Аты Проф.док. Мустафа Орчан
Э-куржун mustafa.orcan@manas.edu.kg
Кабинет REKB-401
Телефону 00996 312 49 27 78 (1045)
Сабактар

SOS-111 : ЖАЛПЫ СОЦИОЛОГИЯ I (Социология бөлүмү )

SOS-112 : ЖАЛПЫ СОЦИОЛОГИЯ II (Социология бөлүмү )

Резюме

Сабактар

 1. Жалпы социология
 2. Социологияга киришүү I , II
 3. Миграция социологиясы
 4. Коомдук ѳзгѳрүүлѳрдү изилдѳѳ 
 5. Урбанизация жана калктын жылышуусу
 6. Урбанизация саясаты жана тажрыйбасы
 7. Шаардын социологиясы
 8. Социалдык өзгөрүүлөр жана цивилизациялык бурулуштар
 9. Конфликт социологиясы

БИЛИМИ:

Илимий Даражасы

Багыты/профили

Берилген жылы

Жогорку окуу жайы

Бакалавр  

Социология

1988-1992

 Хажеттепе

Магистратура

Социология

 1994-1996

Кырыккале

Докторантура (PhD)

Социология

1997-2003

 Истанбул

Доктордук  ишинин темасы жана илимий жетекчиси:

Орчан М., Batılılaşma Sürecinde Türk Tüketim Kültüründe Değişme (Батышташуу жараянында Түрк каржылоо маданиятындагы өзгөрүү), 2002, Истанбул Университети Коомдук илимдер Институтут, ил.жетекчи: проф., док. Коркут Туна

ИШ ТАЖРЫЙБАСЫ:

иши/наамы

иш орду

жылы 

проф.,док.

Кыргыз-Түрк “Манас” университети Социология бөлүм башчысы 

2017-

проф.др.

Анкара Йылдырым Байезит Унив.(АЙБУ) СГИФ. Социология бөлүм башчысы         

2015-

доцент

КУ Гум.фак. жана АЙБУ СГИФ,Социология бөлүмү                 

2010-2015            

доц.м.а.           

Кырыккале Университети гуманитардык фак.

2003- 2010

докктор, кенже ил.кызм.

Кырыккале Унив. Гум.фак.  

2003-2004  

кен.ил.кызм.  

Кырыккале унив. (КУ) Гум.фак. Соц. бөлүмү 

1993-1999                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

кен.ил. кызм. 

Истанбул Унив. Гум.фак. Социология   бөл.              

1999-2003

Докторантурада жетекчилик кылган иштер:ЖЕТЕКТЕГЕН МАГИСТРДИК ЖАНА ДОКТОРАНТУРА ИШТЕРИ:

 • Йылмаз, Н., 2016, “Avrupa Merkezci Bir İnşa Olarak “İslamî İkonoklazma Tezi”nin Eleştirel Analizi” (Европа борбордук курулуш катары «Исламдык иконоклазма илимий ишинин салыштырмалуу анализи)», Йылдырым Байезит Университети, Коомдук илимдер институту

Магистрдик иштер:

 • Жизрели, Бахаттин, 2015, “Türkiye’de Çağdaşlaşma Ekseninde Başörtüsü: Sorunlar Kazanımlar” (Түркияда Заманбапташуу контекстинде жоолук: көйгөйлөр жана жетишкендиктер), Йылдырым Байезит Унив. Коомдук илимдер Институту
 • Думан, Мустафа, 2013, “Türkiye’de Sanayi İle Birlikte Doğan Kentlerde Kentleşme Ve Kimlik Problemi (Kırıkkale Örneği)” (Түркияда индустрия менен бирге пайда болгон шаарлардагы шаарлашуу жана иденттүүлүк көйгөйлөрү (Кырыккале мисалында)),Кырыккале Университети, КИИ
 • Уйгун, Али, 2010, “Özelleştirme Sürecinde Sendikalar ve Kamuoyu –Tüpraş ve Petrol-İş Örneği” (Менчиктештирүү жараянында профсоюздар жана коомчулук-Түпраш жана Петрол-Иш мисалында),Кырыккале университети, 2010.
 • Сарп, Ч. “İktisadi Yönelimler ve İş Tercihleri Üzerinde Sosyo-Kültürel Değerlerin Etkileri” (Экономикалык багыттар жана иш тандоо боюнча социо-маданий баалуулуктардын таасирлери) Кырыккале университети, 2009.
 • Каяарслан, С., “Toplumsal Tabakalarda Eğitim Anlayışları: Kırıkkale Örneği”(Коомдук катмарларда билим түшүнүктөрү: Кырыккале мисалында), Кырыккале университети, 2008.
 • Эрен, Г., “Türkiye’de Yerel ve Küresel Kültür Politikaları: Kültür Bakanlığı Örneği” (Түркиядагы жергиликтүү жана дүйнөлүк маданий саясаттары: Маданият министрлиги), Кырыккале университети, 2008.
 • Дурмуш, M. Е., “Demokratik Kişilik Eğitimi: Polis Akademisi Örneği” (Демократиялык инсандык окутуу: ИИМ академиясынын мисалында), Кырыккале университети, 2006.

Билген чет тилдери жана деңгээли (1 ден 5 ке чейин баалаңыз)

Тил

Окуу

Оозеки

Жазуу

Англис тили

4

3

3

 

 

 

 

Илимий иштери

ИЛИМИЙ ИШТЕРИ:

МАКАЛАЛАР:

Эл аралык илимий журналдарда жарыяланган макалалар (SCI,SSCI,Arts and Humanities):

 • Орчан, М., “Türk Gündelik Hayatında Amerikanlaşma Eğilimleri” (Түрк күндөлүк турмушунда Америкалашуу көрүнүштөрү), Euro Agenda, жыл 6, саны 10, 125-146, (2007).

Эл аралык илимий журналдарда жарыяланган макалалар:

Эл аралык илимий жыйындарда баяндамасы сунулган жана жарыяланган макалалар:

 • Орчан, M., “Yoksullukla Mücadelede Bir Girişim Projesi Olarak Mikro Krediler: Kırıkkale Örneği (Жакырчылык менен күрөшүүдө өнүгүү долбоору катары микро кредиттер: Кырыккале мисалында)”, Эл аралык жакырчылык Симпозиуму, Стамбул, 2008.
 • Орчан, M., “Bir Kent ve Yaşam Modeli Olarak Tarzı İstanbul” (Шаар жана жашоо модели катары Стамбул стили), Түрк жана дүйнө маданиятында Стамбул”, 7. Эл аралык Түрк маданияты Конгресси, Анкара, 2009.
 • Орчан, M., “Yerleşim Yerinin Kadınlar Üzerindeki Etkileri: Kırıkkale Deneyimi” (Отурукташуу жеринин аялдарга таасири: Кырыккале тажрыйбасы), Эл аралык мультидисциплинардык аял Конгресси, Измир, 2009.
 • Орчан, M., “Approch of Western Intellectuals to Ottomans in Axis of Tolerans”, Symposium on Common Governnance in Three Seas Basin Countries, Kav & Стамбул Айдын университети, 13-16 -октябрь 2011, Стамбул, 776-781.
 • Орчан, M “Aydın ve Toplum Ekseninde Mehmet Akif Ersoy” (Интеллектуалдык жана коом  алкагында Мехмет Акиф Эрсой), М. Акиф Эрсойдун Берлинге келишинин 100–жылдыгына карата, Түркия жазуучулар союзу (ТЖС), жана Берлин түрк  консулдугу, Берлин, 2014.
 • Орчан, M. “Türkiye’de Plansız Modernleşme Sonrası Kaybettiğimiz Değerler” (Түркияда плансыз заманбапташуудан кийинки жоготкон баалуулуктарыбыз), 4. Улуттар аралык шаар тарыхы жазуучулар Конгресси – Тургут Жансевердин элесине, 13-15 октябрь 2017, Түркия жазуучулар союзу (ТЖС), Түркия мэриялар союзу (ТМС), Стамбул мэриясы, Эсенлер мэриясы, Стамбул.
 •  

Республикалык рецензиялуу журналдарда жарыяланган макалалар:

 • Орчан, M., “Latin Harfleriyle Yayınlanan İlk Reklamlar” (Латын тамгалары менен жарыяланган алгачкы жарнамалар), Тарих ве Топлум, 237, 33-39 (2003).
 • Орчан, M., “Cemaatten Cemiyete Türkiye’nin Modernleşme Pratiği” (Жамааттан коомго Түркиянын заманбапташуу тажрыйбасы), Мухафазакар дүшүнже, 2, 79-94 (2004).
 • Орчан, M., “Geçiş Dönemi Aydınlarının Çilesi” (Өткөөл мезгил агартуучуларынын азабы), Тезкире, 45, 117-126 (2006).
 • Орчан, M., “Yoksullukla Mücadelede Kurumsal Sosyal Sorumluluk (KSS) Kampanyaları” (Жакырчылык менен күрөшүүдө уюмдук социалдык жоопкерчилик (УСЖ) компаниялары), Афйон Кожатепе университети (АКУ) Экономика жана башкаруу факультети, IX/2, 27-38 (2007).
 • Орчан, M., “Modernleşme Bağlamında Edebiyat ve Tarz-ı Hayat” (Заманбапташуу жолунда адабият жана жашоо стили), Тезкире, 48, 97-109, (2007)
 • Орчан M., M. Кар, “Türkiye’de Erken Yaşta Yapılan Evlilikler ve Risk Algısı: Bismil Örneği” (Түркияда эрте жашта курулган үй-бүлөлөр жана тобокелчиликтер), Айле ве топлум, 4/14, 97-111 (2008).
 • Орчан M., 2010, “Kentleşme Sürecinde Tüketim Önceliklerinde Meydana Gelen Değişme” (Шаарлашуу процессинде керектөө артыкчылыктарында пайда болгон өзгөрүүлөр), Түкетижи ве Түкетим араштырмалары журналы, том. 2, саны 1 июнь. 1-16 бб.
 • Орчан M. “21. Yüzyılda Türkiye’de Sosyolojinin Geleceği” (21-кылымда Түркияда социологиянын келечеги), Сотсиоложи диваны, атайын чыг. июнь-декабрь 2014, 53-64 бб.

Республикалык илимий чогулуштарда сунулган жана баяндамалар жыйнагында басылган баяндамалар (докладдар):

 • Орчан, M., “Yoksullukla Mücadelede Sosyal Sorumluluk (SS) Kampanyaları” (Жакырчылык менен күрөшүүдө социалдык жоопкерчилик компаниялары)/Жакырчылык жана коомдук кызматтар Симпозиуму, Хажеттепе жана Акдениз университети, Анталия, 2003. (доклад макала түрүндө да жарыяланган)
 • Орчан, M., “Şenlikli Akvaryum Yolculuğunda Yolunu Kaybeden Adem”, Кырыккале университети “Йол, Йолжулук”, 1. Республикалык коомдук илимдер Симпозиуму, 9-10-декабрь 2004.
 • Орчан, M., “Sosyologların İstihdamı Çalıştayı” (Социологдорду жумуш менен камсыз кылуу  семинары), 07 ноябрь, 2009, Сакаря Университети
 • Орчан, M., "Aile Çalıştayı",  (Үй-бүлө семинары) / тиешелүү мамлекеттик министрликтер жана изилдөө уюмдары, Невшехир, 29 -январь, 2010. 
 • Орчан, M., “Ahlak ve Ekonomi”, (Ахлак жана экономика) / I. Ахлак жыйыны (шурасы), Стамбул соода уюму жана Түркия жазуучулар союзу, Стамбул, 16-17-январь, 2010.
 • Орчан, M., “Akademik Yükselme ve Atama Politikaları”, (Академиялык жогорулоо жана дайындоо саясаттары)”, 21. кылымда Түркиянын билим жана илим саясаттары  Симпозиуму, ред: М. Орчан, 10-11 -декабрь 2011, ЭБС, Анкара, 199-210.
 • Орчан, M., “Necip Fazıl Düşüncesinde Doğu-Batı ve Modernleşme” (Нежип Фазылдын көз карашында Чыгыш-Батыш жана заманбапташуу), Калдырымлардан Сакаря Нежип Фазыл Симпозиуму, Бозок университети, Йозгат мэриясы, 2-5-март,  2017.
 • Орчан, M., ‘‘Üçlü İrade Çerçevesinde 15 Temmuz Vakasının Değerlendirilmesi’’ (15 июль окуясына баа берилиши), Теориялык жана социологиялык жактан 15-июль Симпозиуму, GRTC жана Чорум мэриясы, 28-29 Апрель 2017. 

Которгон макалалары:

Башка рецензиясыз макалалар:

 • Орчан, M “Materyalist Çağın Erdemli Ruhu Bir ‘Bilge Gezegen’i Aliya İzzetbegoviç” (Материалист мезгилдин изгиликтүү рухyнун “даанышманАлия Иззетбегович), Хеже журналы, саны 229, 6-11 бб, январь, 2016.
 • Орчан, M., “Kent Göç ve Emek” (Шаар көчү жана эмгек), АГД журналы, март, 2015.
 • Орчан, M. “Kendi Şehrini Arayan Kültür ve Mimari Anlayış Üzerine”, (Өз шаарын издеген маданият жана архитектура түшүнүгү үстүндө), Камуда сотсял политика журналы, жыл: 8, саны, 26, январь-февраль, март 2014, 35-40 бб.
 • Orçan M., “Şehir Sosyolojisi Üzerine Düşünceler” Dosya Toplantısı (Шаар социологиясынын үстүндө көз-караштар), Шехир ве Дүшүнже журналы, саны  14, 2014, 44-61 бб.
 • Орчан, M., “Şehirlerin Kültürel Kimliğinin Oluşturulmasında Esnaf ve Sanatkarlar”(Шаарлардын маданий иденттүүлүгүнүн түзүлүшүндө соодагерлер жана кол өнөрчүлөр), Кепенк журналы, ноябрь- декабрь 2012, жыл: 8, саны: 43, 9 б.

КИТЕПТЕР:

Китеп авторлугу:

 • Орчан, M., Osmanlıdan Günümüze Modern Türk Tüketim Kültürü (Осмон империясынан күнүбүзгө карай заманбап түрк керектөө маданияты), 3. чыг. Харф Йайынлары, Анкара, (2014). (Докторантура илимий иши).
 • Орчан, M., Kır ve Kent Hayatında Kadın Profili – Kırıkkale Araştırması (Айыл жана шаар турмушунда аял профили-Кырыккале изилдөөсү), Харф Йайынлары, Анкара, (2008).

   Китепте бөлүм:

 • Орчан, М., “K. Tahir’in Türk Düşünce Hayatında Yerli Doktrin Arayışı” (К.Тахирин түрк ой-жүгүртүү турмушунда жергиликтүү доктрина изденүүсү), К. Тахирди 30. жылдык эскерүү арналган, Даярд. Э. Эгрибел жана У. Өзжан, Истанбул университети. Социология изилдөө борбору- К. Тахир фонду эмгектери, Кызылелма Йайынлары, Стамбул, 309-318, (2003).
 • Орчан, М., “Sonlu Medeniyet Tartışmaları ve Bilimsel Öngörüler” Tarihin Sonu mu? (“Чектелген цивилизация дискуссиялары жана илимий божомолдор” Тарыхтын  соӊубу?), 4. чыг. түзгөн.: M. Айдын жана Э. Өзенсел, Вади Йайынлары, Анкара, 239-245, (2003).
 • Орчан, M., “Baykan Sezer’le Türk Sosyolojisinin Kimlik Arayışı”, Baykan Sezer’e Armağan, Baykan Sezer ve Türk Sosyolojisi (“Байкан Сезер  менен Түрк социологиясынын иденттүүлүк изденүүсү”, Байкан Сезерге белек, Байкан Сезер жана түрк социологиясы), Даяр., Э. Эгрибел жана У.Өзжан, Истанбул университети, Социология изилдөө борбору- К. Тахир фондунун иштери, Кызылелма Йайынлары, Стамбул, 214-221, (2004).
 • Орчан, М., “Tekil Medeniyet Söyleminden AB’ne Değişimler Karşısında Türkiye”, (Жалгыз цивилизация сөзүнөн ЕБге өзгөрүүлөрдүн каршысында Түркия) Тарыхта Чыгыш Батыш конфликти, Даяр., Э. Эгрибел жана У. Өзжан, Истанбул университети, Социология изилдөө борбору- Кызылелма Йайынлары, Стамбул, 544-555, (2005).
 • Орчан, М., “Modern Bir Asabiyet Olarak İdeoloji” (Заманбап асабият катары идеология), Идеоложи, ред., K. Чаган, Хеже Йайынлары, Анкара, 123-140, (2008).
 • Орчан, M., “Dünden Bugüne Toplu Ulaşım Kültürü” (Кечээтен бүгүнкүгө карай коомдук транспорт маданияты), Кечээтен бүгүнкүгө карай коомдук транспорт маданияты: ред. A. Билгин, Э. Чагман жана Ш. Быйыклы, ИЭТТ, Стамбул шаардык мэриясы, Стамбул, 94-137, (2012)
 • Орчан, M. “21. Yüzyıla Girerken Kültür Hayatımızı İlgilendiren Konular ve Alanlar” (21 кылымга кирүүдө маданий турмушубузду кызыктырган темалар жана багыттар), 2012 Түркия жылдыгы-маданий турмушубуз, Түркия жазуучулар союзу (2012)
 • Орчан, M., “Toplumsal ve Kültürel Değerlerin Aydını Olarak Mehmet Akif Ersoy” (Коомдук жана маданий баалуулуктардын агартуучусу катары Мехмет Акиф жана көлөкөлөр), жарыялаган, Д.M. Доган, Түркия жазуучулар союзунун жарыялоолору, Анкара, 202-208.
 • Үнал Х. жана M. Орчан, “Kentlerde Tehlikeli Alanlar: Ankara ve Muğla Örneği” (Шаарларда кооптуу тармактар: Анкара жана Мугла мисалында), Келечектин шаарлары, Истамбул Эсенлер Шехир Дүшүнже борбору жарыялоолору, 324-336  бб. (2014)

Авторлош китептер:

 •   Актай, Й., Oрчан M., Османоглу, Э. Mersin Kentsel Dönüşüm Projesi:Türkiye’de Kentsel Dönüşüm Projelerinin Sağlıklı Yürütülmesi İçin Yöntem Arayışı (Түркияда шаардык кайра куруу долбоорлорунун жакшы жүргүзүлүшү үчүн ыкма изденүүсү), Массалык турак-жай башкармалыгы (ТЖБ), Коомдук пикирди изилдөө институту (КПИИ), 2012
 • Которгон китептер:
 • Китеп редакторлугу:

(Китеп жана журналга редакторлук)

 • Orçan, M, A. Ademi ve M. Balcı Bilgemiz Aliya Hece Dergisi Özel Sayısı (Орчан, M, A. Адеми жана M. Балжы даанышманыбыз Алия Хеже журналынын атайын чыгарылышы), cаны 229, январь, 2016.
 • Орчан, M., Öğretim Elemanlarının Mali Hakları Ulusal ve Uluslararası Karşılaştırmalar Raporu (Окутуучулардын каржы укуктары Республикалык жана Эл аралык салыштырмалуу отчету), ЭБС, Анкара, 2013.
 • Орчан, M., (2013), 4. Şehircilik Konferans ve Çalıştayı, Şehirleri Geleceğini Düşünmek ve Yeniden Tasarlamak Sempozyum Bildiri Kitabı (Урбанизация коференциясы жана семинары, шаарлардын келечегин ойлонуу жана кайрадан пландоо Семпозиумунун билдирүү китеби),    24-25 Март 2012, Йылдырым Байезит Университети жана Пурсаклар мэриясы, Анкара.
 • Орчан, M., (2013), 4+4+4 Eğitimi İzleme Raporu (4+4+4 билим берүүнү байкоо отчету), ЭБС жарыялоолору, Анкара.
 • Орчан, М., (2013) Türkiye ve Dünyada Öğretmenlik (Түркияда жана дүйнөдө окутуучулук), ЭБС жарыялары, Анкара.
 • Орчан, M., (2012), 21. Yüzyılda Türkiye’nin Eğitim ve Bilim Sempozyumu (21. кылымда Түркиянын билим жана илим Семпозиуму), 10-11 декабрь, 2011 / ЭБС жарыялары, Анкара? Техкире журналы, (2006) саны 45 октябрь / Ноябрь.

БАШКА ИЛИМИЙ ИШМЕРДҮҮЛҮГҮ:

Эл аралык илимий жыйындарда окулган жана билдирүү китебинде (Proceeding) басылган китептер

Эл аралык башка Семпозиум, конфренция жана семинарлар ж.б.

Семинарлар:

•    Орчан, M. жана башкалары, Toplumu Anlamaya Yönelik Sosyologlar Çalıştayı / Yuvarlak Masa Toplantısı, (Социологдор баарлауушусунан  коомду түшүнүүгө карай тегерек столу), Социология жумалыгы, К. Карасаев атындагы Бишкек Гуманитардык университети социалдык-психологиялык факультети Социология кафедрасы, Кыргызстан Социологиялык Ассоциациясы, 13-21-ноябрь, 2017-ж, Biskek / Kırgızistan.

 • •    Орчан, M. “XXI. Yüzyılda Sosyolojinin Geleceği” (XXI кылымда социологиянын келечеги)/ Дүйнөлүк социологдор күнү панели, КТМУ гуманитардык факультети социология бөлүмү, 16- ноябрь, 2017-ж, Бишкек / Кыргызстан
 • •Орчан, M. “Alafrangadan Alamerikanlaşmaya Dünya Toplumlarının Modernleşme Serüveni Semineri” (Алафрангадан Алаамерикалашууга  карай дүйнөлүк коомдордун заманбапташуу көрүнүшү), Евразия изилдөө институту, Алматы / Казакстан, 29 Март 2016.
 • Орчан, М., “Aliya İzzetbegoviç” (Алия Иззетбегович), Анадолу теология академиясы, Анкара, 5-май, 2017-ж.
 • Орчан, М., "Sosyolojik Açıdan 21. Yüzyılda Şehir Politikaları" (Социологиялык көз караштан 21. кылымда шаар саясаты), Башкент Университети, гум.фак. Социология бөлүмү, 19-апрель, 2017-ж.
 • Орчан, М., “Etkili İletişim ve Sosyal İlişkiler Semineri” (Күчтүү байланыш жана социалдык байланыштар семинары), Радио телевидение жогорку уюуму (РТЖУ), РТУК, апрель, 2013-ж. 
 • Орчан, М., Verimliliğin Artırılmasında İş İlişkileri Semineri” (Натыйжалуулугун жогорулатуу боюнча иш мамилелелери семинары), Девлет демир йоллары, июль, 2013-ж.
 • Орчан, М., “İletişim Semineri” (Коммуникация семинары), Түтүн пиясасы йүксек курулу башканлыгы, март, 2013-ж.
 • Орчан, М., “Halkla İlişkiler Semineri”(Коом жана байланыш семинары),  Креди Юртлар куруму генел мүдүрлүгү, 3-октябрь, 2013-ж.

Панелдер:

ТВ жана радиоберүүлөр:

ДОЛБООРЛОР :

 • Орчан, М., Өзтүрк, М. “Huzurevlerinde Din Hizmetleri Memnuniyet ve İhtiyaç Araştırması” (Карылар үйүндөгү диний кызматтардын канааттандырарлыгы жана муктаждык изилдөөсү)  Жетектөөчү/координатор, ДИБ, 2016
 • Орчан, М., Өзтүрк, М. “Hutbe ve Vaazların Etkinliğinin Ölçülmesi Araştırması” (Насаат айтуу таасирин өлчөө изилдөөсү)  Жетектөөчү/ координатор, ДИБ, 2016
 • Орчан, М., жана Үнал Х., TÜBİTAK SOBAG Projesi, “Suç Korkusuyla İlişkili Faktörlerin Farklı Düzlemlerde İncelenmesi” (ТҮБИТАК СОБАГ долбоору, “Кылмыш коркусу менен байланышкан факторлордун түрдүү жактардан изилдениши”), Консультант, 2013-2016
 • Орчан, М., жана Бейлүр, С., "Kazakistan'daki Ahıska Türklerinin Sosyo-Ekonomik Durumunun Tespitine Yönelik Saha Araştırması" (Казакстандагы ахыска түрктөрүнүн социо-экономикалык абалынын  анализине карата талаа изилдөөсү), Ахмет Ясави университетинин Евразия  изилдөө институту жана Чет өлкөдөгү түрк башчылыгы (ЧӨТБ), 2015.
 •  Орчан, М., M. Казым  ve M. Е. Кала, “40 Yıl Sonra Nureddin Topçu Bilgi Şöleni” (40 жылдан кийин Нуреддин Топчу Билги салтанаты) жетекчи, 19-20-декабрь, 2015-ж.- 15-июнь 2016-ж. Түркия жазуучулар союзу жана Стамбул Бүйүкшехир мэриясы, Стамбул
 • Атан, M, Орчан, M., жана Өздемир, Н. “Kamuoyunun Türkiye Karayolları Farkındalığı ve Memnuniyeti Hanehalkı ile Yolcu ve Yük Taşımacılarının (Şoförler) Araştırması“ (Түркиянын маалымдар болуу жана канааттануу боюнча унаа жүргүнчүлөрдү жана жүк ташуучуларды (айдоочулары) изилдөө), Социолог катары, КУГМ, 2014.
 •  Орчан, M.,“Yerel Yönetimlerde Vatandaş Memnuniyet Endeksi Modeli ve Kırıkkale İlinde Bir Uygulama”, (Жергиликтүү башкарууларда жарандык канааттангандык индекстүү модели жана Кырыккале шаарында практикалык изилдөө) ТҮБИТАК, 2012- 2014.
 • Актай, Й жана E. Османоглу менен бирге, Mersin Kentsel Dönüşüm Projesi, Türkiye’de Kentsel Dönüşüm Projelerinin Sağlıklı Yürütülmesi İçin Yöntem Arayışı,  (Мерсин шаардык өзгөрүү долбоору, Түркияда шаардык өзгөрүү долбоорунун жетишээрлик жүргүзүлүшү үчүн ыкма изденүүсү) Массалык турак-жай башкармалыгы (ТЖБ), Коомдук пикирди изилдөө институту (КПИИ) 2012
 • Орчан, M.,“2013 – 2015.BİGAUS (Bismil Güvenli Annelik ve Üreme Sağlığı)  (2013-2015 БИГАУС (Бисмил коопсуз энелик жана көбөйүү саламаттыгы)) ЕС долбоору, 2006

АДМИНИСТРАТИВДИК ИШТЕР:

 Админиcтративдик кызматтары

 • Кыргыз-Түрк “Манас” университети Социология бөлүм башчысы  (2017-)
 • КТМУ Коммуникация фак. Башкаруу кеӊешинин мүчөсү   (2017-)
 • Декан жардамчысы – Йылдырым Байезит Университети  (2011-2017)
 • Бөлүм Башчы – Йылдырым Байезит университети  (2011-2017)
 • Сенаттын мүчөсү – Йылдырым Байезит Университети (2012-2017)
 • АЙБУ Педагогикалык формация координатору (2016-2017)
 • Ахмет Ясави Университетинде конок окутуучу (2015)
 • Кырыккале университети  Гум. фак. декан жардамчысы (2010-2011)
 • Кырыккале шаардык Консейинин даанышмандык советинин башчысы  (2010-2011)
 • КУ Бөлүм Эрасмус Координаторлугу  (2006- 2008)

ИЛИМИЙ УЮМДАРГА МҮЧӨЛҮКТӨРҮ:

 • Селчук Университети Адабият журналы, 2012/2
 • Йардымлашма ве даянышма журналы, Башбаканлык СУДВ, Анкара, жыл 1, Саны 1,2, 2011-ж.
 • Түркия жазуучулар союзу “ТУБ академи журналы”, том 1, саны 1, январь, 2011 –ж.
 • Афйон Кожатепе Университети Коомдук илимдер институтунун журналы, том. XII, саны 1, июнь, 2010-ж.
 • Түкетижи ве Түкетим араштырмалары журналы, том ½, саны ½, июнь, 2010-ж.
 • Жумхуриет Университети Коомдук илимдер журналы, 2010
 • Кырыккале коомдук илимдер журналы, 2010/1
 • Гази Университети Эокномика жана Башкаруу билимдер факультети, 2013/2
 • Генчлик араштырмалары журналы, жаштар жана спорт министрлиги, 2014-ж.
 • Түркия социал араштырмалар журналы, ДергиПарк, 2016-ж.

СЫЙЛЫКТАРЫ & СЕРТИФИКАТТАР: