1 - Семестр
Код Аты Кредиттери ECTS Курстун Түрү* Сабактын планы
STR-101 ТУРИЗМДИН НЕГИЗДЕРИ 2 ( 2 - 0 ) 5 МC Түшүр
ING-101 АНГЛИС ТИЛИ I 2 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
KGZ-101 КЫРГЫЗ ТИЛИ I 2 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
RSÇ-101 ОРУС ТИЛИ I 2 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
TRO-103 МЕНЕДЖМЕНТТИН НЕГИЗДЕРИ 2 ( 2 - 0 ) 6 МC Түшүр
BİL-111 ИНФОРМАТИКА 2 ( 1 - 2 ) 4 МC Түшүр
TRO-111 МЕЙМАНКАНА ИШМЕРДҮҮЛҮГҮН УЮШТУРУУ 3 ( 2 - 2 ) 6 МC Түшүр
MAT-119 МАТЕМАТИКА 3 ( 3 - 0 ) 5 МC Түшүр
BES-105 ДЕНЕ ТАРБИЯ ЖАНА СПОРТ 0 ( 0 - 2 ) 1 МC Түшүр
2 - Семестр
Код Аты Кредиттери ECTS Курстун Түрү* Сабактын планы
ING-102 АНГЛИС ТИЛИ II 2 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
YÖD-102 МЕЙМАНКАНА ИШМЕРДҮҮЛҮГҮНҮН ТЕХНОЛОГИЯСЫ (КУРСТУК ИШ) 0 ( 0 - 2 ) 0 МC Түшүр
RSÇ-102 ОРУС ТИЛИ II 2 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
KGZ-102 КЫРГЫЗ ТИЛИ II 2 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
TRO-104 МЕЙМАНКАНА ИШМЕРДҮҮЛҮГҮНҮН ТЕХНОЛОГИЯСЫ 3 ( 2 - 2 ) 6 МC Түшүр
TRO-106 ЭКОНОМИКА (МИКРО-МАКРО ЭКОНОМИКА) 2 ( 2 - 0 ) 3 МC Түшүр
TRO-108 ТУРИЗМ ИШКАНАЛАРЫНДА МААЛЫМАТ ТЕХНОЛОГИЯЛАРЫ 2 ( 1 - 2 ) 4 МC Түшүр
STR-108 ЖАШОО ТИРИЧИЛИК КООПСУЗДУГУНУН НЕГИЗДЕРИ 2 ( 1 - 2 ) 4 МC Түшүр
Yİİ-110 ТЕЙЛӨӨ КЫЗМАТТАРЫН УЮШТУРУУ 3 ( 2 - 2 ) 5 МC Түшүр
STR-110 ЭКОЛОГИЯ 2 ( 2 - 0 ) 5 МC Түшүр
BES-106 ДЕНЕ ТАРБИЯ ЖАНА СПОРТ 0 ( 0 - 2 ) 1 МC Түшүр
3 - Семестр
Код Аты Кредиттери ECTS Курстун Түрү* Сабактын планы
İNG-203 АНГЛИС ТИЛИ III 3 ( 2 - 2 ) 5 МC Түшүр
TRO-213 БУХГАЛТЕРДИК ЭСЕПТИН НЕГИЗДЕРИ 2 ( 2 - 0 ) 3 МC Түшүр
TRO-215 ИШКЕРДҮҮЛҮК 2 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
FLS-251 ФИЛОСОФИЯ 0 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
TAR-251 АТА-МЕКЕН ТАРЫХЫ I (КЫРГЫЗСТАН ТАРЫХЫ) 0 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
İYD-201.01 ЭКИНЧИ ЧЕТ ТИЛ I (НЕМИС ТИЛИ) 3 ( 2 - 2 ) 4 МC Түшүр
İYD-201.02 ЭКИНЧИ ЧЕТ ТИЛ I (ОРУС ТИЛИ) 3 ( 2 - 2 ) 4 МC Түшүр
TRO-219 АНИМАЦИЯЛЫК Ж-А РЕКРЕАЦИЯЛЫК КЫЗМАТТАРЫН БАШКАРУУ 3 ( 2 - 2 ) 0 ТС Түшүр
TRO-217 ТУРИЗМ ИШКАНАЛАРЫНДА БАТЛЕР КЫЗМАТЫ 3 ( 2 - 2 ) 6 ТС Түшүр
TRO-221 ТУРИЗМДЕ ЭТИКА 3 ( 3 - 0 ) 0 ТС Түшүр
4 - Семестр
Код Аты Кредиттери ECTS Курстун Түрү* Сабактын планы
TRO-212 УЮШТУРУУ ЖАНА БАШКАРУУ ТЕОРИЯСЫ 3 ( 3 - 0 ) 3 МC Түшүр
STR-220 ТУРИЗМ ГЕОГРАФИЯСЫ 3 ( 3 - 0 ) 5 МC Түшүр
EDF-202 ДҮЙНӨ ЖАНА ТҮРК ЦИВИЛИЗАЦИЯЛАРЫ 0 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
TUR-226 МАНАС ТААНУУ 0 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
STJ-202 ӨНДҮРҮШТҮК ПРАКТИКА II 0 ( 0 - 0 ) 3 МC Түшүр
YÖD-202 КУРСТУК ИШ 0 ( 0 - 2 ) 0 МC Түшүр
İNG-204 АНГЛИС ТИЛИ IV (ШАРТТУУ САБАК: ЭNG-203 АНГЛИС ТИЛИ II 3 ( 2 - 2 ) 5 МC Түшүр
İYD-202.01 ЭКИНЧИ ЧЕТ ТИЛИ II (НЕМЕЦ ТИЛИ) 3 ( 2 - 2 ) 5 МC Түшүр
İYD-202.02 ЭКИНЧИ ЧЕТ ТИЛИ II (ОУРС ТИЛИ) 3 ( 2 - 2 ) 5 МC Түшүр
TAR-252 АТА-МЕКЕН ТАРЫХЫ II (ТҮРКИЯ ТАРЫХЫ) 0 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
TRO-214 РАСМИЙ СҮЙЛӨШҮҮ ПСИХОЛОГИЯСЫ 3 ( 3 - 0 ) 0 ТС Түшүр
5 - Семестр
Код Аты Кредиттери ECTS Курстун Түрү* Сабактын планы
TRO-311 КЕСИПТИК АНГЛИС ТИЛИ I 3 ( 2 - 2 ) 4 МC Түшүр
Yİİ-313 ТАМАК-АШ КЫЗМАТТАРЫН БАШКАРУУ 3 ( 3 - 0 ) 3 МC Түшүр
Yİİ-307 ТУРИЗМ ИШКАНАЛАРЫНДА ӨЗДҮК НАРКТЫ ТАЛДОО 2 ( 2 - 0 ) 4 МC Түшүр
STR-313 ТУРИЗМ МАРКЕТИНГИ 2 ( 2 - 0 ) 3 МC Түшүр
İYD-303 ЭКИНЧИ ЧЕТ ТИЛ III (ЭYD -303-01 НЕМИС ТИЛИ III, ЭYD-303 3 ( 2 - 2 ) 4 МC Түшүр
TRO-335 ТУРИЗМ ИШКАНАЛАРЫНДА САТУУ ИШТЕРИН БАШКАРУУ 3 ( 3 - 0 ) 6 ТС Түшүр
TRO-339 ДЕН СООЛУК ТУРИЗМИ 3 ( 3 - 0 ) 6 ТС Түшүр
6 - Семестр
Код Аты Кредиттери ECTS Курстун Түрү* Сабактын планы
TRO-312 КЕСИПТИК АНГЛИС ТИЛИ II 3 ( 2 - 2 ) 4 МC Түшүр
TRO-314 АДАМ РЕСУРСТАРЫН БАШКАРУУ 2 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
Yİİ-316 ТАМАК - АШ ӨНДҮРҮШҮН АВТОМАТТАШТЫРУУ 1 ( 0 - 2 ) 2 МC Түшүр
STJ-302 ӨНДҮРҮШТҮК ПРАКТИКА III 0 ( 0 - 2 ) 6 МC Түшүр
YÖD-302 КУРСТУК ИШ 0 ( 0 - 2 ) 0 МC Түшүр
İYD-304 ЭКИНЧИ ЧЕТ ТИЛ IV (ЭYD -304-01 ОРУС ТИЛИ IV, ЭYD-304-02 3 ( 2 - 2 ) 4 МC Түшүр
TRO-334 КОНОКТОО ИНДУСТРИЯСЫНДА ДОЛБООРЛОО ЖАНА ДИЗАЙН 3 ( 3 - 0 ) 6 ТС Түшүр
TRO-340 ЭФФЕКТИВДҮҮ ЖАЗЫШУУ ЖАНА ТААНЫТУУ 3 ( 3 - 0 ) 6 ТС Түшүр
TRO-342 ИНСАНДЫН ЖЕКЕ ӨНҮГҮҮСҮ ЖАНА МОТИВАЦИЯСЫ 3 ( 3 - 0 ) 6 ТС Түшүр
7 - Семестр
Код Аты Кредиттери ECTS Курстун Түрү* Сабактын планы
TRO-453 ЭЛ АРАЛЫК МЕЙМАНКАНА ИШКЕРДҮҮЛҮГҮ 2 ( 2 - 0 ) 6 МC Түшүр
TRO-413 ИЛИМИЙ ИЗИЛДӨӨ ЫКМАЛАРЫ 2 ( 2 - 0 ) 5 МC Түшүр
BTZ-451 ДИПЛОМДУК ИШ I 3 ( 1 - 4 ) 3 МC Түшүр
STR-411.01 ЭКИНЧИ КЕСИПТИК ЧЕТ ТИЛИ I (НЕМЕЦ ТИЛИ) 2 ( 1 - 2 ) 5 МC Түшүр
STR-411.02 ЭКИНЧИ КЕСИПТИК ЧЕТ ТИЛИ I (ОРУС ТИЛИ) 2 ( 1 - 2 ) 5 МC Түшүр
TRO-433 ТУРИЗМ УКУГУ 3 ( 3 - 0 ) 6 ТС Түшүр
TRO-435 ИННОВАЦИЯЛЫК БАШКАРУУ ЖАНА ЧЫГАРМАЧЫЛЫК. 3 ( 3 - 0 ) 6 ТС Түшүр
TRO-437 ЭФФЕКТИВДҮҮ СҮЙЛӨШҮҮ ЖАНА РИТОРИКА 3 ( 3 - 0 ) 6 ТС Түшүр
İYD-405 ЭКИНЧИ ЧЕТ ТИЛ V (ЭYD -405-01 ОРУС ТИЛИ V, ЭYD-405-02, 3 ( 3 - 0 ) 6 ТС Түшүр
8 - Семестр
Код Аты Кредиттери ECTS Курстун Түрү* Сабактын планы
DES-404 ДИПЛОМДУК ИШТИ ЖАКТОО 0 ( 0 - 0 ) 2 МC Түшүр
BTZ-452 ДИПЛОМДУК ИШ II ((ШАРТТУУ САБАК: TRO - 451 ДИПЛОМДУК И 3 ( 1 - 4 ) 3 МC Түшүр
STJ-402 иНД®Р®ШТ®К ПРАКТИКА IV 0 ( 0 - 0 ) 5 МC Түшүр
TRO-402 ТУРИЗМ САЯСАТЫ ЖАНА ПЛАНДОО 3 ( 3 - 0 ) 2 МC Түшүр
DES-400 МАМЛЕКЕТТИК СЫНАК (АДИСТИК) 0 ( 0 - 0 ) 1 МC Түшүр
DES-402 МАМЛЕКЕТТИК СЫНАК (АТА МЕКЕН ТАРЫХЫ) 0 ( 0 - 0 ) 1 МC Түшүр
STR-412.01 КЕСИПТИК ЭКИНЧИ ЧЕТ ТИЛИ II (НЕМЕЦ ТИЛИ) 2 ( 1 - 2 ) 5 МC Түшүр
STR-412.02 КЕСИПТИК ЭКИНЧИ ЧЕТ ТИЛИ II (ОРУС ТИЛИ) 2 ( 1 - 2 ) 5 МC Түшүр
TRO-436 БУХГАЛТЕРДИК ЭСЕПТИ АВТОМАТТАШТЫРУУ 3 ( 3 - 0 ) 6 ТС Түшүр
TRO-438 ТУРИЗМ СОЦИОЛОГИЯСЫ 3 ( 3 - 0 ) 6 ТС Түшүр
TRO-432 ТУРИЗМ ИШКАНАЛАРЫНДА ИНВЕСТИЦИЯЛЫК ДОЛБООРЛОРДУН АНАЛИЗ 3 ( 3 - 0 ) 6 ТС Түшүр
TRO-440 ПРОТОКОЛ КЫЗМАТТАРЫН УЮШТУРУУ 3 ( 3 - 0 ) 6 ТС Түшүр
İYD-406 ЭКИНЧИ ЧЕТ ТИЛ VI (ЭYD-406-01 RUSЗA V, ЭYD-406-02, ALMA 3 ( 3 - 0 ) 6 ТС Түшүр
*МC - Милдеттүү Сабак, ТС - Тандоо Сабагы