№1 форма

 

АРЫЗ

(жогорку жана орто кесиптик жайлары учүн)

570300, Театралдык искусство боюнча билим берүү ишин жүргузүү укугуна

720044, Кыргыз республика, Бишкек ш.Тынчтык пр.56.               дареги боюнча жайгашкан

(юридикалык дареги, телефону)

Кыргыз-Түрк “Манас”университетинде лицензиялык экспертиза жүргузүүнү суранабыз

(билим берүү уюмунун толук аталышы)

 

n/n

Кадрларды даярдоо багыты/адистиги

                Билим берүү мекемеси сунуш кылган окутуу деңгээли

 

 

 

 

 

 

Кесиптик  же тиешелуу  кошумча билим берүүнүн деңгээли

Окутуу формасы (күндүзгү, сырттан)

Курстар жана окутуунун формасы боюнча окуучулардын контингенти

 

1 курска кабыл алынгандардын билиминин алгачкы деңгээли

Окутуу мөөнөтү (жыл менен)

 

 

 

 

Окуу буткөндө ыйгарылуучу даража  же квалификация

 

 

 

 

 

 

Окуу курстары

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

1

Театралдык искусство

 

 

Күндүзгү

19

18

13

13

 

 

 

 

4

бакалавр

 

 

 

КТМУ биринчи проректору

Проф. докт. А. Кулмырзаев  ________________________

                                                                   (кол тамгасы)

            

М.О

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                           

                    №2  форма

 

Билим берүү  уюмунун  түзүмү жана окуучулардын саны тууралуу жалпы маалымат

Кыргыз-Түрк  Манас Университети  Көркөм өнөр  факультети “Театралдык искусство” адистиги 570300 багытындагы бакалавр программасы

_____________________________________________________________________________________________

(билим берүү  уюмунун толук аталышы)

Көрсөткүчтүн аталышы

2013-2014___ж.

2014-2015___ж.

2015-2016___ж.

2016-2017___ж.

I.

Профессордук-мугалимдик курамдын саны:

 бардыгы, анын ичинде:

-илимдин докторлору,профессорлор;

-илимдин кандидаттары, доценттер;

 

19

 

 

1

 

1

 

17

 

 

1

 

1

 

11

 

 

1

 

1

 

11

 

 

1

 

1

II.

Окутуу формалары боюнча студенттердин  контингенти:

- кундузгу;

-сырттан;

 

 

 

 

 

76

88

III.

Билим берүү уюмунун түзүмү:

-филиалдар;

-факультеттер;

-кафедралар;

-даярдоо болумдору;

-илимий-изилдоо лабораториялар

-аспирантура;

-докторантура;

-башка административдик, окуу, илимий-өндүрүштүк бөлүнүштөр;

Көркөм өнөр факультети Театралдык искусство бөлүмү Даярдоо бөлүмү

 

 

 

 

 

 

 

Көркөм өнөр факультети Театралдык искусство бөлүмү Даярдоо бөлүмү

Көркөм өнөр факультети

Театралдык искусство бөлүмү

Даярдоо бөлүмү

Көркөм өнөр факультети

Театралдык искусство бөлүмү

Даярдоо бөлүмү

Эскертүү:

-иштеп жаткан билим берүү мекемелери үчүн маалыматтар жылдын башына карата берилет;

-жаңы ачылып жаткан билим берүү мекемелери үчүн маалыматтар биринчи окуу жылынын башталышында жана кийинки  3 (4) окуу жылдарына карата берилет.

                                                                                                                                                        

 

КТМУ биринчи проректору

Проф. докт. А. Кулмырзаев  ________________________

                                                                   (кол тамгасы)

            

М.О

 

 

 

№3 форма     

 

Билим берүү уюмунун  окуу-материалдык базасы тууралуу маалымат

 

Кыргыз-Түрк  Манас Университети  Көркөм өнөр  факультети “Театралдык искусство” адистиги 570300 багытындагы бакалавр                        

(билим берүү  уюмунун аталышы)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Билим берүү  процесси жүргүзүлгөн курулманын иш жүзүндөгү дареги

Билим берүү мекемеси ээлеп турган жалпы аянт  (м2)

Жайларга ,курулмаларга

ээлик  кылуу туру (жеке менчик укугу, ижара ж.б.) укук ырастоочу документтердин реквизиттери

Ижарага берүүчү  уюмдун аталышы

Жайлардын түрү (аудиториялар, лекциялык залдар, практикалык сабактар үчүн лабораториялар , компьютердик жана башка кабинеттер, актовый жана спорт залдары)

Бир типтуу жайлардын саны

Бир типтүү жайлардын ар Бир типтүү жайлардын ар Бир типтүү

жайлардын аянты

Санитардык –эпидемиолиалык кызматтын жана мамилекеттик ортко каршы козомол органдарынын уруксат берүүчү документтеринеин аталыштары жана реквизиттери

 

1

         2

        3

          4

      5

            6

        7

        8

               9

1

720044 Кыргыз респуликасы Жал Ч.Айтматов атындагы студенттик шаарча

1701.82

Жеке менчик

Кыргыз-Түрк “Манас”университети

Жумуш бөлмөлөрү

 

Окуу бөлмөлөрү

 

Дарсканалар

 

Лабораториялык бөлмөлөр

 

3

 

 

3

 

5

 

1

48,76 кв.м

 

 

139 кв.м

 

155,03 кв.м

 

150 кв.м

Бар

 

КТМУ биринчи проректору

Проф. докт. А. Кулмырзаев  ________________________

                                                                   (кол тамгасы)

            

М.О

 

  №4 форма

 

Билим берүү уюмунун  китепкана жана окуу куралдары менен камсыз болгондугу тууралуу маалымат

 

Кыргыз-Түрк “Манас”Университети Көркөм өнөр факультети “Театралдык искусство” адистиги 570300 адистиги боюнча жогорку бакалавр программасы: Даярдоо формасы: күндүзгү

                                                    (билим берүү  уюмунун   аталышы)

                                                     (кадрларды даярдоо багытынын же адистигинин шифри, аталышы)

                                                     (даярдоо  формасы: кундузгу, сырттан)

Окутуу курстары боюнча окуу планынын сабактарынын аталыштары

Сабакты окугандардын саны

Сабактын окуу программасында милдеттуу катары корсотулгон окуу адабияты менен окуучулардын камсыздалышы

1

 

 

Адабияттын тизмеси жана реквизиттери (автор, аталышы,чыккан жылы)

 

1 окуучуга эсептелген нускалардын саны

1

                        2

                    3

                  4      

               5

1-КУРС

1

Актердук өнөр I жана II, III, IV,  V,  VI, VII, VIII

19

К.С.Станиславский Собрание сочинений в 8-томах. ,К.Станиславский «Моя жизнь в искусстве» ВТО  Москва 1978г.  Г.Кристи «Воспитание актера школы Станиславского» «Искусство» Москва 1968. З.Я.Корогодский «Режиссер и актер» Ленинград ВТО 1974.  Ж.А.Молдобаев «Драма искусствосунун терминологиясынын кыргыз тилиндеги аталыштары» Фрунзе, 1978. О.Ремез  «Пространство, время, спектакль» Москва «Просвещение 1983. М.Кнебель «Поэзия педагогики» Москва «Искусство» 1976г.

А.Попов «Целостность спектакля» Москва, ВТО 1959г.

Bir Aktör Hazırlanıyor  Konstantin Stanislavski

Oyuncunun El Kitabı Konstantin Stanislavski

Bir Rol Yaratmak  Konstantin Stanislavski

Bir Karakter Yaratmak  Konstantin Stanislavski

Sanat ve Yaşamım  Konstantin Stanislavski

Stanislavski Sistemi 'Oyunculuk Eğitimi İçin Bir El Kitabı' Sonia Moore

Stanislavski Okulunda Oyunculuk Eğitimi  Rüstem Mürseloğlu

Oyunculukta Stanislavski Sistemi  Rose Whyman

Stanislavski: Bir Giriş  Jean Benedetti

Stanislavski Sistemi ve Metot Oyunculuğu  N. Uğur Özüaydın

Oyuncuya (Oyunculuk Tekniği Üzerine) Michael Cheklov

Şiirsel Beden - Yaratıcı Tiyatro Eğitimi Jacquer Lecoq

5

2

САХНА КЕБИ I жана II, III, IV

19

Саричева Е. «Сценическая речь» москва 1955г.

Савкова С.В. «Техникка звучащего слова» М. 1988г.

«Сценическая речь» М. 1976.

Исабеков А.Дж. «Көркөм окуу» «Учкун» 2004ж.

Дулатова Г. Кыргыз театрынын сахналык кеби» 2004

SEVEN, N. Konuşma Dilimiz А.Петрова «Сценическая речь» М.»Искусство» 1974

15

3

САХНА КЫЙМЫЛЫ I жана II, III,

19

И. Кох «Сценический бой» ленинград ВТО 1967

Г. Морозова «Сценический бой». Москва «Искусство» 1975г

И. Э. Кох «Основа сценического движения». Ленинград «Искусство» 1962.

И. Э. Кох «Сценическое движение». М-Л «Искусство» 1948г.

Е. Конорова «Ритмика в театрль-  ной школе»» Искусство» 1947.

3

4

ҮН ЖАНА ДЕМ АЛУУ ЫКМАЛАРЫН КОЮУ I жана II

19

Саричева Е. «Сценическая речь» москва 1955г.

Савкова С.В. «Техникка звучащего слова» М. 1988г.

«Сценическая речь» М. 1976.

Исабеков А.Дж. «Көркөм окуу» «Учкун» 2004ж.

Дулатова Г. Кыргыз театрынын сахналык кеби» 2004

SEVEN, N. Konuşma Dilimiz А.Петрова «Сценическая речь» М.»Искусство» 1974

15

5

ПАНТОМИМА I жана II

19

Pandomimin Anatomisi Anke Gerber (Çev.: Yalçın Baykul)

15

6

ТЕАТРДЫН ТАРЫХЫ I жана II, III,

 

19

CANDAN, A. XX. Yüzyılda Öncü Tiyatro

NUTKU, Ö. Dünya Tiyatrosu Tarihi

BROCKETT, O. Tiyatro Tarihi

AND, M. Ritüelden Drama

YENER, S. Cumhuriyet’in 75 yınıda Türk Tiyatrosu-Tiyatroda Devrim

«История зарубежного театра» под редакцией Г. Бояджиева. Москва Просвещение 1984.

Ю. Дмитриев «История русского и советского театра» М. «Искусство» 1983.

 Б. Асеев «Русский драматический театр от истоков до конца 18 века» М. «Искусство» 1977.

К. Кумушалиев «Кыргыз театрынын жаралышы» « Кыргызстан» 1971.

С. Жаманов «Өнөр өргө жетелей» Фрунзе 1983. Ж. Иманкулов “ Кыргыз театрлары” 1992.

Г. Бояджиев «Театр эпохи возрождения» Москва «Искусство» 1973.

«История западноевропейского театра» под редакцией А.Образцовой. М. «Искусство» 1985.

«Современный зарубежный театр» под редакцией Анкиста. Москва «Наука» 1969.

Özdemir NUTKU, Dünya Tiyatro Tarihi

Özdemir NUTKU, Tiyatro Sözlüğü

Eugenio BARBA& Nicola SAVARESE, Anthropology of Theater

А.М. Смелянский, М.Е. Швыдкой “Театр... время перемен». Москва «Икусство» 1987

7

2-КУРС

1

ВОКАЛ ӨНӨРҮ I жана II

18

Saip Ergüz .. Koro Eğitimi. ANK.

Saip Ergüz... Toplu Ses Eğitimi. ANK

Ф. Менабени «Рбота с голосом» Москва 1988г

Н. Назаренко «Вокальное ис-

кусство». Москва 1962.

Н. К. Назаренко «Искусство пения» М. Музыка 1968г.

В. Л. Чаплина  «Вопросы вокальной педагогики». М. «Музыка». 1968г (1-выпуск).

Л. Б. Дмитриев «Вопросы вокальной педагогики». М. «Музыка» 1976 (2-выпуск).

Я. С. Яковлева «Вопросы вокальной педагогики». М. «Музыка» 1984г (3-выпуск).

Е. Бойко «Пособие для учителей пения» М. «Музыка» 1968

6

2

ТЕАТР ЭТИКАСЫ

18

К.С.Станиславский Собрание сочинений в 8-томах. ,К.Станиславский «Моя жизнь в искусстве» ВТО  Москва 1978г.  Г.Кристи «Воспитание актера школы Станиславского» «Искусство» Москва 1968. З.Я.Корогодский «Режиссер и актер» Ленинград ВТО 1974. 

Oyunculuk Sanatında Yöntem ve Paradoks Kerem Karaboğa

Stanislavski Sistemi 'Oyunculuk Eğitimi İçin Bir El Kitabı' Sonia Moore

Stanislavski Okulunda Oyunculuk Eğitimi  Rüstem Mürseloğlu

Oyunculukta Stanislavski Sistemi  Rose Whyman Sanat ve Yaşamım  Konstantin Stanislavski

6

 

3

КОСТЮМДУН ТАРЫХЫ

18

HILL, Margot Hamilton, BUCKEL, Peter, The Evocion of asion Drama Book. Publishery N. Yourk 1994

The Cection of the Costome asion Taschen, England 2000 40.               Tablolarla Kostüm Tarihi  Elif Jülide Dereboy Yayınevi : Özel Güzel San.Stilistlik Ltd. 2011 yılı

3

4

КЫРГЫЗ АДАБИЯТЫ

18

“Манас” эпосунун тексттери: 1. Манас. Семетей. Сейтек (Курама вариант), Фр., 1958 – 61; 2. Манас (Сагымбай Орозбаковдун варианты боюнча), Фр., 1978; 3. Манас (Саякбай Каралаевдин варианты боюнча), Фр., 1984; 4. Ашым Жакыпбек. Теңири Манас, Б., 1995; Кыргыз элинин оозеки чыгармачылык тарыхынын очерки, Фр., 1973 Абрамзон С.М. Киргизы и их этногенетические и историко-культурные связи. Л., 1972. Айтматов Ч. Байыркы кыргыз рухунун туу чокусу. Китепте: Манас, 1-том, Ф., 1978. Айтматов Ч. Каралаев жөнүндө ой жүгүртүү. “Кыргызстан маданияты”, 1974, 19-декабрь Бакчиев Т. Введение в Манасоведение. Б., 2008. Кыдырбаева Р.З. Эпос “Манас”: Генезис. Поэтика. Сказительство. Б., 1996. “Манас” – героический эпос киргизского народа: Сб. статей. Ф., 1968. Болджурова И. С., Шерстюк И. А. Краткая история манасоведения, Б., 1998

6

 

5

ТЕАТР ЭСТЕТИКАСЫ

18

К.С.Станиславский Собрание сочинений в 8-томах. К.Станиславский «Моя жизнь в искусстве» ВТО  Москва 1978г.  Г.Кристи «Воспитание актера школы Станиславского» «Искусство» Москва 1968. З. Я. Корогодский «Режиссер и актер» Ленинград ВТО 1974. 

Oyunculuk Sanatında Yöntem ve Paradoks Kerem Karaboğa

Stanislavski Sistemi 'Oyunculuk Eğitimi İçin Bir El Kitabı' Sonia Moore

Stanislavski Okulunda Oyunculuk Eğitimi  Rüstem Mürseloğlu

Oyunculukta Stanislavski Sistemi  Rose Whyman Sanat ve Yaşamım  Konstantin Stanislavski

 

6

 

6

АСПАПТА АТКАРУУЧУЛУК

18

Б.Бейшембиев. Комузда ойноо. Фрунзе «Мектеп», 1973. 2. Ч. Исабаев. Комуздун тандалма күүлөрү жана обондору. Бийиктик. Б.: 2008. 3. Нурактын күүлөрү. Түзүүчү Бердибекова М.С. «Олл Колорс», Б.: 2009.

3

 

7

ГРИМ

18

Р. Раугул  «Грим» Москва «Искусство» 1939г

И. Сыромятникова «История прически» Москва «Искусство» 1989г.

Н.  Новлянский  «Практическое руководство по гриму» М. «Искусство» 1940г

С. Школьников « Основы сценического грима» Минск, издательство «Высшейная школа» 1976г.

Kodeat Is. Christos, Masken 1987

KEHE Vicent, Make, Focak Pres 1975

3

 

8

Бий I жана II

13

DESCHAMPS, J. Entrainement Rytmigue

DALCROZE, E. Jacques.  Metrique Ryhtmique

SOUBEYRAN, R. Ryhtmes

DALCROZE, E. Jacques.  Chansonier

WILLIEMS, E. Sur le pas

MARTENOT, Pincipes musicales

Blom, Lynne Anne: Chaplin, L. Tarin. Intimate Act of Choreography, Dans Books, 1982.

SMITH-AUTARD, M. Jasquelene. Dans Composition, A&C Black-Londra, üçüncü basım, 1996

MINTON, Sandra Cenry. Choreog-

raphy, Human Kinetics, 1986.

TAUSSING, Michael. Mimesis and Alterity: A Particular History of the Senses, Routledge New York-Londra,1993

А. Поличинецкий «Основы классического танца» Л. «ВТО» 1986г

А. Алеванов, А. Руппе, Я. Семенова, К. Черноземов под редакцией И. Коха «Основы сценического движения» М: «Просвещение» 1976г.

3

9

Ритим жана бий I жана II

18

DESCHAMPS, J. Entrainement Rytmigue

DALCROZE, E. Jacques.  Metrique Ryhtmique

SOUBEYRAN, R. Ryhtmes

DALCROZE, E. Jacques.  Chansonier

WILLIEMS, E. Sur le pas

MARTENOT, Pincipes musicales

Blom, Lynne Anne: Chaplin, L. Tarin. Intimate Act of Choreography, Dans Books, 1982.

SMITH-AUTARD, M. Jasquelene. Dans Composition, A&C Black-Londra, üçüncü basım, 1996

MINTON, Sandra Cenry. Choreog-

raphy, Human Kinetics, 1986.

TAUSSING, Michael. Mimesis and Alterity: A Particular History of the Senses, Routledge New York-Londra,1993

А. Поличинецкий «Основы классического танца» Л. «ВТО» 1986г

А. Алеванов, А. Руппе, Я. Семенова, К. Черноземов под редакцией И. Коха «Основы сценического движения» М: «Просвещение» 1976г.

3

10

САХНА УРУШУ ЖАНА АКРОБАТИКАСЫ

18

И. Кох «Сценический бой» ленинград ВТО 1967

Г. Морозова «Сценический бой». Москва «Искусство» 1975г

И. Э. Кох «Основа сценического движения». Ленинград «Искусство» 1962.

И. Э. Кох «Сценическое движение». М-Л «Искусство» 1948г.

Е. Конорова «Ритмика в театрль-  ной школе»» Искусство» 1947.

3

11

ДҮЙНӨЛҮК АДАБИЯТ

18

Дүйнөлүк адабият жазучуулары

7

12

ТЕАТРДЫН ТАРЫХЫ I жана II, III,

 

18

CANDAN, A. XX. Yüzyılda Öncü Tiyatro

NUTKU, Ö. Dünya Tiyatrosu Tarihi

BROCKETT, O. Tiyatro Tarihi

AND, M. Ritüelden Drama

YENER, S. Cumhuriyet’in 75 yınıda Türk Tiyatrosu-Tiyatroda Devrim

«История зарубежного театра» под редакцией Г. Бояджиева. Москва Просвещение 1984.

Ю. Дмитриев «История русского и советского театра» М. «Искусство» 1983.

 Б. Асеев «Русский драматический театр от истоков до конца 18 века» М. «Искусство» 1977.

К. Кумушалиев «Кыргыз театрынын жаралышы» « Кыргызстан» 1971.

С. Жаманов «Өнөр өргө жетелей» Фрунзе 1983. Ж. Иманкулов “ Кыргыз театрлары” 1992.

Г. Бояджиев «Театр эпохи возрождения» Москва «Искусство» 1973.

«История западноевропейского театра» под редакцией А.Образцовой. М. «Искусство» 1985.

«Современный зарубежный театр» под редакцией Анкиста. Москва «Наука» 1969.

Özdemir NUTKU, Dünya Tiyatro Tarihi

Özdemir NUTKU, Tiyatro Sözlüğü

Eugenio BARBA& Nicola SAVARESE, Anthropology of Theater

А.М. Смелянский, М.Е. Швыдкой “Театр... время перемен». Москва «Икусство» 1987

7

13

ҮН ЖАНА ДЕМ АЛУУ ЫКМАЛАРЫН КОЮУ I жана II

19

Саричева Е. «Сценическая речь» москва 1955г.

Савкова С.В. «Техникка звучащего слова» М. 1988г.

«Сценическая речь» М. 1976.

Исабеков А.Дж. «Көркөм окуу» «Учкун» 2004ж.

Дулатова Г. Кыргыз театрынын сахналык кеби» 2004

SEVEN, N. Konuşma Dilimiz А.Петрова «Сценическая речь» М.»Искусство» 1974

15

14

САХНА КЫЙМЫЛЫ I жана II, III,

18

И. Кох «Сценический бой» ленинград ВТО 1967

Г. Морозова «Сценический бой». Москва «Искусство» 1975г

И. Э. Кох «Основа сценического движения». Ленинград «Искусство» 1962.

И. Э. Кох «Сценическое движение». М-Л «Искусство» 1948г.

Е. Конорова «Ритмика в театрль-  ной школе»» Искусство» 1947.

3

15

САХНА КЕБИ I жана II, III, IV

18

Саричева Е. «Сценическая речь» москва 1955г.

Савкова С.В. «Техникка звучащего слова» М. 1988г.

«Сценическая речь» М. 1976.

Исабеков А.Дж. «Көркөм окуу» «Учкун» 2004ж.

Дулатова Г. Кыргыз театрынын сахналык кеби» 2004

SEVEN, N. Konuşma Dilimiz А.Петрова «Сценическая речь» М.»Искусство» 1974

15

16

Актердук өнөр I жана II, III, IV,  V,  VI, VII, VIII

18

К.С.Станиславский Собрание сочинений в 8-томах. ,К.Станиславский «Моя жизнь в искусстве» ВТО  Москва 1978г.  Г.Кристи «Воспитание актера школы Станиславского» «Искусство» Москва 1968. З.Я.Корогодский «Режиссер и актер» Ленинград ВТО 1974.  Ж.А.Молдобаев «Драма искусствосунун терминологиясынын кыргыз тилиндеги аталыштары» Фрунзе, 1978. О.Ремез  «Пространство, время, спектакль» Москва «Просвещение 1983. М.Кнебель «Поэзия педагогики» Москва «Искусство» 1976г.

А.Попов «Целостность спектакля» Москва, ВТО 1959г.

Bir Aktör Hazırlanıyor  Konstantin Stanislavski

Oyuncunun El Kitabı Konstantin Stanislavski

Bir Rol Yaratmak  Konstantin Stanislavski

Bir Karakter Yaratmak  Konstantin Stanislavski

Sanat ve Yaşamım  Konstantin Stanislavski

Stanislavski Sistemi 'Oyunculuk Eğitimi İçin Bir El Kitabı' Sonia Moore

Stanislavski Okulunda Oyunculuk Eğitimi  Rüstem Mürseloğlu

Oyunculukta Stanislavski Sistemi  Rose Whyman

Stanislavski: Bir Giriş  Jean Benedetti

Stanislavski Sistemi ve Metot Oyunculuğu  N. Uğur Özüaydın

Oyuncuya (Oyunculuk Tekniği Üzerine) Michael Cheklov

Şiirsel Beden - Yaratıcı Tiyatro Eğitimi Jacquer Lecoq

 

5

 

3-КУРС

1

ТҮРК ДҮЙНӨСҮНҮН АДАБИЯТЫ

13

Тимофеев Л.И. “Основы теории

Литературы” М.Просвещение” 1974.

Абрамович Г.Л “Введение в литературоведение” М.Просвещение” 1974.

Л. Антокольский “Классические литературные жанры античности” М. Просвещение” 1989.

Т. Яузель “ Литература Европей-  ского средневековья и эпохи Возрождения” М. “Искусство

1988.

Ф. Апрель  “Литература Азиатского средневековья” М. Просвещение 1997.

Круг авторов “Кыргызская литера-

Тура дореволюционного времени” Бишкек 1989г.

И. Молдобаев “Манас” как явление мировой культуры” 1989г. “Илим” Фрунзе. Артыкбаев “Классики кыргызской и советской литерату- ры”. Бишкек “Учкун” 2002г.

А. Акматалиев “Феномен Ч. Айтматова в мировом литератур- ном пространстве” “Илим” 2007.

Akı, Niyazi: Çağdaş Türk Tiyatrosuna Toplu Bakış 1923-1967, Atatürk ünv. Yay. 1968.

And. Metin Cumhuriyet Dönemi Türk Tiyatrosu, İş Bankası Yay. Ank.1973.

And Metin, Türk Tiyatrosunun Evre-leri, Turhan Kitapevi, Ankara 1983.

 Banarlı. N. Sami; Resimli Türk Edebiyatı Tarihi. M.E.B. Yayınları 1997

Kaplan M; Türk Edebiyatı Üzerine Araştırmalar I. Dergah Yayınları, İst. 1976

 Kaplan M; Türk Edebiyatı Üzerine Araştırmalar  II. Dergah Yayınları, İst.2 b 1994.

Kaprat Kemal; Çağdaş Türk Edebiya tında Sosyal Konular, Varlık Yayınları, İst. 1971

Kurdakul  Şükran; Çağdaş Türk Edebiyatı.2.c. Broy Yayınları, İst. 1986

Mehmet Fuat; Türk Edebiyatı Yıllık, 1963-1972

Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi,c.1-8, Dergah Yayınları, 1977-1998   ilgili ders kaynakları. 

9

 

2

ДРАМАТУРГИЯ ЖАНА ОЮНДУН АНАЛИЗИ I

13

Товстоногов Г.А «О профессии режиссера» ВТО Москва 1967г.

В. Поламышев «действенный анализ драмы» Москва «Просвещение» 1979г.

В. Белинский «О драме и театре» Москва «Искусство» 1983г.

Ж. Иманкулов «Биздин Муратбек» Кыргызстан 1977

М. Редгрейв  «Маска или лицо» Москва «Прогресс» 1965г.

М. Рехельс «Режиссер- автор спектакля» Ленинград   «Искусство»1969г.

Бранко Гавелла  «Драма и театр» Москва «Прогресс» 1976г.

В. Вульф «От Бродвея немного в сторону» Москва «Искусство» 1982г

Ж. Иманкулов « Ч. Айтматов жана театр». Кыргызстан 1990.

Her dönem için farklı bir yazar ve metin seçilir. Araştırtırmaya yönelik kaynaklar, seçilen yazar üzerinden edinilir.

Н.А. Велехова « В сиярах о стиле» москва «ВТО» 1963г.

7

 

3

КАМЕРА МЕНЕН ЧЕБЕРЧИЛИК

13

Kamera Oyunculuğu, Atilla Alpar, Avrupa Yakası Yayınları, 2014

7

 

4

ФЕХТОВАНИЕ

13

И. Кох «Сценический бой» ленинград ВТО 1967

Г. Морозова «Сценический бой». Москва «Искусство» 1975г

И. Э. Кох «Основа сценического движения». Ленинград «Искусство» 1962.

И. Э. Кох «Сценическое движение». М-Л «Искусство» 1948г.

Е. Конорова «Ритмика в театрль-  ной школе»» Искусство» 1947.

3

 

5

МУЗЫКАЛЫК ЧЕБЕРЧИЛИК

13

Е. Лузанова, С. Дюшалиев «Кыргызское народное музыкальное творчество»

В. Роман  «Кыргызская музыкальная литература» Бишкек 1995.

Б. Алагушев «Кыргыз музыкасы»

М. Друскин «История зарубежной музыки» Москва 1976г

BORAN İlke; Şenürkmez, Kıvılcım Y.Kültürel Tarih Işığında Çok Sesli Batı Müziği.

BÜKE, Aydın Altınel, İpek Mine, Mü-ziği Yaratanlar, Barok Dönem.

HANNİNG. B.R, Concıse History Of Western Music.

The New Grove Dictionary of Music and Musicians ed. Satnley Sadıa.

Ahmet Say, ‘Müzik Tarihi’. Ankara 2004.

Ali Uçan. Türk Müzük Kültürü.

Gültekin Oransay, ‘MüzikTarihi’. Ankara 1976.

Mûsıkî Tarihi, Ahmet Muhtar Ataman, Milli Eğitim Basım Evi, Ankaran 1947

Müzik  Tarihi, B. Champigneulle, çev: Tanju Gökçöl, Gelişim  Yayınları, İstanbul 1975.

Türk Mûsıkîsinin  Dünü, Bugünü ve Yarını (Bildiri), Ercüment Berker, s 117, haz: Fevzi Halıcı, Ankara 1986г

Yılmaz Öztuna. Türk Müsikisi Tarihi.

8

 

6

ТҮРК ТЕАТРЫ

13

TİYATRO NEDİR Ismayıl Hakkı BALTACIOĞLU, And, Metin. Türk Tiyatrosunun Evreleri, Turhan Kitabevi, 1983.    

And, Metin. Geleneksel Türk Tiyatrosu, İnkılap Yayınevi, 1985. And, Metin. Kukla, Karagöz, Ortaoyunu, Bilgi Yayınevi, 1969. Ziya Enver Karal: Osmanlı Tarihi, Türk Tarih Kurumu Basımevi, 1956. Işın,