Аты Доц.м.а.док. Роза АБДЫКУЛОВА
Э-куржун roza.abdykulova@manas.edu.kg
Кабинет İİBF-203
Телефону 00996 312 49 27 63 (999)
Сабактар

TAR-251 : АТА-МЕКЕН ТАРЫХЫ I (КЫРГЫЗСТАН ТАРЫХЫ) (Компьютер инженердиги бөлүмү )

TAR-303 : ОСМОН ИМПЕРИЯСЫНЫН ЖАҢЫ ДООРДОГУ ТАРЫХЫ (Тарых бөлүмү )

TAR-331 : АЗИЯ ЖАНА АФРИКАНЫН ЖА?Ы ДООРДОГУ ТАРЫХЫ (Тарых бөлүмү )

TAR-307 : СЕМИНАР I (Тарых бөлүмү )

TAR-320 : БАТЫШТАШУУ ДООРДОГУ ИДЕОЛОГИЯЛЫК АГЫМДАР (Тарых бөлүмү )

TAR-408 : ЕВРОПА ЖАНА АМЕРИКАНЫН СО?КУ ДООРДОГУ ТАРЫХЫ (Тарых бөлүмү )

TAR-252 : АТА-МЕКЕН ТАРЫХЫ II (ТҮРКИЯ ТАРЫХЫ) (Чыгыш тилдери бөлүмү )

TAR-252 : АТА-МЕКЕН ТАРЫХЫ II (ТҮРКИЯ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ТАРЫХЫ) (Социология бөлүмү )

TAR-252 : АТА-МЕКЕН ТАРЫХЫ II (ТҮРКИЯ ТАРЫХЫ) (Философия бөлүмү )

DES-402 : АТА-МЕКЕН ТАРЫХЫ МАМЛЕКТТИК СЫНАГЫ (Компьютер инженердиги бөлүмү )

TAR-252 : АТА-МЕКЕН ТАРЫХЫ II (ТҮРКИЯ ТАРЫХЫ) (Мөмө-жемиш жана талаа өсүмдүктөрү бөлүмү )

TAR-153 : АТА-МЕКЕН ТАРЫХЫ I (ТҮРКИЯ ТАРЫХЫ) (Дене тарбия жана спорт мугалими бөлүмү )

TAR-153 : АТА-МЕКЕН ТАРЫХЫ I (ТҮРКИЯ ТАРЫХЫ) (Машыктыруучуларды даярдоо бөлүмү )

DES-202 : АТА-МЕКЕН ТАРЫХЫ, КЫРГ-Н ГЕОГ-СЫ, КЫРГЫЗ ТИЛИ Ж-А АДАБ. (Ислам таануу бөлүмү )

DES-202 : АТА-МЕКЕН ТАРЫХЫ, КЫРГЫЗ-Н ГЕОГР-СЫ, КЫРГ.ТИЛИ Ж-А АДАБ (Диндерди таануу бөлүмү )

TAR-251 : АТА-МЕКЕН ТАРЫХЫ I (КЫРГЫЗСТАН ТАРЫХЫ) (Диндерди таануу бөлүмү )

TAR-252 : АТА-МЕКЕН ТАРЫХЫ II (ТҮРКИЯ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ТАРЫХЫ) (Туризм жана мейманкана ишмердүүлүгү бөлүмү )

FLS-210 : ДҮЙНЮЛҮК ЖАНА ТҮРК ЦИВИЛИЗАЦИЯЛАРЫ (Саякат иши жана гид кызматы бөлүмү )

TAR-252 : АТА-МЕКЕН ТАРЫХЫ II (ТҮРКИЯ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ТАРЫХЫ) (Саякат иши жана гид кызматы бөлүмү )

TAR-252 : АТА-МЕКЕН ТАРЫХЫ II (ТҮРКИЯ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ТАРЫХЫ) (Ресторан иши жана кулинардык өнөр бөлүмү )

DES-202 : - (Түркология бөлүмү )

TAR-251 : АТА МЕКЕН ТАРЫХЫ I (КЫРГЫЗСТАН ТАРЫХЫ) (Түркология бөлүмү )

TAR-252 : АТА-МЕКЕН ТАРЫХЫ II (ТҮРКИЯ ТАРЫХЫ) (Электроника жана электр инженерлиги бөлүмү )

TAR-252 : АТА-МЕКЕН ТАРЫХЫ II (ТҮРКИЯ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ТАРЫХЫ) (Педагогика бөлүмү )

TAR-512 : СЕМИНАР (Тарых бөлүмү )

TAR-526 : ОРТО АЗИЯ ЖАНА РОССИЯ БАЙЛАНЫШТАРЫ (Тарых бөлүмү )

TAR-529 : ХАНДЫКТАР МЕЗГИЛИ ТАРЫХЫ (Тарых бөлүмү )

TAR-532 : ОРТО АЗИЯ ЭЛДЕРИНИН БОШТОНДУК КЫЙМЫЛЫ (Тарых бөлүмү )

TAR-535 : ТҮРК ДҮЙНӨСҮНДӨ МОДЕРНДЕШҮҮ ЖАНА ПИКИР АГЫМДАРЫ (Тарых бөлүмү )

TAR-651 : ТҮРКСТАНДЫН ХАНДЫКТАР МЕЗГИЛИНДЕГИ ТАРЫХЫЙ БУЛАКТАРЫ (Тарых бөлүмү )

Резюме

Сабактары

 

 1. TAR- 252  Ата Мекен тарыхы -II
 2. TAR-251 Ата Мекен тарыхы-I
 3. TAR-350 Батышташуу доорундагы идеологиялык агымдар
 4. TAR-444 Европа жана Американын соңку доордогу тарыхы
 5. TAR-376 Tүркстан тарыхы (XIX к.)

 

 

 

БИЛИМИ:

 

 

Илимий Даражасы

Багыты/профили

Берилген жылы

Жогорку окуу жайы

бакалавр

Тарых/тарых

1995

Хажеттепе университети

магистратура

Тарых/тарых

1997

Гази университети

аспирантура

Тарых/тарых

2006

Кыргыз-Түрк Манас университети

 

Магистрдик ишинин темасы жана илимий жетекчиси:

Орто Азияда шаманизмдин калдыктары, Проф. Др. Илхами Дурмуш, 1997.

Кандидаттык ишинин темасы жана илимий жетекчиси:

XIX- XX кылымдын башында Орто Азия менен Осмон мамлекетинин байланыштары архив документтериндеПроф., Др. Анварбек Мокеев, 2006.

 

ИШ ТАЖРЫЙБАСЫ:

 

иши/наамы

иш орду

жылы

кенж. илим. кызматкер.

 

 

доц.м.а.

Кыргыз-Түрк Манас университети

2014

доц.др.

 

 

проф.др.

 

 

 

 

ЖЕТЕКТЕГЕН МАГИСТРДИК ЖАНА КАНДИДАТТЫК ИШТЕРИ:

Магистрдик иштер:

 1. Түрк тарыхнаамасында кыргыздар. Монолдор кызы Айпери.2017.

 

Билген чет тилдери жана деңгээли (1 ден 5 ке чейин баалаңыз)

Тил

Окуу

Оозеки

Жазуу

түрк

5

5

5

англис

5

4

5

 

Илимий иштери

ИЛИМИЙ ИШТЕРИ:

МАКАЛАЛАР:

Эл аралык илимий журналдарда жарыяланган макалалар (SCI,SSCI,Arts and Humanities):

 1. “1916 Türkistan İsyanı’nın Kırgız Edebiyatına Yansıması: Ürkün”. Ahmed Yesevi Üniversitesi, Bilig Dergisi. (2016/Kış. s. 159-177.).

 

Эл аралык илимий журналдарда жарыяланган макалалар:

 1. “Kırgız Toplumunda Sufizm Geleneği: Örf-Adetlere ve Edebiyata Yansımaları”, Selçuk Üniversitesi, Türkiyat Araştırmaları Dergisi, Sayı 35,  Bahar, 2014,  s. 513-533, Konya /Türkiye.
 2. “1916 Türkistan İsyanına Bir Kaynak Olarak: Asya’da Beş Türk”, Süleyman Demirel Üniveristesi, Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı 31, Mayıs, 2014,  s. 53-60, Isparta /Türkiye.
 3.  “Türkiye Türkçesi ile Kırgız Türkçesindeki Ortak Kelimeler Üzerine Genel Bir Değerlendirme”, Ulakbilge Sosyal Bilimler Dergisi,  Cilt 1, Sayı 2,  Güz, 2013,  s. 41-48, Konya/ Türkiye.
 4.  “Aрхивные материалы о дипломатических отношениях Османской империи с Кокандским ханством в XIX веке”. Известия Национального центра археографии и источниковедения, №1, 2012, 107-111с., Астана /Казакстан.

 

Эларалык илимий жыйындарда баяндамасы сунулган жана жарыяланган макалалар:

 1. Asya’da Beş Türk eserine Göre Osmanlı-Kırgız İlişkileri. I. Uluslararası Geçmişten Günümüze Kırgız-Türk İlişkileri Sempozyumu Bildirileri. Bursa, 2017. s. 177-187.
 2. Osmanlı Devleti’nin Orta Asya’daki İzleri: Kırgızistan Örneği”.          CIEPO Interim Symposium  the Central Asiatic Roots of Ottoman Culture, İSTESOB, 1. Baskı, 2014, s. 169-175, İstanbul/Türkiye.
 3. The Legacy of Ottoman diplomacy in Central Asia and the parallels with Modern Turkey”. International Seminar Eurasia Twenty Years After 1991 in Retrospect, 15-17 February 2012,  Pages. 512-524, Kolkata/India.
 4.  “Türkistan Adı ve Orta Asya Coğrafyası (Geçmişten Günümüze Kadar Kullanılış Şekli)”.  Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi, Uluslararası IV. Türkoloji Kongresi, 13-15 Mayıs 2011, s. 35-39, Türkistan/Kazakistan.
 5. “Осмон мамлекети менен Кокон хандыгынын ортосундагы байланыш. (Архив материалдарынын негизинде)”. Курманжан Датка-выдающийся общественный и политический деятель кыргызского народа, Материалы международной конференции, 25-октябрь 2011, Бишкек /Кыргызстан. 271-277с.
 6. “Rus Kaynaklarına Göre Türkiye Cumhuriyeti”.VII. Uluslararası Atatürk Kongresi,  23-25 Ekim 2011, s.47-53, Üsküp/Makedonya.

Республикалык рецензиялуу журналдарда жарыяланган макалалар:

 1. Түрк тарыхчысы Бааеддин Огел жана анын эмгектериндеги кыргыздар. Наука новые технологии и инновации Кыргызстана . Бишкек. 2016. 169-174 б.
 2.  “1916-жылдагы Жети-Суу көтөрүлүшү тууралуу”. Кыргызстан тарыхынын маселелери, № 2-3, 2012, 133-139 бб. , Бишкек /Кыргызстан.
 3.  “Чонташтагы элүү төрт жыл катылган кайгылуу сырдын баяны”. Кыргыз-түрк Манас университети Коомдук илимдер журналы. №21, 2009, 1-9 бб., Бишкек/ Кыргызстан.
 4.  “Хижаз темир жолунун курулушу жана ага орто азиялыктардын кошкон салымы. (Архив материалдары боюнча)”, Известя ВУЗов, 2007.  №11, 54-57бб., Бишкек/Кыргызстан.
 5. “Осмон мамлекетинин архивиндеги Орто Азиядагы хандыктарга тиешелүү документтер (XIX к. аягы XX к. башы)”. Кыргызстан тарыхынын маселелери,  №3, 2007, 45-48 бб., Бишкек / Кыргызстан.
 6. “Кокон хандыгы менен Осмон мамлекетинин ортосундагы байланыш. (Архивдик документтер боюнча)”. Кыргызстан тарыхынын маселелери, №2, 2007, 5-15 бб., Бишкек/Кыргызстан.
 7.  “XIX к. Осмон мамлекети менен Кокон хандыгынын ортосундагы дипломатиялык байланыштар тууралуу архивдик материалдар”. Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi  Sosyal  Bilimler Dergisi, №15, 2006,  s. 1-21. Bişkek/Kırgızistan.
 8. «Осмон мамлекетинин саясий абалы». Известя ВУЗов, 2006.  №5-6, 193-196 бб., Бишкек/Кыргызстан.
 9.  “1898-ж. Анжиян көтөрүлүшү тууралуу жаңы маалымат”. Известия ВУЗов, №6, 2005, 71-75 бб. Бишкек/Кыргызстан.
 10.  “XIX к. экинчи жарымында Чыгыш Түркстандагы саясий абал жана кыргыздардын ага катышы (Архив материалдары боюнча)”. Социальные и гуманитарные науки, №3,    2005, 76-80 бб., Бишкек/Кыргызстан.

 

 

Республикалык илимий чогулуштарда сунулган жана баяндамалар жыйнагында басылган баяндамалар (докладдар):

 1. Беш түрк тууралуу эмгектен улам. Үркүн-100: Кылымдар унуткус кыргын. Макалалар, блогдор, маектер, эскерүүлөр. Бишкек, 2017. 312-330-бб.
 2. “XIX кылымдын аягында Кыргызстанда билим берүүчү мекемелер: мектеп-медресе, жадид жана орус-тузем мектептери”.  «Исхак Разаков жана азыркы Кыргызстан», Кыргызстандын көрүнүктүү ишмери Исхак Раззаковдун 100 жылдык юбилейине арналган республикалык илимий-практикалык конференция, 2011, 208-212бб. Бишкек/Кыргызстан. 

Которгон макалалары:

 1. A. Taşağıl, “840-жылына чейинки кыргыздар туууралуу кытай булактарынан маалыматтар”. Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Yay. 12,  2002, s. 443-459, Bişkek/Kırgızistan.

 

 1. Gülçün Çandarlıoğlu, İslam Öncesi Türk Tarihi, Kültürü. Исламга чейинки түрк тарыхы, маданияты. Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Yayını, 2000, Bişkek/Kırgızistan.

 

 1. A. Akmataliyev, “Manas S. Orozbakov’un Yayınında Manas Destanı ve Etkileri”   Manas Destanı ve Etkileri Uluslararası Bilgi Şöleni Kitabı, 1995, s. 23-27, Ankara/Türkiye.

 

 1. Sabır Attokurov, “Manas’ın Sülalesi Hakkında Fikir” Manas Destanı ve Etkileri Uluslararası Bilgi Şöleni Kitabı, 1995,  s. 31-35, Ankara/Türkiye.

 

 1. Askar Bedelbayev,           “Manas Destanı Hakkında İlk İlmî Araştırmalar”       Manas Destanı ve Etkileri Uluslararası Bilgi Şöleni Kitabı, 1995, s.37-43, Ankara/Türkiye.

 

 1. Irıs Beybutova,“Manas Destanındaki Silahlar”,            Manas Destanı ve Etkileri Uluslararası Bilgi Şöleni Kitabı, 1995, s. 43-49, Ankara/Türkiye.

 

 1. Sancarbek Daniyarov,“Manas Destanı’nın Derlenmesinin: Yayınlanmasının: Yeniden Araştırılmasının Tarihi”.   Manas Destanı ve Etkileri Uluslararası Bilgi Şöleni Kitabı, 1995, s.89-99, Ankara/Türkiye.

 

 1. Susar İskenderova, “Kırgız Dramatiğinde Manas Destanı”.     Manas Destanı ve Etkileri Uluslararası Bilgi Şöleni Kitabı, 1995, s.129-133, Ankara/Türkiye.

 

 1. Keneş Kırbaşev, “Yetenek Tekrarlanmayan Fenomen”. Manas Destanı ve Etkileri Uluslararası Bilgi Şöleni Kitabı, 1995, s.133-139, Ankara/Türkiye.

 

 1.  Keneş Kırbaşev, “Sayakbay Karalaev ve Cusup Mamay”.      Manas Destanı ve Etkileri Uluslararası Bilgi Şöleni Kitabı, 1995, s.139-145,  Ankara/Türkiye.

 

 1.  Abdıkadır Sadıkov,  “Manas Destanı’nın Değerlendirme ve Yayınlanma Tarihi”. Manas Destanı ve Etkileri Uluslararası Bilgi Şöleni Kitabı, 1995, s. 201-205, Ankara/Türkiye.

 

 1.  Bolot Sadıkov, “Manas Halkın Sözlü Yaratıcılığının Örneği”. Manas Destanı ve Etkileri Uluslararası Bilgi Şöleni Kitabı, 1995, s.205-209, Ankara/Türkiye.

 

 1.  Çınar Şakeeva, “Manas Destanı’ndaki İnsan Davranışının Psikolojik Analizi”. Manas Destanı ve Etkileri Uluslararası Bilgi Şöleni Kitabı, 1995, s. 225-233,  Ankara/Türkiye.

 

Башка рецензиясыз макалалар:

 1. “1916 Yılı: Asya’da Beş Türk”. Kardeş Kalemler Dergisi,  Avrasya Edebiyat Dergisi, Cengiz Aytmatov özel sayısı, 2009,  s. 85-87. Ankara/Türkiye.
 2. “Осмон императоруна айтылган накыл”. Заман Кыргызстан, Тарых, 1998, 5-октябрь, 5-б. Бишкек / Кыргызстан.
 3. “Тарых барактарынан”. Шоокум журналы, 1996, №3.8-9 бб.,  Бишкек/Кыргызстан. “Manas Destanı Kırgız Hayatının Edebi Ansiklopedisi”Bilge Tanıtım Tahlil Eleştiri, 1995, Güz, Sayı 6,s. 12-14.
 4. “Ататүрк осуяты”. Заман Кыргызстан. 1995, 6-ноябрь, №6, Бишкек/ Кыргызстан.

 

 

КИТЕПТЕР:

Китеп авторлугу:

 1. Түркстан хандыктары менен Осмон мамлекетинин байланыштары султандык архив документтеринде. (XIX  к. экинчи жарымы-XX к. башы). Кыргыз-түрк Манас университетинин басылмалары:182. Илимий изилдөөлөр тизмеси: 16. Бишкек, 2015.
 2. 365 Kün Comok. (Asılbek Coodonbekov ile birlikte), İmak Ofset Yayını, 2013, Bişkek/Kırgızistan.
 3. Түркчө-кыргызча орток сөздөр сөздүгү / Türkçe-Kırgızca Ortak Kelimeler Sözlüğü. (Taalay Abdiev ile birlikte), 2010, Bişkek/Kırgızistan.

Китепте бөлүм:

 1.   Ulu Ürkün. Sagındık Ömürbaev. Bişkek, 2016.
 2. Кыргызстандын билим берүү системасы жана анын проблемалары. Бишкек, 2007. 39-72 б.

Которгон китептер:

 1. Gülçün Çandarlıoğlu, İslam Öncesi Türk Tarihi, Kültürü. Исламга чейинки түрк тарыхы, маданияты. Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Yayını, 2000, Bişkek/Kırgızistan.

 

БАШКА ИЛИМИЙ ИШМЕРДҮҮЛҮГҮ:

Панелдер:

 1. “Түрк тарыхчысы Бахаеддин Өгел жана анын эмгектеринде кыргыздарга тиешелүү маалыматтар”.          II. Международная конференция. Kыргызский каганат в контексте средневековой государственности и культуры тюркских народов посвященная 1170 летию образования кыргызского каганата в Центральной Азии, 12-13-ноябрь 2013, Бишкек / Кыргызстан.
 2. «Asya’da Beş Türk» Eserine Göre Kırgız-Osmanlı Münasebetleri. I. Uluslararası Geçmişten Günümüze Kırgız-Türk İlişkileri Sempozyumu,  Uludağ Üniversitesi, 2-5 Mayıs, 2013, Bursa /Türkiye.
 3.   “Rusya Tarih Yazıcılığında Osmanlı Devleti”. Studies of Republican History I International Symposium For Lausanne Peace Treaty and Republic of Turkey at the 90th Anniversary, 13-15 November 2013, Ankara /Türkiye.
 4.  “Осмон империясы менен Түркстан калктарынын билим берүү тармагындагы байланыштары (Aрхив документтеринин негизинде)”, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Eğitim Bölümü ve Sosyal Bilimler Enstitüsü, 13-14 Nisan 2011, I.   Uluslararası Eğitim Bilimler Kongresi, Küresel Gelişmeler Işığında Lisansüstü Eğitimin Durumu ve Geleceği, Bişkek/Kırgızistan.
 5.  «XIX  к. жазылган саякатнаамалар боюнча кыргыздардын социалдык жана экономикалык абалы». III. Türk Dünyası Sosyologlar Birliği Kurultayı. Küreselleşme  ve  Türk  Dünyası. Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi. 21-24 Eylül, 2010, Bişkek-Kırgızistan.
 6.   “Rus  Kaynaklarına Göre Osmanlı Devleti’nin İmajı”. Uluslararası Osmanlı Öncesi ve Dönemi Osmanlı Kültürünün Orta Asya’daki Kökleri Konferansı, 26-30 Temmuz 2010, Van/Türkiye.
 7.  “XIX. Yüzyılda Yazılan Seyahatnamelere Göre Kırgızlarda Sosyal ve Ekonomik Hayat”. Türk Dünyası Sosyologlar Birliği Kongresi, 21-24 Eylül 2010,  Bişkek/Kırgızistan.
 8. “Tarihi Kaynaklara Göre Suzak”, Suzak reyonu 90. Yıldönümü ve Barpı Alıkulov’un 125. Yıldönümü münasebetiyle yapılan konferans, Bişkek,  2009.
 9. “Tuzem Okullarına Tarihi Bir Bakış”.  II Uluslararası Orta Asya ve küreselleşme konferansı, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Cengiz Aytmatov Kampusü, 13-14 Temmuz 2009, Bişkek/Kırgızistan.
 10.  “Кыргызстанда басмачылык кыймылы жана анда Жаныбек казынын ээлеген орду”, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, Bişkek, 3 Şubat, 2008.
 11. “Tarihi İnsan Olarak Atatürk”. Cumhuriyet Bayramı ve Atatürk, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi,  28 Ekim 2008, Bişkek/Kırgızistan.
 12. “Rus Kaynaklarına Göre Komutan, Devlet ve Fikir Adamı Olarak Atatürk”.Tarihte Atatürk Uluslararası Konferans, 2007, Ankara/Türkiye.
 13.  “Türkiye Türkçesi ve Kırgız-Türkçesindeki Ortak Kelimeler (Sözlük Tanıtımı)”, Uluslararası  Büyük Türk Dili Kurultayı II (İhsan Doğramacı’ya Armağan), 2007, Bişkek/Kırgızistan.
 14.  “Жаныш-Байыш кичи эпосундагы кыргыз каада-салты”,  Marmara Üniversitesi, Uluslararası Türk Destanları Sempozyumu, 14-16 Kasım, 2001.
 15.  “Осмон дөөлөтүнүн түптөлүшү боюнча илимий пикирлер”, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, Osmanlı Devleti’nin Kuruluşunun 700. Yıl Dönümü Üzerine Uluslararası Konferans, Eylül, 1995.

Семинарлар:

 1. “Batı Seyyahlarına Göre Kırgızlarda Sosyal Hayat (XIX-XX. Yüzyılın başı)”.Tarih Semineri, 2012, Bişkek/Kırgızistan.
 2.  “1916 Türkistan Milli Mücadelesi ile Çanakkale Savaşının Edebiyata Yansıması”. Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Semineri, 18 Mart 2011, Bishkek/Kırgızistan.
 3.  “Education in Central Asia at the end of XIX and beginning of XX centuries: Existence, Co-existence and Contradictions of the Madrasa, Jadid schools and Russian-Tuzem schools. University of Central Asia, 4 Nisan 2010,  Bishkek/Kırgızistan.
 4. “Hokand Hanlığı ve Osmanlı Saray Hayatında Kadınlar”. Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü, Konferanslar serisi, 2010 , Bişkek/Kırgızistan.
 5.  “Çanakkale Savaşı’nın Tarihteki Yeri”,  Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, 18 Mart 1915,   Çanakkale Programında konuşmacı,  Bişkek, 18 Mart 2010. “Hokand Hanlığı ve Osmanlı Saray Hayatında Kadınlar”, Kırgızistan-Türkiye “Manas” Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü, Konferanslar serisi, Bişkek, 2009. (Roza Abdıkulova-Erdoğan Özünlü, E.).
 6. “Борбордук Азиядагы XIX кылымдын акыры жана XX кылымдын башындагы билим берүү: медресе,жадид жана орус-тузем мектептери” ,  University of Central Asia, Bişkek, 4 Nisan 2009.
 7. “Tarihi İnsan Olarak Atatürk. Cumhuriyet Bayramı ve Atatürk”, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, Bişkek, 28 Ekim 2008. 
 8. Kırgızistan Milli Marşı Tarihçesi”, 12 Mart Milli Marşlar, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, Bişkek, 2007.
 9.  “Atabeyit’in Sırrı”, Repressiya’ya 70 Yıl. Atabeyit,  Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, Bişkek, 4 Aralık, 2007. 
 10.  Asya’da Beş Türk. Seminer. İletişim fakültesi için. 28.11. 2006

ТВ жана радиоберүүлөр:

 2002-2005-жылдарында Манас университети радиосунда Казына аталышында программа алып барылды. Андагы аптасына бир жолу болгон программадагы темалардын аттары төмөндө сунулду: MANAS Türk Tarihinden Sayfalar:

 1. Tarihte Orta Asya-Osmanlı Diplomatik İlişkisi.
 2. Kırgızlarda Umay Ene (Humay Ana).
 3. Tarihçi Belek Soltonoev’i Tanıtma (özgeçmişi, hayatı).
 4. Rusya’nın Kırgızistan’ı İşgali Zamanına Ait Arşiv Belgelerini Okuma (Türkçeye çevrilmiş halinde okumak).
 5. Karahanlılar Döneminden Günümüze Kadar Gelen Kaynaklar. (Yusuf Has Hacib’in Kutadgu Bilig ve Mahmud Kaşgari’nin Divanu Lügati’t -Türk eserlerinden örnekler).
 6. Kırgızlardaki Boylar Üzerine. (Sağ, sol ve içkilik olarak üçe ayrılması üzerine).
 7. Hokand Hanlığı Dönemi-Kurmancan Datka’nın özgeçmişi.
 8. Sovyetler Döneminde Kırgız Kadınları (bazı dikkati çekici tarafları üzerine)
 9. İstanbul’un Fethi.
 10. Malazgirt savaşı.
 11. Hazinemiz-Kültürümüz:
 12. Atalarımızın Nasihatlarından Örnekler.
 13. Kırgızlarda Pirler.
 14. Türkiye-Türkçesindeki ve Kırgız-Türkçesindeki Eski Türkçe kelimeler üzerine.
 15. Kırgız Edebiyatında «Zamancılar» diye adlandırdığımız şairler ve onların şiirlerinden parçalar.
 16. Kırgızca ve Türkçedeki Gençlik ile ilgili ata sözlerinden örnekler.
 17. Kırgız Ailesinde Babaannenin Rolü.
 18. Kırgızlardaki Göz ile Bağlantılı Deyimler.
 19. Kırgızlarda Çadırın (Bozüyün) Yapılış Şekli.
 20. Türküler ve Hikayeler.
 21. Divan şiiri.
 22. Aşık edebiyatından seçmeler.
 23. Bir şair bir şiir.
 24. Hikayelerimiz.
 25. Masallarımız.
 26. Tarihî Şahsiyetleri Tanıtma:
 27. Mevlana ve Hoşgorü    (Kırgızca program)
 28. Kalıgul ve Şiirleri         (Türkçe program)
 29. Törökul Aytmatov ve Stalin Dönemi  (Türkçe program)
 30. Barsbek ve Göktürkler  (Kırgızca program)
 31. Husayin Karasayev Kimdir? Husayin’in Sözlüğü.
 32. Fatih Sultan Mehmet kimdir?
 33. Alparslan kimdir?
 34. Yunus Emre kimdir?

ДОЛБООРЛОР :

 1. Türkçe-Kırgızca Ortak Kelimeler Sözlüğü.  Türk Uygarlığı Araştırma ve Uygulama Merkezi. Mayıs, 2017.
 2. Adil Hikmet Bey: Asya’da Beş Türk eserinin Kırgızcaya çevrilmesi. Türk Uygarlığı Araştırma ve Uygulama Merkezi.  2016.
 3.  Эл аралык проект: Kaybolan Kırgız Hafızası: Atabeyit Projesinde Danışman-Tercüman. TRT Belgesel Film. Proje Türksoy Ödülüne sahip oldu. 2016.
 4. Biographical approach to the production of spatial knowledge: the case of Central Asia’s Territory based on the works of the German scholars of XVIII-XIX century.  (Johann Eberhard Fischer, Gerhard Friedrich Müller, Alexander von Humboldt, Karl Ritter and Klaproth). DAAD. Alman Akademiş Değişim Programı. 2015. Germany / Heidelberg University.

 

АДМИНИСТРАТИВДИК ИШТЕР:

 1. Дистанттык билим берүү борборунун башчысынын өкүлү
 2. Жатакана комиссиясынын мүчөсү
 3. Редакциялык кеңештин мүчөсү

ИЛИМИЙ УЮМДАРГА МҮЧӨЛҮКТӨРҮ:

 1.  Кыргыз тарых коому
 2. CİEPO.
 3. CESS.

 

СЫЙЛЫКТАРЫ & СЕРТИФИКАТТАР:

 1. К.Р. Элге билим берүү министрлиги Ардак грамотасы, 2010.
 2. Кыргыз-Түрк Манас университети, Ардак грамотасы,  2010.
 3. Сертификат, билим берүү программаларын жана мекемелерин аккредитациялоо агенттиги, 2017.