Аркага
6 Февраль 2020

Bölüm Yayınları


 

ÖĞRETİM ELEMANLARIMIZIN BİLİMSEL YAYINLARI


Social Sciences Citation Index (SSCI) ve Web of Science kapsamındaki makaleler

 1. Nordbø. I., Turdumambetov, B. & Gulcan, B. (2018). Local opinions on trophy hunting in Kyrgyzstan. Journal of Sustainable Tourism, 26:1, 68-84, DOI: 10.1080/09669582.2017.1319843.[Erişim Adresi: http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/09669582.2017.1319843 ]

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

 1. Использование диких животных в туризме: на примере Кыргызской Республики // Вестник Воронежского государственного университета, СЕРИЯ: ГЕОГРАФИЯ. ГЕОЭКОЛОГИЯ, 2019, № 4 (Россия); https://elibrary.ru/item.asp?id=41468620
 2. Этика международного охотничьего туризма // Вестник  национальной  академии  туризма, 2 (50), 2019. Россия, Санкт-Петербург. https://elibrary.ru/item.asp?id=38226976
 3. Akgöz, E. ve Turdumambetov, B. (2019). ―Çoklu Kriterlerle Karar Verme Yöntemlerinin Tur Güzergâhı Belirlenmesinde Kullanımı‖, Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi, 8 (4): 3836-3853. https://dergipark.org.tr/en/pub/mjss/issue/49340/547994
 4. Дүйнөлүк көчмөндөр оюндары Кыргызстандын туристтик бренди катары (жергиликтүү калкты сурамжылоонун негизинде) // Журнал "Реформа" № 3(83) 2019. http://journals.manas.edu.kg/reforma/oldarchives/2019-3-83/07%20Turdumambetov.pdf
 5. Жергиликтүү экономикалык өнүгүү жагдайынан эл аралык туризмдин рентабелдүүлүгү // Журнал Реформа № 2(78) 2018. http://journals.manas.edu.kg/reforma/oldarchives/2018-2-78/Turdumambetov.pdf
 6. Как открыть отель в Кыргызстане и Турции: сравнительный анализ истории развития сектора и организационно-правовых аспектов // MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2017, Cilt: 6 Sayı: 5. (в соавторстве с Ибрахим Гундогду и Аймира Исмаилова); https://dergipark.org.tr/en/pub/mjss/issue/40513/485800
 7. Турист агымын көбөйтүүчү фактор катары туристтерди мотивациялоо // Журнал "Реформа", 4 (76), 2017 (Элбек Калбеков менен биргеликте). https://elibrary.ru/item.asp?id=32384047
 8. Потенциал развития халяль-туризма в Кыргызстане // Журнал "Реформа", 1 (73), 2017. https://elibrary.ru/item.asp?id=29044200
 9. К вопросу развития инфраструктуры экотуризма в Кыргызстане // Международный экономический научный журнал «Экономика. Управление. Образование», № 2, 2015. (в соавторстве с Фазыл Шенол); http://science.bafe.edu.kg/uploads/files/6312c8f303b343e619f160638da1398e.pdf 
 10. Tourism Development in the Post-Soviet and Post-Revolutionary Country: A Case Study of Kyrgyzstan // International Journal of Liberal Arts and Social Science. Vol. 2 No. 6 August, 2014. http://ijlass.org/data/frontImages/gallery/Vol._2_No._6/7.pdf ;
 11. Toplumsal olaylar ve ülke turizmi üzerindeki muhtemel etkileri: Kırgızistan örneği // Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. Vol:4 Issue: 2, June 2014 (ortak yazar Fazıl Şenol).http://dergipark.gov.tr/download/article-file/303388 ;
 12. Туризм в  хозяйственном  комплексе Кыргызстана // Журнал «Реформа», 2 (6) 2000. (в соавторстве с Оторбаевым К.О.);
 13. Потенциал туризма в решении проблем бедности // Журнал «Реформа», Специальный выпуск посвященный году туризма, 2001г. (в соавторстве с Оторбаевым К.О., Атышовым К.А.);
 14. Экотуризм как приоритетное направление туризма горного Кыргызстана // Iзденiстер, нэтижелер – Исследования и результаты. Алматы, КазНАУ. 2004 г. № 1. (в соавторстве с Атышовым К.А.);
 15. К вопросу расширения рынка иностранного туризма в Кыргызстане // Журнал «Реформа», 4 (24) 2005. (в соавторстве с Атышовым К.А., Низамиевым А.Г.);
 16. Невидимый экспорт Кыргызстана // Журнал «Экономика», №4, январь-март, 2009 г.
 17. İnce, Cemal & Gök, Tolga (2018). Seyahat Acentası Çalışanlarının İş Değerleri Algısı ve İşten Ayrılma Niyeti İlişkisi. Turkish Studies - International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic. 13 (30), 179-201.
 18. Gök, Tolga, İnce, Cemal & Akgöz, Erkan (2018). Eğitim Amacıyla Farklı Ülkelere Göç Eden Öğrencilere Yönelik Bir Araştırma: Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Örneği. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi, Cilt:7, Sayı:4, 577-591.
 19. Gök, Tolga & İnce, Cemal (2017). Turizmin Etkilerine Yerel Halkın Bakışı: Bişkek Örneği. Turkish Studies - International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic. 12 (31), 125 – 150.
 20. GÖK, Tolga. (2016) “Bölgesel Kalkınmada Yat Turizminin Rolüne İlişkin Yerel Halkın Bakışı: Taşucu Örneği”, ÇATALHÖYÜK Uluslararası Turizm ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, Sayı: 1, 271‐284.
 21. Gok, T. , Sayin, K. (2015). “South Korean Tourists' Expectation, Satisfaction and Loyalty Relationship”. World Academy of Science, Engineering and Technology, International Science Index 104, International Journal of Social, Behavioral, Educational, Economic, Business and Industrial Engineering, 9(8), 2850 - 2855.
 22. Ulanbek ALİMOV (2005) Kırgız Sözlü Geleneği ve Bu Geleneğin Temsilcileri, Prof. Dr. Fikret Türkmen Armağanı, Kanyılmaz Matbaası, 2005, s. 29–45,  İzmir-Türkiye
 23. Ulanbek ALİMOV (2008), Çetin Cumagulov, Ege Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi, Cilt. VI, Sayı. 1, Yaz, 2008, s. 1–9, İzmir- Türkiye
 24. Ulanbek ALİMOV (2013), Yeni Türkiye Dergisi, Türk Dünyası Özel Sayısı, Kırgızistan maddesi, Eylül Ekim 2013, Sayı 54, s 1674-1683, Ankara- Türkiye
 25. Ulanbek ALİMOV (2013), Kırgız Sözlü Kültür Geleneği, Eskişehir Valiliği “Eski Yeni” aylık şehir kültürü dergisi, Şubat 2013, s.2-16, Eskişehir-Türkiye
 26. SIMSEK GÜNTEKIN, Dinçel Aziz Batuhan (2019). Content Marketing in Tourism Industry: Content Marketing Applications of Five Star Hotel Industry in Kusadasi. International Journal of Arts Humanities and Social Sciences, 4(2), 1-5.
 27. OKUL TURAN, SIMSEK GÜNTEKIN, HAFÇI BÜSRA, BARIŞ ZAFER (2018). Konaklama Isletmesi Yöneticilerinde Bilgi Güvenligi Farkındalıgı: Kusadası’ndaki Bes Yıldızlı Oteller Örnegi. Uluslararası Türk Dünyası Turizm Arastırmaları Dergisi, 3(2), 189-201.
 28. SIMSEK GÜNTEKIN, ARSLAN AYSE (2018). Kadın Turist Rehberlerinin Yasadıkları Mesleki Sorunlar:Aydın Turist Rehberleri Örnegi. Journal of Travel and Tourism Research(13), 23-49.
 29. Serttas Oguzhan, SIMSEK GÜNTEKIN (2017). KONAKLAMA ISLETMELERINDE SIBER AYLAKLIK: ÇALISANLARIN DEMOGRAFIK ÖZELLIKLERI ILE SIBER AYLAKLIKLARI ÜZERINE BIR ARASTIRMA. Uluslararası Iktisadi ve Idari Bilimler Dergisi, 3(1), 20-34.
 30. SULAYMANKULOVA Anipa (2005). Der frühe Fremdsprachenerwerb  in Kirgisistan. (Изучение иностранного языка в раннем возрасте.) XIII. Международный съезд учителей немецкого языка. Graz/Österreich,1.-6. August 2005. Thesenband.

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler

 1. Туризм в Кыргызстане: поиск путей устойчивого развития. // Материалы Международной научно-практической конференции «Наука и образование в меняющемся мире»: Ч.1; Проблемы переходной экономики: теория и практика. Современные проблемы права и тенденции его развития. –Б.: ОсОО «Полиглот», 2000. –338с. (в соавторстве с Боконтаевой А.К.);
 2. Экологический туризм – основа сохранения горной природной среды. // Материалы международной научно-теоретической конференции «Туризм и экономика», посвященной Году поддержки и развития туризма в Кыргызстане. – Ош: Ошск. технол. унив-т, 2001. –240с. (в соавторстве с Атышовым К.А.);
 3. Экологические проблемы развития туризма в горном регионе. // Материалы Международной научно-практической конференции «Туризм Кыргызстана: проблемы, пути решения, перспективы развития» 6-8 июня 2001 г. –Б.: БГИЭК, 2001. –184с. (в соавторстве с Атышовым К.А.);
 4. Культурно-исторические туристско-рекреационные ресурсы Кыргызской Республики: проблемы классификации, выявления и использования. // Материалы Международной научно-практической конференции «Туризм Кыргызстана: проблемы, пути решения, перспективы развития» 6-8 июня 2001 г. –Б.: БГИЭК, 2001. –204с. (в соавторстве с Оторбаевым К.О.);
 5. Культурно-исторические туристско-рекреационные ресурсы: теоретические и методические вопросы. // Материалы Международной научно-практической конференции «Туризм Кыргызстана: проблемы, пути решения, перспективы развития» 6-8 июня 2001 г. –Б.: БГИЭК, 2001. –204с.
 6. Экологические аспекты развития туризма в Кыргызской Республике. // Материалы Международной научно-практической конференции «Непрерывное образование в новом информационном пространстве». Ч.2. –Б.: БГУ, 2001. –800 с.
 7. Перспективы и проблемы туристской отрасли Кыргызской Республики в аспекте развития новых геополитических процессов. // Материалы Международной конференции «Проблемы профессиональной подготовки кадров для гостинично-туристской индустрии». –Б.: БФЭА, 2002. –240 с.
 8. Экономические проблемы освоения горных территорий. // Материалы Международной научно-практической конференции, посвященной Международному Году  Гор «Научно-технический потенциал Кыргызского Аграрного Университета по освоению горных регионов Кыргызстана». Бишкек, КАУ, вып. 1, часть 2, 2003; (в соавторстве с Атышовым К.А.);
 9. К вопросу об эффективном управлении туристской отраслью (на примере Кыргызской Республики). // Труды Шестой Международной научно-практической конференции «Туризм: подготовка кадров, проблемы и перспективы развития». Выпуск II. - Москва, МГУ сервиса, 2004 г.;
 10. Проблемы научно-методического обеспечения подготовки специалистов для индустрии туризма Кыргызстана. // Труды Шестой Международной научно-практической конференции «Туризм: подготовка кадров, проблемы и перспективы развития». Выпуск II. - Москва, МГУ сервиса, 2004 г.;
 11. Problems of mountainous countries (by the example of Kyrgyzstan)/Treates and challenges of modern times. // Bishkek, NAS KR, “Ilim”, 2007. – 221 p.
 12. Особенности развития предпринимательства в сфере международного туризма КР. // Материалы второго Международного конгресса по предпринимательству, Бишкек, КТУ «Манас», 2008 г.
 13. Tolga GÖK ve Ulanbek ALİMOV, “Kırgız Geleneksel At Oyunu Kökbörü Oyunlarına Seyircilerin Katılım Motivasyonları”, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, III. Uluslararası Türk Halklarının Geleneksel Spor Oyunları Sempozyumu, 22-23 Kasım 2018, Bişkek, Kırgızistan. (TAM METİN)
 14. Tolga GÖK, Nadira TURGANBAEVA ve Gülmira SAMATOVA, “Turizm Sektöründe Çalışanların Gıda Güvenliğine İlişkin Görüşleri: Bişkek Örneği”, Kastamonu Üniversitesi, 4. Uluslararası Türk Dünyası Turizm Sempozyumu, 19-21 Temmuz 2018, Kastamonu, Türkiye. (ÖZET METİN)
 15. Erkan AKGÖZ, Tolga GÖK ve Cemal İNCE, “Kişilik Özelliklerinin Girişimcilik Eğilimine Etkisi: Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Örneği”, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, 9th International Congress on Entrepreneurship (ICE 2018), 10-12 May 2018, Bishkek, Kyrgyzstan. (TAM METİN)
 16. Barış ERDEM, Tolga GÖK ve Cemal İNCE, “An Alternative Accommodation Form In Kyrgyzstan: Boz Uy (Traditional Kyrgyz Tent)”, Selçuk Üniversitesi & MDIS Taşkent Üniversitesi, II. Uluslararası Kültürel Miras ve Turizm Kongresi - International Congress on Cultural Heritage and Tourism (ICCHT 2018), 3-5 Mayıs 2018, Taşkent, Özbekistan. (ÖZET METİN)
 17. Cemal İNCE,  Erkan AKGÖZ ve Tolga GÖK , “Lisans Düzeyinde Turizm Öğrenimi Gören Öğrencilerin Yurtdışına Göç Eğilimleri: Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Örneği”, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, Uluslararası Orta Asya Sempozyumu (ICAS 2018), 17-20 Nisan 2018, Bişkek, Kırgızistan. (ÖZET METİN)
 18. Tolga GÖK, Cemal İNCE ve Erkan AKGÖZ,“Eğitim Amacıyla Farklı Ülkelere Göç Eden Öğrencilere Yönelik Bir Araştırma: Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Örneği”, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, Uluslararası Orta Asya Sempozyumu (ICAS 2018), 17-20 Nisan 2018, Bişkek, Kırgızistan. (ÖZET METİN)
 19. Tolga GÖK ve Ulanbek ALİMOV, “Turizmin Sosyo-Kültürel Etkileri Üzerine Yerel Halkın Algıları: Bişkek/Kırgızistan Şehrinde Yapılan Bir Araştırma”, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Uluslararası Turizm ve Kültürel Miras Kongresi, 04-08 Ekim 2017, Marmaris, Muğla, Turkiye.
 20. Ulanbek ALİMOV ve Tolga GÖK, “Türk Dünyası İnanç Turizmi Açısından Hoca Ahmet Yesevi‘nin Hocası Aslan Baba‘nın Kırgızistan‘da Bulunan Türbesinin Önemi”, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Uluslararası Turizm ve Kültürel Miras Kongresi, Marmaris, 04-08 Ekim 2017, Muğla, Türkiye
 21. Tolga GÖK ve Nursultan SIDIKOV, “Kırgızistan’da Ekoturizm Faaliyetlerinin Gelişmesinde Göllerin Etkisi Üzerine Bir Araştırma”, Uluslararası Kültürel Miras ve Turizm Kongresi (International Congress on Cultural Heritage and Tourism), 19-21 Mayıs, 2017, Konya, Türkiye.
 22. Tolga GÖK, Mahmut VURAL, Nazira NASIROVA ve Ayperi BAYGAZİEVA, “Bişkek'te Faaliyet Gösteren Yiyecek İçecek İşletmeleri Web İçerik Analizi”, 3. Uluslararası Türk Dünyası Turizm Sempozyumu, 20-22 Nisan, 2017, Bişkek, Kırgızistan.
 23. Tolga GÖK ve Kürşad SAYIN, “Triatlon Sporcularının Destinasyon İmaj Algıları:  Taşucu Örneği”, 3. Uluslararası Türk Dünyası Turizm Sempozyumu, 20-22 Nisan, 2017, Bişkek, Kırgızistan.
 24. Tolga GÖK ve Nursultan SIDIKOV, “Kırgızistan Gölleri Turizm Potansiyeli Üzerine Bir Değerlendirme”, 3. Uluslararası Türk Dünyası Turizm Sempozyumu, 20-22 Nisan, 2017, Bişkek, Kırgızistan.
 25. Tolga GÖK ve Kürşad SAYIN, “South Korean Tourists' Expectation, Satisfaction and Loyalty Relationship”, ICHEM 2015: 17th International Conference on Hospitality and Event Management, Amsterdam, 6-7 Ağustos 2015. (Kabul Edildi ve BAP Destekli)
 26. Tolga GÖK ve Kürşad SAYIN, “The Relationship Between Expectations and Satisfaction of South Korean Tourists Visiting Turkey”, I. Eurasia International Tourism Congress: Current Issues, Trends and Indicators (EITOC)- I. Avrasya Uluslararası Turizm Kongresi: Güncel Konular, Eğilimler ve Göstergeler, Konya, 28-30 Haziran 2015, ss.110-117.
 27. Tolga GÖK, Kürşad SAYIN ve Mürsel KAYA, “The Relationship Between Expectations and Satisfaction of Far Eastern Tourists Visiting Turkey”, 6th International Conference on Services Management, Girne/KKTC, 23-25 Haziran 2013.
 28. Tolga GÖK, “The Effects of Sustainability of ISO 22000 Food Safety Management System on Competitive Advantage in Hotel Businesses”, 1st International Conference on Sustainable Business and Transitions for Sustainable, Konya, 11-13 Ekim 2012.
 29. Tolga GÖK, "The Effects of ISO 22000 Food Safety Management System on Business Processes in Hospitality Organisations for the Sake of Strategic Competitive Advantage: Theoretical Concept and an Applied Research among Hotel Organisations", Uluslararası ENTER 2008 Konferansı Doktora Çalışmaları Çalıştayı,  Innsbruck, Avusturya, 22 Ocak 2008.
 30. Ali Şükrü ÇETİNKAYA, Pınar YARDIMCI, Tolga GÖK ve Yasemin ÇETİNKAYA, “Bölgesel Zenginliğe Ulaşmada Turizmin Rolü”, 5. Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi, Calalabat/Kırgızistan, 10-13 Haziran 2007.
 31. Pınar YARDIMCI, Kürşad SAYIN ve Tolga GÖK, “Herşey Dahil Sisteminin Türk Turizmi Üzerindeki Etkileri: Rusya Ve Türk Cumhuriyetleri Turizm Pazarları İle İlişkiler”, 5. Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi, Calalabat/Kırgızistan, 10-13 Haziran 2007.
 32. Adem ÖĞÜT, Tahir AKGEMCİ ve Tolga GÖK, “Advantages and Disadvantages of Expert Systems Applications in Managerial Processes: The Case of Tourism Industry”, International Conference on Modeling and Sımulatıon, Konya, 28-30 Ağustos 2006.
 33. A.Celil ÇAKICI ve Tolga GÖK, “The Importance of Marketing Research Topics for Four and Five-Stars Hotels: A Case Study in Turkey” International Tourism Conference: "Perspectives in Tourism Marketing”, Gokova, Mugla, Turkey, 20-22 May 2005, ss.159-163.
 34. A.Celil ÇAKICI and Tolga GÖK, “Efficiency of Marketing Information System Used by Four and Five-Stars Hotels Operating in Antalya and Istanbul Provinces of Turkey”, EuroCHRIE Congress 2004, November 3-7, Ankara. (Sunuldu, CD’ye kayıtlı)
 35. Ulanbek ALİMOV (2006) Kurmanbek Destanındaki Motifler Üzerine Bir Deneme, I. Uluslararası Türk Dünyası Kültür Kurultayı, 9–15 Nisan 2006, İzmir;
 36. Ulanbek ALİMOV (2006) “Kırgız Akınlık Geleneği Üzerine Bir Değerlendirme”, Kültür Bakanlığı VII.Milletlerarası Türk Halk Kültürü Kongresi, 27 Haziran–1 Temmuz 2006, Gaziantep- Türkiye;
 37. Ulanbek ALİMOV (2007)  Şekillerine Göre Kırgız Atışmaları, Süleyman Demirel Üniversitesi, I. Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Sempozyumu, 23–26 Ekim 2007, Isparta-Türkiye;
 38. Ulanbek ALİMOV (2008) Safahat ve İlköğretmen, I. Uluslararası Mehmet Akif Ersoy Sempozyumu, 19–22 Kasım 2008, Burdur-Türkiye;
 39. Ulanbek ALİMOV (2010) Deyim, Oyun, Masal ve Atışmalarda Yer Alan Bir Şekil Değiştirme Motifi Üzerine, II. Uluslararası Türk Dünyası Kültür Kurultayı, 9–15 Nisan 2010,  İzmir- Türkiye;
 40. Ulanbek ALİMOV (2013), L. Gumilev Avrasya Üniversitesi ve Astana Yunus Emre Türk Kültür Merkezi tarafından düzenlenen “Türk Dünyasının Ortak Değeri Nasreddin Hoca ve Onun Türk Mizanındaki Yeri” konulu sempozyumu, 28-29 Mart 2013, "Kırgızlarda Mizah Türleri ve Bu Türler İçerisinde Apendi'nin Yeri",  Astana-Kazakistan;
 41. Ulanbek ALİMOV (2013), “Tarihî Roman ve Romanda Tarih” Sempozyumu, 7-8-9 Kasım 2013 tarihinde, “Efsaneye Dönüşen Bazı Tarihi Olayların “Köçmöndör Kagılışı” Tarihi Romanında Yer Alması”, Dolmabahçe Sarayı, İstanbul-Türkiye;
 42. Ulanbek ALİMOV (2013), “Кыргыз каганаты түрк элдеринин орто кылымдардагы мамлекеттүүлүгүнүн жана маданиятынын алкагында” аттуу II эл аралык илимий жыйын, 15-17-ноябрь 2013-жыл, “Кыргыздын Байыркы Улуттук Оюну Улaк Тaртыштын Түрлөрү Жана Ага Жараша Уюштуруу Эрежелери”, Бишкек шаары;
 43. Ulanbek ALİMOV (2013), Kırgız Akınlık Geleneği, 4.Türk Dünyası Âşıklar Şöleni, 3-5 Mayıs 2013, Türkistan-Kazakistan;
 44. Ulanbek ALİMOV (2014), I. Uluslararası Türk Devlet Yönetimi Kongresi, 3-5 Nisan 2014, “Kurmanbek Destanında Devlet Geleneğiyle ilgili Motifler Üzerine”, KTMÜ-Bişkek-Kırgızistan;
 45. Ulanbek  ALİMOV  (2014), Süleyman Dağı Örneğinde Efsanelerin İşlevlerinin Araştırılması Üzerine, “Süleyman Dağı – Barışın ve Anlayışın Sembolü” Konulu Bilimsel ve Uygulamalı Konferansı, 2-6 Ekim 2014, Oş-Kırgızistan;
 46. Ulanbek ALİMOV (2015), Korkut Ata ve Günümüz Kırgız Akınlık Geleneğinde İcra Ortamı," Dede  Korkut  ve  Türk Dünyası" konulu III. Uluslararası Türk Dünyası Kültür Kongresi 19-23 Ekim 2015, İzmir – Çeşme, Türkiye;
 47. Ulanbek  ALİMOV  (2016), Türkiye  Kırgızistan Eğitim, Bilim ve Kültürel ilişkileri (1992-2012), Dr. Kadri Ağgün ile birlikte hazırlandı, “Uluslararası Türk Dünyası’nda İlmi Araştırmalar Sempozyumu”, 29-31  Mayıs  2016, Calal-Abad Kırgızistan;
 48. Ulanbek  ALİMOV  (2016),  ÇelikÇomak  Ve  Çikildek  Oyunlarının  Karşılaştırmalı  Analizi,  Dr.  Kadri  Ağgün  ile  birlikte,  Türk  Halklarının  Geleneksel  Spor  Oyunları,  Iı.  Uluslararası  Sempozyumu, 27-28  Ekim  2016, Bişkek-Kırgızistan;
 49. 17. Ulanbek  ALİMOV  (2016), Kırgızların  Beslenme Kültürü Ve Kök Börü Oyunu (Кыргыздaрдын Тaмaктaнуу Мaдaнияты Жaнa Көкбөрү Оюну), Sapargül Turdubekova İle Birlikte Hazırlandı, Halklarının Geleneksel Spor Oyunları, II.  luslararası  Sempozyumu, 27-28 Ekim 2016, Bişkek-Kırgızistan;
 50. Ulanbek ALİMOV, Kırgızistan’da Yapılan Kırgız Köroğlu Anlatmaları İle İlgili Çalışmaların Dünü, Bugünü, Yarını, “Bolu’dan Türk Dünyasına; Köroğlu Çalışmalarının Dünü, Bugünü, Yarını Uluslararası Çalıştayı, 15-16 Eylül 2017, Bolu-Türkiye;
 51. Ulanbek ALİMOV, “Gelenekten Geleceğe Kökbörü Oyunu”, “Uluslararası Türk Halkları Geleneksel Sporlar-Oyunlar Sempozyumu”, 8-10 Aralık 2017, Kahramanmaraş-Türkiye;
 52. SERT Ilgaz, SIMSEK GÜNTEKIN (2019). Sanal Gerçekligin, Kusakların Destinasyon ve Otel Seçiminde Etkisi: Bir Çevrimiçi Içerik Pazarlama Uygulama Önerisi. III. Uluslararası Kültürel Miras ve Turizm Kongresi - III. International Congress on Cultural Heritage and Tourism/Events (Özet Bildiri)
 53. EPIK FATIH, SIMSEK GÜNTEKIN, OKUL TURAN (2019). Semantic Web Use In Cruise Companies and A Proposal of A Semantic Website Model. III. INTERNATIONAL CONGRESS ON CULTURAL HERITAGE AND TOURISM/EVENTS, 130-150. (Tam Metin Bildiri)
 54. SIMSEK GÜNTEKIN, Cin Zeynel (2019). Stres ve Stres Yönetiminin Isgörenlerin Performansı Üzerine Etkisi: Konaklama Isletmelerine Yönelik Bir Uygulama. 6. Uluslararası Sosyal Beseri ve Idari Bilimler Sempozyumu (Özet Bildiri)
 55. OKUL TURAN, SIMSEK GÜNTEKIN (2018). Turizm Ögrencilerinde Siber Zorbalık Magduriyeti: Adnan Menderes Üniversitesi Turizm Fakültesi Örnegi. 4. Uluslararası Türk Dünyası Turizm Sempozyumu, 1(1), 25-32. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)
 56. SIMSEK GÜNTEKIN, ATES ONUR, ÇAVUS SENOL, KAYA SULE (2018). Akıllı Turistik Destinasyon Tasarımında Büyük Verinin Rolü ve Önemi. 9th International Congress on Entrepreneurship (ICE 2018), 112-120. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)
 57. SIMSEK GÜNTEKIN, Topalı Sinan (2018). GOOGLE ANALITIK VE TURIZM ENDÜSTRISINDE UYGULAMALARI. 9th International Congress on Entrepreneurship (ICE 2018), 334(5.9(2)29), 123-137. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)
 58. SIMSEK GÜNTEKIN (2017). Yozgat Turizminde Doga ve Teknolojinin Uyumu: Geocaching. II. Uluslararası Bozok Sempozyumu, Yozgat’ın Turizm Potansiyelleri ve Sorunları, 2, 435-443. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)
 59. SIMSEK GÜNTEKIN, OKUL TURAN (2015). Çevrimiçi Satıstan Sanal Organizasyona Seyahat Acentalarının Bilgi Teknolojilerine Uyumu. I. Uluslararası Türk Dünyası Turizm Sempozyumu (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)

C. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplardaki bölümler

C1. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar

 1. Экотуризм: Учебное пособие. - Бишкек, ОсОО «Мегамедиа», 2004 г. (в соавторстве с Атышовым К.А.)
 2. Kırgız Destanları: Kurmanbek Destanı, TDK  yayınları, 2013, Ankara-Türkiye;
 3. Kırgız Destanları: Seyitbek DestanıTDK yayınları, 2013, Ankara-Türkiye;
 4. Havayolu Isletmelerinde Kullanılan Hazır Paket Yazılımların Etkinligi (2018)., SIMSEK GÜNTEKIN, Detay Yayıncılık, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 177, ISBN:978-605-2323-73-1, Türkçe(Bilimsel Kitap)

      C2. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplardaki bölümler

 1. Akgöz, E., Erdem, B., Gök, T., İnce, C., Alimov, U., Turganbaeva, N. ve Asanova, K. (2018). Kırgızistan’da Konaklama İşletmelerinin Sınıflandırılması İle İlgili Bir Model Önerisi“ (Editör: Erkan Akgöz). BYR Publishing House, Bişkek, Kırgızistan, [ISBN: 978-9967-9039-7-5]
 2. Erdem, B., Gök, Tolga  ve İnce (2018). An Alternative Accommodation Unit in Kyrgyzstan: Boz Uy (Traditional Kyrgyz Tent) İçinde: Social Sciences Researches in the Globalizing World (Baş Editör: Recep Efe, Editörler: Marin Rusev, Cevdet Avcıkurt, Eric Strauss, Bekir Parlak ve Abdullah Soykan). St. Kliment Ohridski University Press, Sofia, Bulgaria, [ISBN: 978-954-07-4528-2]
 3. Gök, Tolga ve İnce, C. (2018). Turizmin Sosyo-Kültürel Etkileri: Kırgızistan Araştırması, İçinde: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimlerde Akademik Araştırmalar - VI (Baş Editörler: Hasan Babacan, Tanja Soldatovıć, Nihada Delobegovıć Dzanıć, Editörler: Türkan Erdoğan, Yıldırım Atayeter, Sevcan Yıldız). Gece Kitaplığı, Ankara, Türkiye, [ISBN: 978-605-288-398-3]
 4. Gök, Tolga.  (2017). Silifke Yöresinin Ekoturizm Potansiyeline İlişkin Değerlendirme. İçinde: Kent Stratejisi “Silifke” (Editör: Yrd. Doç. Dr. Muhammet Saygın). Genişletilmiş İkinci Baskı, Eğitim Yayınevi, Konya, Türkiye, 159 – 174. [ISBN: 978-605-9831-93-2]
 5. Tolga GÖK (2016). “Silifke Yöresinin Ekoturizm Potansiyeline İlişkin Değerlendirme”, İçinde: Kent Stratejisi “Silifke” (Editör: Yrd. Doç. Dr. Muhammet Saygın), Eğitim Yayınevi, Konya, Türkiye, 109-130, Konya: Eğitim Yayınevi. [ISBN: 978-605-9831-93-2]
 6. Tolga GÖK (2015) “İşletmelerin Kuruluş Süreci”, İçinde: İşletme Yönetimi I-II (Editörler: Ali Erbaşı ve Sezar Karaca) Lisans Yayıncılık, İstanbul, 101-112.  [ISBN: 978-605-5044-63-3]
 7. Tolga GÖK (2010) Rekabet Üstünlüğü Açısından Konaklama İşletmelerinde ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi, Detay Yayınevi, Ankara, Türkiye. [ISBN: 978-605-5681-57-9]
 8. Komisiyon,  Alimov,  U,.  (2017).  Türk  Tarihinden  Seçme  Şahsiyetler,KTMÜ  Yayınları, s.390-398, Bişkek – Kırgızistan;
 9. Turizm Ansiklopedisi – Türkiye: Turizm ve Agırlama Endüstrisinin Temel Kavramları, Bölüm adı:(Turizmde Bilgi Güvenligi Farkındalıgı) (2019)., SIMSEK GÜNTEKIN, Detay Yayınevi, Editör:Orhan Içöz, Muzaffer Uysal, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 714, ISBN:978-605-254-085-5, Türkçe(Ansiklopedi Maddesi).
 10. Sosyal, Beseri ve Idari Bilimlerde Akademik Çalısmalar - 2019, Bölüm adı:(Konaklama Isletmelerinde Çocuk Hakları Farkındalıgı: Konaklama Isletmeleri Üzerine Bir Öneri) (2019)., SIMSEK GÜNTEKIN,Cin Zeynel, IVPE (Karadag), Editör:Zafer Gölen, Sevilay Özer, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 731, ISBN:978-9940-540-76-0, Türkçe(Bilimsel Kitap)
 11. Dijital Turizm: Sektörün Yeni Gelecegi, Bölüm adı:(Akıllı Otel Isletmeciligi ve Turizm 4.0) (2019)., KARAMAN ABDULLAH,SIMSEK GÜNTEKIN,Karaman Elif Esma, Egitim Yayınevi, Editör:Prof. Dr. Abdullah KARAMAN, Ögr. Gör. Dr. Kürsad SAYIN, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 225, ISBN:978-605-7786-49-4, Türkçe(Bilimsel Kitap)
 12. Sosyal, Beseri ve Idari Bilimler Alanında Arastırmave Degerlendirmeler Cilt 4, Bölüm adı:(Sosyal Medya Aracılıgı Ile Dijital Içerik Pazarlama Faaliyetlerinin Turizm Endüstrisi Üzerine Etkisi) (2019)., SIMSEK GÜNTEKIN, Gece Akademi, Editör:Orhan ÇOBAN, Serpil AGACAKAYA, Enderhan KARAKOÇ, Fehmi KARASIOGLU, Ayse ÇOBAN, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 460, ISBN:978-605-7631-26-8, Türkçe(Bilimsel Kitap)
 13. Turizm Ansiklopedisi – Türkiye: Turizm ve Agırlama Endüstrisinin Temel Kavramları, Bölüm adı:(Turizmde Siber Savas) (2019)., SIMSEK GÜNTEKIN, Detay Yayınevi, Editör:Orhan Içöz , Muzaffer Uysal, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 714, ISBN:978-605-254-085-5, Türkçe(Ansiklopedi Maddesi)
 14. Turizm Ansiklopedisi – Türkiye: Turizm ve Agırlama Endüstrisinin Temel Kavramları, Bölüm adı:(Turizmde Siber Saldırı) (2019)., SIMSEK GÜNTEKIN, Detay Yayınevi, Editör:Orhan Içöz , Muzaffer Uysal, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 714, ISBN:978-605-254-085-5, Türkçe(Ansiklopedi Maddesi)
 15. Isletme ve Yönetim Arastırmaları I, Bölüm adı:(Büyük Verinin sektörel Bazda Kullanımı: Netflix’in Big Datayı Kullanımı Üzerinden Turizm Endüstrisine Bir Bakıs) (2019)., SIMSEK GÜNTEKIN,Gündüz Ismail, Akademisyen Kitabevi, Editör:Mustafa Fedai Çavus, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 256, ISBN:978-605-258-321-0, Türkçe(Bilimsel Kitap)
 16. Multidisciplinary Studies - 4 (Social Sciences) Volume II, Bölüm adı:(Evaluation of Authorities of StateTaxation Boundaries of in E-Tourism) (2018)., SIMSEK GÜNTEKIN,kaya sule, Institut za Geografiju, Editör:Abidin Temizer, Ibrahim Serbestoglu, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 459, ISBN:978-9940-745-01-1, Ingilizce(Bilimsel Kitap)
 17. Recent Researches On Social Sciences, Bölüm adı:(Impacts of QR Code and RFiD Technologies on E-Tourism Applications) (2018)., SIMSEK GÜNTEKIN,Arkadas Azize Rana, Jagiellonian University Institute of Public Affairs, Editör:Roman Dorczak, Hasan Arslan, Rafal Musialik, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 635, ISBN:978 - 83 - 65688 - 36 - 1, Ingilizce(Bilimsel Kitap)
 18. Türkiye’nin UNESCO Degerleri ve Turizm Potansiyeli, Bölüm adı:(Bergamanın Çok Katmanlı Kültürel Peyzaj Alanı (Izmir) - 2014) (2018)., SIMSEK GÜNTEKIN,kaya sule, Egitim Yayınevi, Editör:Abdullah KARAMAN, Kürsat SAYIN, Alper ATES, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 396, ISBN:978-605-7557-52-0, Türkçe(Bilimsel Kitap)
 19. Çagdas Yönetim Teknikleri, Bölüm adı:(Bilgi Yönetimi ve Bilgi Teknolojisi Kullanımı) (2017)., SIMSEK GÜNTEKIN, Detay Yayıncılık, Editör:O. Eralp Çolakoglu, Arzu Gürdogan, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 398, ISBN:978-605-9440-97-4, Türkçe(Bilimsel Kitap)
 20. Turizm Isletmelerinde Çagdas Yönetim Teknikleri, Bölüm adı:(Seyahat Acentalarının Sanal Örgütlere Dönüsümü) (2017)., SIMSEK GÜNTEKIN,OKUL TURAN, Detay Yayıncılık, Editör:Okumus, Fevzi Avcı, Umut, Basım sayısı:2, Sayfa Sayısı 520, ISBN:978-605-2323-34-2, Türkçe(Bilimsel Kitap)
 21. Otel Isletmeciligi, Bölüm adı:(Otel Isletmelerinde Ar-Ge Faaliyetleri) (2015)., SIMSEK GÜNTEKIN, Egitim Yayınevi, Editör:Abdullah Karaman, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 423, ISBN:978-605-9831-23-9, Türkçe(Bilimsel Kitap)
 22. Profesyonel Restoran Yönetimi Ilkeler Uygulamalar ve Örnek Olaylar, Bölüm adı:(Otomasyon Uygulamaları) (2009)., SIMSEK GÜNTEKIN, Detay Yayıncılık, Editör:Mehmet Sarıısık, Senol Çavus, Kurtulus Karamustafa, Basım sayısı:2, Sayfa Sayısı 350, ISBN:978-605-5681-59-3, Türkçe(Bilimsel Kitap)
 23. Prof Dr Hasan Zafer DOGAN Anı Kitabı, Bölüm adı:(Konaklama Isletmelerinde Esnek Çalısma Saatleri Uygulaması) (1995)., SIMSEK GÜNTEKIN, Bogaziçi Üniversitesi Yayınları, Editör:Meral Korzay, Bülent Himmetoglu, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 104, Türkçe(Bilimsel Kitap)

D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler

 1. Отрасли требуется адекватное научное управление. // Журнал «Рынок капиталов», №2(28) февраль, 2001г.
 2. Туризм Кыргызстана в цифрах. // Журнал «Рынок капиталов», №7-8(33-34) июль-август, 2001 г. (в соавторстве с Алмакучуковым О.М.);
 3. Великий Шелковый путь и культурное наследие древних кыргызов как ключевые ресурсы туризма Кыргызстана. // Известия НАН КР. Бишкек, Издательство «Илим», 2004 г., № 1.
 4. «Невидимый» экспорт Кыргызстана. // Кыргызский аналитический журнал «АКИpress», №5, 2009 г.
 5. ÇAVUŞ, M. F., GÖK, T. ve KURTAY, F. (2007) “Tükenmişlik: Meslek Yüksekokulu Akademik Personeli Üzerine Bir Araştırma”, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 16 (2), 97-108.[ ISSN: 1304-8880]
 6. ÇAKICI, A. Celil ve GÖK, T. (2004) “Otel İşletmelerinde Pazarlama Bilgi Sisteminin Etkinliği: Yapılan Bir Araştırma ve Sonuçları”, Öneri Dergisi, 6 (22), 73-85. [ISSN: 1300-0845]
 7. Karboz  DIYKANOV  (Çeviren:  Ulanbek  ALİMOV-Cıldız  ALİMOVA),  “Baytursunov’un  125.  Yıl  Dönümüne  Armağan:  Kırgız  Dili  ve  Akmat  Baytursunov”,  Türk  Dünyası  İncelemeleri  Dergisi  /  Volume  5/2  Winter  2005,  Bornova-İzmir, Türkiye
 8. Saparaliyev  Döölötbek,  Kırgız  Türk  Kültürel  ve  Siyasi  İlişkilerinin  Tarihi  (XIX  Yüzyılın  sonu  XX  yüzyılın  başlangıcı),  Turkish  Studies  /  Türkoloji  Arastırmaları  Dergisi,  2/2  Bahar  2007  Sayısı,  s.  545–550, Ankara- Türkiye;
 9. Cigitov  Salican,  Kırgız  Yazı  Dilinin  Ortaya  Çıkması  Ve  İlk  Edebi  Örnekler,  Ege  Üniversitesi  Türk  Dünyası  Araştırmaları  Enstitüsü  Türk  Dünyası  İncelemeleri  Dergisi,  Cilt.  VI,  Sayı.  1,  Yaz2006,  s.  521–525,  İzmir- Türkiye
 10. Saparaliyev  Döölötbek,  Kırgızlar  ile  Orta  Asya  Halklarının  Birlikte  Cungar  Hanlığının  İstilalarına  Karşı  Verdikleri  Mücadeleler  (XVII  Yüzyıldan  XVIII  Yüzyıla  Kadar),  Ege  Üniversitesi  Türk  Dünyası  Araştırmaları  Enstitüsü  Türk  Dünyası  İncelemeleri  Dergisi,  Cilt.  VI,  Sayı.  1,  Yaz 2006,  s.  209–220, İzmir- Türkiye
 11. Viktor  Yakovleviç  Butanayev ve İ.İ Butanayeva,  Prof.  Dr.  Fikret  Türkmen  Armağanı,  Kanyılmaz  Matbaası,  İzmir,  2005  s.  143-147  (Akt.  Ulanbek  Alimov) İzmir- Türkiye
 12. SIMSEK GÜNTEKIN, Cin Zeynel (2019). STRES VE STRES YÖNETIMININ ISGÖRENLERIN PERFORMANSI ÜZERINE ETKISI: KONAKLAMA IS. The Journal of Turk-Islam World Social Studies, 21(21), 212-223., Doi: 10.16989/TIDSAD.1719
 13. ARSLAN AYSE, SIMSEK GÜNTEKIN (2018). Kadın Turist Rehberlerinin Yasadıkları Mesleki Sorunlar: Aydın Turist Rehberleri Örnegi. Journal of Travel and Tourism Research (MAKALE Derleme Makale)
 14. ARSLAN AYSE, SIMSEK GÜNTEKIN (2018). Örgütsel Sinizm ve Is Tatmini Arasındaki Iliskiler: Aydın Turist Rehberleri Odası’na Kayıtlı Olan Profesyonel Turist Rehberleri Örnegi. Journal of Travel and Tourism Research(13), 115-134. (MAKALE Derleme Makale)
 15. SIMSEK GÜNTEKIN (2015). Adli Bilisim Süreç ve Delillendirme. Aydın Barosu Dergisi, 3(7), 38-41. (MAKALE Özgün Makale)

E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler

 1. Потенциал туристической отрасли. // Экономика Кыргызстана: состояние и проблемы роста / Под ред. Т.С.Дыйканбаевой, В.И. Кумскова; - ЦЭИ НАН КР. – Бишкек: Академия, 2004. -103 с. (в соавторстве с Оторбаевым К.О.);
 2. Проблемы горных стран (на примере Кыргызстана): Угрозы и вызовы современности. // Бишкек, НАН КР, Издательство «Илим», 2007. – 221 с.
 3. Актуальные проблемы образования и информационного обеспечения  в сфере туризма КР. // Материалы Национального конгресса по туризму, Бишкек, КТУ «Манас», 2008 г.
 4. Tolga GÖK, “Türkiye’de Dört ve Beş Yıldızlı Otel İşletmelerinde ISO 9001 Kalite Yönetim Sisteminin Sağladığı Rekabet Üstünlükleri Üzerine Ampirik Bir Çalışma”, 20. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi,  İzmir, 24‐26 Mayıs 2012.
 5. Tolga GÖK “Rekabet Üstünlüğü Açısından ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sisteminin Önemi: Otel İşletmelerinde Balanced  Scorecard Örneği”, 19. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, Çanakkale 26-28 Mayıs 2011.
 6. Tolga GÖK ve M. Şerif ŞİMŞEK, “Konaklama İşletmelerinde ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi: Beş Yıldızlı Otel İşletmelerine Yönelik Bir Araştırma ve Sonuçları”, 10. Ulusal Turizm Kongresi, Mersin, 21-24 Ekim 2009.
 7. Yaşar AÇIKBAŞ, Tolga GÖK ve Şamil ŞEN, “Bölgesel Turizm Kalkınmasına Belediyelerin Katkısı: Taşucu Örneği”, 10. Ulusal Turizm Kongresi, Mersin, 21-24 Ekim 2009.
 8. Tolga GÖK ve M. Şerif ŞİMŞEK, “Stratejik Rekabet Üstünlüğü Açısından Konaklama İşletmelerinde ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemlerinin İş Süreçlerine Etkileri: Teori ve Otel İşletmelerinde Uygulamalı Bir Araştırma”, IV. Lisansüstü Turizm Öğrencileri Kongresi, Antalya, 23-27 Nisan 2008.
 9. Adem ÖĞÜT ve Tolga GÖK, “Türkiye-AB İlişkilerinin Turizm Sektörüne Olası Yansımaları: Karşılaştırmalı ve Etkileşimsel Bir Değerlendirme”, I. Çanakkale Turizm Biyenali, Çanakkale, 5-7 Mayıs 2005.
 10. Tahir AKGEMCİ ve Tolga GÖK (2005) “Örgütlerde Stratejik Liderliğin Yönetsel Süreçlere Etkileri: Hizmet İşletmeleri ile Sanayi İşletmelerinde Stratejik Liderliğin Fonksiyonel Açıdan Karşılaştırılması”, 13. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, İstanbul, 12-14 Mayıs 2005.
 11. SIMSEK GÜNTEKIN, Cin Zeynel (2019). ÇALISMA YASAMINDA KADIN ÇALISANLARIN KARSILASTIKLARI ENGELLER: TURIZM ISLETMELERINE YÖNELIK BIR DEGERLENDIRME. 1. MHP KAÇEP Sempozyumu, Toplum, Kadın ve Siddet (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)
 12. SIMSEK GÜNTEKIN, Serttas Oguzhan (2016). Turizm Isletmelerinde Sanal Kaytarma Teorik Bir Inceleme. Akademik Bilisim (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)
 13. SIMSEK GÜNTEKIN (2014). Turizmde Yeni Oyun Sahası Geocaching. III. Disiplinlerarası Turizm Arastırmaları Kongresi, 1150-1159. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)
 14. SIMSEK GÜNTEKIN (2012). Turizm Rehberligi Egitiminde Teknoloji Ivmesi Etkilesimli Sanal Ortam. Turizm Egitimi Konferansı, 426-434. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)
 15. SIMSEK GÜNTEKIN (2005). Kusadası nda Faaliyet Gösteren A Grubu Seyahat Acentalarının Internetten Yararlanma Derecelerinin Degerlendirilmesi. AKADEMIK BILISIM 2005 (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)
 16. SIMSEK GÜNTEKIN (2004). Seyahat Acentalarında Rezervasyon Amaçlı Web Sayfalarının Standardı ve Güvenligi. AKADEMIK BILISIM 2004 (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)

F. Editörlük

 1. Erdem, B., Gök, T. ve Margazieva, N. (2017). 3. Uluslararası Türk Dünyası Turizm Sempozyumu Bildiriler Kitabı. Birinci Baskı, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Yayınları, Bişkek, Kırgızistan, [ISBN: 978-9967-9038-5-2].
 2. SIMSEK GÜNTEKIN (2004/2013) Journal of Travel and Tourism Research/Seyahat ve Turizm Arastırmaları Dergisi (Alan endeksleri), Dergi, Yrd. Editör, Adnan Menderes Üniversitesi.

Diğer Yayınlar

 1. О приоритетных направлениях туризма Кыргызстана. // Туризм Кыргызстана: практика, проблемы, перспективы // Сборник статей. № 2/2006.
 2. Зрите в корень или о приоритетности проблем развития МСБ в Кыргызстане. // «О гос. поддержке малого предпринимательства» / ИЦ «Седеп», - 2008. -140 с.