Аты Проф.док. Жеват Өзюрт
Э-куржун cevat.ozyurt@manas.edu.kg
Кабинет İLEF-401
Телефону 00996 312 49 27 63 (871)
Сабактар

SOS-342 : ДИН СОЦИОЛОГИЯСЫ (Социология бөлүмү )

SOS-403 : САЛЫШТЫРМА СОЦИОЛОГИЯСЫ (Социология бөлүмү )

SOS-454 : АДАБИЯТТЫН СОЦИОЛОГИЯСЫ (Социология бөлүмү )

SOS-217 : СОЦИОЛОГИЯ ТАРЫХЫ II (Социология бөлүмү )

Резюме

Öğretim Bilgileri:

Profesörlük: Kırıkkale Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü, Mart-2015.

Doçentlik: 26.01.2010.

Doktora: İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyoloji Anabilim Dalı, 2002. TEZ ADI: Küreselleşme Sürecinde Kimlik ve Farklılaşma, TEZ DANIŞMANI: Hayati TÜFEKÇİOĞLU

Yüksek Lisans:  Kırıkkale Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyoloji Anabilim Dalı, TEZ ADI: Erich Fromm’un İnsan ve Toplum Anlayışı, TEZ DANIŞMANI: Alev ERKİLET BAŞER, YÖK TEZ NO 72252 (A.0.1 NOLU DOSYA)

Lisans: Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Kütüphanecilik Bölümü,

 

Yabancı Dil: İngilizce

Görevler:

Öğretim Üyesi (Profesör): Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü (Eylül 2020-Devam Ediyor).

Öğretim Üyesi (Profesör): Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, İnsan ve Toplum ilimleri Fakültesi, Sosyoloji Bölümü (2015-Devam Ediyor).

Öğretim Üyesi (Profesör): Kırıkkale Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü (Mart 2015-Ağustos 2015).

Öğretim Üyesi (Doçent): Kırıkkale Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü (Ağustos 2011-Mart 2015).

Öğretim Üyesi (Doçent): Balıkesir Üniversitesi, Necatibey Eğitim Fak. İlköğretim Böl. Sosyal Bilgiler Eğitimi (Mart 2011-Ağustos 2011).

Öğretim Üyesi (Yrd. Doçent): Balıkesir Üniversitesi, Necatibey Eğitim Fak. İlköğretim Böl. Sosyal Bilgiler Eğitimi (Nisan 2004-Mart 2011).

Uzman: Kırıkkale Üniversitesi Rektörlüğü (Nisan 1994 – Ağustos 2004).

İdari Görevler:

Üniversite Yönetim Kurulu Üyeliği: Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Fakültesi (Şubat 2019-Eylül 2020).

Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği: Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, İnsan ve Toplum Bilimler Fakültesi (Şubat 2017 – Eylül 2020).

Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği: Kırıkkale Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, (Ağustos 2011-Ağustos 2015).

Fakülte Kurulu Üyeliği: Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, (2017-Eylül 2020).

Fakülte Kurulu Üyeliği: Kırıkkale Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, (Ağustos 2011-Ağustos 2015).

Bölüm Başkanlığı: Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü, Ekim 2020-Devam Ediyor.

Bölüm Başkanlığı: Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Sosyoloji Bölümü. (Eylül 2017- Eylül 2020).

Anabilim Dalı Başkanlığı:  Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Kurumlar Sosyolojisi ABD (2017- Eylül 2020).

Anabilim Dalı Başkanlığı: Kırıkkale Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü, Genel Sosyoloji ve Metodoloji ABD. (2012-2015).

Илимий иштери

ESERLER

A. Makaleler

* ÖZYURT, C. (2020) “Kemal Tahir ile Osmanlı Sosyalizmine Medhal: Devlet Ana”, Muhafazakâr Düşünce Dergisi, S. 59, ss. 244-267 ULAKBİM ve EBSCOHOST SOURCE DATABASE

* ÖZYURT, C. CİZRELİ, B. ve ÜSTÜN, A. (2020) “Covid-19 Şokunu Derinleştirmek veya Salgın Günlerinde Günah Keçisi Olarak Öteki”, TYB Akademi, S. 30, ss. 33-63. ULAKBİM

* ÖZYURT, C.  (2020) “Osmancık Romanında Anka’nın Yeniden Doğuşu”, TYB Akademi, S. 29, ss. 143-164. ULAKBİM

* ÖZYURT, C. (2016), “Talcott Parsons’ın Hıristiyanlık Sosyolojisi: Amerika’da Seküler Dinin Oluşumu”,  Turkish Studies, C. 11, S. 17. ss.. 519-542. EBSCOHOST, DOAJ, ICAAP, SCIENTIFIC COMMONS, MLA, ASOS, AMIR (ACCESS TO MIDEAST AND ISLAMIC RESOURCES, JOURNAL DIRECTORY, DJS (DAYANG JOURNAL SYSTEM), ULAKBİM

* ÖZYURT, C. (2014), “Marx’ta Yanılsama ve İdeoloji Olarak Din”, Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, C. 7, S. 2, ss. 207-240. ULAKBİM SOSYAL BİLİMLER VERİ TABANI, INDEX COPERNICUS, SCIPIO SCIENTIFIC PUBLISHING, CEEOL (CENTRAL AND EASTERN ONLINE LİBRARY)

* ÖZYURT, C. (2014), “Hegel’in Din Yorumunun Sosyolojik Analizi: Dinin Tin İle İmtihanı”, Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi, C. 14, S. 2, ss, 137-174. ULAKBİM SOSYAL BİLİMLER VERİ TABANI, ESCI (EMERGING SOURCES CITATOIN INDEX), EBSCOHOST SOURCE DATABASE,

* ÖZYURT, C. (2014), “Ziya Gökalp: İmparatorluktan Milli-Devlete Sosyoloji”, Sosyoloji Divanı, C. 2, S. 4, ss, 425-456.

* ÖZYURT, C. (2013), “Said Halim Paşa Düşüncesinde Değişim ve Süreklilik: Muhafazakâr-Reformcu İslamcılığın Doğuşu”, Muhafazakâr Düşünce Dergisi, S. 37, ss. 67-102. ASOS SOSYAL BİLİMLER İNDEKSİ, EBSCOHOST

* ÖZYURT, C. (2012), “Bireyci Toplum Savunusu Olarak Prens Sabahattin Sosyolojisi”, Muhafazakâr Düşünce Dergisi, S. 32, ss. 175-196 EBSCOHOST

* ÖZYURT, C (2011)., “Ahmed Cevdet'de Modernleşme ve Muhafazakar Devletçilik”, Demokrasi Platformu Dergisi, S. 25, ss. 65-84.

* ÖZYURT, C. (2010), “Üniversite Öğrencilerinin Siyasal Katılım Davranışları: 29 Mart 2009 Yerel Seçimleri Balıkesir Örneği”, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi,  S. 33, ss. 289-320, ULAKBİM SOSYAL BİLİMLER VERİ TABANI

* ÖZYURT, C. (2008), “Şinasi ve Yeni Osmanlılar Düşüncesinde Modernleşme”, Düşünen Siyaset, S. 8, ss. 55-81.

* ÖZYURT, C., “Durkheim Sosyolojisinde Ahlaki Kontrol Sorunu”, Değerler Eğitimi Dergisi, S. 13, ss. 47-71, (2007). EBSCOHOST

* ÖZYURT, C. (2007), “Tocqueville’de Demokratik Toplumun Doğası”, Muhafazakar Düşünce Dergisi, S. 12, ss. 173-193.

* ÖZYURT, C. (2007), “Yirminci Yüzyıl Sosyolojisinde Kentsel Yaşam”, Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, S. 18. ss. 111-126.

* ÖZYURT, C. (2006), “Modern Bir Olgu Olarak İnsan Haklarının Küreselliği ve Kültürelliği”, Sivil Toplum Düşünce ve Araştırma Dergisi, S. 13-14,  ss. 73-82, (2006). SOCINDEX EBSCOHOST

* ÖZYURT, C. (2005), “Milletleşme Süresinde Gökalp’in Medeniyet Arayışı”, Doğu-Batı Düşünce Dergisi, S. 31, ss. 179-198.

* ÖZYURT, C. (2005), “Dilde ve Edebiyatta Uluslaşma: Genç Kalemler ve Yeni Lisan Hareketi”, Muhafazakâr Düşünce Dergisi, S. 5, ss. 53-80.

* ÖZYURT, C. (2004), “Gökalp Ulusçuluğunda Kurucu Unsur Olarak Din”, Muhafazakâr Düşünce Dergisi, S. 1, ss. 217-238.

* ÖZYURT, C. (2004), “Osmanlı’da Resmi Ulusçuluk ve Dil Politikası”, Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Selçuk İletişim Dergisi, S. 11, ss. 155-165.

* ÖZYURT, C. (2004), “Modernleşme ve Küreselleşme Bağlamında Varoluşun Topluluksal Dinamikleri”, Muhafazakâr Düşünce Dergisi, S. 2, ss. 11-32.

* ÖZYURT, C. (2004), “İnsan Haklarının Küreselleşmesi”, İnsan Hakları Araştırmaları Dergisi, Yıl 2, Sayı, 2, ss.65-84. SOCINDEX

Uluslararası Bildiriler

* ÖZYURT, C. ve ALTUN, A. (2015) “TOKİ Konutlarında Oturanların Konut ve Yerleşke Hakkındaki Memnuniyetleri: Kırıkkale Yahşihan TOKİ ve Hacıbey TOKİ Yerleşkeleri Örneği",  I. Uluslararası Kent Araştırmaları Kongresi (Eskişehir: 16-17 Nisan 2015) Bildiriler Kitabı, ss. 654-680.

* ÖZYURT, C. 2014), “Orta Doğu’da Kimlik ve Şiddet”, Uluslararası I. Ortadoğu Sempozyumu [Kırıkkale: 7-10 Mayıs 2014], C.  I, Kırıkkale, Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayınları, ss. 365-390.

* ÖZYURT, C. (2011), “Mehmet Akif’in Şiirlerinde Doğu Batı Gelenek ve Modernlik”, Uluslararası Mehmet Akif Ersoy Sempozyumu [Balıkesir: 11-13 Mart 2011] Bildiriler Kitabı, Haz. M. Narlı. Balıkesir, Balıkesir Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, ss. 261-280.  

* ÖZYURT, C. (2009), “Küresel Vatandaşlığın Gelişimi, İmkanı ve Küresel Değerler Eğitimi", I. Uluslararası Avrupa Birliği, Demokrasi, Vatandaşlık ve Vatandaşlık Eğitimi Sempozyumu Bildiri Kitabı, Ankara, Pegem A Yayınları, ss. 159-166.

* ÖZYURT, C. (2007), “Küreselleşme, Ulusal Eğitim ve Siyasal Toplumsallaşma”, HEIRNET (History Educators International Research Network) Konferansı İstanbul: 10-12 Eylül 2017 Bildiriler Kitabı (21. Yüzyılda Kimlik, Vatandaşlık ve Tarih Eğitimi. Ed. M. Safran & D. Dilek. Ankara: Yeni İnsan Yayınevi) ss. 211- 227.

Ulusal Bildiriler

* ÖZYURT, C. (2011), “Toplumu Yeniden Düşünmek: Kozmopolitanizm ve Çokkültürlülük”, VI. Sosyoloji Kongresi, [Aydın, Ekim 2009], Ankara, Sosyoloji Derneği, ss. 57-86 http://www.sosyolojidernegi.org.tr/kutuphane/icerik/ozyurt_cevat.pdf 

* ÖZYURT, C. (2011) “İkinci Meşrutiyet Döneminde Kültürel Türkçülük ve Genç Kalemler Dergisi”, 100. Yılında Yeni Lisan ve Milli Edebiyat Çalıştayı [İstanbul: 29-30 Nisan 2011] Bildirileri, Haz. H. Argunşah, O. Karaburgu, Türk Edebiyatı Vakfı, İstanbul, 2011, ss. 218-244. 

Kitaplar

* ÖZYURT, C. (2020), Eğitim Sosyolojisi Yazıları, 5. Baskı, Ankara, Pegem Akademi Yayınları.

* ÖZYURT, C. (2019), Sosyolojinin Üç Meselesi, 1. Baskı, Ankara, Adres Yayınları.

* ÖZYURT, C. (2017), Küreselleşme Sürecinde Kimlik ve Farklılaşma, 3. Bs., İstanbul, Açılım Kitap.

* ÖZYURT, C. (2016), Erich Fromm’un İnsan ve Toplum Anlayışı, 2. Baskı, Ankara, Hece Yayınları.

* ÖZYURT, C. (2016), Modern Türk Düşüncesinin Sosyolojisi, 2. Baskı, Ankara, Kadim Yayınları.

       Kitap Editörlüğü

* ÖZYURT, Cevat ve OKUMUŞ, Ejder (Ed.) (2017), Türkiye’de Sosyal Teoride Din, Ankara, Hece Yayınları (2017).

* ÖZYURT, Cevat ve OKUMUŞ (2016), Ejder (Ed.), Çağdaş Sosyal Teoride Din, Ankara, Hece Yayınları.

* ÖZYURT, Cevat ve TAK, Ahmet (Ed.) (2015), Ziya Gökalp Kitabı, Ankara, Hece Yayınları.

* ÖZYURT, Cevat ve MAZMAN, İbrahim (Ed.) (2015), Sosyal Teoride Din, Ankara, Hece Yayınları.

* ÖÇAL, Şamil ve ÖZYURT, Cevat (Ed.) (2013), Modernizm ve Gelenekselcilik Arasında Din, Ankara, Hece Yayınları.

Kitapta Bölüm Yazarlığı

* ÖZYURT, C. (2021), “Devlet Ana ve Osmancık Romanlarında Osmanlı Kimliğinin İnşası”, Kemal Tahir Kitabı: Bir aydın Üç Dönem, Ed. Asım Öz, İstanbul, Zeytinburnu Belediyesi Kültür Yayınları, ss. 461-484.

* ÖZYURT, C. (2020), “Türkiye’de Sosyoloji Geleneğinin Ana Konuları, Gelenekleri, Etkileşimleri ve Yönelimleri”, Türkiye’de Sosyolojinin Yüzyıllık Birikimi, Ed. Erkan Çav ve Elif Süreyya Genç, İstanbul, Ketebe yayınları, ss. 211-217.

* ÖZYURT, C. (2020), “Bilgelik Yolu Olarak Özgürlüğe Kaçışım”, Doğu-Batı Arasında Aliya-II, Ed. Ö. Erdoğan, Ankara, Kaf Yayınları, ss. 245-274.

* ÖZYURT, C. (2020), “Sosyolojik Din Teorileri-I”, Din Sosyolojisi, Ed. K. Canatan ve M. Tekin, Ankara, Bilay Yayınları.

* ÖZYURT, C. (2020), “Sosyolojik Din Teorileri-II”, Din Sosyolojisi, Ed. K. Canatan ve M. Tekin, Ankara, Bilay Yayınları.

* ÖZYURT, C. (2019), “Bir Hüzün Anlatısı Olarak Küçük Ağa”, Tarık Buğra Yüz Yaşında, Ankara, Türkiye Yazarlar Birliği Yayınları, ss. 68-87.

* ÖZYURT, C. (2019), “Türkiye’de Ahmed Yesevî ve Yesevîlik İmgelerinin Dönüşümü”, Sosyal Düşünce ve Gelenek, Ankara, Türkiye Yazarlar Birliği Yayınları, ss. 72-93.

* ÖZYURT, C. (2018), “Erol Güngör’ün Tarihsel ve Çağdaş İslâm Sosyolojisi”, Cumhuriyet Dönemi Milli Düşünce Sistematiğinde Erol Güngör, Ankara, Türkiye Yazarlar Birliği Yayınları, ss. 23-38.

* ÖZYURT, C. (2017), “FETÖ Düşüncesiyle Yapılandırılmış Adanmış İnsan Tipolojisi”, 15 Temmuz Failler Süreçler Olgular, Ed. M. Sercan Ercan, ve Hüsamettin İnaç, İstanbul, Taşmektep Yayınları, ss. 117-171.

* ÖZYURT, C. (2017), "Nostalji Şairi Olarak Mehmet Akif Ersoy" (iç.) Seksen Yıl Sonra Mehmet Akif Ersoy, Ankara, Ankara: Türkiye Yazarlar Birliği, ss.194-204.

* ÖZYURT, C. (2017), “Nurettin Topçu’nun Din Kuramı ve İslam Yorumu”, (İç) Türkiye’de Sosyal Teoride Din, Ed. C. Özyurt ve E. Okumuş, Ankara, Hece Yayınları, ss. 182-234.

* ÖZYURT, C. (2016), “Talcott Parsons’ın Din Kuramı: Modernitenin Din ile Uzlaştırılması”, (İç) Çağdaş Sosyal Teoride Din, Ed. C. Özyurt ve E. Okumuş, Ankara, Hece Yayınları, ss. 125-172.

* ÖZYURT, C. (2015), “Ziya Gökalp’te Millet İnşa Aracı Olarak Değerler Eğitimi”, (İç) Ziya Gökalp Kitabı, Ed. C. Özyurt ve A. Tak, Ankara, Hece Yayınları, ss. 435-475.

* ÖZYURT, C. (2015), “Durkheim Sosyolojisinde Toplumsal Bütünleşme Aracı Olarak Din”, (İç) Sosyal Teoride Din, Ed. C. Özyurt ve İ. Mazman, Ankara, Hece Yayınları, ss. 175-239.

*ÖZYURT, C. (2014), “Milletlerin Farklılığı, Kardeşliği ve Düşmanlığı Üzerine Dönemsel Söylevler”, (İç.) Modern Türk Düşüncesinin Sosyolojisi 1839-1923 / Haz. Cevat Özyurt, Ankara, Kadim Yayınları, ss. 313-359.

* ÖZYURT, C. (2013), “Rene Guenon’da Batı Medeniyetinin Eleştirisi”, (İç) Modernizm ve Gelenekselcilik Arasında Din, Ed. Ş. Öçal ve C. Özyurt, Ankara, Hece Yayınları, ss.199-228.

* ÖZYURT, C. (2011), “Çocuk Sosyolojisi: Bir Giriş Denemesi”, (İç.) Aile Sosyolojisi, Ed. Kadir Canatan ve Ergun Yıldırım, İstanbul, Açılım Kitap, ss. 155-181.

Tez Yönetimi

        Tamamlanan Doktora Tezleri

* Haz. Sadiye KAYAASLAN, Danışman Cevat ÖZYURT, Evde Bakım Hizmeti Sunan Engelli Bakıcılarının Yaşam Kalitelerinin Değerlendirilmesi: (Kırıkkale Örneği), Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2016. YÖK TEZ NO 448664

* Haz. Berrin GÜNER, Danışman Cevat ÖZYURT, Günümüzde Gençlik Sorunları Tutum ve Davranışları: Tunceli Örneği, Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2016. YÖK TEZ NO 448677

       Tamamlanan Yüksek Lisans Tezleri

* Haz. Büşra Nur TOPAL, Danışman Cevat ÖZYURT, Deliliğin İdaresi: Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde Etnometodolojik Bir Çalışma, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020, YÖK TEZ NO 642450

* Haz. Mesut ARSLAN, Danışman Cevat ÖZYURT, Moderniteden Küreselleşmeye Milliyetçiliğin ve Ulus Devletin Dönüşümü, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019,. YÖK TEZ NO 602433

* Haz. Sefa ALTAY, İbn Haldun'un 'İlm-İ Umran'ı İle Klasik Sosyoloji Kuramlarının Karşılaştırmalı Analizi: Metodoloji, Toplumsal Yapı, Toplumsal Değişme, Toplumsal Değerler,  Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019, YÖK TEZ NO 565328

* Haz. Mesut Emre BALCI, Danışman Cevat ÖZYURT, Kimlik ve Aidiyet Bağlamında Zorunlu Göç Ve Uyum: Ankara Önder Mahallesi Örneği, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018, YÖK TEZ NO 484163

* Haz. Mevlüt UĞURLU, Danışman Cevat ÖZYURT, Seküler Bir Ortam Olarak Üniversitede Dindar Öğrencilerin Varolma Pratikleri: ODTÜ Örneği, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2017, YÖK TEZ NO 459617

* Haz. Kübra AVCI GÜVEN, Danışman Cevat ÖZYURT, Türkiye’de Kadın Edebiyatçıların Romanlarında Kadın Ögesinin ve Duygusal İlişkilerin Sosyolojik Tahlili, Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2014, YÖK TEZ NO 419159

* Haz. Hanefi ÖZGER, Danışman Cevat ÖZYURT, Muhafazakâr Burjuvazi İle Muhafazakâr Siyasetin Yükselişi ve Muhafazakâr Çevrelerden Gelen Eleştiriler, Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2014,

* Haz. Sümeray CENOLARİ, Danışman Cevat ÖZYURT, Kosova’da  Okutulan Yurttaşlık Eğitimi Dersi 6., 7., 8. ve 9. Sınıflar Ders Kitaplarının Program, İçerik ve Kapsam Yönünden  İncelenmesi, Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2012, YÖK TEZ NO 325940

* Berna BABAYONUZ, Danışman Cevat ÖZYURT, Kosova’da Türkçe Eğitim Kapsamında Verilen Tarih Eğitiminin Program ve Ders Kitapları Yönünden İncelenmesi, Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2012, YÖK TEZ NO 325941

* Haz. İbrahim İPEK, Danışman Cevat ÖZYURT, İlköğretim 6. ve 7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitaplarında Vatandaşlık Eğitiminin Sosyal Bilgiler Öğretim Programlarındaki Hedeflere Uygunluğu Yönünden Değerlendirilmesi, Balıkesir Üni. Sosyal Bilimler Ens. İlköğretim Anabilim Dalı, 2011 YÖK TEZ NO 279381

* Haz. Kevser GÜR, Danışman Cevat ÖZYURT, İlköğretim Sekizinci Sınıf Öğrencilerinin Çevre Bilinci Kazanım Düzeylerinin Belirlenmesi, Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İlköğretim Anabilim Dalı, Sosyal Bilgiler Eğitimi Bilim Dalı, 2009, YÖK TEZ NO 273228