СОЦИОЛОГИЯ БОЮНЧА АДИСТЕРДИ ДАЯРДООНУН  ЗАРЫЛЧЫЛЫГЫ

Азыркы коомдун өнүгүшүнүн өзгөчөлүгү социологиялык илимдин жана тажрыйбанын улам барган сайын ага тийгизген чоң таасири жана мааниси менен баяндалат.  Демократия жана рынок мамилеси ар тараптан өнүккөн жана кеңири тараган шартта социологиялык кызмат, ошондой эле социологиялык изилдөөлөр жашоонун жана коомду туруктуу өнүктүрүүнүн алмаштыргыс каражатына айланган. Ошондуктан улам өзгөрүп турган социалдык болмушта, айлана чөйрөнүн улам алмашуу шартында, талдоочу, эксперт болуучу адистерге жана окуу жайларында социология сабагы боюнча мугалимдик кесипке   муктаждык өсүүдө.     

 

АДИСТЕРДИН НЕГИЗГИ ИШ-АРАКЕТТЕРИ

 • Социология илиминин теориялык негизин жана иштөө мыйзамченемдүүлүгүн, социологиялык талдоонун ыкмаларынын жана методологиясынын карым-катнаш эрежелерин билүү;
 • Социологиялык изилдөө жүргүзүүнүн  методологиясын, методикасын жана техникасын үйрөнүү;
 • Социологиялык маалыматты иштетүүдө компьютер технологиясын колдоно билүү;
 • Дүйнөлүк, түрк жана ата мекендик социологиянын өнүгүү багыттары жана умтулуштары жөнүндө жалпы маалымат алуу;
 • Бүгүнкү күндөгү коомдун социалдык көйгөйлөрүн тармактык социологиянын биринин негизинде кесипкөйлүк менен талдоо жана сунуштарды даярдоо;
 • Социалдык көрүнүштөрдү божомолдоо   үлгүсүн колдонуунун жана түзүүнүн ыкмасын жана техникасын билүү;
 • Ар кандай социалдык ишмердүүлүктөрдү баалоодо, маңызын тактоодо социологиялык аспаптарды түзүү жана колдоно билүү;
 • Социологиялык иш-тажрыйбасында  инновациялык технологияларды колдоноо билүү;
 • Социология боюнча сабак берүүгө, илимди жайылтууга үйрөнүү. 

СОЦИОЛОГИЯ БАГЫТЫНЫН БҮТҮРҮҮЧҮЛӨРҮ ТӨМӨНДӨГҮ ИШТЕРГЕ ДАЯР БОЛОТ:

 • Фундаменталдык жана атайын даярдоонун негизинде  социологиялык кызмат көрсөтүү уюмдарында, мамлекеттик жана өз алдынча башкаруу түзүмдөрүндө, мамлекеттик, коомдук, муниципалдык жана жеке ишканаларда социологиялык билими бар кызматкер катары  кесиптик иш алып барууга;
 • Орто жана атайы окуу жайларында мугалимдик жана административдик кесипте иштөөгө;
 • Анализдөө-долбоорлоо жана эксперттик-консультациялык иш алып барууга;
 • Социологиялык илимий бөлүмдөрдө, социологиялык кызмат кылуу уюмдарда иштөөгө.

Жыйынтыктап айтканда, социология багытындагы бакалаврды бүтүрүүчүлөр төмөнкү кесиптик ишмердүүлүккө даяр болот:

- илимий-изилдөө;

- уюштуруу-башкаруу;

- маалымат-талдоо.