Бүтүрүү  дипломдук иштеринин  темалары.  2017-2018 окуу жылы

No

Студенттин аты-жөнү. No

Дипломдук иштин темасы

Илимий жетекчисинин аты-жөнү

1

Аида Бекмурат кызы

Орус жана түрк тилдериндеги этиш сөздөрүнүн грамматикалык формаларынын жасалышы

Ф.и.д. проф.  З.Дербишева

2

Орхун Мутлу

 

 

Орус мектебинин 5-классында  орус тили сабагында  лексиканы үйрөтүү

 

Ф.и.к. ага окут. Е. Жоламанова

 

3

Атике Озтурк

 

Орус жана түрк тилдериндеги  фразеологизмдердин грамматикалык структурасы (фразеологиялык сөздүктүн  материалында)

Ф.и.к. ага окут. Е. Жоламанова

4

Айжолбек Усенкан уулу

 

А.С.Пушкиндин “Евгений Онегининин” кыргызчага үч которулушу: тарыхый реалийлер, турмуш-тирилик жана адам мүнөздөрүн салыштырма талдоо.  

Ф.и.д. проф.  О. Ибраимов

5

 Шахноза Сыдыкова

Своеобразие психологизма прозы И.С.Тургенева («Ася», «Первая любовь», «Вешние воды»)

К.ф.н. ст.пр. А.Нарозя

6

Акмарал Эрмаматова

Чынгыз Aйтматовдун  "Жамийла" повестиндеги  "сүйүү" концепти

Ф.и.к. ага окут. Е. Жоламанова

7

Аида Абдыгапар кызы 

Орус жана кыргыз тилдериндеги  «стыд»-«уят» чөйрөсүнүн салыштырма   концептуалдык анализи

Ф.и.д. проф.  З.Дербишева

8

Шайыргуль Гапарова

Кыргыз жана орус тилдеринде түстөрдүн берилишин лингвомаданий талдоо

Ф.и.д. проф.  З.Дербишева

9

Бегимай Субакожоева

 Ч. Айтматовдун чыгармачылыгы түрк адабий  сынында

Ф.и.д. проф.  О.Ибраимов

10

Нуржамал Турганбай кызы

Чынгыз Айтматовдун "Тоолор кулаганда" романындагы  тарыхый мезгил жана тагдыр  темасы 

Ф.и.д. проф.  О.Ибраимов

11

Айзада Субанбекова

Ч.Айтматовдун "Саманчынын жолу" романындагы "кайгы" концепти.

К.ф.н. ст.пр. Е.Жоламанова

12

Сулейман Уулу

А.П.Чеховдун аңгемелерин түрк тилинде которуудагы көркөм  өзгөчөлүктөр.

К.ф.н. ст.пр. А.Нарозя

13 Бижан Назым Иртен  Орто мектептин  5-6 класстарында  орус тилинин  фразеологиясын  изилдөө  жолдору  К.ф.н. ст.пр. Е.Жоламанова
13 Дамла Гулшан Гуре  А.С. Пушкиндин "Капитан кызы" повестин түрк тилине көркөм которууда мүнөз  түзүү  каражаттары К.ф.н. ст.пр. А.Нарозя
14 Али Кенгер  Л. Н. Толстойдун “Где любовь , там и Бог” аңгемесин түрк тилине көркөм которуунун өзгөчөлүктөрү  К.ф.н. ст.пр. А.Нарозя
15 Зеки Дуган  Орус жана түрк тилдеринде  "дос - достук" лингвомаданий талаасы  Ф.и.д. проф.  З.Дербишева
16 Айнура Мелисова  Олег Бондаренконун прозасынын  жанрдык  өзгөчөлүгү К.ф.н. ст.пр. А.Нарозя
17 Алтынай Алмасбекова  Орус жана  кыргыз тилиндеринде  «үй- бүлө»  лексикалык-семантикалык талаасы   К.ф.н. ст.пр. Е.Жоламанова