1 - Семестр
Код Аты Кредиттери ECTS Курстун Түрү* Сабактын планы
RSÇ-101 ОРУС ТИЛИ I 2 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
KGZ-101 КЫРГЫЗ ТИЛИ I 2 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
ING-101 АНГЛИС ТИЛИ I 2 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
RDE-101 Орус тилинин практикалык курсу. Грамматика I 2 ( 1 - 2 ) 4 МC Түшүр
RDE-103 ТИЛ БИЛИМИНЕ КИРИШҮҮ 2 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
RDE-105 ТЕКСТТИ ФИЛОЛОГИЯЛЫК АНАЛИЗДӨӨ I 3 ( 2 - 2 ) 4 МC Түшүр
RDE-107 ОРУС ЭЛДИК АДАБИЯТЫ 2 ( 2 - 0 ) 3 МC Түшүр
RDE-111 АДАБИЯТКА ТААНУУ 2 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
RDE-113 КЛАССИКАЛЫК ТИЛ 2 ( 1 - 2 ) 3 МC Түшүр
MAT-115 МАТЕМАТИКА 3 ( 2 - 2 ) 3 МC Түшүр
ÇEV-151 ЭКОЛОГИЯ 2 ( 2 - 0 ) 4 МC Түшүр
BES-105 ДЕНЕ ТАРБИЯ ЖАНА СПОРТ 0 ( 0 - 2 ) 1 МC Түшүр
RDE-115 ДҮЙНӨЛҮК АДАБИЯТКА КИРИШҮҮ 2 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
2 - Семестр
Код Аты Кредиттери ECTS Курстун Түрү* Сабактын планы
ING-102 АНГЛИС ТИЛИ II 2 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
RSÇ-102 ОРУС ТИЛИ II 2 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
KGZ-102 КЫРГЫЗ ТИЛИ II 2 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
FEN-102 ЗАМАНБАП ТАБИЯТ ТААНУУ БИЛИМДЕРИНИН КОНЦЕПЦИЯЛАРЫ 0 ( 2 - 0 ) 4 МC Түшүр
RDE-102 АЗЫРКЫ ОРУС ТИЛИ (ФОНЕТИКА) 2 ( 1 - 2 ) 4 МC Түшүр
YÖD-102 АЗЫРКЫ ОРУС ТИЛИ (ФОНЕТИКА) (КУРСТУК ИШ) 0 ( 0 - 2 ) 0 МC Түшүр
RDE-104 ОРУС ТИЛИ ГРАММАТИКАСЫНЫН ПРАКТИКАСЫ II 2 ( 0 - 4 ) 3 МC Түшүр
RDE-106 ТЕКСТТИ ФИЛОЛОГИЯЛЫК АНАЛИЗДӨӨ II 3 ( 2 - 2 ) 3 МC Түшүр
RDE-108 БАЙЫРКЫ АДАБИЯТ 2 ( 2 - 0 ) 4 МC Түшүр
RDE-110 ЭСКИ ОРУС АДАБИЯТЫ 2 ( 1 - 2 ) 4 МC Түшүр
BIL-100 ИНФОРМАТИКА 2 ( 1 - 2 ) 4 МC Түшүр
BES-106 ДЕНЕ ТАРБИЯ ЖАНА СПОРТ 0 ( 0 - 2 ) 1 МC Түшүр
3 - Семестр
Код Аты Кредиттери ECTS Курстун Түрү* Сабактын планы
EGT-201 ПСИХОЛОГИЯ 3 ( 3 - 0 ) 3 МC Түшүр
FLS-200 ФИЛОСОФИЯ 0 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
ING-201 АНГЛИС ТИЛИНИН ПРАКТИКАЛЫК КУРСУ I 0 ( 0 - 2 ) 2 МC Түшүр
KGZ-203 КЫРГЫЗ ТИЛИ ЖАНА АДАБИЯТЫ III 1 ( 0 - 2 ) 2 МC Түшүр
RDE-201 АЗЫРКЫ ОРУС ТИЛИ (ЛЕКСИКОЛОГИЯ) 2 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
RDE-203 ОРУСЧА-ТҮРКЧӨ КОТОРМО ПРАКТИКАСЫ I 2 ( 1 - 2 ) 4 МC Түшүр
RDE-205 ТЕКСТТИ ФИЛОЛОГИЯЛЫК АНАЛИЗДӨӨ III 3 ( 2 - 2 ) 4 МC Түшүр
RDE-207 ОРУС ТИЛИ ГРАММАТИКАСЫНЫН ПРАКТИКАСЫ III 2 ( 0 - 4 ) 5 МC Түшүр
RDE-209 ФИЛОЛОГИЯДА МААЛЫМАТТЫК ТЕХНОЛОГИЯЛАР 2 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
RDE-211 ТИЛ ФИЛОСОФИЯСЫ 2 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
TAR-251 AТА МЕКЕН ТАРЫХЫ I (КЫРГЫЗСТАН ТАРЫХЫ) 0 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
4 - Семестр
Код Аты Кредиттери ECTS Курстун Түрү* Сабактын планы
UDL-202 ПРАКТИКАЛЫК АНГЛИС ТИЛИ II 0 ( 0 - 2 ) 2 МC Түшүр
EDF-202 ДҮЙНӨЛҮК ЖАНА ТҮРК ЦИВИЛИЗАЦИЯЛАРЫ 0 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
EĞT-202 ПЕДАГОГИКА 2 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
RDE-202 АЗЫРКЫ ОРУС ТИЛИ (МОРФОЛОГИЯ) 2 ( 2 - 0 ) 3 МC Түшүр
YÖD-202 КУРСТУК ИШ II 0 ( 0 - 2 ) 0 МC Түшүр
UDL-204 ПРАКТИКАЛЫК КЫРГЫЗ ТИЛИ II 0 ( 0 - 2 ) 2 МC Түшүр
RDE-204 XIX. КЫЛЫМДЫН ОРУС АДАБИЯТЫ I 2 ( 2 - 0 ) 7 МC Түшүр
RDE-206 ОРУСЧА-ТҮРКЧӨ КОТОРМО ПРАКТИКАСЫ II 3 ( 2 - 2 ) 3 МC Түшүр
UDL-206 ПРАКТИКАЛЫК ОРУС ТИЛИ II 0 ( 0 - 2 ) 2 МC Түшүр
RDE-208 ОРУС ТИЛИ ГРАММАТИКАСЫНЫН ПРАКТИКАСЫ IV 3 ( 2 - 2 ) 2 МC Түшүр
RDE-210 ТЕКСТТИ ФИЛОЛОГИЯЛЫК АНАЛИЗДӨӨ IV 3 ( 2 - 2 ) 3 МC Түшүр
TUR-226 МАНАС ТААНУУ 0 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
TAR-252 АТА-МЕКЕН ТАРЫХЫ II (ТҮРКИЯ ТАРЫХЫ) 0 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
5 - Семестр
Код Аты Кредиттери ECTS Курстун Түрү* Сабактын планы
RDE-301 АЗЫРКЫ ОРУС ТИЛИ (СИНТАКСИС) 2 ( 1 - 2 ) 3 МC Түшүр
RDE-303 XIX КЫЛЫМДЫН ОРУС АДАБИЯТЫ II 3 ( 3 - 0 ) 5 МC Түшүр
RDE-307 БАТЫШ АДАБИЯТЫНЫН ТАРЫХЫ 2 ( 2 - 0 ) 3 МC Түшүр
RDE-305 ОРУС ЖАНА ТҮРК ТИЛДЕРИНИН ГРАММАТИКАЛАРЫН САЛЫШТЫРУУ 2 ( 1 - 2 ) 3 МC Түшүр
RDE-309 ТҮРКЧӨ-ОРУСЧА КОТОРМО ПРАКТИКАСЫ I 3 ( 2 - 2 ) 3 МC Түшүр
RDE-311 ТИЛ ЖАНА МАДАНИЯТ БАЙЛАНЫШТАРЫ 2 ( 2 - 0 ) 4 МC Түшүр
RDE-313 ОРУСЧА УГУУ ЖАНА СҮЙЛӨӨ КҮНДӨМДӨРҮН ӨСТҮРӨӨ 3 ( 2 - 2 ) 3 ТС Түшүр
RDE-315 ОРУСЧА ЖАЗУУ КӨНДӨМДӨРҮН ӨСТҮРӨӨ 3 ( 2 - 2 ) 3 ТС Түшүр
RDE-317 Ч. АЙТМАТОВДУН ЧЫГАРМАЧЫЛЫГЫ 3 ( 3 - 0 ) 3 ТС Түшүр
RDE-319 ОРУС ТИЛИН ОКУТУУ ЫКМАЛАРЫ 3 ( 3 - 0 ) 3 ТС Түшүр
RDE-321 ОРУС ТИЛИНИН ЭТМИОЛОГИЯСЫ 3 ( 3 - 0 ) 3 ТС Түшүр
RDE-323 ОРУС ТИЛИНИН СӨЗ ЖАСОО ЫКМАЛАРЫ 3 ( 3 - 0 ) 3 ТС Түшүр
6 - Семестр
Код Аты Кредиттери ECTS Курстун Түрү* Сабактын планы
RDE-302 КОТОРМОНУН ТЕОРИЯСЫ ЖАНА ПРАКТИКАСЫ 2 ( 1 - 2 ) 3 МC Түшүр
RDE-306 ОРУС ТИЛИНИН ТАРЫХЫ 2 ( 2 - 0 ) 4 МC Түшүр
RDE-308 ОРУС ТИЛИНИН ЖАНА СТИЛИСТИКАСЫНЫН МАДАНИЯТЫ 3 ( 2 - 2 ) 4 МC Түшүр
RDE-312 XIX КЫЛЫМДЫН ОРУС АДАБИЯТЫ III 3 ( 3 - 0 ) 5 МC Түшүр
RDE-314 ТҮРКЧӨ-ОРУСЧА КОТОРМО ПРАКТИКАСЫ II 3 ( 2 - 2 ) 3 МC Түшүр
YÖD-302 КУРСТУК ИШ III 0 ( 0 - 2 ) 0 МC Түшүр
EĞT-302 ПРЕДМЕТТИ ОКУТУУНУН МЕТОДИКАСЫ 3 ( 2 - 2 ) 3 МC Түшүр
RDE-316 КҮМҮШ ДООРУНУН ПОЭЗИЯСЫ 3 ( 3 - 0 ) 3 ТС Түшүр
RDE-318 ОРУС АДАБИЯТЫН ОКУТУУ ЫКМАЛАРЫ 3 ( 3 - 0 ) 3 ТС Түшүр
RDE-320 ОРУС КОНЦЕПТОЛОГИЯСЫ 3 ( 3 - 0 ) 3 ТС Түшүр
RDE-322 ОРУС ТИЛИНИН РАСМИЙ-ИШТИКТҮҮ СТИЛИ 3 ( 3 - 0 ) 3 ТС Түшүр
RDE-324 ОРУС ТИЛИНИН ОРФРОГРАФИЯСЫ ЖАНА ПУНКТУАЦИЯСЫ 3 ( 3 - 0 ) 3 ТС Түшүр
RDE-326 МАДАНИЯТ ТААНУУ 3 ( 3 - 0 ) 3 ТС Түшүр
7 - Семестр
Код Аты Кредиттери ECTS Курстун Түрү* Сабактын планы
RDE-401 XX КЫЛЫМДЫН ОРУС АДАБИЯТЫ I 3 ( 3 - 0 ) 5 МC Түшүр
RDE-403 РИТОРИКА ЖАНА КӨРКӨМ ОКУУ 3 ( 2 - 2 ) 4 МC Түшүр
RDE-405 ЧЫГЫШ АДАБИЯТЫНЫН ТАРЫХЫ 3 ( 3 - 0 ) 5 МC Түшүр
BTZ-451 ДИПЛОМДУК ИШ I 3 ( 1 - 4 ) 3 МC Түшүр
RDE-407 XX КЫЛЫМДАГЫ КЫРГЫЗ АДАБИЯТЫ I 3 ( 3 - 0 ) 3 ТС Түшүр
RDE-409 А.С. ПУШКИНДИН ПРОЗАСЫ 3 ( 3 - 0 ) 3 ТС Түшүр
RDE-411 А.П. ЧЕХОВДУН А?ГЕМЕ ЖАЗУУ ЧЕБЕРЧИЛИГИ 3 ( 3 - 0 ) 3 ТС Түшүр
RDE-413 МАДАНИЯТТАР АРАЛЫК КОММУНИКАЦИЯНЫН НЕГИЗДЕРИ 3 ( 3 - 0 ) 3 ТС Түшүр
RDE-415 ТАТААЛ СҮЙЛӨМДҮН СИНТАКСИСИ 3 ( 3 - 0 ) 3 ТС Түшүр
RDE-417 ОРУС ТИЛИНИН ФРАЗЕОЛОГИЯСЫ 3 ( 3 - 0 ) 3 ТС Түшүр
8 - Семестр
Код Аты Кредиттери ECTS Курстун Түрү* Сабактын планы
RDE-402 ЖАЛПЫ ТИЛ БИЛИМИ 2 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
RDE-404 ТИПОЛОГИЯЛЫК ТИЛ ИЛИМИ 2 ( 2 - 0 ) 4 МC Түшүр
RDE-406 АДАБИЯТ ТЕОРИЯСЫ 3 ( 3 - 0 ) 2 МC Түшүр
RDE-408 XX КЫЛЫМДЫН ОРУС АДАБИЯТЫ II 3 ( 3 - 0 ) 5 МC Түшүр
BTZ-452 ДИПЛОМДУК ИШ II 3 ( 1 - 4 ) 3 МC Түшүр
RDE-410 Л.Н.ТОЛСТОЙДУН РУХИЙ ИЗДЕНҮҮЛӨРҮ 3 ( 3 - 0 ) 3 ТС Түшүр
RDE-412 XX КЫЛЫМДАГЫ КЫРГЫЗ АДАБИЯТЫ II 3 ( 3 - 0 ) 3 ТС Түшүр
RDE-414 ОРУС АДАБИЯТЫ: XX КЫЛЫМДЫН 60 -70 ЖЫЛДАРЫ 3 ( 3 - 0 ) 3 ТС Түшүр
RDE-416 АЗЫРКЫ ОРУС АДАБИЯТЫ 3 ( 3 - 0 ) 3 ТС Түшүр
RDE-418 ОРУС ДИССИДЕНТ АДАБИЯТЫ 3 ( 3 - 0 ) 3 ТС Түшүр
RDE-420 ОРУС ТИЛИНДЕГИ ТҮРК СӨЗДӨРҮ 3 ( 3 - 0 ) 3 ТС Түшүр
*МC - Милдеттүү Сабак, ТС - Тандоо Сабагы