Бөлүмдүн максаты.

Театралдык искусство бөлүмүнүн максаты теориялык жана  практикалык усулдарды өздөштүрүп, ошондой эле өзүнүн иштеген тармагында адисдешкен, улуттук жана жалпы адамзат баалууктарды кенен билген, эл аралык платформаларда  иш алып барууга жөндөмдүү адистерди даярдоо.

Бөлүмдүн миссиясы(милдети)

Жалпы дүйнөлүк театралдык искусствосу менен түрк тилдүү элдердин маданияты менен искусствосун өздөштүргөн, заманбап театр жана кино актер чыгармачыл адамдарын, уштуруучулук, башкаруучулук ишмердүүлүгүндөгү менеджерлерди, театр өнөр жаатындагы кесипкөй мугалимдерди тарбиялап өстүрүү милдети.

- теориялык билимди практика жүзүндө ишке ашыра алган;

- чыгармачыл жөндөмү калыптанган;

- кыял чабыты өнүккүн;

- искусствого жана илимге салым кошкон;

- этикалык эрежелерди терең өздөштүргөн;

- адамдар менен мамиле жана карым- катыш түзүүгө дилгир;

- аналитикалык ой -жүгүртүүгө жөндөмдүү адистерди тарбиялоо