1 - Семестр
Код Аты Кредиттери ECTS Курстун Түрү* Сабактын планы
KGZ-103 КЫРГЫЗ ТИЛИ ЖАНА АДАБИЯТЫ I 1 ( 0 - 2 ) 2 МC Түшүр
MAT-100 МАТЕМАТИКА 2 ( 1 - 2 ) 3 МC Түшүр
RSC-103 ОРУС ТИЛИ I 1 ( 0 - 2 ) 2 МC Түшүр
TKT-151 ТИЛ ҮЙРӨТҮҮ МЕТОДИКАСЫ 2 ( 2 - 0 ) 4 МC Түшүр
TKT-153 ТҮРК ТИЛИНИН ПРАКТИКАЛЫК КУРСУ I 4 ( 2 - 4 ) 7 МC Түшүр
TKT-155 КОТОРМО ТААНУУГА КИРИШҮҮ 2 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
TKT-157 ТИЛ ИЛИМИНЕ КИРИШҮҮ 2 ( 2 - 0 ) 6 МC Түшүр
TKT-159 TҮРК ТИЛИ I (ФОНЕТИКА) 2 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
BES-105 ДЕНЕ ТАРБИЯ ЖАНА СПОРТ I 0 ( 0 - 2 ) 0 МC Түшүр
CEV-100 ЭКОЛОГИЯ 2 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
ING-111 АНГЛИС ТИЛИ I 1 ( 0 - 2 ) 2 МC Түшүр
2 - Семестр
Код Аты Кредиттери ECTS Курстун Түрү* Сабактын планы
RSC-104 Орус тили II 1 ( 0 - 2 ) 2 МC Түшүр
BIL-100 Информатика 2 ( 1 - 2 ) 4 МC Түшүр
BIO-100 Азыркы табият таануунун концепциялары 0 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
BES-106 Дене тарбия IV 0 ( 0 - 2 ) 0 МC Түшүр
KGZ-104 Кыргыз тили жана адабияты II 1 ( 0 - 2 ) 2 МC Түшүр
ING-112 Англис тили II 1 ( 0 - 2 ) 2 МC Түшүр
TKT -152 Түрк тилинин практикалык курсу II 4 ( 2 - 4 ) 9 МC Түшүр
TKT -154 Жазуу түрүндөгү котормонун практикасы I (Рефераттоо жана аннотациялоо) (Курстук иш) 2 ( 1 - 2 ) 3 МC Түшүр
TKT-156 Түрк тили II (Морфология) 2 ( 1 - 2 ) 3 МC Түшүр
TKT-158 Тил илиминдеги жаңы технологиялар 2 ( 2 - 0 ) 3 МC Түшүр
TKT-162 Түрк тилинин тарыхы 2 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
3 - Семестр
Код Аты Кредиттери ECTS Курстун Түрү* Сабактын планы
CEV-200 КЫРГЫЗСТАНДЫН ГЕОГРАФИЯСЫ 0 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
FLS-200 ФИЛОСОФИЯ 0 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
KGZ-203 КЫРГЫЗ ТИЛИ ЖАНА АДАБИЯТЫ III 1 ( 0 - 2 ) 2 МC Түшүр
RSC-203 ОРУС ТИЛИ III 1 ( 0 - 2 ) 2 МC Түшүр
TAR-251 АТА МЕКЕН ТАРЫХЫ I (КЫРГЫЗСТАН ТАРЫХЫ) 0 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
TKT-261 ТҮРК ТИЛИНИН ПРАКТИКАЛЫК КУРСУ III 4 ( 3 - 2 ) 5 МC Түшүр
TKT-263 ЭКИНЧИ ЧЕТ ТИЛДИН ПРАКТИКАЛЫК КУРСУ I 3 ( 2 - 2 ) 7 МC Түшүр
TKT-265 КЛАССИКАЛЫК ТИЛ 2 ( 2 - 0 ) 3 МC Түшүр
TKT-267 ТҮРК ТИЛИ III (ЛЕКСИКОЛОГИЯ) 2 ( 1 - 2 ) 2 МC Түшүр
TKT-269 ЖАЛПЫ ТИЛ ИЛИМИ 3 ( 3 - 0 ) 3 МC Түшүр
TUR-200 МАНАС ТААНУУ 0 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
4 - Семестр
Код Аты Кредиттери ECTS Курстун Түрү* Сабактын планы
EGT-202 Психология 0 ( 0 - 0 ) 0 МC Түшүр
TAR-252 Ата-мекен тарыхы II (Түркия Республикасынын тарыхы) 3 ( 3 - 0 ) 3 МC Түшүр
FLS-210 Дүйнөлүк жана түрк цивилизациялары 0 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
KGZ-204 Кыргыз тили жана адабияты IV 0 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
TKT-262 Түрк тилинин практикалык курсу IV 1 ( 0 - 2 ) 2 МC Түшүр
TKT-264 Экинчи чет тилдин практикалык курсу II** 4 ( 2 - 4 ) 5 МC Түшүр
TKT-266 Котормо теориясы 3 ( 2 - 2 ) 6 МC Түшүр
TKT-268 Оозеки котормонун практикасы I (Ырааттуу котормо I) (Курстук иш) 2 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
STJ-202 Окуу практикасы 2 ( 1 - 2 ) 2 МC Түшүр
DES-202 Ата-мекен тарыхы, Кыргызстан географиясы, кыргыз тили жана адабияты (мамлекеттик сынак) 0 ( 0 - 0 ) 4 МC Түшүр
5 - Семестр
Код Аты Кредиттери ECTS Курстун Түрү* Сабактын планы
EGT-303 Педагогика 3 ( 3 - 0 ) 3 МC Түшүр
TKT-373 Түрк тилинин практикалык курсу V 3 ( 2 - 2 ) 4 МC Түшүр
TKT-375 Экинчи чет тилдин практикалык курсу III** 3 ( 2 - 2 ) 5 МC Түшүр
TKT-377 Түрк тили IV (Синтаксис I) 2 ( 1 - 2 ) 2 МC Түшүр
TKT-379 Оозеки котормонун практикасы II (Ыраатттуу котормо II) 2 ( 1 - 2 ) 2 МC Түшүр
TKT-381 Жазуу түрүндөгү котормонун практикасы II (Коомдук-саясий тексттердин котормосу) 2 ( 1 - 2 ) 2 МC Түшүр
TKT-383 Угуп түшүнүү жана сөз чеберчилиги 3 ( 2 - 2 ) 4 ТС Түшүр
TKT-385 Тилмечтик тез жазуу көндүмдөрү 3 ( 2 - 2 ) 4 ТС Түшүр
TKT-387 Басма сөз жана медиадан которуу 3 ( 2 - 2 ) 4 ТС Түшүр
TKT-389 Кыргыз адабияты 3 ( 3 - 0 ) 4 ТС Түшүр
TKT-391 Кыргыз тилинин фонетикасы жана морфологиясы 3 ( 3 - 0 ) 4 ТС Түшүр
TKT-393 Лингвомаданият таануу 3 ( 3 - 0 ) 4 ТС Түшүр
TKT-395 Маданияттар аралык байланыштын негиздери 3 ( 3 - 0 ) 4 ТС Түшүр
6 - Семестр
Код Аты Кредиттери ECTS Курстун Түрү* Сабактын планы
TKT-372 Түрк тилинин практикалык курсу VI 3 ( 2 - 2 ) 4 МC Түшүр
TKT-374 Экинчи чет тилдин практикалык курсу IV** 3 ( 2 - 2 ) 4 МC Түшүр
TKT-376 Оозеки котормонун практикасы III (Синхрондук котормо I) 2 ( 1 - 2 ) 2 МC Түшүр
TKT-378 Жазуу түрүндөгү котормонун практикасы III (Юридикалык тексттердин котормосу) (Курстук иш) 2 ( 1 - 2 ) 2 МC Түшүр
TKT-382 Түрк тили V (Синтаксис II) 2 ( 1 - 2 ) 2 МC Түшүр
STJ-302 Өндүрүштүк практика 0 ( 0 - 0 ) 4 МC Түшүр
TKT-394 Семантика 3 ( 3 - 0 ) 4 ТС Түшүр
TKT-396 Когнитивдик лингвистика 3 ( 3 - 0 ) 4 ТС Түшүр
TKT-384 Расмий документтерден которуу 3 ( 2 - 2 ) 4 ТС Түшүр
TKT-386 Өлкө таануу 3 ( 2 - 2 ) 4 ТС Түшүр
TKT-388 Риторика 3 ( 2 - 2 ) 4 ТС Түшүр
TKT-392 Кыргыз тилинин синтаксиси 3 ( 2 - 2 ) 4 ТС Түшүр
7 - Семестр
Код Аты Кредиттери ECTS Курстун Түрү* Сабактын планы
TKT-461 Түрк тилинин практикалык курсу VII 3 ( 2 - 2 ) 10 МC Түшүр
TKT-463 Жазуу түрүндөгү котормонун практикасы IV (Адабий тексттин котормосу) 2 ( 1 - 2 ) 3 МC Түшүр
TKT-465 Салыштырма грамматика 2 ( 1 - 2 ) 3 МC Түшүр
TKT-467 Стилистика 2 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
TKT-469 Оозеки котормонун практикасы IV (Синхрондук котормо II) 2 ( 1 - 2 ) 2 МC Түшүр
TKT-451 Квалификациялык бүтүрүү иши I 1 ( 0 - 2 ) 2 МC Түшүр
TKT-471 Аудио-видео материалдардан которуу 3 ( 2 - 2 ) 4 ТС Түшүр
TKT-473 Фольклордук тексттерден которуу 3 ( 2 - 2 ) 4 ТС Түшүр
TKT-475 Гид-котормочулук 3 ( 2 - 2 ) 4 ТС Түшүр
TKT-477 Дүйнөлүк адабият 3 ( 3 - 0 ) 4 ТС Түшүр
TKT-479 Илимий изилдөө методдору 3 ( 3 - 0 ) 4 ТС Түшүр
TKT-481 Котормо сыны жана редакциялоо I 3 ( 3 - 0 ) 4 ТС Түшүр
8 - Семестр
Код Аты Кредиттери ECTS Курстун Түрү* Сабактын планы
TKT-462 Түрк тилинин практикалык курсу VIII 4 ( 3 - 2 ) 7 МC Түшүр
TKT-464 Жазуу түрүндөгү котормонун практикасы V (Техникалык тексттердин котормосу) 2 ( 1 - 2 ) 2 МC Түшүр
STJ-404 Квалификация алуу алдындагы практика 0 ( 0 - 0 ) 4 МC Түшүр
TKT-452 Квалификациялык бүтүрүү иши II 1 ( 0 - 2 ) 2 МC Түшүр
TKT-466 Котормо таанууда изилдөө методдору 3 ( 3 - 0 ) 4 ТС Түшүр
TKT-468 Котормо сыны жана редакциялоо II 3 ( 3 - 0 ) 4 ТС Түшүр
TKT-472 Түрк адабияты 3 ( 3 - 0 ) 4 ТС Түшүр
TKT-474 Этимология 3 ( 3 - 0 ) 4 ТС Түшүр
TKT-476 Коом жана маданият 3 ( 3 - 0 ) 4 ТС Түшүр
TKT-478 Терминология 3 ( 3 - 0 ) 4 ТС Түшүр
TKT-482 Конференция котормочулугу 3 ( 3 - 0 ) 4 ТС Түшүр
DES-406 Адистиги боюнча комплекстүү сынак (мамлекеттик сынак) 0 ( 0 - 0 ) 1 Түшүр
DES-452 Квалификациялык бүтүрүү ишин коргоо 0 ( 0 - 0 ) 2 Түшүр
*МC - Милдеттүү Сабак, ТС - Тандоо Сабагы