Аты Док. Елена ЖОЛАМАНОВА
Э-куржун elena.colamanova@manas.edu.kg
Кабинет İLEF-407
Телефону 00996 312 49 27 63 (891)
Сабактар

RDE-102 : АЗЫРКЫ ОРУС ТИЛИ (ФОНЕТИКА) (Тил үйрөтүү бөлүмү )

YÖD-102 : АЗЫРКЫ ОРУС ТИЛИ (ФОНЕТИКА) (КУРСТУК ИШ) (Тил үйрөтүү бөлүмү )

RDE-103 : ТИЛ БИЛИМИНЕ КИРИШҮҮ (Тил үйрөтүү бөлүмү )

RDE-301 : АЗЫРКЫ ОРУС ТИЛИ (СИНТАКСИС) (Тил үйрөтүү бөлүмү )

RDE-319 : ОРУС ТИЛИН ОКУТУУ ЫКМАЛАРЫ (Тил үйрөтүү бөлүмү )

RDE-321 : ОРУС ТИЛИНИН ЭТМИОЛОГИЯСЫ (Тил үйрөтүү бөлүмү )

RDE-306 : ОРУС ТИЛИНИН ТАРЫХЫ (Тил үйрөтүү бөлүмү )

RDE-308 : ОРУС ТИЛИНИН ЖАНА СТИЛИСТИКАСЫНЫН МАДАНИЯТЫ (Тил үйрөтүү бөлүмү )

RDE-324 : ОРУС ТИЛИНИН ОРФРОГРАФИЯСЫ ЖАНА ПУНКТУАЦИЯСЫ (Тил үйрөтүү бөлүмү )

RDE-403 : РИТОРИКА ЖАНА КӨРКӨМ ОКУУ (Тил үйрөтүү бөлүмү )

RDE-415 : ТАТААЛ СҮЙЛӨМДҮН СИНТАКСИСИ (Тил үйрөтүү бөлүмү )

RDE-417 : ОРУС ТИЛИНИН ФРАЗЕОЛОГИЯСЫ (Тил үйрөтүү бөлүмү )

RDE-202 : АЗЫРКЫ ОРУС ТИЛИ (МОРФОЛОГИЯ) (Тил үйрөтүү бөлүмү )

Резюме

Туулган жылы:  07.12.1955

Билими: жогорку

 

Даражасы

Бөлуму/Адистиги

Университет

Билим алуу жылдары

Биринчи курс

Филология факультети

Калинин Мамлекеттик университети

1973-1974

Экинчи курс

Филология факультети

Кыргыз Улуттук  университети

1974-1978

Аспирантура

 

КРСУ

2007-2010

 

Дипломдук иштин темасы / илимий жетекчи: 7-8 –класстарда орус тилини окутуунун корсотмолуулугунун ролу. Илимий жетекчи - к.ф.н. Ли Ен Шин Ф.П.

Кандидаттык диссертация / Адистиги / Диссертациянын темасы / Илимий жетекчи: Номинативдик-функционалдык психикалык мамилелердин талаасы «суйуу» - «жек коруу». Адистик: 10.02.02 – орус тили. 2010 г.  Илимий жетекчи : филология илимдеринин доктору, профессор М.И. Лазариди

Иш тажырыйбасы:

Кызматы/Наамы

Иш жери

Жылдар

Жогорку библиотекачы

Республикалык жаштар библиотекасы

1979-1980

Окутуучу

  Бишкек.ш №56 орто мектеби

1980-1984

Орус тил окутуучусу

Орус тил жана адабият Педагогикалык институту

1984-1987

Аспирант

Кыргыз Мамлекеттик университети

1987-1991

Орус тил кафедрасынын жогорку окутуучусу

Бишкек гуманитардык университети

1991-2000

Редактор

Журнал «Илим жана жаны технологиялар»

2000-2001

Орус тил  окутуучусу

 №27 Орто мектеби

2001-2002

Орус тил окутуучусу

 № 60 Орто мектеби

2002-2006

Орус тил кафедрасынын жогорку окутуучусу, филология илимдеринин кандидаты

Борбордук Азия Америка университети

2006-2011

Орус тил кафедрасынын жогорку окутуучусу, филология илимдеринин кандидаты

Кыргыз-Tурк «Манас» университети

2011 – азыркы кунго чейин

       
 

 

Дипломдук иштерге жетекчилиги:

1. Орус жана турк лингвокультурологиясында «суйуу»-«жек кору» концепти.Аткарган: Сейит Мехмет Йылдыз. КТУ «Манас» 2013.

2. Орус жана турк паремиологиясында лингвокультурдук-эмоционалдык «суйуу» концепти . Аткарган: Ахмет Давшан. КТУ «Манас» 2013.

3.Орус жана түрк маданиятында түстүн семантикасы: жалпы жана спецификалык. Аткарган: Аслы Аксой. КТУ «Манас» 2013.

4.Антропоцентрикалык анималистика фразеологияларынын орус жана түрк тилдериндеги материалдардагы интерпретациясы  . Аткарган: Мурат Долекер. КТУ «Манас» 2013. 

5.Фразеологиялык бирдиктердин орус жана түрк тил материалдарындагы улуттук жана маданияттык спецификасы . Аткарган: Шореш Аби. КТУ «Манас» 2013.  

6.  «Кудай» коцепти орус жана түрк тилдеринде. Аткарган:Уткужан  Ажарлар. КТУ «Манас». 2013.

Аскердик абалы: жок

Проекттерде катышуусу: Эл аралык илимий-аналитикалык проект. 2013 г.; 2014.

Жетекчилик иш тажырыйбасы:  № 60 орто мектептин гуманитардык циклдагы предметтердин методикалык бирикмесинин Председатели

Илимий уюмдун мучөсу: жок

Сыйлык жана мактоо баракчалары:

1. КР илим жана билим беру Министирлигинин Грамотасы

2. «Томер» Түрк тил курсу. Денгээл С. Сертификат. Декабрь 2013 г.

Акыркы 2 жылдык окутуу дициплинасы

Окуу жылы

Семестр

Сабактардын аталышы

Cаат/Жумасына

Окуучунун саны

Теория

Практика

2012-2013

Күз

Лексикология

3

0

5

Тил билимине киришуу

3

0

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Жаз

Жалпы тил билими

2

0

17

Морфология

3

0

3

Фонетика

3

0

5

Расмий кагаздар жана оозэки котормо

3

0

17

Типологиялык тил билими

3

0

1

2013-2014

Күз

Орус жана турк тилдеринин грамматикасыны салыштыруу

3

0

2

Тил билимине киришүү

3

0

18

Синтаксис

3

0

2

Лексикология

3

0

5

Семантикаларды салыштыруу

3

0

5

Жаз

Фонетика

3

0

18

Морфология

3

0

5

Орус тилинин тарыхы

3

0

2

Тилдин маданияты жана стили

2

2

2

Жазма тилини өнүктүрүү

2

2

2

Учебный год

Семестр

Наименование дисциплины

Количество часов в неделю

Количество студентов

Теория

Практика

2014-2015

Күз

Лексикология

2

0

16

Көркөм окуу

4

0

4

Орус тили грамматикасынын практикасы 1  

0

3

6

Синтаксис

3

0

6

 

 

 

 

Жаз

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Илимий иштери

А.Эл аралык рецензеленген журналдарда басылган макалалар:

A1. Современные направления языкознания в Кыргызстане. КазГУ им. Аль-Фараби. Вестник. Серия филологическая. 2011 №3(133). С.57-60.

A2. О содержательных компонентах концепта «любовь» в русской и кыргызской лингвокультурах Вестник КазНУ, серия филологическая. 2012, №4 (138), с. 82-84.

 

B. Эл аралык илимий конференциялардын эмгектеринде басылган докладдар:

В1.Функционирование ядерной модели N1VfOb номинативно-функционального поля психического состояния «любовь». Русский язык в современном международном диалоге.: Материалы Международной н.-пр. конф. Бишкек. 2007. – КРСУ.

В2.Структурирование номинативно-функционального поля психического состояния «любовь». 

Русский язык в образовательном пространстве Центральноазиатского региона СНГ: Междкнародная н.-пр. конф. Бишкек, 2007, КРСУ.

B3. Идея антропоцентризма в современной лингвистике. КазГУ им. Аль-Фараби. Международная конференция. Вестник. Серия филологическая. Алматы. 2009 №2(118). С.132-137.

B4. Лексикографическая разработка эмоциональных концептов в полевом словаре. Межд. конф. «Ахановские чтения» под эгидой МАПРЯЛ. – Алматы: Казак унивверситети. 2011. С 52.

B5. Вербальное ассоциирование в билингвальной среде. Межд. н.-пр. конф. «Идеи М.В.Ломоносова в образовании и науке: история и современность». Вестник  БГУ, 2012 №1 (21).

С.209-211.

B6. Лингвокультурный концепт «любовь» на материале произведений Ч.Айтматова . Международная конференция «Ч.Айтматов и Ренессанс тюркской цивилизации». 24-25 мая 2012. Бишкек 2013. С.269-272.

B7. Ключевые понятия лингвокультурологии в зеркале ассоциативного эксперимента.

Функционир. р.яз. в контексте взаимод. с кирг. яз и кул.: Межд. н.-пр. конф., посв 20-л. КРСУ. –Бишкек, 22 февр. 2013. 190 с.

B8. Национально-культурная специфика концепта «любовь» в лексических ассоциациях билингвов. Этносы и культуры Кыргызстана в историческом взаимодействии. Тюрко-славяно-германские культурно-языковые связи: Труды Междунар. науч. конф. КРСУ,  25-26 сент. 2012.-Вестник КРСУ. Спец. выпуск. – Бишкек: КРСУ, 2013. 551 с. С.87-93.

 В9. Эмоциональный  концепт «ненависть» и его лексикографическое описание. Русское слово в образовательном пространстве Кыргызстана. Шеймановские чтения-4. Материалы межд. н.-пр.конф. –Бишкек, 2011. С.56-59.

  B10. Лингвокультурный концепт «любовь» на материале произведений Ч.Айтматова .

Международная конференция «Ч.Айтматов и Ренессанс тюркской цивилизации». 24-25 мая 2012. Бишкек 2013. С.269-272.

В11. Лингвокультурные особенности концепта в рамках ассоциативного эксперимента.  Международная конференция «Вначале было слово» 2013г., март.

   «In the begınnıng there was the Word: hıstory and aktual  problems of phılology and lınguıstıcs»: Мaterıals dıgest of the XLVI Internatıonal Research and Practıce Conference and I stage of the Champıonshıp ın phılologıcal scıencpres.  (London, March 28-April 02, 2013). S.58-60.

B12. Концепт «любовь» в русском и турецком языке. Международная конференция «Современные лингвистические системы как инструенты преобразования действительности».

        «Modern linguistic systems as instruments of the reality transformation». Peer-reviewed materials digest (collective monograph) published following the results of the LXXVI International Research and Practice Conference and I stage of the Championship in Philological sciences (London, Februery 20 – February 25, 2014). S. 29-31.

В12.Грамматические категории существительных и их лингвокультурная специфика.Международная научная конфренция «Новые парадигмы и новые решения в  когнитивной лингвистике». Бишкек, 4-5 июля 2014. – Алматы – Кемерово – Витебск.

C. Китептер / эл аралык денгээлдеги китептердин бөлүгү:

C1.

D.  ВАК тарабынан сунушталган, басмаларда жарыяланган статьялар:

D1. Выразительные движения в мимике, голосе, жесте как проявление психического состоянии я «любовь». Академический вестник АУЦА, Бишкек, 2007 №5(1).

D2.Репрезентация предикатов психического состояния «любовь» в номинативно-функциональном поле. Академический вестник АУЦА. Бишкек. 2007 №5 (2)

D3. Антропоцентризм В.Гумбольдта и эмоциональный концепт «любовь» в русском языке. Академический вестник АУЦА, 2008 №1. С.97-103.

 

D4. Номинативно-функциональное поле психического состояния «ненависть». Академический вестник АУЦА,  Бишкек 2008 №2,  с.134.

D5. Теория семантического поля: традиции и новации.  Академический вестник АУЦА, 2009. №1 (9).С.149.

D6. Способы представления номинативно-функционального поля «любовь» в идеографическом словаре.  Академический вестник АУЦА.Бишкек, 2009№2(10), с.38-42.

 

D7. Объективация эмоциональных концептов. Академический вестник АУЦА.2010№2(12). С.126-129.

D8. Эмоциональный  концепт «ненависть» и его лексикографическое описание. Русское слово в образовательном пространстве Кыргызстана. Шеймановские чтения-4. Материалы межд. н.-пр.конф. –Бишкек, 2011. С.56-59.

D9. Полевые структуры в лингвистике эмоций.  Вестник КРCУ. 2012. Том 12, №12. С.138-142.

E.:Илимий статьялар жыйнагында жарыяланган конференциядагы докладтар:

E1. Формирование лингвокультурной компетенции на материале концепта «Кыргызстан». Республиканский методический семинар «Русский язык в условиях кредитной технологии: опыт и перспективы», посвященный памяти профессора К.К.Ахмедьярова. – Алматы: Казак университетi, 2013. – 214 с. C.37-41.

E2. Эмоциональный  концепт «ненависть» и его лексикографическое описание. Русское слово в образовательном пространстве Кыргызстана. Шеймановские чтения-4. Материалы межд. н.-пр.конф. –Бишкек, 2011. С.56-59.

Е3 Лингвоспецифические характеристики концепта «любовь» в русском и турецком языке. Материалы межвузовской  научно-практической конференции «Кыргызстан и современный мир: геополитические аспекты». 30 апреля 2014 г. Вестник КГУ им.И.Арабаева. Спец. выпуск. –Бишкек: КГУ, 2014. 181 с. –С.56-58.

 

F. Башка жарыялар:

F1. Лингвокультурный концепт «любовь» (на материале произведений Ч.Айтматова). Лингвокультурный концепт «любовь» (на материале произведений Ч.Айтматова). Тезисы. 2012.

 

G. Китептер:

     G1. Жоламанова Е.И. Номинативно-функциональное поле психических отношений «любовь» – «ненависть» в современном русском языке. Учебное пособие. - Бишкек, 2011. – 113 с.

H. Башка басмаларда жарыяланган статьялар: ( НАК тарабынан сунушталбаган):

H1. Обозначение эмоциональных состояний «любовь», «восхищение», «вдохновение», «печаль» на занятиях по русскому языку в иностранной аудитории (Методические разработки урока русского языка для иностранных студентов о жизни и творчестве Ч.Айтматова). Журнал «Русский язык и литература в школах Кыргызстана», 2008. №3, с.39.

H2. Построение номинативно-функционального поля «ненависть». Русский язык в Кыргызстане: Сб. науч. тр.: Вып. 5/КРСУ, НИИ регионального славяноведения. – Б.: КРСУ, 2009.  С.78.

H3.Номинация психических состояний «радость», «грусть», «восхищение». Русское слово в образовательном  пространстве Кыргызстана. Шеймановские чтения-3.Матер. межд. н.-пр. конф. –Бишкек, 2009. С.80-86.

Жарыяланбаган илимий эмгектер:

1.Лингвокультурный концепт «Кыргызстан». Учебное пособие.

Семинарлар / Конференциялар:

Контакттар:

Уюлдук. тел.             :0555*811*809

Web                            :

Электр. Почта           : elena.zholamanova@bk.ru