии». Международный университет в Центральной Азии. – Токмак, 15 мая, 2010. –  стр.174-178.
 4. Абдувалиева Г.А Кыргыз тилиндеги калькалоо жолу менен калыптанган коомдук-саясий терминдер. «Котормо жана анын келечеги» аттуу II эл аралык илимий-практикалык конференциянын макалалар жыйнагы.КТУ «Манас». – Бишкек. – 2010. -35-41-б.
 5. Абдувалиева Г.А ‘Кыргыз ММКда саясий терминдердин колдонулушу жана алардын котормосу", КТУ "Манас", Бишкек, Ноябрь, 2012

 

Республикалык рецензиялуу журналдарда жарыяланган макалалар:

 1.  Абдувалиева Г.А. Коомдук-саясий лексика жана анын өзгөчөлүктөрү. Вестник КНУ им.Ж.Баласагына, Бишкек – 2013. -№1 (4). -  стр.174-177
 2. Абдувалиева Г.А. “Кыргыз жана түрк тилинин саясий лексикасынын “Коом” тематикалык тобунун салыштырма анализи”, -Наука и новые технологии. №5. 2014. –стр. 200-204.
 3. Абдувалиева Г.А. “Кыргыз жана түрк гезиттериндеги тематикалык приоритеттүүлүк жана  терминдердин колдонулуш жыштыгы”, -Наука и новые технологии. №5. 2014. стр. 210-214.
 4. Абдувалиева Г.А. Саясат термининин негизинде түзүлгөн сөз айкаштар. КНУ им.Ж.Баласагына. Бишкек – 2008. -№1 (4). -  174-177-б.
 5. Абдувалиева Г.А. «Саясий» сөзү менен түзүлгөн терминдик сөз айкаштары. Вестник БГУ К.Карасаева. Бишкек – 2010. - №1 (16). – стр.122-124.
 6. Абдувалиева Г.А. Кыргыз жана түрк тилиндеги саясий лексиканын “мамлекет” тематикалык тобунун салыштырма анализи. К.Карасаев ат-гы БГУнун жарчысы. Бишкек–2011. - №2 (19). - 221-223-б.

Республикалык илимий чогулуштарда сунулган жана баяндамалар жыйнагында басылган баяндамалар (докладдар):

 1.    
 2.   

которгон макалалары:

 1.  
 2.  

 

Башка рецензиясыз макалалар:

 1.  
 2.  

КИТЕПТЕР:

Китеп авторлугу:

 1.   
 2.   

Китепте бөлүм:

 1.   Котормотаануу терминдердин создугу (орусча-туркчо-кыргызча-англисче). Электрондук создук. К.Кулалиева жана М.Киналиева менен биргеликте. 
 2.   TÜRK ATASÖZLERİ / ТҮРК МАКАЛ-ЛАКАПТАРЫ (Konu Dizini ve Kırgız Türkçesine Aktarması) (Тематикалык индекси жана кыргыз тилине котормосу), Бишкек 2020 

Которгон китептер:

 1.    ‘ Bir Devrin Tanığı’ K.Molodbayev’in hatıraları adlı eserin Kırgızcadan Türkiye -Türkçesine çevirisi, (Muhittin Gümüş, Rahat Macitova ile birlikte), Bişkek, 2012

 

Китеп редакторлугу:

 1.   
 2.   

 

БАШКА ИЛИМИЙ ИШМЕРДҮҮЛҮГҮ:

Панелдер:

 1.   
 2.  

Семинарлар:

 1.   
 2.   

ТВ жана радиоберүүлөр:

 1.  
 2.  

 

(Башкача пункт аталыштары менен кошумчаларды жазса болот)