Долбоорлор

 

Жүргүзүлүп жаткан долбоорлор:

 

 • «Мезгил, инсан, окуялар оозеки тарых проэкти», Долбоор башчысы: Проф., докт. Лайли Үкүбаева, КТМУ, 2017-2018

Бүткөн долбоорлор:

 • «Мамлекеттик кызматкерлердин жыргалчылык жана  жакырчылык деңгээлинин жашоо образына тийгизген таасири: Бишкек шаары мисалында», Проф., докт. Мустафа Орчан, КТМУ, 2018
 • «Кыргызстанда тилдик пландоо тажрыйбалары жана тил саясаты», Долбоор башчысы: Проф., докт. Мехмет Айдын, КТМУ, 2018
 • Шаар жериндеги 11-класстын окуучуларынын Жогорку окуу жайлардан күткөндөрү жана тандоо критерийлер, Б.Исаков, КТМУ, 2016
 • «Студенттердин улгайган адамдарга карата мамилелери: Бишкек шаарынын мисалында», КТМУ, илимий жетекчи доц.м.а.др. Харун Жейлан, 2016-2017;
 • «Кыргыз Республикасын бекемдөө жолдору (Социологиялык жаңы иликтөөлөрдүн айдыңында)», КРнын Билим берүү жана Илим Министрлигинин илим жана илимий-техникалык маалыматтар башкармалыгы, илимий жетекчи  К. Исаев, 2016-ж.
 • «Кыргызстандыктардын социалдык идентүүлүктөрү жана Кыргыз мамлекеттүүлүгүн бекемдөө маселелери (социологиялык изилдөө)», КР нын Билим берүү жана Илим Министрлигинин илим жана илимий-техникалык маалыматтар башкармалыгы, илимий жетекчи К. Исаев,  2015;
 • «Кыргызстандагы миграциянын (көч) социо-экономикалык жана  социо-маданий таасирлеринин анализи», КТМУ, илимий жеткчи проф.,док. Хаяти Беширли, 2015-2016-жж;
 • «Кыргыз Республикасындагы жалпы жарандык иденттүүлүк маселелери (социологиялык изилдөө)», Кыргыз Республикасынын Президентинин Аппараты, Кыргыз Республикасын туруктуу өнүктүрүү боюнча улуттук кеңеш, Кыргыз-Түрк «Манас» университети гуманитардык факультети социология бөлүмү илимий жетекчи проф., док. Кусеин Исаев, 2013-2014-жж;
 • «Кыргызстандыктардын иденттүүлүгүн аныктоо боюнча талдоо: Кыргызстандын түштүк аймагынын мисалында», КР нын Билим берүү жана Илим Министрлигинин илим жана илимий-техникалык маалыматтар башкармалыгы, илимий жетекчи проф., док. Кусеин Исаев., 2012-2013-жж;
 • «Цивилизация  шартында түрк дүйнөсүндөгү калктардын социалдык иденттүүлүгү: Кыргызстандын мисалында», КТМУ, илимий жетекчи проф., док. КУсеин Исаев, 2010-2012-жж.