Аты Кенже илим.кызм.док. Али Үнал
Э-куржун a.unal@manas.edu.kg
Кабинет İLEF-501
Телефону 00996 312 49 27 63 (910)
Сабактар

SOS-305 : КООМЧУЛУК МЕНЕН БАЙЛАНЫШ (PR) (Социология бөлүмү )

STJ-302 : ТАЖРЫЙБА II (ӨНДҮРҮШТҮК ПРАКТИКА) (Социология бөлүмү )

SOS-334 : ЖАКЫРЧЫЛЫКТЫН СОЦИОЛОГИЯСЫ (Социология бөлүмү )

SOS-434 : МИГРАЦИЯ СОЦИОЛОГИЯСЫ (Социология бөлүмү )

STJ-202 : ТАЖРЫЙБА I (ОКУУ ӨНДҮРҮШТҮК ПРАКТИКА) (Социология бөлүмү )

YÖD-202 : КУРСТУК ИШ (Социология бөлүмү )

SOS-115 : КООМЧУЛУК МЕНЕН БАЙЛАНЫШ (PR) (Социология бөлүмү )

Резюме

Али ҮНАЛ

Даража

Бөлүм

Университет

Бүткөн жылы

Аспирантура

Социология

К.Карасаев атындагы Бишкек гуманитардык университети (Кыргызстан)

30.06.2016

Магиструра

Тарых

Кыргыз-Түрк «Манас» университети

 (Кыргызстан)

27.12.2010

Бакалавр

Тарых

Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университети

(Кыргызстан)

09.06.2008

 

 

Магистратура Дипломдук иштин темасы жана жетекчиси (лери):

Учурдагы кыргыз коомчулугунда кездешкен төрөлүү жана өлүм менен байланыштуу үрп-адаттар жана алардын тарыхый издери (нарын областынын мисалында), Жетекчиси: Проф. докт. Илхан Шахин

Кандидаттык диссертация/

Заманбап кыргыз үй-бүлөсүнүн салттык жана инновациялык маселелери: социологиялык талдоо, Жетекчиси: Проф. докт. Кусеин Исаев

 

Кызматы / аты

Иштеген жери

жыл

Кенже илимий кызматкер

Кыргыз-Түрк «Манас» университети

Гуманитардык факультети,

Социология бөлүмү

10.12.2010-

 

Илимий иштери

Долбоорлор

 • Мамлекеттик кызматкерлердин жыргалчылык жана жакырчылык деңгээлинин жашоо образына тийгизген таасири: Бишкек мисалында. Кыргыз- Түрк “Манас” университети Түрк цивилизациясын изилдөө борбору, КТМУ Гуманитардык факультети Социология бөлүмү. 01/10/2018,Бишкек/Кыргызстан.KTMU-BAP-2018.TUAM.04

 • Кыргызстандагы тилдик пландоо тажрыйбалары жана тил саясаты.Кыргыз- Түрк “Манас” университети Түрк цивилизациясын изилдөө борбору, КТМУ    Гуманитардык факультети Түркология бөлүмү. KTMU-BAP-2018.TU AM.02

 • Студенттердин улгайган адамдарга карата мамилелери: бишкек шаарынын мисалында. Кыргыз-Турк “Манас“ университети Орто Азия изилдөө борбору, КТМУ Социология бөлүмү, 04/05/2017 Бишкек/Кыргызстан.
 • Кыргызстандагы  миграциянын (көч) социо-экономикалык жана социо-маданий  таасирлеринин анализи. Кыргыз- Түрк “Манас” университети Түрк цивилизациясын изилдөө борбору, КТМУ    Гуманитардык факультети Социология бөлүмү. 19/06/2015,Бишкек/Кыргызстан.
 • Кыргызстандыктардын социалдык идентификациясы жана Кыргыз мамлекттүүлүгүн күчтөндүрүү маселелери.(Социологиялык изилдөө). Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана Илим министрлиги жана Кыргыз-Түрк “Манас” университети.Апрель-май 2014 Бишкек/Кыргызстан.
 • Кыргыз Республикасында жарандык иденттүүлүк маселелери. Кыргыз-Түрк “Манас” университети Гуманитардык факультети,Социология бөлүмү  24/02/2014,Бишкек/Кыргызстан
 •  Маданий өз ара аракеттенүү. Кыргыз-Түрк “Манас” университети Түрк цивилизация изилдөө борбору. 06/12/2013 Бишкек/Кыргызстан
 • Заманбап кыргыз үй-бүлөсүнүн салттык жана инновациялык маселелери: социологиялык талдоо. К.Карасаев атындагы Бишкек Гуманитардык университети,Социал-психологиялык факультети,Социология кафедрасы. Июнь-декабрь 2013, Бишкек/Кыргызстан.
 • Цивилизация учурундагы Түрк Дүйнөсү элдеринин социалдык идентификациясы (Кыргызстан мисалында). Кыргыз-Түрк “Манас” университети. 06/11/2012, Бишкек/Кыргызстан

Патенттер

1.

Чакырылган семинарлар жана конференциялар

1.

Жарыяланган макалалар

Эл аралык

 • Хаяти Беширли, Зейнеп Серап Тектен-Аксүмерли, Али Үнал (2020). " Эгемендиктен кийин Кыргызстанда Ислам жана анын булактары". МАНАС Коомдук илимдер журналы, 9 (1): 1-18.

 • Али Унал (2019). "Түрк этнографиясын изилдөөдө Саул Матвеевич Абрамзондун орду жана эмгектери". Селчук университети адабият факультети журналы SEFAD, Жаз  (41): 261-282. e-ISSN: 2458-908X.

 • Али Үнал (2019).  Ali Ünal (2019). Кыргызстанда бүгүнкү күнгө чейин жубай тандоо принциптери. Түрк маданияты жана Хажы Бекташи Вели изилдөө журналы, Жаз (89): 187-213. ISSN: 1306-8253; E-ISSN: 2147-9895.

 • Азамат Максүдүнов, Кыялбек Дыйканов, Али Үнал (2018). "Дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын кыргызстан жагынан мааниси: Эксперттердин пикирине негизделген изилдөө. Эл аралык борбордук азия симпозиуму баяндамалар жыйнагы “миграция, жакырчылык жана иденттүүлүк”. Бишкек-812-823б., ISBN: 978-605-245-639-2.

 • Хаяти Беширли, Али Үнал (2018). Советтик Союз мезгилиндеги Кыргызстандык жаштардын саясий социалдашуусу (Социализация). Хажеттепе Түркият журналы. Жаз (28): 21-36. ISSN: 1305-5992.
 • Хаяти Беширли, Али Үнал (2017), “Кыргызстанда миграциянын таасири жана миграциянын кыймылы”. 15. Эл аралык Түрк дүйнөсүнүн Социалдык билимдер Конгресси баяндамалар жыйнагы. Истанбул: Түрк Дүйнөсү изилдөө фонду бб. 428-437. e-ISBN: 978-975-498-246-6.
 • Али Үнал (2017), “Кыргыз Түрктөрүндөгү өлүм жана өлүмгө чейинки ишеничтер”. Сельчук Түркият. күз (42): 339-351. e-ISSN 2458-9071.
 • Хаяти Беширли, Сердар Гери, Али Үнал, Эрдан Аксой (2017), “Кыргызстанда миграция жана миграция себептерин баалоо ”. Манас Коомдук журналы, Том 6, Саны2: 227-240. ISSN: 1624-7215.
 •  Али Үнал (2016), “ Кыргыз коомунда Нике түрлөрү ”. Хажетеппе Түркият журналы, Күз(25): 229-259. ISSN 1305-5992.
 • Хаяти Беширли, Али Үнал  (2015), “Кыргызстанда саясий социалдашуудагы билим берүү мекемесинин функциясы-Манас атанын жети осуяты ”. Гази Түркият, Күз 17: 1-12. ISSN: 1307-914X.
 • Али Үнал (2015), “Салттык түрк үй-бүлөсүндө бала жана бала менен байланышкан ишеним философиясы.Кыргызстан мисалында”. Коомдук-саясат эмгектери Журналы,Т.Р. Үйүлөлүк жана коомдук саясаттар министрлиги Эл аралык изилдөө журналы. Жыл: 15 Саны: 35 Датасаы: Июль - декабрь: 9-36, ISSN: 2148-9424.
 • Али Үнал  (2014), “Важность выбора супруги в создании гармоничной семьи. (Туура үй-бүлө куруудагы жубай тондоонун маанилүүлүгү)”. Научный Мир Казакстана Международный журнал, №3-4 (55-56). Шымкент/Казакстан: 94-99. ISSN 1815-9486. 
 • Али Үнал  (2014), “Кыргыз үй-бүлөсүндө балалуу болуу жана асырап алуу түшүнүгү. Жаш муундардын билим берүүдөгү коомдук психологиялык проблемалар  жана алады чечүү үчүн сунуштар. Эл-аралык конференциясы баяндамалар йыйнашы. Жусуп Баласагын атындагы Улуттук университетинин жарчысы атайын чыгарылыш.Бишкек/Кыргызстан,бб.575-579.  ISBN 9967-21533X.
 • Али Үнал (2014), Общественное видение к традиции разрезания пут у Тюркских народов: «на примере Кыргызстана и Турции » (Түрк элдеринде тушоо кесүү салтына байланышкан коомдук көз караштар: (“Кыргызстан-Туркия мисалында)”. Кыргыз жана Карахандар каганаттыгы, Көөнөрбөс издер. III Эл аралык илимий тажрыйбалык жыйындагы баяндамалардын жыйнагы. Ысык-Көл 18-21 Сентябрь: 340-346. ISBN 978-9967-12-423-3.
 • Али Үнал (2014), “Кыргыз Коомунда кыз ала качуу кубулушу”. Маданияттар бурулушунрда тил, маданият жана коом эларалык симпозиум бандамалар жыйнагы. К. Карасаев атындагы БГУ. 12-13 март  2014 ж. Бишкек. 108-112 б.    
 • Али Үнал  (2013), “Социалдык баалуулуктартын балага которулушунда  үй-бүлө жана мектепке чейинки талим тарбиянын мааниси: Кыргызстан мисалындаi”. Манас коомдук изилдөөлөр журналы,  Саны.:2, No: 7. Бишкек 88-108 б.  ISSN: 1624-7215.
 • Али Үнал (2013), “Түрк элдери арасындагы орток баалуулук катары  тушоо кесүү жөнүндө айрым аныктамалар. Altay Communıtıes Migrations and Emergence of Nations. Истанбул, Соодагерлер жана кол өнөрчүлөр палаталары бирдиги, Истанбул 303-317 б. İSBN: 978-975-7914-36-5.
 • Али Үнал (2013), “Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларында үй-бүлө кубулушу”. Эл-аралык  Чыңгыз Айтматов жана Түрк цивилизациясынын Ронесанс Конгрессинин  материалдары, Бишкек, 216-223 б. ISBN 978-996-27-17-15.
 • Али Үнал  (2013), “Кыргыз үй-бүлөсүндө бешик жана коомдук көз караш”. Улуу кыргыз мамлекетинин 1170- жылдык мааракесине карата Түрк маданиятынын айланасындагы Кыргыз Каганаты: Эларалык Кыргыз таануу маселелери конферанциясы баяндамалар жыйнагы. 15-16 Ноябрь 2012г.Бишкек. Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз Улуттук университетинин жарчысы, 3, II. Бөлүм: 119-127б . İSNB 9967-21533X.

Республикалык

 • Али Үнал (2014), “Кыргыз үй-бүлөсүнүн азыркы абалы жана келечеги: Социологиялык изилдөө”.  Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз Улуттук университетинин жарчысы ı4-чыгарылыш,Бишкек: 261-271б. ISBN 9997-21533X. UDK.316.356.2.
 • Али Үнал (2013), “Кыргызстанда үй-бүлө социологиясы: Илимий иштер. К.Карасаев БГУ жарчысыı, No3 (26) Бишкек: 133-136 б. ISBN 9967-410-59-0.
 • Али Үнал (2012), “Советтер союзунан кийинки кыргыз үй-бүлөсүндө ишеним”. Весник МУК, No 1 (21) Бишкек: 84-89б. ISSN 1694-6324.
 • Али Үнал (2012),  “Вопрос выплаты калыма по Тюркиским семейным традициям: На примере Кыргызстана и Турции. (Түрк үй-бүлө салтында калың маселеси: Кыргызстан-Туркия мисалында)”. Республиканской научно пратической конферетсии формирование конкурентоспособной личности на основе полиязычгого образования, посвяшенной 75-летию южно-казахстанского государственного педагогического института, том I, Чимкент/Казакистан: 15-18 б. ISBN 9965-1587-9.
 • Али Үнал  (2012), “Кыргыз үй-бүлөсүндө баланын орду жана төрөлгөнгө чейинки салттык ишенимдер”. Кыргыз Республикасы Ош Мамлекеттик университети Арашан Гуманитардык институтунун илимий журналы, No: 13-14 Бишкек: 145-163б. ISNN 1694-5808.
 • Али Үнал (2011), “Кыргыз үй-бүлөсүндө салт-санаага тиешелүү социалдык жана философиялык көз караштар бала оозантуу мисалында)”.  К.Карасаев БГУ жарчысы, No3 (20). Бишкек: 47-50б. ISBN 9967-410-59-0.
 • Али Үнал (2011), “Үй-бүлө жана кыргыз коомундагы үй-бүлө түшүнүгү)”. Карасаев БГУ жарчысы , No3 (20). Бишкек: 54-61. ISBN 9967-410-59-0.

Баяндамалар

Эл Аралык              

 • Хаяти Беширли, Али Үнал  “Кыргызстанда миграция кубулушу жана  миграциянын динамикасы”, 15. Эл-аралык Түрк дүйнөсү социалдык билимдер конгресси, 11-12 сентябрь 2017,  Комрат / Гагаузия / Молдова.
 • Али Үнал , “Кыргыз коомунда нике түрү  боюнча  иликтөөлөр”. VII. Эл-аралык жаш түркологодор симпозюму Юсуф Хас Хажиб Баласагындын 1000 жылдыгына карата 21-23 апрель 2016,Бишкек/Кыргызстан.
 • Али Үнал, “Советтер союзунан кийинки мезгилдеги Кыргызстандагы тил маселелерине социалдык көз караш”. IV. Евразия Социал-Билимдер форуму Тарыхтан Бүгүнкү күнгө карай Жибек жолу түшүнүгүү : Жандашуулар жана жаңы изденүүлөр. 21-22 Апрель 2016,Бишкек/Кыргызстан.
 • Али Үнал,  “Кыргыз элдик ишениминде аза күтүү мотифтерине тиешелүү аныктоолор”. Алтай коомундагы дин жана ишеним ырым-жырымдары  - Тил жана тарых маселелери, 20-22 июль 2015, Анталья-Туркия.
 • Али Үнал, Общественное видение к традиции разрезания пут у Тюркских народов: «на примере Кыргызстана и Турции » (Түрк элдеринде тушоо кесүү салтына байланышкан коомдук көз караштар: (“Кыргызстан-Туркия мисалында)”. Кыргыз жана Карахандар каганаттыгы, Көөнөрбөс издер. III Эл аралык илимий тажрыйбалык жыйындагы баяндамалардын жыйнагы. 2014 жылдын 18-21 Сентябры. Ысык-Көл/Кыргызстан.
 • Али Үнал, “Салттык түрк үй-бүлөсүндө бала жана бала менен байланышкан ишеним философиясы:Кыргызстан мисалында”. XVII.Түрк тарых конгресси,Т.Р. Ататүрк маданият министири, Тил жана тарых жогорку Агенттиги, 15-17 сентябрьl 2014,Анкара/Туркия.
 • Али Үнал, “Кыргыз үй-бүлөсүндө балалуу болуу жана асырап алуу түшүнүгүү”. Жаш муундарды тарбиялоодогу социалдык-психологиялык көйгөйлөр алрды чечүүнүн жолдору аттуу эл аралык илимий практикалык конференция, Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана Илим министрлиги Ж.Баласагын атындагы Кыргыз Улуттук университети, 2014-жылдын 11- апрели, Бишкек/Кыргызстан.
 • Али Үнал, “Кыргыз коомунда кыз ала качуу кубулушу”. Международный симпозиум. Язык Культура и общество на Перекрестке Цивилизации (Евразийский фокус),БГУ им.К.Карасаева, 12-13 марта 2014 г.Бишкек/Кыргызстан.
 • Али Үнал, “Кыргыз үй-бүлөсүндө бешик жана коомдук көз караш. Международная Научная Конференция «Киргизский Каганат в Контексте Тюркской Цивилизации : Проблемы Киргизоведения»,Посвященный к 1170 Летию Образования Великого киргизского Каганата.15-16 ноября  2012 г.Бишкек/Кыргызстан.
 • Али Үнал, “Советтер союзунан кийинки кыргыз үй-бүлөсүндө ишеним”. Борбордук Азияда Ислам маданияты  II. Эл аралык симпозиум. 12-15 октябрь 2012,Бишкек/Кыргызстан.
 • Али Үнал, “Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларында үй-бүлө кубулушу”. Эл аралык Чыңгыз Айтматов жана Түрк маданиятынын Кайра жаралуу конгресси. 24-25 Май 2012, Бишкек/Кыргызстан.
 • Али Үнал, “Кыргыз үй-бүлөсүнүн салтында калыңдын орду жана коомдук кабыл алуу”. V. Эл аралык Жаш Туркологдор симпозиуму. 25-27 апрель 2012,Бишкек/Кыргызстан.
 • Али Үнал (2013), “Түрк элдери арасындагы орток баалуулук катары  тушоо кесүү жөнүндө айрым аныктамалар. Altay Communıtıes Migrations and Emergence of Nations. Эл аралык Алтай коому симпозиуму, “Миграция жана улуттардын” (International Symposium on Altay Communities “Mimrations and Emergence of Nations)”. 18-19 июль 2011,Истанбул/Туркия.
 • Али Үнал, “Кыргыздардын баланы оозантуу ырым-жырымдары”. Международная Научная Конференция Курманжан Датка выдающая Политическом и Общинном Деятеле Киргизского Народа. 25 Октября 2011,Бишкек/Кыргызстан.

Республикалык

 • Али Үнал,  “Кыргыз үй-бүлөсүнүң азыркы абалы жана келечеги социологиялык изилдөө”. Научно-Практическая Конференция Роль Молодежи в Развитии Государства: Пути Совершенствования Госсударственной Молодежной Политики», Министерство Труда, Миграции и Молодежи Кыргызской Республики,  Кыргызский Национальный университет им.Ж.Баласагина, 30 Апреля 2014 года, Бишкек / Кыргызстан.
 • Али Үнал, “Кыргызстанда үй-бүлө социологиясы: Илимий иштер. «30+20:Опыт Развития Национальной Социологии», Посвященная 30-Летию Отдела Социологических и Маркетинговых исследований и 20-летия образования Кафедри Социологии БГУ им. К. Карасаева, 29 Ноября 2013 г. Бишкек / Кыргызстан.
 • Али Унал, “Вопрос выплаты Калыма по Турецким семейным традициям: На Примере Кыргызстана и Турции (Түрк үй-бүлө салтында калың маселеси:Кыргызстан-Туркия мисалында)”. Республиканская Научно-Пратическая Конфедерация Формирующая Конкурентоспособная Личность на Основе Полицейского Образования, Посвященная 75-Летию Южно-Казахстанского Государственного Педагогического Университета. Шымкент / Казахстан 2012.

Китептер

А-   Эл аралык

 • Али Үнал (2015), Үй-бүлө маселелери социологиянын күзгүсүндө.Бишкек: Maxprint. 498 б., ISBN – 978-9967-04-658-0, UDK 316.3/4. 

Б-   Республикалык

В-   Котормо 

 • Аида Кубатова (2018). Кыргызстандагы жадидчилик кыймылы 1900-1916 "Kırgızistan’da Ceditçilik Hareketi 1900-1916" (которгон: Али Үнал),  Анкара: Бенгү басмаканасы, 276 бет, ISBN: 9786059148764.
 • Абдулла Расулов  (2017), Түркистан жана Идил-Урал элдеринин ортосундагы байланыш 1917-1924 (Өзбек Түркчөсүнөн которгон: Али Үнал) Анкара: Түрк Тарых Коому, том/ катар / саны : IV/A-1.5 катар - саны: 4. 290 бет, ISBN: 9789751633781.
 • Сагындык Өмүрбаев (2016), Улуу үркун (которгондор. Женгиз Буяр, Aли Үнал,Роза Абдыкулова, Кайрат Белек, Мухиттин Гүмүш). (редактор: Фахри Унан). Бишкек: Кыргызстан-Түрк Манас университети басылмалары. 120. 197 бет. ISBN 978-9967-31-583-9.
 • Турдубек Шейшеканов (2013), Көлдөгү көтөрүлүш 1916 Ак падышачылыкка каршылык көрсөтүү кыймылы (Даярдагандар жана которгондор: Али Рыза Йетер, Али Үнал). Истанбул: Өтүкен Нешрият 230 бет, ISBN 978-975437-978-5.
 • Кусеин Исаев (2013), Көз карандысыздык жолунда КыргызстанӨткөн 20 жылга таандык болгон социалдык жана саясий бурулуштар (Даярдаган жана которгон: Али Үнал).Чанкыры: Чануыры Каратекин университети Евразия стратегиялык  изилдөө борбору, Евразия изилдөөлөрү 5-серия. 267 бет, ISBN 978-605-62918-6-9.
 • Фазылбек Атабек Уулу (2010), Дүкшү Эшан окуясы  Ферганада деспотизм желдеттери (Даярдагандар жана которгондор: Али Рыза Йетер, Али Үнал). Бишкек: Аврася пресс.155 бет, ISBN 978-9967-25-976-8.

Г-      Бөлүм

 • Али Үнал (2017), “Кыргыз үй-бүлөсүнүн түзүлүштүк анализи”. Кыргызстан:Тарых-Коом-экономика-Саясат (Редактор Женгиз Буйар). Бишкек: Published by BYR Publishing House, 113-157 б. İSBN 978-9967-28-095-3.
 • Али Үнал (2016), “Уй-бүлөнүн мамлекеттик жарандын иденттешүүсүндөгү таасири”. Жаран кантип иденттешет?. Бишкек: Maxprint, 112-135 б. ISBN 978-9967-12-560-5; UDK 316.3/4.
 • Али Үнал жана Жибек Эсенаманова (2016), Кырыз мамлекеттүүлүгүн бекемдөө маселелери социологиялык изилдөөнүн жыйынтыгы. Бөлүм 3.3. “Жубайлардын ортосундагы гармония жана милдеттердин бөлүштүрүлүшүнүн үй-бүлөнүн бекемделүүсүндөгү орду”. Бишкек: Аврася пресс, 49-90 б. ISBN 978-9967-464-93-3; UDK 316/31.4.
 • Али Үнал (2015), Кыргызстандыктардын иденттүүлүгүн аныктоо боюнча: Кыргызстандын түштүк аймагынын мисалында (Социологиялык изилдөөнүн жыйынтыгы 2012-2013 Жылдар аралыгы). VIII Бөлүм. “Үй-бүлөөнүн иденттүүлүгү жана иденттешүүдө орду,мааниси,келечеги”. Бишкек: Кыргыз-Түрк “Манас” университети басылмалары 73-85 б. ISBN 978-9967-31-265-4; UDK 316.3/.4.

Д-     Редакторлук

 • Хаяти Беширли (2018), Социология коомдук илим катары (Котормонун редактору: Али Үнал). Бишкек: Кыргыз-Түрк “Манас” университети басылмалары. 180 бет. ISBN 978-9967-9074-0-9. UDK 316.