Аты Ага окутуучу док. Лейла Бабабтурк
Э-куржун leyla.babaturk@manas.edu.kg
Кабинет İLEF-102
Телефону 00996 312 49 27 62 (691)
Сабактар

TTR -154 : Жазуу түрүндөгү котормонун практикасы I (Рефераттоо жана аннотациялоо) (Курстук иш) (Орусча-түркчө программасы )

TTR-266 : Котормо теориясы (Орусча-түркчө программасы )

STJ-202 : Окуу практикасы (Орусча-түркчө программасы )

TTR-381 : Жазуу түрүндөгү котормонун практикасы II (Коомдук-саясий тексттердин котормосу) (Орусча-түркчө программасы )

TTR-378 : Жазуу түрүндөгү котормонун практикасы III (Юридикалык тексттердин котормосу) (Курстук иш) (Орусча-түркчө программасы )

STJ-302 : Өндүрүштүк практика (Орусча-түркчө программасы )

TTR-465 : Салыштырма грамматика (Орусча-түркчө программасы )

TTR-451 : Квалификациялык бүтүрүү иши I (Орусча-түркчө программасы )

STJ-404 : Квалификация алуу алдындагы практика (Орусча-түркчө программасы )

TTR-452 : Квалификациялык бүтүрүү иши II (Орусча-түркчө программасы )

TTR-384 : Расмий документтерден которуу (Орусча-түркчө программасы )

TTR-481 : Котормо сыны жана редакциялоо I (Орусча-түркчө программасы )

TTR-466 : Котормо таанууда изилдөө методдору (Орусча-түркчө программасы )

TTR-468 : Котормо сыны жана редакциялоо II (Орусча-түркчө программасы )

TTR-474 : Этимология (Орусча-түркчө программасы )

TTR-157 : ТИЛ ИЛИМИНЕ КИРИШҮҮ (Орусча-түркчө программасы )

TTR-391.02 : Орус тили I (Фонетика жана морфология) (Орусча-түркчө программасы )

Резюме

БИЛИМИ:

 

Илимий Даражасы

Багыты/профили

Берилген жылы

Жогорку окуу жайы

бакалавр

Түркология

1992

КТМУ

магистратура

Түркология

2005

КТМУ

аспирантура

Салыштырмалуу лингвистика

2017

БГУ

 

Магистрдик ишинин темасы жана илимий жетекчиси:

«Алматы областында жашаган Ахыска түрктөрдүн говору». Жетекчиси: ф.и.к. Айхан Челикбай

Кандидаттык ишинин темасы жана илимий жетекчиси:

«Түркчөдө жана орусчада этиштердеги өткөн чакты билдирген морфемалардын салыштырмалуу анализи» Жетекчиси: ф.и.д., профессор Замира Дербишева

 

ИШ ТАЖРЫЙБАСЫ:

 

иши/наамы

иш орду

жылы

кенж. илим. кызматкер.

КТМУ

2012

доц.м.а.

 

 

доц.др.

 

 

проф.др.

 

 

 

Билген чет тилдери жана деңгээли (1 ден 5 ке чейин баалаңыз)

Тил

Окуу

Оозеки

Жазуу

Орус тили

5

5

5

Кыргыз тили

5

4

5

Англис тили

4

3

4

Илимий иштери

Эл аралык илимий журналдарда жарыяланган макалалар:

 1. К вопросу перевода простых форм прошедшего времени современного литературного турецкого языка на русский. (Азыркы адабий түрк тилиндеги жөнөкөй өткөн чак формаларын орус тилине которуу маселеси) Высшая Школа Казахстана, ISSN 1560-1749, 1/2014, Алматы, Казахстан.
 2. Историческое развитие форм прошедшего времени глагола в турецком и русском языках (Түрк жана орус тилдеринде этиштин өткөн чак фораларын тарыхый өнүгүүсү) Научный мир Казахстана,  ISSN 1815-9486, № 5-6 (63-64) 2015, Шымкент.
 3. К вопросу перевода сложных форм прошедшего времени турецкого глагола на русский язык.(определенный и неопределенный имперфект) (Түрк этиштин өткөн чактын татаал формаларын орус тилине которуу маселеси (белгилүү жана белгисиз имперфект)) Проблемы современной науки и образования, ISSN 2304-2336, №27(69) 2016, Москва.
 4. К вопросу перевода сложных форм прошедшего времени турецкого глагола на русский язык.(предпрошедшее простое, плюсквамперфект, будущее в прошедшем) (Түрк этиштин өткөн чактын татаал формаларын орус тилине которуу маселеси (плюсквамперфект, келечектеги өткөн чак)) Проблемы современной науки и образования, ISSN 2304-2336, №27(69) 2016, Москва.

 

Эларалык илимий жыйындарда баяндамасы сунулган жана жарыяланган макалалар:

 1.  “Орусчадан түркчөгө которуу проблемалары” (Семих Бабатурк менен) . IV. Эл аралык «Дүйнөлүк тил катары түркчө» Мугла Университети, 22-24 декабрь 2011 ж.
 2. «Ахыска түрктөрдүн говору”. V. Эл аралык «Жаш түркологтор» симпозиуму, 25-27 апрель 2012, Бишкек/ Кыргызстан
 3. «Түркчөдөгү өткөн чактын жөнөкөй формалардын орусчага котормо проблемалар боюнча». III. Эл аралык“Котормо жана анын келкчеги” симпозиуму, 8-9 ноябрь, Бишкек/ Кыргызстан
 4. “Түркчөдөгү өткөн чактын татаал формалардын орусчага котормо проблемалар боюнча”. VI. Эл аралык «Жаш түркологтор» симпозиуму, 24-26 апрель 2014, Бишкек/ Кыргызстан
 5. “Түркчөдөгү субъективдүү модалдуулуктун формаларын орусчага котормо проблемалар боюнча”. VII. Эл аралык «Жаш түркологтор» симпозиуму, 21-23 апрель 2016, Бишкек/ Кыргызстан
 6. "Мажбурлап жер которуудан кийин Ахыска түрктөдүн тили" I. Эл аралык «Көч» симпозиуму, 18-20 апрель 2018, КТМУ, Бишкек/ Кыргызстан
 7. “Түркчөдөгү этиштердин өткөн чактын татаал формаларын семантикасы" 8. Эл аралык "Тил үйрөтүү жана прикладдык лингвистика" 10-11 май 2018, КИМЕП Университети, Алматы/ Казахстан.

 

Республикалык рецензиялуу журналдарда жарыяланган макалалар:

 1. Особенности простых прошедших времен в современном турецком литературном языке (Азыркы адабий түрк тилинде жөнөкөй өткөн чак формаларын өзгөчөлүктөрү)  Вестник БГУ, ISBN 9967-410-59-0, №1 (21) 2012, Бишкек
 2. Наклонение и прошедшее время в современном литературном турецком языке (Азыркы адабий түрк тилиндеги өткөн чак жана ынгай формалары) Известия вузов, ISSN 1026-9045, №7, 2012, Бишкек.
 3. К проблеме временных трансформаций в современном литературном турецком языке (Азыркы адабий түрк тилиндеги чак формаларынын семантикалык өзгөрүүлөр маселеси) Известия вузов, ISSN 1026-9045, №7, 2012, Бишкек.
 4. Об особенностях сложных форм прошедшего времени в современном литературном турецком языке (субъективная модальность) ((Азыркы адабий түрк тилинде татаал өткөн чак формаларын өзгөчөлүктөрү (субъективдүү модалдуулук))   Вестник БГУ, ISBN 9967-410-59-0, №1 (24) 2013, Бишкек.
 5. К проблеме временных трансформаций простых форм прошедшего времени в современном литературном турецком языке (Азыркы адабий түрк тилиндеги жөнөкөй өткөн чак формаларынын семантикалык өзгөрүүлөр маселеси)  Известия Вузов Кыргызстана, ISSN 1694-7681, № 9, 2016, Бишкек.
 6. Историческое развитие форм прошедшего времени глагола в турецком языке (Түрк тилинде этиштин өткөн чак фораларын тарыхый өнүгүүсү) Наука новые технологии и инновации Кыргызстана, ISSN 1694-7649, №7, 2016, Бишкек

 

которгон макалалары:

 1. Щербак А.М.(2011), Түрк жана монгол тилдеринин байланыштары, КТМУгуманитардык илимдер журналы, №25, С 9-32.

ДОЛБООРЛОР :

 1. Кыргыз-Түрк Манас Университетинде психологиялык жардам берүү кызматы (2017), излдөөчү.

СЫЙЛЫКТАРЫ & СЕРТИФИКАТТАР:

 1. 2016 жылы «Академиялык жазуу»  аттуу педагогикалык курстарга катышкан
 2. 2017 жылы «Когнитивдик лингвистика жана концепт изилдөөлөрү»  аттуу педагогикалык курстарга катышкан
 3. 2018 жылы "ЖОЖдо өзүн өзү баалоону жүргүзүү жана өзүн өзү баалоонун негизинде отчет даярдоо" аттуу тренингдерге катышкан
 4. 2018 жылы "Көз карандысыз аккредитация эксперттерди даярдоо" аттуу тренингдерге катышкан