Бөлүмдүн максаты:

Драмалык актёр бакалавр деңгелинин негизинде, искусствонун фундаменталдык  жана терең театралдык өнөр искусствосунун теориалык жана практикалык атайын даярдыгын алат. Театралдык  искусстводо драмалык актёрду тарбиялоо негизинин маани-маңызы көркөм өнөр дүйнөсү терең, чыгармачыл бийик инсанды калыптанууга багытталган.

Бөлумдүн максаты – дүйнөлук көзкараш деңгели терең драмалык театр актёрун, бийик маданияттуу, интелектуалдык талабы жогорку, искусствонун баардык түрлөрүн терең биле билген, мамлекеттин рухун көтөрө билген адистерди тарбиялоо.

Бөлүмдүн миссиясы(милдети)

Кыргыз улуттук рухий дүйнөсүн, Түрк дүйнөсүнүн рухий байлыгын арттырууга, даңазалоого жана ар тараптуу өнуккөн, бүгүнкү күндүн инсанын тарбиялоого салым кошуу.