Чыгыш тилдер бөлүмү тарабынан ишке ашырылган долбоорлор:

  1. “Когнитивдик лингвистика жана концептуалдык изилдөөлөр” аттуу жыл сайын өтүүчү Жайкы эларалык илимий Мектеп. Уюштуруу комитетинин тең төрагасы: ф.и.д., проф. З.К.Дербишева.
  2. З.К.  Дербишева. Орус  жана түрк тилдеринин салыштырма грамматикасы. Жождор үчүн окуу китеби. Москва, “Флинта”,  2015 ж.
  3. А.Г.Нарозя. Поэтика драматургии Мара Байджиева -«Турар», Бишкек, 2014 ж.
  4. Rusça Konuşuyoruz. Говорим по-русски. КТМУ басмаканасы, Бишкек,  2016 г.  
  5. О.  Ибраимов.  «Айтматов. Последний писатель империи». Эл аралык Түрк академиясы. Астана ш., «Гылым»  басмасы, 2018 г 2018 ж.  -335 б.
  6. О.  Ибраимов  «Айтматов. Последний писатель империи».- серия  «Жизнь замечательных людей»,  «Молодая гвардия» басмаканасы, Москва ш.,  
  7. «Современный русский язык». Түрк тилдүү студентер үчүн окуу китеби. Бишкек. «Калем» басмаканасы,  2018 ж. – 250 с.  
  8.  «Русистика. Лекции ,о лингвистическим дисциплинам:  окуу китеби  (түрк тилдүү студентер үчүн).,  Бишкек. «Калем»  басмаканасы,  2018 г. – 238 б.