Бүтүрүү  дипломдук иштеринин  темалары.  2017-2018 окуу жылы

No

Студенттин аты-жөнү. No

Дипломдук иштин темасы

Илимий жетекчисинин аты-жөнү

1

1201.03008 Аида Бекмурат кызы

Орус жана түрк тилдериндеги этиш сөздөрүнүн грамматикалык формаларынын жасалышы

Ф.и.д. проф.  З.Дербишева

2

 1201.03017Орхун Мутлу

 

 

Орус мектебинин 5-классында  орус тили сабагында  лексиканы үйрөтүү

 

Ф.и.к. ага окут. Е. Жоламанова

 

3

 1201.03019 Атике Озтурк

Орус жана түрк тилдериндеги  фразеологизмдердин грамматикалык структурасы (фразеологиялык сөздүктүн  материалында)

Ф.и.к. ага окут. Е. Жоламанова

4

 1301.03007иАйжолбек Усенкан уулу

 

А.С.Пушкиндин “Евгений Онегининин” кыргызчага үч которулушу: тарыхый реалийлер, турмуш-тирилик жана адам мүнөздөрүн салыштырма талдоо.  

Ф.и.д. проф.  О. Ибраимов

5

 1401.03001 Шахноза Сыдыкова

Своеобразие психологизма прозы И.С.Тургенева («Ася», «Первая любовь», «Вешние воды»)

К.ф.н. ст.пр. А.Нарозя

6

 1401.03002 Акмарал Эрмаматова

Чынгыз Aйтматовдун  "Жамийла" повестиндеги  "сүйүү" концепти

Ф.и.к. ага окут. Е. Жоламанова

7

 1401.03004 Аида Абдыгапар кызы 

Орус жана кыргыз тилдериндеги  «стыд»-«уят» чөйрөсүнүн салыштырма   концептуалдык анализи

Ф.и.д. проф.  З.Дербишева

8

 1401.03005 Шайыргуль Гапарова

Кыргыз жана орус тилдеринде түстөрдүн берилишин лингвомаданий талдоо

Ф.и.д. проф.  З.Дербишева

9

 1401.03007 Бегимай Субакожоева

 Ч. Айтматовдун чыгармачылыгы түрк адабий  сынында

Ф.и.д. проф.  О.Ибраимов

10

 1401.03008 Нуржамал Турганбай кызы

Чынгыз Айтматовдун "Тоолор кулаганда" романындагы  тарыхый мезгил жана тагдыр  темасы 

Ф.и.д. проф.  О.Ибраимов

11

1401.03009  Айзада Субанбекова

Ч.Айтматовдун "Саманчынын жолу" романындагы "кайгы" концепти.

К.ф.н. ст.пр. Е.Жоламанова

12

 1401.03012 Сулейман Уулу

А.П.Чеховдун аңгемелерин түрк тилинде которуудагы көркөм  өзгөчөлүктөр.

К.ф.н. ст.пр. А.Нарозя

13  1401.03015 Бижан Назым Иртен  Орто мектептин  5-6 класстарында  орус тилинин  фразеологиясын  изилдөө  жолдору  К.ф.н. ст.пр. Е.Жоламанова
13 1401.03017 Дамла Гулшан Гуре  А.С. Пушкиндин "Капитан кызы" повестин түрк тилине көркөм которууда мүнөз  түзүү  каражаттары К.ф.н. ст.пр. А.Нарозя
14  1401.03018 Али Кенгер  Л. Н. Толстойдун “Где любовь , там и Бог” аңгемесин түрк тилине көркөм которуунун өзгөчөлүктөрү  К.ф.н. ст.пр. А.Нарозя
15  1401.03019  Зеки Дуган  Орус жана түрк тилдеринде  "дос - достук" лингвомаданий талаасы  Ф.и.д. проф.  З.Дербишева
16  1501.03003 Айнура Мелисова  Олег Бондаренконун прозасынын  жанрдык  өзгөчөлүгү К.ф.н. ст.пр. А.Нарозя
17  1501.03012 Алтынай Алмасбекова  Орус жана  кыргыз тилиндеринде  «үй- бүлө»  лексикалык-семантикалык талаасы   К.ф.н. ст.пр. Е.Жоламанова