Аркага
3 Июнь 2015

Öğretim Elemanlarımızın Bilimsel Yayınları


BÖLÜMDEKİ ÖĞRETİM ELEMANLARIMIZIN BİLİMSEL YAYINLARINA AŞAĞIDAKİ İNTERNET ADRESLERİNDEN TAM METİN OLARAK ULAŞABİLİRSİNİZ

 • Gökdeniz, A. & Erdem, Barış (2015). Turizm politikasında ekonomik başarı koşulları ve Ayvalık örneği. Marmara Sosyal Araştırmalar Dergisi. Haziran, (7), 1 - 32. [Tarandığı İndeksler: Academia Sosyal Bilimler Veri Tabanı (ASOS Indeks); Araştırmax Bilimsel Yayın İndeksi; Akademik Türk Dergileri İndeksi]. [Erişim Adresi: http://www.marmarasosyaldergi.org/makale/sayi7_haziran_2015_1.pdf
 • Erdem, Barış & Şenol, F. (2015). Lisans düzeyinde turizm eğitimi alan öğrencilerin öğrenim gördükleri üniversiteye ilişkin memnuniyet algıları: Kırgızistan – Türkiye Manas Üniversitesi örneği. I. Eurasia International Tourism Congress: Current Issues, Trends, and Indicators (EITOC-2015). 28 – 30 May, Selçuk University Tourism Faculty, Konya, Turkey, 729 – 743. [Erişim Adresi:  http://www.selcukturizmkongresi.com/wp-content/uploads/2015/06/EITOC-2015-C%C4%B0LT-II.pdf]
 • Erdem, Barış, Yağcı, P., Saygı, A. C., Kaya, Ç. & Sümer, C. (2015). Otel isimlerinin içerik analizi yöntemiyle incelenmesi: Muğla ve Aydın’da faaliyet gösteren üç, dört ve beş yıldızlı otel işletmeleri örneği. Uluslararası Hakemli Pazarlama ve Pazar Araştırmaları Dergisi. 2 (4), 42 – 62.  [Tarandığı İndeksler: Akademik Araştırmalar İndeksi (Acar İndex); Akademik Dizin Akademik Türk Dergileri İndeksi; DRJI; EBSCO Host; India Distribution Division Informatics; JİSRAF; J – Gate; Open Access Journals; Research Bible; Universitaet Bibliothek Leipzig (ubl); Bibliothek Hamburg; Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung (WZB); Leibriz Information Centre for Life Sciences (ZB MED); Electronic Journals Library]. [Erişim Adresi: http://www.uhpadergisi.com/dergi//otel-isimlerinin-icerik-analizi-yontemiyle-incelenmesi-mugla-ve-aydinda-faaliyet-gosteren-uc-dort-ve-bes-yildizli-otel-isletmeleri-ornegi201505.pdf
 • Erdem, Barış, Gülcan, B. & Chykynov, S. (2015). Konaklama işletmelerinde spa & wellness hizmetlerinde çalışan işgörenlerin profili: Antalya’daki beş yıldızlı otel işletmelerinde bir araştırma. Akademik Bakış Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E – Dergisi. Mart – Nisan, (48), 238 – 257. [Tarandığı İndeksler: Open Access Journals; Araştırmax Bilimsel Yayın İndeksi; Ani International Journal Index; Academia Sosyal Bilimler Veri Tabanı (ASOS Index); Akademik Dizin Akademik Türk Dergileri İndeksi; Türk Eğitim İndeksi; İSAM İslam Araştırmaları Merkezi; Akademik Tarih; Google Akademik; Research Bible; e-Book-Engine; İdealonline; AcademicKeys Unlocking Academic Careers; Questia Trusted Online Research; SIS Scientific Indexing Services]. [Erişim Adresi: http://www.akademikbakis.org/dergi//konaklama-isletmelerinde-spa-wellness-hizmetlerinde-calisan-isgorenlerin-profili-antalyadaki-bes-yildizli-otel-isletmelerinde-bir-arastirma201503.pdf
 • Gökdeniz, A., Erdem, Barış, Dinç, Y. & Uğuz, S. Ç. (2015). Gastronomi turizmi: Ayvalık'ta yerli turistler üzerinde görgül bir araştırma. Journal of Tourism and Gastronomy Studies. 3 (1), 14 - 29. [Tarandığı İndeksler: Index Copernicus; International Scientific Indexing; GIF Global Impact Factor; Universal Impact Factor; Academia Sosyal Bilimler Veri Tabanı (ASOS Index); Scholarsteer Scholarly Information]. [Erişim Adresi: http://www.jotags.org/Articles/2015_vol3_issue1/2015_vol3_issue1_article2.pdf]
 • Erdem, Barış & Karataş, A. (2015). The effects of cronyism on job satisfaction and intention to quit the job in hotel enterprises: the case of three, four and five star hotels in Muğla, Turkey. Manas Journal of Social Studies. 4 (1), 55 – 74. [Tarandığı İndeksler: Academia Sosyal Bilimler Veri Tabanı (ASOS Index); Google Scholar; Türk Eğitim İndeksi; Araştırmax Bilimsel Yayın İndeksi; Akademik Dizin Akademik Türk Dergileri İndeksi]. [Erişim Adresi: ttp://journals.manas.edu.kg/mjsr/archives/Y2015_V04_I01/6f6fcc0db9ba483f9039a1e11fa7b943.pdf
 • Gülcan, B., Tokmak, C., Erdem, Barış & Karabaş, S. (2015). Kırgızistan – Türkiye Manas Üniversitesi öğrencilerine göre Türkiye imajı. Manas Journal of Social Studies. 4 (1), 91 – 116. [Tarandığı İndeksler: Academia Sosyal Bilimler Veri Tabanı (ASOS Index); Google Scholar; Türk Eğitim İndeksi; Araştırmax Bilimsel Yayın İndeksi; Akademik Dizin Akademik Türk Dergileri İndeksi]. [Erişim Adresi: http://journals.manas.edu.kg/mjsr/archives/Y2015_V04_I01/a7885e36efffae067e11acad27077a4b.pdf
 • Gökdeniz, A., Erdem, Barış, Dinç, Y. & Uğuz, S. Ç. (2015). Gastronomi turizmi (Ayvalık’ta talep boyutuyla ilgili bir araştırma). Detay Yayıncılık, Ankara.
 • Gökdeniz, A. & Erdem, Barış (2015). Turizm Politikasında Ekonomik Başarı Koşulları ve Ayvalık Örneği. İçinde: Derman Küçülaltan, Hüseyin Çeken ve Şefik Okan Mercan (Editörler). Değişik Perspektifleriyle Turizm Politikası ve Planlaması, Detay Yayıncılık, Ankara.
 • Gökdeniz, A., Erdem, Barış & Çeken, H. (2014). Eco – friendly practices in the lodging industry: the case of Ayvalik Cunda Ortunç Hotel, Turkey. International Journal for Responsible Tourism. 3 (1), 7 – 21. [Tarandığı İndeksler:  in RePEc – Ideas; EconPapers; ProQuest; Index Copernicus; CIRET and getCITED International Database]. [Erişim Adresi: http://amphitheatreconferences.gm.ro/wp-content/uploads/2014/07/IJRT-3.1.pdf]
 • Erdem, Barış & Gezen, T. (2014). Turizm işletmelerine yönelik iş ilanlarının içerik analizi yöntemiyle incelenmesi. Uluslararası Yönetim, İktisat ve İşletme Dergisi. Mart, 10 (21), 19 – 42. [Tarandığı İndeksler: Index Copernicus; Directory of Open Access Journals (DOAJ); EBSCO Host; Academia Sosyal Bilimler Veri Tabanı (ASOS Index); TÜBİTAK/ULAKBİM Sosyal ve Beşeri Bilimler Veri Tabanı; Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Makale Veri Tabanı]. [Erişim Adresi: http://www.ijmeb.org/index.php/zkesbe/article/viewFile/2/pdf]
 • Erdem, Barış & Kaya, İ. (2013). Organizational commitment levels of employees working at hotel enterprises: the case of five star hotels in Marmaris/Muğla, Turkey. International Journal for Human Capital Development. Autumn, 1 (2), 7 – 21. [Tarandığı İndeksler:  in RePEc – Ideas; EconPapers; ProQuest; getCITED International Database]. [Erişim Adresi: http://amphitheatreconferences.gm.ro/wp-content/uploads/2013/01/IJHCD_1.2.pdf]
 • Erdem, Barış & Tetik, N. (2013). A new trend in the hotel industry: ecolodges. Studia Universitatis Babeş – Bolyai Geograpia. April, 58 (1), 85 – 92. [Tarandığı İndeksler: GEOREF Bibliography and Index of Geology [2004]; EBSCO – EBSCOhost Online Research Databases [2009]; Central & Eastern European Academic Source [2009]; ProQuest Serials Solutions Ulrich's (TM) Serials; Ulrich's Periodicals Directory [1996]; PLATFORMA EDITORIALĂ ROMÂNĂ SCIPIO]. [Erişim Adresi:http://studiageographia.geografie.ubbcluj.ro/volume/1_2013/Erdem.pdf ]
 • Erdem, Barış, Gül, K. & Gül, M. (2013). Pazar yönlülük, inovasyon yönlülük ve firma performansı ilişkisi: Ankara’da faaliyet gösteren dört ve beş yıldızlı otel işletmelerinde bir araştırma. İşletme Araştırmaları Dergisi. 5 (2), 74 – 104. [Tarandığı İndeksler: EBSCO Business Source Complete; Index Copernicus; Academia Sosyal Bilimler Veri Tabanı (ASOS Index); Central and Eastern European Online Library (CEEOL); Contemporary Science Association (CSA); Research Bible; Global Impact Factor (GIF)]. [Erişim Adresi:http://www.isarder.org/isardercom/2013vol5issue2/vol.5_issue.2_article04fulltext.pdf ]
 • Erdem, Barış & Tetik, N. (2013). An environmentally – sensitive approach in the hotel industry: ecolodges. International Journal for Responsible Tourism. 2 (2), 22 – 40. [Tarandığı İndeksler:  in RePEc – Ideas; EconPapers; ProQuest; Index Copernicus; CIRET and getCITED International Database]. [Erişim Adresi: http://repec.turismulresponsabil.ro/RePEc/amfarchive/2013-2/2013-2-2-22-40.pdf ]
 • Met, Ö., Özdemir, İ. M. & Erdem, Barış (2013). Otel sektöründe yenileme yatırımlarının finansmanı: Marmaris’te bir araştırma.Sosyo Ekonomi. Yıl: 9, Sayı: 19, Ocak – Haziran, (1), 263 – 276. [Tarandığı İndeksler: EconLit; ProQuets; EBSCO;  TÜBİTAK/ULAKBİM Sosyal ve Beşeri Bilimler Veri Tabanı; Academia Sosyal Bilimler Veri Tabanı (ASOS Index); University Library of Legensburg]. [Erişim Adresi: http://www.sosyoekonomi.org/130113.pdf ]
 • Gül, K., Erdem, Barış & Gül, M. (2013). Yerel festivallerin etkinliğine bağlı ziyaretçi kazanımları: Sındırgı Yağcıbedir Festivali örneği.Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 18 (2), 213 – 239. [Tarandığı İndeksler: EBSCO;  Academia Sosyal Bilimler Veri Tabanı (ASOS Index); Türkiye Makaleler Bibliyografyası]. [Erişim Adresi:http://sablon.sdu.edu.tr/fakulteler/iibf/dergi/files/2013-2-13.pdf ]
 • Erdem, Barış (2010). Lisans düzeyinde turizm eğitimi alan öğrencilerin otel işletmelerinin animasyon bölümüne yönelik tutumları: ampirik bir araştırma. Ege Akademik Bakış. Ekonomi, İşletme, Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimleri Dergisi, Ege Üniversitesi İ.İ.B.F., 10 (3), 1085 – 1113. [Tarandığı İndeksler: EconLit; TÜBİTAK/ULAKBİM Sosyal ve Beşeri Bilimler Veri Tabanı; Academia Sosyal Bilimler Veri Tabanı (ASOS Index); Directory of Open Access Journals (DOAJ); EBSCO Publishing; PERO; Scientific Commons; WorldWide Science; ProQuest; RePEc]. [Erişim Adresi: http://www.onlinedergi.com/MakaleDosyalari/51/PDF2010_3_17.pdf ]
 • Erdem, Barış, Polat, E. & Özdemir, S. S. (2014). İl kültür ve turizm müdürlüklerinde çalışan işgörenlerin profili: Balıkesir ve Çanakkale illerinde pilot bir araştırma. Tourman 2014, 9th International Conference: New Perspectives in Tourism and Hospitality, Balıkesir University Faculty of Economics and Administrative Sciences & Bialystok University of Finans and Management, 25 – 27 September, Burhaniye, Balıkesir, Turkey, 690 – 703. [Erişim Adresi: http://tourman2014.org/wp-content/uploads/2014/04/BOOK-OF-PROCEEDINGS1.pdf ]
 • Gökdeniz, A., Erdem, Barış & Çeken, H. (2014). A new concept in tourism industry: eco hotels and Ayvalık Cunda Ortunç hotel as sample. IRI Economics Conference, 20 – 22 January 2014, Komarno, Slovakia, p. 26. [Abstract] [Erişim Adresi:http://www.irisro.org/IRIEconomicsConf2014.pdf ]
 • Erdem, Barış, Çeribaş, S. & Karataş, A. (2013). Otel işletmelerinde çalışan işgörenlerin kronizm (eş – dost kayırmacılığı) algıları: İstanbul’da faaliyet gösteren bir, iki ve üç yıldızlı otel işletmelerinde bir araştırma. Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. Haziran, 17 (1), 51 – 69. [Erişim Adresi: http://idari.cu.edu.tr/dergi/2013/Erdem.2013.1.pdf ]
 • Erdem, Barış & Kayran, M. F. (2013). Balıkesir Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu öğrencilerinin meslek seçimini etkileyen faktörler üzerine bir araştırma. Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi. 14 (1), 81 – 106. [Tarandığı İndeksler: EBSCO Publishing; TÜBİTAK/ULAKBİM Sosyal ve Beşeri Bilimler Veri Tabanı; Academia Sosyal Bilimler Veri Tabanı (ASOS Index)]. [Erişim Adresi:  http://iibfdergi.cumhuriyet.edu.tr/ ]
 • Erdem, Barış & Kaya, İ. (2013). Çalışma yaşamı kalitesini etkileyen faktörlerin işgörenler tarafından algılanması: otel çalışanları üzerinde bir araştırma. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. Ocak, (35), 135 – 150. [Tarandığı İndeksler:TÜBİTAK/ULAKBİM Sosyal ve Beşeri Bilimler Veri Tabanı; Academia Sosyal Bilimler Veri Tabanı (ASOS Index)]. [Erişim Adresi:  http://birimler.dpu.edu.tr/app/views/panel/ckfinder/userfiles/17/files/DERG_/35/135-150.pdf ]
 • Erdem, Barış, Met, Ö. & Saylan, U. (2012). Otel işletmelerinde kat hizmetleri bölümü ile diğer bölümler arasındaki eşgüdümleme sorunları: Antalya / Kemer’de bir araştırma. Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. Haziran, 16 (1), 21 – 36. [Erişim Adresi: http://idari.cu.edu.tr/dergi/2012/Erdem.2012.1.pdf ]
 • Erdem, Barış, Gökdeniz, A. & Met, Ö. (2011). Yenilikçilik ve işletme performansı ilişkisi: Antalya’da etkinlik gösteren 5 yıldızlı otel işletmeleri örneği. Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 12 (2), 77 – 112. [Tarandığı İndeksler:Academia Sosyal Bilimler Veri Tabanı (ASOS Index)]. [Erişim Adresi: http://iibf.deu.edu.tr/deuj/index.php/cilt1-sayi1/article/viewFile/294/pdf_274 ]
 • Met, Ö. & Erdem, Barış (2011). Türk otel zincirleri ve büyüme stratejileri. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi.Aralık, 14 (26), 333 – 350. [Tarandığı İndeksler: Directory of Open Access Journals (DOAJ); MLA Modern Language Association; Ebscohost; Index Copernicus; Türk Eğitim İndeksi; Academia Sosyal Bilimler Veri Tabanı (ASOS Index)]. [Erişim Adresi:http://sbe.balikesir.edu.tr/dergi/index.php?option=com_content&task=view&id=83 ]
 • Erdem, Barış (2010). Kat hizmetleri yöneticilerinin hizmet kalitesi algıları: konaklama işletmelerinde görgül bir araştırma. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 19 (3), 165 – 182. [Tarandığı İndeksler: TÜBİTAK/ULAKBİM Sosyal ve Beşeri Bilimler Veri Tabanı; EBSCO – CEEAS Veri Tabanı]. [Erişim Adresi: sbeski.cu.edu.tr/dergi.asp?dosya=729 ]
 • Erdem, Barış (2010). Otel endüstrisinde yeni bir trend: dizayn oteller. Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi. Yıl: 2010 (1), 115 – 132. [Tarandığı İndeksler: TÜBİTAK/ULAKBİM Sosyal ve Beşeri Bilimler Veri Tabanı; Academia Sosyal Bilimler Veri Tabanı (ASOS Index)]. [Erişim Adresi: http://www.ttefdergi.gazi.edu.tr/makaleler/2010/Sayi1/115-132.pdf ]
 • Met, Ö. & Erdem, Barış (2006). Konaklama işletmelerinde verimliliğin ölçülmesi ve verimliliği etkileyen etkenlerin analizi. Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi. Yıl: 2006 (2), 53 – 76. [Tarandığı İndeksler: TÜBİTAK/ULAKBİM Sosyal ve Beşeri Bilimler Veri Tabanı; Academia Sosyal Bilimler Veri Tabanı (ASOS Index)]. [Erişim Adresi:http://www.ttefdergi.gazi.edu.tr/makaleler/2006/Sayi2/53-76 ]
 • Erdem, Barış & Gökdeniz, A. (2008). Performance measurement in hotel firms: role of innovations (a literature review).  Academic Journal, University "Prof. Dr. Assen Zlatarov". 4 (1), 187 – 197.
 • Gökdeniz, A., Dinç, Y. & Erdem, Barış (2012). The effects of international tourism on economy, employment and gross national product, and analyse of tourism in Croatia. 13th International Joint World Cultural Tourism Conference, 12 – 14 October 2012, Bangkok, Thailand, 395 – 408.
 • ErdemBarış, Doğdubay, M. & Sarıoğlan, M. (2012). The relationship between product innovation and fusion cuisine in food and beverage establishments: a discussion on Turkish cuisine. International Hospitality and Tourism Conference 2012“Journey into Challenging Times for Research and Innovations”, 03 – 05 September 2012, Kuala Lumpur, Malaysia, 213 – 218.
 • Erdem, Barış & Gökdeniz, A. (2012). The role of technological innovation in the success of hotel firms: a literature review. II ISCE Tourism Conference 2012 – Tourism, Training and Innovation: Experiences and Studies to be held in the coming days, 06 and 07th November 2012, Odivelas, Portugal, 329 – 340.
 • Gökdeniz, A., Dinç, Y. & Erdem, Barış (2012). Social media and the role of social media in hotel branding and marketing. 4th Asia-Euro Tourism, Hospitality & Gastronomy Conference 2012: Exploring Multidisciplinary Approaches, 28 November – 01 December 2012, Selangor, Malaysia, 1 – 11.
 • ErdemBarış, Saylan, U. & Özdemir, İ. M. (2011). Stres ve örgütsel bağlılık ilişkisi: otel işletmelerinde bir araştırma. 1. Uluslararası Turizm ve Otelcilik Sempozyumu, Selçuk Üniversitesi Beyşehir Ali Akkanat Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu, 29 Eylül – 01 Ekim 2011, Beyşehir, Konya, 288 – 301.
 • Erdem, Barış & Yıkılmazpehlivan, E. (2011). An evaluation on the effects of transformational leadership about improving employee creativity in organizations. 3rd ATEE Winter Conference, "Multi-dimensional Aspects of Leadership for Learning", 25 – 27 February 2011, Bled, Slovenia, 69 – 76.
 • Erdem, Barış (2010). İnovasyon, krizden kurtulmanın bir yolu olabilir mi?: otel işletmeleri ekseninde kavramsal bir inceleme. Uluslararası Global Mali Kriz Konferansı, Ahmet Yesevi Üniversitesi-Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi İşbirliğiyle, 01 – 05 Nisan 2010, Bişkek, Kırgızistan, 141 – 162.
 • Erdem, Barış & Oktay, K. (2010). The influence of service quality on the organizational performance of hotel companies: an empirical research in Bishkek. 2nd International Scientific Expert Conference, Quality and Innovation in Tourism and Catering, 11 and 12 February 2010, Bled, Slovenia, 96 – 105.
 • Erdem, Barış, Girgin, G. K. & Sönmez, L. (2008). The middle and senior managers' tendencies to developing innovation in hotel firms: an empirical research. 4th International Strategic Management Conference, 'Exploring for International Competition and Cooperation Strategies to Foster Regional Development', Proceedings of 4th International Strategic Management Conference, 19 – 21 June 2008, Sarajevo, Bosnia-Herzegovina, 977 – 989.
 • Erdem, Barış & Girgin, G. K. (2007). Otel işletmelerinde işgörenlerin bilişim teknolojilerinden yararlanma düzeyini belirlemeye yönelik bir alan araştırması. 6th Knowledge, Economy & Management Congress, 26 – 28 December 2007, Istanbul, Turkey, 893 – 912.
 • Erdem, Barış (2013). Kültürün turistik tüketime etkisi. Akdeniz Sanat Dergisi. 6 (11), 113 – 128.
 • Erdem, Barış, Ceylan, U. & Saylan, U. (2013). Aile işletmelerinde nepotizm ve örgütsel bağlılık ilişkisi: Kütahya’da faaliyet gösteren otel işletmelerinde bir araştırma. Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 32 (2), 171 – 197. [Tarandığı İndeksler: Ebsco; TÜBİTAK/ULAKBİM Sosyal ve Beşeri Bilimler Veri Tabanı (SBVT); Index Copernicus; Academia Sosyal Bilimler Veri Tabanı (ASOS Index)].
 • Erdem, Barış (2006). Çokuluslu işletmelerde insan kaynakları yönetimi fonksiyonu olarak maaş ve ücret yönetimi üzerine kavramsal bir inceleme. Verimlilik Dergisi. Milli Prodüktivite Merkezi Yayınları, (3), 9 – 52.
 • Avcıkurt, C. & Erdem, Barış (2005). Turizmde bölgesel tanıtma: anlamı ve önemi üzerine kavramsal bir inceleme.Standart Ekonomik ve Teknik Dergi. Haziran, 44 (522), 48 – 59.
 • Gökdeniz, A. & Erdem, Barış (2005). Uluslararası pazarlamada veri tabanı pazarlaması ve çokuluslu konaklama işletmeleri üzerinde bir uygulama. Pazarlama Dünyası Dergisi. 19 (2), 46 – 55.
 • Gökdeniz, A. & Erdem, Barış (2004). Uluslararasılaşma süreci, sözleşmeye dayalı uluslararasılaşma yolları - (franchising (isim hakkı)) ve bir hizmet işletmesi (Mc Donald’s) üzerinde kavramsal bir araştırma. Verimlilik Dergisi. Milli Prodüktivite Merkezi Yayınları, (4), 21 – 44.
 • Gökdeniz, A. & Erdem, Barış (2002). Otel işletmelerinde insan kaynakları yönetimi açısından personel bulma ve seçme süreci (örnek bir uygulama). Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 5 (1), 129 – 152.
 • Erdem, Barış, Özok, O., Cengizoğlu, Ş. & Akten, M. (2014). Turizm enformasyon bürolarının kuruluş yeri ve görsel etkinlikleri üzerine bir tartışma: dünyanın çeşitli ülkelerinden ve Türkiye’den örnekler. III. Disiplinlerarası Turizm Araştırmaları Kongresi, 03 – 06 Nisan 2014, Kuşadası, Aydın, 164 – 190.
 • Erdem, Barış, Yağcı, P., Saygı, A. C., Kaya, Ç. & Sümer, C. (2014). Otel isimlerinin içerik analizi yöntemiyle incelenmesi: Muğla ve Aydın’da faaliyet gösteren üç, dört ve beş yıldızlı otel işletmeleri örneği. VII. Lisansüstü Turizm Öğrencileri Araştırma Kongresi, 03 – 06 Nisan 2014, Kuşadası, Aydın, 571 – 591.
 • Erdem, Barış & Etiz, N. (2012). Turist rehberliği bölümü öğrencilerinin rehberlik tatbikat gezisi algıları: Balıkesir Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu örneği. Turizm Eğitimi Konferansı – Tebliğler. T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü, 17 – 19 Ekim 2012, Ankara, 323 – 335.
 • Erdem, Barış & Gökdeniz, A. (2012). Örgüt çalışanlarının yenilik geliştirme sürecindeki rolü: otel işletmelerinde bir araştırma. 13. Ulusal Turizm Kongresi, 07 – 09 Aralık 2012, Akdeniz Üniversitesi Turizm Fakültesi, Antalya, 603 – 620.
 • Erdem, Barış & Kaya, İ. (2012). Çalışma yaşamı kalitesini etkileyen faktörlerin işgörenler tarafından algılanması: otel çalışanları üzerinde bir araştırma. 13. Ulusal Turizm Kongresi, 07 – 09 Aralık 2012, Akdeniz Üniversitesi Turizm Fakültesi, Antalya, 639 – 664.
 • Erdem, Barış & Gökdeniz, A. (2008). Otel işletmelerinde yöneticilerin iş analizi çalışmalarına ilişkin eğilimlerini belirlemeye yönelik bir araştırma. III. Ulusal Eğirdir Turizm Sempozyumu, 17 – 19 Ekim 2008, Eğirdir, Isparta, 28 – 42.
 • Erdem, Barış (2008). Otel işletmelerinde müşteri tatmininin sağlanmasında yenilik (inovasyon) geliştirmenin rolü üzerine teorik bir inceleme. VII. Anadolu İşletmecilik Kongresi, 08 – 10 Mayıs 2008, Çorum, 65 – 72.
 • Erdem, Barış & Şahin, B. (2007). Konaklama işletmelerinde uygulanan modern pazarlama tekniklerinin analizi: ampirik bir araştırma. I. Çeşme Ulusal Turizm Sempozyumu, 21 – 23 Kasım 2007, Çeşme, İzmir, 108 – 123.
 • Seymen, O. A. & Erdem, Barış (2007). Kat hizmetleri yönetiminde kullanılan performans boyutlarının birim performansı üzerindeki etkileri: konaklama işletmelerinde görgül bir araştırma. 15. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, 25 – 27 Mayıs 2007, Sakarya, 777 – 786.
 • Avcıkurt, C. & Erdem, Barış (2006). Turizmde bölgesel tanıtma faaliyetlerinin iç turizmi geliştirmedeki rolü: Eğirdir yöresine yönelik bir model önerisi. II. Ulusal Eğirdir Turizm Sempozyumu, 09 – 12 Kasım 2006, Eğirdir, Isparta, 1 – 16.
 • Avcıkurt, C., Erdem, Barış ve diğerleri (2005). Balıkesir yöresinin yerli turist profili. 1. Çanakkale Turizm Biyaneli,Çanakkale Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu, 05 – 07 Mayıs 2005, Çanakkale, 96 – 115.
 • Gökdeniz, A., Çeken, H. & Erdem, Barış (2005). Küreselleşme sürecinde yeni teknolojik gelişmelerin hizmet satışlarına etkisi ve seyahat acentaları üzerinde bir durum değerlendirmesi. 1. Çanakkale Turizm Biyaneli, Çanakkale Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu, 05 – 07 Mayıs 2005, Çanakkale, 285 – 297.
 • Avcıkurt, C. & Erdem, Barış (2005). Turizmde bölgesel tanıtma ve Bursa ili bölgesel tanıtım modeli. 1. Bursa Turizm Sempozyumu30 Eylül – 02 Ekim 2005, Bursa, 307 – 318.
 • Alpar, Ö. & Erdem, Barış (2005). Turizmin bölgesel kalkınmaya etkisi çerçevesinde Burdur yöresinde alternatif turizmi geliştirme stratejileri. I. Burdur Sempozyumu, 16 – 19 Kasım 2005, Burdur, 591 – 599.
 • Avcıkurt, C., Erdem, Barış ve diğerleri (2005). Balıkesir ilinin turist çeken yörelerinin yerli turist profili karşılaştırması.1. Balıkesir Sempozyumu, Tebliğler Kitabı, 17 – 20 Kasım 2005, Balıkesir, 352 – 377. 
 • Erdem, Barış & Kabakçı, E. (2004). Otel işletmelerinde internet üzerinden işe alım (e-işe alım) üzerine ampirik bir araştırma. 3. Ulusal Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi, Osmangazi Üniversitesi İ.İ.B.F., 25 – 26 Kasım 2004, Eskişehir, 119 – 131.
 • Gökdeniz, A. & Erdem, Barış (2003). Konaklama işletmelerinde yeni otomasyon sistemlerinin hizmet satışlarına etkisi.II. Bilgi Teknolojileri Kongresi, Pamukkale Üniversitesi, 01 – 04 Mayıs 2003, Denizli, 220 – 222. [Poster Bildiri]
 • Gökdeniz, A., Çeken, H. & Erdem, Barış (2003). Turistlerin değişen seyahat eğilimleri ve sürdürülebilir turizm politikaları çerçevesinde eko turizmin pazarlama olanakları. Türkiye’nin Alternatif Turizm Potansiyeli ve Güncel Sorunları Konferansı, Ankara Üniversitesi Çankırı Meslek Yüksekokulu, 03 – 04 Mayıs 2003, Çankırı.
 • Seymen, O. A., Bolat, T., Özdemir, G. & Erdem, Barış (2003). Örgütlerde bedensel ve zihinsel engelli işgörenlere uygulanan ayrımcılığın önlenmesinde uygulamalı etikten yararlanma: insan kaynakları yönetimi boyutuyla bir değerlendirme. 11. Ulusal Yönetim ve Organizasyon KongresiAfyon Kocatepe Üniversitesi İ.İ.B.F., 22 – 24 Mayıs 2003, Afyon, 279 – 280. [Özet Metin]
 • Tunçsiper, B., Erdem, Barış & Kulnazarova, A. (2003). Spor ve turizm: sportif faaliyetlerin turizmin gelişmesindeki etkisi. Beden Eğitimi ve Sporda Sosyal Alanlar Kongresi, Gazi Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, 10 – 11 Ekim 2003, Ankara, 372 – 382.
 • Tunçsiper, B. & Erdem, Barış (2003). Spor turizminin bölge ekonomisine katkıları ve bir uygulama. Spor Yönetimi ve Ekonomisi Sempozyumu, Gazi Üniversitesi & Ankara Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulları, 05 – 06 Aralık 2003, Ankara, s. 1. [Özet Metin]
 • Gökdeniz, A., Çeken, H. & Erdem, Barış (2002). Okul – sektör işbirliği çerçevesinde stajdan beklentiler, sorunlar ve çözüm önerilerine yönelik bir uygulama. Turizm Eğitimi Konferans – Workshop. 11 – 13 Aralık 2002, T.C. Turizm Bakanlığı, Ankara, 343 – 367.
 • Bolat, T., Seymen, O. A., Bolat, O. İ. & Erdem, Barış (2014). Yönetim ve organizasyon. 4. Baskı, Detay Yayıncılık, Ankara.
 • Seymen, O. A., Erdem, Barış & Gül, M. K. (2011). Konaklama işletmelerinde çağdaş kat hizmetleri yönetimi (örnek kat hizmetleri otomasyon modülü). Genişletilmiş ve Gözden Geçirilmiş 3. Baskı, Detay Yayıncılık, Ankara.
 • Erdem, Barış & Girgin, G. K. (2008). Spor turizmiTuristik Ürün Çeşitlendirmesi, (Ed. Necdet Hacıoğlu ve Cevdet Avcıkurt), Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, 385 – 410.
 • Erdem, Barış & Seymen, O. A. (2008). Turizm işletmelerinde kıyaslama tekniğiTurizm İşletmelerinde Çağdaş Yönetim Teknikleri, (ed. Fevzi Okumuş ve Umut Avcı), Detay Yayıncılık, Ankara, 61 – 96.
 • Erdem, Barış (2014). 2014 yılı Türk turizmi swot analizi. Balıkesir Üniversitesi Turizm ve Seyahat Topluluğu Dergisi. (3), 56 – 58.
 • Erdem, Barış (2014). Çevre duyarlı turizme doğru: eko otellerden örnekler. Balıkesir Üniversitesi Turizm ve Seyahat Topluluğu Dergisi. (4), 16 – 17.
 • ErdemBarış, Saatçi, G., & Doğdubay, M. (2011). Örgütlerde öğrenilmiş çaresizlik olgusu: yiyecek – içecek işletmeleri üzerine kavramsal bir inceleme. 5. Ulusal Gastronomi Sempozyumu, 28 – 29 Nisan 2011, Antalya.
 • GÜLCAN, Bilgehan (2010) “Türkiye’de Kültür Turizminin Ürün Yapısı Ve Somut Kültür Varlıklarına Dayalı Ürün Farklılaştırma İhtiyacı”, IAD-İşletme Araştırmaları Dergisi, cilt:2, sayı 1, s:99-118. http://www.isarder.org/isardercom/2010vol2no1/e55.pdf
 • GÜLCAN, Bilgehan; KIZILIRMAK, İsmail (2011). “Kırgızistan Bişkek’te Yiyecek İçecek İşletmeciliği Yapan Türk Girişimcilerin Profili ve Karşılaştıkları Sorunlara Yönelik Bir Araştırma”, Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi 3. Uluslar arası İşletmecilik Kongresi, 17-19 Mayıs 2011, Bişkek.
 • GÜLCAN, Bilgehan; OKTAY, Kutay; SAMATOVA, Gülmira (2013). “Üniversite Öğrencilerinin Girişimcilik Becerilerinin Geliştirilmesi: Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu Örneği”, 5. Uluslararası Girişimcilik Kongresi, Almata/Kazakistan, Mayıs 2013.